Доставчик: ФАВОРИТ СПОРТ БГ ООД

Една архивирана обществена поръчка

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Булфарма ООД, ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД, ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, Медекс ООД и Медофарма ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ФАВОРИТ СПОРТ БГ ООД

2023-03-22   „Доставка на допълнителни лекарствени продукти” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от една обособена позиция с много номенклатурни единици в нея. Продуктите са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата докуматация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, качествен и количествен състав, лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД ФАВОРИТ СПОРТ БГ ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД