Доставчик: Булфарма ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Булфарма ООД

2023-08-07   Дост. на лек. прод. за лечение на солидни злок. заболявания,на лек. прод. от ПЛС за лечение на др. заболявания,на... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-04   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СОФИЯ по две обособени позиции (Център за спешна медицинска помощ - София)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - София по две обособени позиции. Точните артикули и количества са посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. Поради големия си брой не могат да се поберат в настоящото поле. В съответствие с параграф 47а от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, всеки един участник в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-25   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични... (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 78 номенклатури (номенклатурни единици).Лекарствените продукти са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения продукт, количество активно лекарствено вещество, лекарствена форма, мярка, прогнозно количество и прогнозна стойност, в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-15   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Посочените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-15   "Доставка на Ушиватели и пълнители за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД 2023 – 2025 г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД
2023-03-22   „Доставка на допълнителни лекарствени продукти” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от една обособена позиция с много номенклатурни единици в нея. Продуктите са описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата докуматация, по генерични наименования (INN) или други непатентни наименования, качествен и количествен състав, лекарствени форми и съдържание на активното лекарствено … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД ФАВОРИТ СПОРТ БГ ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-06   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БОТЕВГРАД“ ЕООД" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БОТЕВГРАД ЕООД)
„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БОТЕВГРАД“ ЕООД" Доставяните лекарствeни продукти следва да отговарят на нормативно установените изисквания за опаковка и етикировка. Етикировката следва да бъде поставяна на всеки кашон, съответно на всяка отделна опаковка. Лекарствeните продукти следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя не трябва да бъде с нарушена цялост или с висока влажност. Лекарствeните продукти следва да са опаковани по начин, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-10   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-07   Периодична доставка на лекарствени продукти по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на лекарствени продукти се извършват по предварителни заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-12-14   Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на дезинфектанти и препарати по две обособени позиции, описани по подпозиции, изчерпателно изброени в Техническите спецификации - част от документацията за обществената поръчка. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката, поради което следва да се доставят във вид и количество съобразно заявките и потребностите на Възложителя. При всяка заявка Възложителят ще посочва мястото (сградите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-10-28   „Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Хелткеър С ООД
2022-09-02   „Доставка на лек.продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания, на лек.прод. от ПЛС за лечение на др.... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-01   „Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024 г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1- Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС и включва съответните номенклатурни единици, Обособена позиция № 2 - Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки и включва съответните номенклатурни единици и Обособена позиция №3 - други лекарствени продукти и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-10   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД
2022-08-08   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БОТЕВГРАД“ ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БОТЕВГРАД ЕООД)
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БОТЕВГРАД“ ЕООД Доставяните лекарствeни продукти следва да отговарят на нормативно установените изисквания за опаковка и етикировка. Етикировката следва да бъде поставяна на всеки кашон, съответно на всяка отделна опаковка. Лекарствeните продукти следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя не трябва да бъде с нарушена цялост или с висока влажност. Лекарствeните продукти следва да са опаковани по начин, който … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-07-15   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Свети Мина“ - Пловдив“ ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД)
Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти по лекарствена форма и опаковка, включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). В Техническата спецификация се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма/ форма на приложение (например: перорална, парентерална или др. форма). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-22   ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД ” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД)
Обектът на поръчката е една обособена позиция „Лекарствени продукти” с 76 броя номенклатурни единици. Участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката или за част от нея – могат да участват само за една номенклатурна единица от обособената позиция, за няколко или за всички. Оценяването се извършва за всяка номенклатурна единица /т.е. за всяко лекарствено средство поотделно/. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-15   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции–I част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-01   Периодична доставка на лекарствени продукти по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на лекарствени продукти се извършват по предварителни заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД
2022-06-01   Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД ”. Според спецификата си, лекарствени продукти са разпределени в две обособени позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици (артикули). Номенклатурните единици, съставящи всяка от обособените позиции са подробно описани в Приложение 1 на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-04-21   „Доставка на лекарствени продукти /съгласно спецификация/ за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Aciclovir 200mg Aspartic acid 1500 IU, Clostridium tetani 1 dose Azithromycin 100mg/5ml - 20ml Azithromycin syrup 200mg/5ml - 20ml Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin 0,5 mg/10 mg/1 mg/g - 15 g Bifonazole 1% 15 g Brinzolamide 1% 5ml Bromhexine Hydrochloride 4mg/5ml - 125ml Bromocriptine 2.5mg Carbocisteine 20 mg/ml 125ml Carvedilol 12.5mg Carvedilol 6.25mg Chlorpromazine 10mg/ml 5ml Clarithromycin 250 mg/5ml 60ml Clonazepam 1 mg/ml – 1 ml Clonidine 0.150mg Clotrimazole 1% - 20 g Comb. (Ascorbic … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-02   Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е периодична доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 78 бр. медицински консумативи, спринцовки, предпазни средства и др. консумативи по номенклатури, описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Лион ЕООД МЕДИТРЕЙД 2020 ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-02-08   Периодична доставка на лекарствени продукти по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на лекарствени продукти се извършват по предварителни заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД
2022-01-07   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-17   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“ , съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти на лечебното заведение с прогнозно количество съгласно Техническата спецификация - Приложение №2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка от спецификацията на възложителя – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-06   „Доставка на лекарствени продукти през 2022г." (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-23   “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СОФИЯ” по две обособени позиции (Център за спешна медицинска помощ - София)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – София по две обособени позиции. Обемът и количеството са посочени за всяка обособена позиция съответно. В съответствие с параграф 47 от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, всеки един участник в процедурата, може да представи предложение за една или повече от номенклатурите по всяка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Софарма Трейдинг АД
2021-09-15   Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД (Част Втора) (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2021-09-09   Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД (Част Първа) (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2021-06-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Ботевград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Ботевград“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Ботевград“ ЕООД. Обществената поръчка е разделена на 12 обособени позиции. Доставките ще се извършват периодично, по писмени заявки на възложителя, като количествата зависят от текущите потребности. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Фаркол АД
2021-03-01   „Доставка на лекарствени продукти (съгласно спецификация) за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23. ал. 1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ, удостоверяващ че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Дансон-БГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-02-23   Доставка на лекарствени продукти (съгласно спецификация) за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ) и сертификат за освобождаване на всяка партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ, удостоверяващ че партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Дансон-БГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-10-21   Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград“ ЕООД)
Медикаментите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, лекарствена форма и приблизително годишно количество в приложената към документацията техническа спецификация (приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД 1738.10 Булфарма ООД Екофарм ЕООД ЕКОФАРМ ЕООД, ЕКОФАРМ ЕООД, със Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД с СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД със
2020-06-01   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар Мл” ООД „Ергин“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медисофтис” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Емед Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2018-08-21   Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД — 2018—2020 г („Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) — Пазарджик“ АД)
Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД — 2018—2020 г. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 2 години (24 месеца), считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка, чрез периодични доставки по предварителни заявки от възложителя по вид и количество. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
Свързани търсения 🔍