Доставчик: ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД

2023-03-17   „Доставка на офис техника за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ)“ (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на обществената поръчка е доставка на офист ехника (компютърни конфигурации) за нуждите на териториалните обласни офиси (ТОО) и на централно управление (ЦУ) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) с технически характеристики/параметри и изисквания съгласно Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1. Настоящата обществена поръчка предвижда обезпечаването на служителите с необходимата офис техника и/или подмяната на амортизирана такава, предвид нарушената функционалност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД
2022-07-15   „Доставка на офис техника за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ)“ с 3 (три) обособени позиции (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на ОП е доставка на офис техника (компютърни конгигурации, телефонни апарати-мобилни устройства и копирни системи) за нуждите на ТОО и на ЦУ на НССЗ с технически параметри и изисквания съгласно Техническа спецификация–Приложение №1. ОП предвижда обезпечаването на служителите с необходимата офис техника, предвид нарушената функционалност на устройствата и постояната им амортизация. Срокът за доставка на техниката е съгласно предложения от Изпълнителя срок на доставка-не по-малко от 3 календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД
2022-03-15   „Доставка на офис техника за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ)“ с 6 (шест) обособени позиции (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на ОП е доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка - гаранционна отговорност в рамките на 5 год. гаранционен срок на офис техника по об. п. №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и доставка и инсталиране на антивирусен софтуер на 64 бр. преносими компютри (лиценз/и за софтуер за антивирусна защита) по об. п. № 6, за нуждите на 28 общ. центрове, на 6 регионални и 2 централни офиса на НССЗ с техн. характеристики и в количества съгл. Техн. спецификация Целта на ОП е обезпечаването с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД КАЛДЕРРА ЕООД Кантек ЕООД Лирекс БГ ООД Партньорите ЕООД ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД