Доставчик: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД

2023-06-15   Доставка на 108 бр. пластмасови компостери с обем 1000 л, за разделно събиране на биоразградими отпадъци (Община Русе)
*Предмет на обществената поръчка е доставка на 108 бр. пластмасови компостери с обем 1000 л, за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Технически условия за изпълнение на поръчката: Основни габаритни размери и материали за изработката на един брой пластмасов компостер 1000 л: - ширина от 900 до 933 мм - дълбочина от 900 до 933мм - височина от 1260 до 1460 мм **Финансирането се осигурява от проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2023-06-15   Доставка на 35 бр. пластмасови кофи на колела, 60 литра за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в 5 броя... (Община Русе)
Предмет на обществената поръчка е доставка на 35 бр. пластмасови кофи на колела, 60 литра за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в 5 броя мобилни центрове с електронно отчитане на предадените количества. Доставката на съдовете се извършва до всеки от мобилните центрове, находящи се на следните местоположения: Поземлен имот № 63427.2.4940, находящ се на адрес: гр. Русе, ул. „Муткурова“ №86; Поземлен имот № 63427.4.681, находящ се на адрес: гр. Русе, жк. Дружба 3, бул. „Христо Ботев“; Поземлен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2023-03-08   Избор на изпълнител за закупуване и доставка на оборудване,мобилно технологично... (Община Благоевград)
„Избор на изпълнител за закупуване и доставка на оборудване, мобилно технологично оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделно събиране на биоразградими отпадъци" в изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, АДБФП № BG6M1OP002-2.004-0001-C04 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2023-01-16   „Доставка на нови съдове за събиране на битови отпадъци по обособени позиции“ (Община Казанлък)
Подробните технически изисквания за всяка обособена позиция са описани в Техническата спецификация. Обособена позиция 1 „ Доставка на еднофамилни кофи“ - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани или рециклирани; Количество- 200 броя; Обем-120 литра. Обособена позиция 2 - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани и да са изработени от нерециклирана пластмаса; Количество- 1120 броя; Обем-1100 литра. Обособена позиция 3 - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани или рециклирани; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД МЕГАМЕТАЛ 1 ЕООД РИЛА - СНМ ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-12-12   „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции: (Община Благоевград)
„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 2 000 бр. съдове за отпадъци с обем 0.11 м3“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 400 бр. метални контейнери за отпадъци с обем 1.1 м3 с метален похлупак“; Обособена позиция № 3: „Доставка на 50 бр. паркови кошчета“; Обособена позиция № 4: „Доставка на 40 бр. метални контейнери за отпадъци с обем 4 м3“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2022-08-18   „Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци при източника“ (Столична община)
„Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци при източника“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП1): „Доставка на 900 комплекта, състоящи се от два броя кофи за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 216 000 бр. биоразградими чували с обем не по-малък от 10 л. и не по-голям от 25 л. и 328 500 бр. биоразградими чували с обем от 10 л.“ Обособена позиция № 2 (ОП2): „Доставка на 2000 броя компостери (всеки компостер трябва да е придружен с ръководство за употреба на български … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД КОЛЕЛА А2 ЕООД
2022-07-11   „Доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци по обособени позиции за нуждите на общините Камено и... (Община Камено)
„Доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци по обособени позиции за нуждите на общините Камено и Карнобат“ по обособени позиции”. Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства в община Камено“; Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства в община Карнобат“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за община … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-07-08   „Доставка на нови неупотребявани метални контейнери за разделно събиране на отпадъци от бита с обем 1100 л.“ (Община Шумен)
Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, които да извърши доставка на метални контейнери за разделно събиране на битови отпадъци. Техническите характеристики на съдовете са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Окончателният брой на контейнерите, които Възложителят ще закупи, ще бъде определен на база одобрените единични цени, в рамките на прогнозната стойност на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2022-05-23   Доставка на специализирани съдове за събиране на битови отпадъци по две обособени позиции (Община Стражица)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на нови специализирани съдове за битови отпадъци във връзка с нуждите за осъществяване на дейности по сметосъбиране на територията на Община Стражица. Доставките ще се извършват след получена заявка, съобразно потребностите от конкретни доставки на възложителя. Настоящата обществена поръчка се разделя на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на пластмасови контейнери 1 100 л., тип „Ракла“ Обособена позиция № 2: Доставка на 240 л. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАФУРОВ СЕРВИЗ ЕООД ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2022-03-18   „Доставка на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община Несебър-599бр. по 240л.... (Община Несебър)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община Несебър- 599 бр. по 240л. и 939 бр. по 120л.“ Тип на доставяното оборудване: съдове за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци, предназначени за многократно ползване за анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас. Изискванията към съдовете за разделно събиране на биоразградими … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2022-02-07   Доставка на съдове за битови отпадъци по обособени позиции (Община Гоце Делчев)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на съдове за битови отпадъци по обособени позиции“, и включва: Обособена позиция № 1: „Доставка на метални контейнери тип „Ракла“ - 700 бр. метални контейнери с пластмасов капак, с вместимост 1 100 л. и минимум 440 кг. полезен товар. Обособена позиция № 2: „Доставка на 120 л. пластмасови кофи за отпадъци“- 4760 бр. зелени пластмасови кофи, с вместимост 120 л. и полезен товар минимум 60 кг. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД М и М Фрут ЕООД
2021-07-26   „Доставка чрез покупка на нови, неупотребявани метални съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Шумен“ (Община Шумен)
Предметът на поръчката касае доставка на нови, неупотребявани метални съдове за разделно събиране на отпадъци от бита, които да обезпечат общинската система за управление на отпадъците, с обем 1100 литра всеки, с объл капак с възможност за ръчно и крачно отваряне – ориентировъчно количество 600 броя с обем 1.1 куб. м. (1100 л.) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД
2021-02-22   Доставка на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община Поморие — 423 бр. по 240... (Община Поморие)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на Община Поморие — 423 бр. по 240 л и 1 114 бр. по 120 л.“ Тип на доставяното оборудване: съдове за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци, предназначени за многократно ползване за анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас. Изискванията към съдовете за разделно събиране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД