2023-07-11   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Обособена позиция № 1: "Доставка на мебели за обзавеждане" Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане" Обособена позиция № 3: "Доставка и монтаж на кухненско оборудване" Срокът за доставката и монтажа на мебелите е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на връчване на Възлагателното писмо. Доставката и монтажът на обзавеждането, се извършва в Общежитие към "Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи", гр. Стара Загора, и се приема с двустранно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИС ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-06-19   Доставка на обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление... (Община Габрово)
Обект на настоящата поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е: Доставка на обзавеждане в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на дом на културата „Емануил Манолов“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. Предмет на обществената поръчка включва доставка на обзавеждане за зали и коридори, включващо посетителски столове, мека мебел, ниски масички, гардероби, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-06-07   „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции” (Община Камено)
„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНДЕЛА АД ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-06-02   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление (Община Монтана)
Изпълнението на предмета на поръчката включва: - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление (климатици) в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства (климатици); - Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство (климатик); - Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство (климатик), който не може да е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булклима Инженеринг ЕООД Виксо ЕООД КУКУДА ГРУП ООД НЮ СКИЛС ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-05-25   Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на обзавеждане и технологично оборудване за нуждите на затворническо... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предметът на поръчката обхваща извършване на доставка, монтаж и гаранционно обслужване на оборудване и обзавеждане за обект: „Преустройство и смяна на предназначението на сграда предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Враца“ към затвора гр. Враца“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за помещения“Обособена позиция № 2: „Доставка на кухненско оборудване” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АБ - ТЕРМ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-05-23   Доставка и монтаж на оборудване по проект "Техническа помощ за община Велинград", финансиран от ОПРР 2014-2020 г (Община Велинград)
Доставка и монтаж на оборудване по проект "Техническа помощ за община Велинград", финансиран от ОПРР 2014-2020 г. Видът и количеството на артикулите /оборудването/ са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от документацията. Възложителят определя максимален срок за доставка и монтаж на оборудване по проект "Техническа помощ за община Велинград", финансиран от ОПРР 2014-2020 г. – 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Навсякъде, където е записано в документацията … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-05-19   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ НА... (Община Бургас)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката и монтажа на отоплителните уреди за домакинствата за втория прием на кандидатствалите и одобрени кандидати по Основната фаза на проекта. Целта на обществената поръчка е доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление в Община Бургас по видове и технически характеристики съответно по обособени позиции: − Обособена позиция №1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виксо ЕООД ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП АД Консорциум Екселор Холдинг Груп КОНСОРЦИУМ СМАРТ КЛИМА БУРГАС 2 Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Файърстар ЕООД
2023-05-09   „Доставка на ВиК материали за нуждите на Община Димитровград” (Община Димитровград)
Доставка на тръби и фитинги и спирателна арматура за изпълнение на водопроводи в с. Радиево, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново и с. Злато поле, общ. Димитровград, конкретизирани по вид, количество и качество в Техническата спецификация и в документацията за участие в процедурата. Видовете ВиК материали и техните прогнозни количества и технически характеристики са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-05-05   „Доставка на омаслена черна горена тел, консуматив за балиращи преси на инсталирано оборудване в Завод за МБТ на... (Столична община)
„Доставка на омаслена черна горена тел, консуматив за балиращи преси на инсталирано оборудване в Завод за МБТ на отпадъци към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-03-23   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на... (Община Сливен)
Настоящата обществена поръчка е с предмет, извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица. Оборудването и обзавеждането е необходимо за функционирането на двата новоизграждащи се центъра, като за целите на поръчката е разделен на : Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на мебели“ 1. Кризисен център и 2. Център за временно настаняване на бездомни лица Обособена позиция 2: „Доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-03-01   ДЕМОНТАЖ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА/ВЪГЛИЩА; ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВ. В... (Община Видин)
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Демонтаж и предаване на стари отоплителни уреди на дърва/ въглища и доставка на алтернативни отоплителни уреди, използващи за гориво пелети 2023г.; Обособена позиция №2: Демонтаж и предаване на стари отоплителни уреди на дърва/ въглища и доставка на алтернативни отоплителни уреди, използващи за отопление електрическа енергия - инверторни климатици 2023г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булклима Инженеринг ЕООД ГЕО - РОС 92 ООД МЕГА ЕЛТЕРМ НЕС - Нови енергийни системи ООД Пелетни камини и котли ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-02-08   Доставка за СИДП ДП на специализирано работно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторни... (СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
„Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно предприятие ДП Шумен на специализирано работно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторни коси и бензиномоторни храсторези“ (прекратена позиция №1 по ОП УИН 02711-2022-0187)„Доставка, чрез покупка на работно облекло и ЛСП за нуждите на „Североизточно държавно предприятие ДП Шумен на специализирано работно облекло за оператори на верижни бензиномоторни триони бензиномоторни коси и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-02-02   "Доставка на обзавеждане и оборудване за Зала – Добрич по Проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на... (Община град Добрич)
Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на обзавеждане и дребно електрооборудване по Проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфраструктура – Зала Добрич“, като техническите и функционални характеристики, изискуемото количество артикули са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за обществена поръчка; Обособена позиция №2 „Доставка на озвучително оборудване за Зала – Добрич по Проект № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2023-01-16   „Доставка на нови съдове за събиране на битови отпадъци по обособени позиции“ (Община Казанлък)
Подробните технически изисквания за всяка обособена позиция са описани в Техническата спецификация. Обособена позиция 1 „ Доставка на еднофамилни кофи“ - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани или рециклирани; Количество- 200 броя; Обем-120 литра. Обособена позиция 2 - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани и да са изработени от нерециклирана пластмаса; Количество- 1120 броя; Обем-1100 литра. Обособена позиция 3 - Контейнерите следва да са нови, а не употребявани или рециклирани; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД МЕГАМЕТАЛ 1 ЕООД РИЛА - СНМ ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-12-23   „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции“ (Община град Добрич)
Предметът на обществената поръчка обхваща: 1. доставка на обзавеждане/оборудване с конкретни технически характеристики, съобразно Техническата спецификация на възложителя; 2. монтаж на обзавеждането/оборудването на адресите на заявителите (когато такъв е необходим); 3. гаранционно обслужване, съгласно описаните в Договора и приложенията гаранционни условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-12-19   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ НА... (Община Бургас)
Целта на обществената поръчка е Възложителят да сключи рамково споразумение с до 3 (три) потенциални изпълнители за всяка отделна обособена позиция Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление; Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, природен газ и радиатори, и монтаж на вътрешна отоплителна инсталация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: " ИНЖИНЕРИНГОВИ СИСТЕМИ - БЪЛГАРИЯ 2023 " ДЗЗД АКТИВ БИЛД ООД Виксо ЕООД ДЗЗД "ПИРГОС КЛИМА ГРУП" еКЛИМА ЕООД ЕКОТЕРМ КОМПАНИЯ ЕООД КЛИМАПОЛИС ЕООД КОНСОРЦИУМ СМАРТ КЛИМА БУРГАС МАРЕЛИ СИСТЕМС ЕООД ОНАКС ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Темпекс ЕООД
2022-11-29   „ Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Столична община“ (Столична община)
Изработване, доставка и монтаж на мебелно обзвеждане (столове, мека мебел, корпусна мебел и огледала) за нуждите на Столична община, съгласно Техническото задание. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-09-29   „Доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради“, разделена на 4 (четири) обособени позиции (Община Ловеч)
„Доставка на материали за поддръжка и ремонт на общински сгради“, разделена на 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на строителни материали за поддръжка и ремонт на общински сгради и съоръжения“; Обособена позиция №2 „Доставка на подови настилки за поддръжка и ремонт на общински сгради“; ​​​​​​​Обособена позиция №3 „Доставка на дървен материал за поддръжка и ремонт на общински сгради“; ​​​​​​​Обособена позиция №4 „Доставка на ел. материали за улично осветление“. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-09-13   ”Доставка и монтаж на стерилизатори и специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Община Варна и... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на общ поръчка за ”Доставка и монтаж на стерилизатори и специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, по обособени позиции“, както следва:Обособена позиция №1: „Доставка на специализ. оборудване и обзавеждане за нуждите на здравните кабинети в детски градини и училища на територията на община Варна“;Обособена позиция №2: „Доставка на специализ. оборудване и обзавеждане за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИС ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-08-31   Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни... (Община Русе)
Предмет на поръчката: „Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, съгласно списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по две обособени позиции“ Видовете предпазни средства, работно и униформено облекло, предмет на доставката, са подробно описани в Техническите спецификации по ОП - неразделна част от настоящата поръчка, включително техните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-08-30   ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И ПОДЕЛЕНИЕ... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката е „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” и поделение "СБО“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на учебни сгради и бази към С „Св. Климент Охридски” Обособена позиция № 2: „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на Поделение "СБО" към СУ „Св. Климент Охридски” Предметът на обществената поръчка и по двете обособени позиции ще се изпълнява посредством заявени периодични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алегро 2000 София ООД КАИСА 2003 ЕООД ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД Над дизайн ЕООД ПЪЧКОВ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-08-11   Доставка на оборудване за „Интерактивен обучителен център“ (Община Гоце Делчев)
Настоящата обществена поръчка включва доставка, инсталиране и свързване във вътрешна локална мрежа на оборудване за създаване на Интерактивен обучителен център в с.Попови ливади, Община Гоце Делчев по проект BIO-INNOVATE, финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.09 от 05.07.2019 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, с наименование „Оценка и управление на фауната за опазване на биразнообразието в трансграничните планински райони на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-07-29   „Доставка, инсталация и монтаж на офис обзавеждане, ИТ и офис оборудване“ с три обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка, инсталация и монтаж на офис обзавеждане, ИТ и офис оборудване“ по проект BG65ISNP001-2.013 „Развитие и внедряване на ЕТИАС“ с три обособени позиции, обособена позиция 1 „Доставка на офис обзавеждане“, обособена позиция 2 „Доставка на видеоконферентни системи“, обособена позиция 3 „Доставка на ИТ и офис оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-07-21   Доставка на походни легла (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
В предмета на обществената поръчка се предвижда доставката на 5000 броя походни легла за преодоляване на последиците от бедствия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-07-11   „Доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци по обособени позиции за нуждите на общините Камено и... (Община Камено)
„Доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци по обособени позиции за нуждите на общините Камено и Карнобат“ по обособени позиции”. Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства в община Камено“; Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинства в община Карнобат“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за община … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИДЕА СЕРВИЗ ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-06-16   Доставка на обувки за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на община Велико Търново (Община Велико Търново)
Извършване на доставки по заявка на обувки за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, съобразно конкретните потребности и съгласно изискванията на техническата спецификация. Прогнозни видове и количества: Обувки - 2054 чифта; Чехли/сабо - 1742 чифта; Ботуши - 256 чифта; Маратонки - 8 чифта. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-06-08   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНИ ТЕРЕНИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Община Самоков)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНИ ТЕРЕНИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в технически спецификации - Приложения № 1 и № 2, представляващи неразделна част от настоящата документация. Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „ДОСТАВКА НА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ФУТБОЛЕН СТАДИОН В С.БЕЛИ ИСКЪР, ОБЩ САМОКОВ“. Обособена позиция № 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-05-03   „Доставка чрез покупка на материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджети... (Община Търговище)
Доставка чрез покупка по периодични заявки на материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджети към Община Търговище по следните обособени позиции: обособена позиция № 1 „Железарски и В и К материали” обособена позиция № 2 „Електрически материали” обособена позиция № 3 „Бояджийски и строителни материали” обособена позиция № 4 „Скални материали” обособена позиция № 5 „Дървен материал” обособена позиция № 6 „Бетонни изделия” обособена позиция № 7 „Материали за ремонт … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ООД ПАВИ 2012 ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД ФИНКОМ ООД
2022-04-20   „Доставка на оборудване, техника и инструменти по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване... (Община Павликени)
Обект и предмет на обществената поръчка: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване, техника и инструменти по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компостери, контейнери и кофи“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-04-18   Доставка на работно облекло за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община... (Община Велико Търново)
Извършване на доставки по заявка на работно облекло за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, съобразно конкретните потребности и съгласно изискванията на техническата спецификация. Прогнозни количества: Работен комплект /полугащеризон и яке/ - 124 бр.; Тениска - 855 бр.; Туника - 2660 бр.; Панталон - 2115 бр.; Елек/грейка - 1442 бр.; яке - 1058 бр.; Шапка - 366 бр.; Сако - 144 бр.; Пола - 322 бр.; Риза - 653 бр.; Полугащеризон/гащеризон - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-04-18   „Доставка на работно облекло и обувки в изпълнение на проект №BG05M9OP001-6.002-0181 “Патронажна грижа + в община... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка за „Доставка на работно облекло и обувки в изпълнение на проект №BG05M9OP001-6.002-0181 “Патронажна грижа + в община Варна“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +“, приоритетна ос „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, ОП „Развитие … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-04-15   Доставка на палатки (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 4 броя палатки и прилежащо оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2022-02-23   Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на детска градина за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. „Манастирски... (Столична община)
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на детска градина за осем групи в УПИ I, кв. 40, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-02-07   „Рамково споразумение за доставка на строителни, ВиК и електро материали за нуждите на Българска телеграфна агенция“ (Българска телеграфна агенция)
Целта на е сключване на рамково споразумение за доставка на строителни, ВиК, крепежи, инструменти, електроматериали и лампи. Доставките на материалите са с цел обезпечаване на възникналата необходимост от извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности за поддръжка на обекти, стопанисвани от БТА. Възложит. планира да сключи рамково споразумение за срок от 1 /една / година, с максимум с петима потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, при условие, че са налице достатъчен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Албах Строй ЕООД ЕТ НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА СТОИЧКОВА-НЕДИ ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Топ Елана ООД
2021-12-20   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на... (Община Монтана)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, на природен газ, на електричество и радиатори по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори Обособена позиция №3: Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Виксо ЕООД еКЛИМА ЕООД ПЕРФЕКТ ЕЛЕКТРА ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Темпекс ЕООД
2021-12-08   Закупуване на технологично обзавеждане в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна... (Министерство на здравеопазването)
Предметът на обществената поръчка е с обхват следните дейности: доставка на: 1) офис обзавеждане; 2) друго обзавеждане и оборудване; 3) компютри, принтери и многофункционални устройства и 4) медицински изделия за нуждите на системата за спешна медицинска помощ, включваща Спешните отделения (СО), Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Филиали за спешна медицинска помощ (ФСМП) на територията на Република България; сглобяване, монтаж (обособени позиции № 1, № 2 и № 4) и инсталация (обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-10-18   Доставка, монтаж и гаранц. поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и здравословен... (Министерство на образованието и науката)
Обществената поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България“ и има за обект доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Процедурата е разделена на две обособени позиции, както следва: I. Първа обособена позиция: „Оборудване за открити фитнес площадки“. II. Втора обособена позиция: „Оборудване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-10-12   Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Предметът на поръчката е доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации – индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г., разделена на две обособени позиции: 1.1. Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ В обхвата на обособената позиция се включват доставка и монтаж на офис бюра, заседателни маси, шкафове, библиотеки, етажерки, контейнери, столове, посетителски пейки, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Амо ЕООД Кооперация Панда Перун - ККБ ЕООД ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-10-11   Доставка на компютърна техника за УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Обществената поръчка обхваща доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Процедурата обхваща следната компютърна техника: 1. Компютърна конфигурация – 100 броя 2. Монитор – 100 броя. Компютърната техника следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-09-13   „Доставка, монтаж, гаранционно поддържане и демонтаж на климатици“ (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
Поръчката включва доставка, монтаж, гаранционно поддържане и демонтаж на климатици. Конкретните количества на доставяните изделия ще бъдат определени в договора с избрания за изпълнител спрямо предложената единична цена до достигане на обща стойност от 43 300,00 лв. без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-09-09   „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Община... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на проф кухн оборудване, за нуждите на Община Варна и бюджетните звена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на проф кухн оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж– ВРБ Обособена позиция №2: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудване за нуждите на ОП „КДХ“; Обособена позиция №3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-08-31   „Изработване, доставка и монтаж на мебели за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна“ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши изработване, доставка и монтаж на мебели, както и изработване на изделия по индивидуален проект, за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна, съгласно предоставена от Възложителя Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-08-18   „Доставка и монтаж на електроуреди и техника за нуждите на Център за временно настаняване „Света София“ (РАЙОН "ИЛИНДЕН")
Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка и монтаж на електроуреди и техника. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-08-09   Доставка на компютърни конфигурации и копирна техника по обособени позиции (Министерство на отбраната)
Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютърни конфигурации и копирна техника“, както следва: 1. Обособена позиция № 1 - „Компютърни конфигурации“ съгласно техническа спецификация ТС А 76.3653.20; 2. Обособена позиция № 2 – „Монитор, отговарящ на TEMPEST стандарт SDIP-27 level B /или еквивалентно/и“ съгласно техническа спецификация ТС А 76.3700.21; 3.Обособена позиция № 3 - „Настолна компютърна конфигурация за БА, отговаряща на TEMPEST стандарт SDIP-27 level B“ съгласно техническа спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Атласком ООД Лирекс БГ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-07-08   Доставка на офис мебели за „ЕСО“ ЕАД („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Поръчка е за дoставка чрез покупка на офис мебели по конкретна поръчка за доставка на възложителя за срок от 36 месеца. Поръчката включва доставка на посетителски и офис столове, контейнери за бюро, офис шкафове, етажерки, гардероби, модулно обзавеждане, офис бюра, кухненски маси, кухненски шкафове, триместни дивани, кухненски столове, метални архивни шкафове, заседателни маси, метални стелажи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-06-24   Дост. наоборуд. за работилн. за ремонт и подгот. за повт. употр. на стари мебели по проект „Прилаг.на модел за... (Община Бургас)
Във връзка с изп-е предмета на поръчката е необх. е следното оборудване: 1.Форматно-разкрояващ циркуляр с предрезвач предназначен за надлъжно и напречно разкрояване плоски материали(ПДЧ, МДФ, шперплат, мебелни слепени плочи, дървени плоскости и др.),както и ламинирани плоскости,2.Кантослепваща машина;3.Щрахмус;4.Бутален компресор;5Прахоуловител;6.Прободен трион;7.Ръчен циркуляр;8.Оберфреза 1400 W;9.Акумулаторна оберфреза 1200 W, ведно с накрайник за оберфреза10.Маса за оберфреза с размери 450/335 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-05-31   Доставка на строителни материали за нуждите на Община Русе и второстепенните ѝ разпоредители с бюджет, които не са... (Община Русе)
Предмет на поръчката: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Русе и второстепенните ѝ разпоредители с бюджет, които не са самостоятелни възложители по ЗОП, в това число: ОП „Комунални дейности“, ОП „Паркстрой — Русе“, ОП „Русе арт“, ОП „Спортни имоти“ и ОП „Обреден дом — Русе“ по обособени позиции“. Мястото на изпълнение на всяка конкретна заявка се определя съобразно възложеното в заявката, както следва: 1. до съответния адрес на структурното звено — заявител; или 2. до строителен обект … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛД РЕНТ БГ АД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД
2021-05-13   Разработване, доставка, инсталация и монтаж на оборудване, обзавеждане, реквизит, софтуерни продукти и др. за... (Община Бургас)
Поръчката включва разработване, доставка, инсталация и монтаж на оборудване, обзавеждане, реквизит, софтуерни продукти и др. за културно-туристически обекти в гр. Бургас (о-в Света Анастасия, Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“ и културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: разработване, доставка, монтаж, инсталация на компютърно, презентационно и интерактивно оборудване, съдържание и софтуер; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД ХЕРАЛД ЕООД
2021-04-29   Сключване на рамково споразумение за доставка на материали за нуждите на Община Русе и второстепенните ѝ... (Община Русе)
Обособена позиция № 1: Доставка на асфалтови смеси и битумни продукти. Обособена позиция № 2: Доставка на скални фракции. Обособена позиция № 3:Доставка на бои, грундове и лакови покрития. Обособена позиция № 4: Доставка на метали. Възложителят предвижда да сключи рамковите споразумения с 3 (трима) потенциални изпълнители за всяка обособена позиция поотделно. Ако при провеждане на процедурата се установи, че не е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛД РЕНТ БГ АД ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС ЕООД МЕГАХИМ АД Пътинженеринг АД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН ЕООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Хидрострой АД
2021-04-28   „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА" по девет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката: „Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции (ОП): ОП №1: "Доставка на настолни компютри";ОП №2: "Доставка на сървъри"; ОП №3: "Доставка на преносими компютри";ОП №4: "Доставка на таблети"; ОП №5: "Доставка на монитори и дисплеи";ОП №6: "Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини";ОП №7: "Доставка на презентационна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Асап ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Смарт Бизнес Къмпани ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД