Доставчик: Лирекс БГ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Лирекс БГ ООД

2023-09-01   „Доставка на оборудване (хардуер и софтуер) по обособени позиции за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на оборудване (хардуер и софтуер) по обособени позиции за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“, който включва: Обособена позиция 1: „Доставка на комуникационно и мрежово оборудване за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“; Обособена позиция 2: „Доставка на защитни стени за приложенията - система за балансиране и защита на WEB трафика (WAF) за нуждите на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-08-29   ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОФИС ТЕХНИКА по девет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” по следните обособени позиции: ОП1: Доставка на настолни компютри;ОП2: Доставка на сървъри; ОП3: Доставка на преносими компютри ОП4: Доставка на таблети; ОП5: Доставка на монитори и дисплеи; ОП6: Доставка на скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини; ОП7: Доставка на презентационна техника; ОП8: Доставка на мрежови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Лирекс БГ ООД Перси ООД Прайм Технолоджис ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-08-11   Доставка на мрежово оборудване (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Обществената поръчка включва доставка на маршрутизатори за съществуващата инфраструктура на МВР - 4 броя и дейности, свързани с инсталиране, конфигуриране и интегриране на мрежовото оборудване в съществуващата инфраструктура на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-07-12   „Доставка на консумативи за печатащи устройства, извън обхвата на рамкови споразумения на ЦОП“ (Министерство на отбраната)
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, извън обхвата на рамкови споразумения на ЦОП“ съгласно техническа спецификация № ТС А 76.4283.23. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-06-23   „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по 17 обособени позиции: Поръчката по всяка обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРДА КАР ЕООД ИСТ Трейд Груп ООД Йота Волт ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Сиенсис АД
2023-06-12   Доставка на преносими компютри за нуждите на дирекция „Добро управление“ (Министерски съвет)
Предметът на поръчката включва доставка и пускане в експлоатация на преносими компютри за обезпечаване на дейността на дирекция „Добро Управление“ (ДУ) към Администрацията на Министерския съвет и осугуряване на гаранционна поддръжка в рамките на минимум 36 месеца. За изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да достави и пусне в експлоатация общо 32 бр. преносими компютри в 3 типа. Срокът за доставка на преносимите компютри е до 100 (сто) дни след сключване на договор, но не по-късно от 24.11.2023 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-06-08   "Доставка на рутери" (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на 6 (шест) броя рутери за нуждите на Главна дирекция " Гранична полиция" - МВР с включено гаранционно поддържане. Изискванията относно съдържанието на дейностите в обхвата на обществената поръчка са посочени подробно в Техническата спецификация (Приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-05-18   „Доставка на 650 настолни компютъра, 9 външни DVD RW устройства и 650 монитора, 1940 офис пакета, 140 външни SSD –... (Агенция по заетостта)
Предмет на настоящата поръчка е доставката на 650 настолни компютъра, 9 външни DVD RW устройства и 650 монитора, 1940 офис пакета и 140 външни SSD – дискове, финансирани по проект № BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”, пр. BG05М9OР001-1.017-0001 „Готови за работа”, пр.BG05M9OP001-1.004-0001 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите” по ОПРЧР2014-2020 г. с бенефициент АЗ, с технически характеристики посочени в техн. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛСНАЙТ ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2023-05-18   „Доставка на преносими компютри за научни цели по проект ПЕРИМЕД“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на 4 броя преносими компютри за осигуряване на дейностите за извършване на научни изследвания. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка и осигуряване на гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-05-15   Доставка на специализирано лабораторно оборудване за нуждите на Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на настоящата поръчка „Доставка на специализирано лабораторно оборудване за нуждите на Физико-технологичен факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е разделен на 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Дребна техника за физична лаборатория“ Обособена позиция № 2 – „RF сигнален генератор (RFG)“ Обособена позиция № 3 - „Спектрален анализатор“ Обособена позиция № 4 – „Осцилоскопи“ Подробно описание по видове и технически характеристики се съдържа в Техническата спецификация за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД Лирекс БГ ООД
2023-04-26   „Удължаване гаранционна поддръжка на преносими компютри Hewlett Packard“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните дейности: 1. Осигуряване на удължена гаранционна поддръжка на място за срок от 36 (тридесет и шест) месеца към производителя на 100 (сто) броя преносими компютри модел Hewlett Packard ProBook 640 G5; 2. Подмяна на батерии и доставка на зареждащи адаптери, при необходимост и след направена заявка от Възложителя, с цел поддържане работоспособността на техниката; 3. Извършване на ремонти при възникнали извънгаранционни инциденти, по заявка на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-04-20   „Закупуване на 2 броя „ТЕМПЕСТ” преносими компютри за нуждите на Министерския съвет“ (Министерски съвет)
Закупуване на 2 броя "Темпест" преносими компютри за нуждите на Министерския съвет. Срок за доставка – до 210 календарни дни след сключване на договор. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-03-24   „Доставка на оборудване за мултимедийна зала“ (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва доставка на оборудване за мултимедийна зала, както следва: 1 брой дисплей Тип 1 Дисплей 43" дисплей; 1 брой интерактивен дисплей Тип 1 Технология LED; 1 брой интерактивен ултра късофокусен проектор Тип 1; 1 брой преносим компютър Тип RAM 16 GB DDR4; 1 брой бяла дъска Тип 1 Конструкция Тройна (с две крила), алуминиева рамка; 2 броя Компютърна конфугурация всичко в едно (All-in-One system AIO) тип 1 Дисплей, резолюция Размер 23,5" до 24", Full HD 1920x1080@60Hz, IPS, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-03-17   „Поддръжка на информационна инфраструктура на МТСП“ по Обособена позиция № 1 (Министерство на труда и социалната политика)
Кратко описание в частта за Обособена позиция № 1: Целта на поръчката е да се осигури непрекъсната поддръжка и съответни гаранции за непрекъснатост на операциите, информационна сигурност и защита на данните на информационните системи, чрез реализирането на специфични цели, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-02-06   „ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА СЕТИВЕН ДЕФИЦИТ, СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИЧНИТЕ... (Министерство на труда и социалната политика)
Общата цел на инвестиция С11.I2 ОТ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧЕВОСТ (ПВУ) „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ“ е предоставяне и финансиране на висококачествени и високотехнологични помощни технически средства за хора с трайни увреждания, в т.ч. компютърна конфигурация и/или преносим компютър с лицензиран софтуер; специализирани софтуерни програми; електронни технически средства за компенсация на сетивен дефицит. Осигуряване на обучение на хора с увреждания. Лицата, които ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2023-01-16   Доставка на компютърна техника (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка на компютърна техника със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Настолна компютърна конфигурация“ Обособена позиция № 2: „Преносима компютърна конфигурация“ Обособена позиция № 3: „Сървърна конфигурация“. Срокът за доставка е до 90 календарни дни, считано от влизане на договора в сила. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Кю Електроник ЕООД Лирекс БГ ООД
2022-12-14   „Доставка на компютърна, периферна техника и копирна хартия за нуждите на проекти по Оперативна програма „Развитие... (Министерство на труда и социалната политика)
„Доставка на компютърна, периферна техника и копирна хартия за нуждите на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна и периферна техника“; Обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия“; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-12-12   Доставка на компютърни конфигурации, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 LEVEL B или еквивалентно/и (Министерство на отбраната)
Доставка на компютърни конфигурации, отговарящи на TEMPEST стандарт SDIP-27 LEVEL B или еквивалентно/и, съгласно ТС А 76.3855.21. Количество - 97 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-11-29   „Доставка на защитни стени от ново поколение“ (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Обществената поръчка включва следните дейности: - Доставка на система от защитни стени от ново поколение – 1 брой; - Доставка на система за управление на защитни стени – 1 брой ; - Доставка на комутатор, тип 1 - 2 брой; - Доставка на комутатор, тип 2 – 3 броя; - Гаранционно обслужване на доставеното оборудване; - Доставка, монтаж, конфигуриране и интегриране на система от защитни стени от ново поколение в съществуващата техническа инфраструктура; - Доставка, монтаж, конфигуриране и интегриране на система … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-11-28   Доставка и гаранционно обслужване на нова компютърна и офис техника за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва периодични доставки на нова компютърна и офис техника, както и гаранционното й обслужване. Прогнозното общо количество на необходимата техника за период от 24 месеца е 1024 бр., на програмното осигуряване - 710 бр. и на програмното осигуряване – антивирусна защита – 600 бр. Изпълнението на поръчката е под условие за наличие на финансов ресурс и доставки се изпълняват след писмена заявка на възложителя. Поръчката е разделена на 36 самостоятелно обособени позиции, подробно описани в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кантек ЕООД Лирекс БГ ООД
2022-11-23   Доставка на компютърна, комуникационна, печатна и мултимедийна техника за нуждите на МУ-Пловдив по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Обществената поръчка е с предмет доставка с включено гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна, комуникационна, печатна и мултимедийна техника за обезпечаване работния процес в МУ- Пловдив по шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Настолна компютърна конфигурация - Всичко в едно“ Обособена позиция № 2 „Преносим компютър“ Обособена позиция № 3 „Принтери и мултифункционални устройства“ Обособена позиция № 4 „Мрежово и комуникационно оборудване“ Обособена позиция № 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-10-17   "Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции" (ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на компютърна техника, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка на компютърна конфигурация, състояща се от компютър, клавиатура и мишка 2. Обособена позиция 2: Доставка на компютърен монитор Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка за отделните обособени позиции са описани и регламентирани в ЧАСТ II. „Техническа спецификация“ за всяка обособена позиция, неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-10-17   „Доставка на компютърна и периферна техника за научни цели по проект ПЕРИМЕД“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в следните 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на преносими компютри Обособена позиция № 2 – Доставка на Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) Обособена позиция № 3 – Доставка на Устройства за архивиране на данни Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-09-28   „Специализирана апаратура за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик на специализирана апаратура за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 - „Термовизионна камера“; Обособена позиция № 2 - „Вертикален автоклав“; Обособена позиция № 3 - „ATR модул за FT-IR спектрофотометър ALPHA II, Bruker“; Обособена позиция № 4 „Везни“; Обособена позиция № 5 „Лампи за спектрофотометър“; Обособена позиция № 6 „Автоматичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Лабтех ЕООД ЛабТрейд В и А ООД Лирекс БГ ООД Марвел ООД
2022-09-27   „Доставка ИТ оборудване за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски по обособени позиции“ (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на поръчката включва избор на доставчик за доставка ИТ оборудване за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и е разделен на 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; Обособена позиция № 2: „ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА“; Обособена позиция № 3: „ПРЕЗЕНТАЦИОННА ТЕХНИКА“; Обособена позиция № 4: „РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ“; Обособена позиция № 5: „СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ“; Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД Лирекс БГ ООД
2022-09-07   Доставка на хардуерен модул за сигурност за повишаване отказоустойчивостта на PKI инфраструктурата в ДП РВД (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Предметът на настоящата обществена поръка включва доставка наследните: 1 (един) брой оборудване тип хардуерен модул за сигурност (HSM); Картов сет от 10 (десет) броя карти за работа с HSM за локална употреба; Картов сет от 10 (десет) броя карти за работа с HSM за локална и отдалечена употреба, както и дейности по внедряване на доставеното оборудване в криптографското обкръжение на PKI инфраструктурата на ДП РВД и поддръжка на доставеното оборудване при условията на стандартен план за поддръжка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-08-30   „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуер за надграждане на сървърната инфраструктура на АСП“ (Агенция за социално подпомагане)
Предметът на обществената поръчката е: „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуер за надграждане на сървърната инфраструктура на АСП“. Обществената поръчка включва доставка на 1 /един/ брой система за съхранение на данни и доставка на 1 /един/ брой сървър за надграждане на сървърната инфраструктура на агенцията. Доставеното оборудване ще надгради производителността и капацитета на наличната сървърна инфраструктура на АСП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-08-29   Доставка на техника за комуникационни и информационни системи за нуждите на ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност")
Обществена поръчка за доставка на техника за комуникационни и информационни системи за нуждите на ДАНС по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Маршрутизатор по спецификация“; - Обособена позиция № 2 „Комутатори и адаптивен уред за сигурност“; - Обособена позиция № 3 „Пасивно комуникационно оборудване“. - Обособена позиция № 4 „Мобилен телефонен апарат“; - Обособена позиция № 5 „Комуникационни устройства за доокомплектоване на съществуваща техника“; - Обособена позиция № 6 „Оптичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Лирекс БГ ООД Тест Солюшънс ООД
2022-08-29   Доставка на външни (периферни) устройства за компютри и хардуерно оборудване за нуждите на ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност")
„Доставка на външни (периферни) устройства за компютри и хардуерно оборудване за нуждите на ДАНС” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Монохромен лазерен принтер“; Обособена позиция № 2 „Лазерен цветен принтер“; Обособена позиция № 3 „Мултифункционално устройство“; Обособена позиция № 4 „Скенери“; Обособена позиция № 5 „Монитор и цветен лазерен принтер“; Обособена позиция № 6 „Проектор“; Обособена позиция № 7 „Мултифункционално устройство – монохромен“; Обособена позиция № 8 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Индекс-България ООД Лирекс БГ ООД Прайм Технолоджис ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-08-05   “Разработване и въвеждане в експлоатация на ИС на АКСУ и модул “Социални услуги“ от Интегрираната ИС на АСП.... (Министерство на труда и социалната политика)
Проектът е насочен към повишаване на цифровизацията на администрацията чрез разработване на информационната система на АКСУ и модул „Социални услуги“ от информационната система на АСП, както и връзка между двете информационни системи, като общата цел е да се обезпечат информационните и комуникационните нужди на доставчиците на социални услуги и потребителите на социални услуги и да се отговори на нормативните и законови изисквания към АКСУ и АСП в частта за информационни системи. Изпълнението на проекта … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-08-02   Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника - по спецификация (Държавна агенция "Национална сигурност")
"Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника - по спецификация" разделена на 3 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „LEXMARK“ ; - Обособена позиция № 2 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „PANTUM“; - Обособена позиция № 3 „Тонер касети и консумативи за принтерна техника „XEROX“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД Парафлоу комуникейшънс ООД Ронос ООД
2022-07-25   „Подновяване и поддръжка, оценка и обновяване към последна актуална версия на антивирусния софтуер“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предмет на настоящата обществена поръчка е подновяване и доставка на 1600 броя лицензи SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION PER USER RENEWAL BASIC 36 MONTHS с актуална версия на Symantec Protection Suite Enterprise Edition, Subscription License, 500+ USERS, тяхната софтуерна поддръжка и надграждане за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. Предмета на поръчката включва консултации, техническа помощ и обучение на технически лица от структурата на Държавен фонд „Земеделие“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-07-20   „Доставка на компютърна и периферна техника и софтуер за научни цели по различни проекти на МУ-Пловдив“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 7 обoсобени позиции: ОП № 1– Доставка на настолен компютър с два монитора ОП № 2- Доставка на преносима работна станция ОП № 3- Доставка на Цветно лазерно мултифункционално устройство ОП № 4- Доставка на Преносими компютри, с бюджетно финансиране ОП № 5– Доставка на Преносими компютри, финансирани по Национална научна програма БиоАктивМед ОП № 6– Доставка на Система за дистанционна обработка на данни ОП № 7– Доставка на Специализиран софтуер за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-06-29   Придобиване на компютри за БА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Придобиване на настолни... (Министерство на отбраната)
Придобиване на компютри за БА, както следва: „Придобиване на настолни компютри“ съгласно техническа спецификация ТС А 76.3835.21 - 250 броя; "Придобиване на преносими компютри“, съгласно техническа спецификация ТС А 76.3836.21 - 40 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Лирекс БГ ООД
2022-06-27   Доставка и поддържане на мрежово оборудване по обособени позиции за Обособена позиция № 1 "Доставка и поддръжка на... (Национален осигурителен институт)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява напълно окомплектовано и обезпечено с всички необходими продукти и услуги (предложено от Участника), съвременно интегрално/ свързано хардуерно-софтуерно техническо решение с комплексен характер (гарантиращо: лицензна чистота, дългосрочна функционална непрекъсваемост и висока технологична надеждност на националната WAN мрежа на Възложителя, както и належащото допълнително: развитие, окомплектоване, разширение и обновяване), включващо: поетапното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-06-16   Следгаранционна поддръжка на мрежово оборудване в интернет инфраструктурата на МВР за осигуряване работата на... (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Обществената поръчка включва следгаранционна поддръжка на: маршрутизатори - Cisco ONE ISR 4431 модел: C1-CISCO4431/K9– 2 бр.; комутатор - Cisco ONE Catalyst 3850 12 Port Fiber Switch модел: C1-WS3850-12S/K9 – 1 бр.; комутатор – Cisco Catalyst 2960-X 24GigE, 4x1G SFP, LAN Base модел: C1-C2960X-24TS-L – 1 бр.; комутатор Cisco Catalyst 2960-X 24GigE, 4x1G SFP, LAN Base модел: C1-C2960X-24TS-L – 2 бр.; комутатор Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP, MACsec, UP модел: N9K-C93180YC-FX – 2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-06-15   Следгаранционна поддръжка на система за защита на електронна поща (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Следгаранционна поддръжка на система за защита на електронна поща, състояща се от 2 бр., хардуерни устройства ESA-C395-K9-ESA395 Email Security Appliance с 2000 лиценза за защита на електронната поща Cisco Secure Email Essential Inbound -Outbreak Filters, Anti Spam, Anti Virus, Greymail. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-06-13   „Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на... (Медицински университет)
Доставка на специализирана апаратура и компютърно оборудване по споразумение Д01-395/18.12.2020 с МОН за нуждите на НУКБПИ по 6 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала ( за обособените позиции, за които е приложимо) и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лирекс БГ ООД Перси ООД
2022-06-02   Поддръжка и развитие на процесиите по принтиране, копиране, сканиране и приемане/изпращане на факс съобщения в АЕЦ „Козлодуй” (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Поддръжка и развитие на процесиите по принтиране, копиране, сканиране и приемане/изпращане на факс съобщения в АЕЦ „Козлодуй”, съгласно Техническо задание № 21.П.ТЗ.228. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-05-30   „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер/информационна система за проследяване развитието на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разработване, внедряване, тестване и поддръжка на уеб базиран софтуер/информационна система оборудване за проследяване развитието на студенти и докторанти на МУ–Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1) и включва три основни модула: - модул за информация, администриране и обучение на докторанти; - модул за проследяване кариерното развитие на студентите в първата година след дипломирането; - модул обща информационна система (мрежа) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-05-05   „Доставка на технически и програмни средства за нуждите на АИС EUROPOL BG“ (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
1. Доставка, инсталация, конфигуриралия и интеграция на сървърна конфигурация; 2. Доставка и инсталиране на части за съществуващ сървър Fujitsu PY RX2520 M4:- процесор - 1 бр., RAM памет - 3 бр., HDD диск - 8 бр., вентилатори - минимум 2 бр.; радиатор - 1 бр.; 3. Доставка, инсталиране, конфигуриране и интегриране на система за защита от злонамерен софтуер и рискове на работни станции и сървъри. 4. Услуги по ъпгрейд, преместване на функционалности на доставения софтуер и хардуер и интеграция в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-04-14   „ДОСТАВКА НА МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА ” (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите както следва: Мрежов опорен комутатор - 2 броя Мрежов комутатор - 21 броя Оптичен QSFP интерфейс - 92 броя Свързващ комуникационен меден кабел - 8 броя Защитна стена NGFW – 2 броя Софтуер за управление и наблюдение на NGFW – 1брой Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
2022-04-11   Доставка на хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия,... (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Доставка на хардуер за Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на риска от бедствия, причинени от наводнения и свлачища“ в рамките на проект № BG16M1OP002-4.006-0001-C02 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хардуерни компоненти, софтуерни лицензи и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-04-04   „Доставка на техника по обособени позиции за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по проект BG05M2OP001-2.016-0018" (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на поръчката включва доставка на техника за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по проект BG05M2OP001-2.016-0018. Поръчката е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на лаптопи"; Обособена позиция № 2 "Доставка на на сървърно оборудване"; Обособена позиция № 3 "Доставка на видео-конферентна система". Подробно описание на минималните технически параметри на техниката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Динакорд-България ЕООД Лирекс БГ ООД
2022-03-31   „Предоставяне на услуги по защитена комуникационна среда и доставка на клиентско оборудване за нея за ДФ „Земеделие“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предмет на настоящата обществена поръчка e предоставяне на комплексно интегрирано решение включващо два основни компонента: 1.услуги по защитена комуникационна среда за свързване на всички структури на ДФ „Земеделие“ на територията на Република България. Поръчката включва и осъществяване на свързаност чрез оптична преносна среда между крайните активни мрежови устройства на фонда и съответните устройства в техническите възли на Изпълнителя; 2. доставка на ново клиентско оборудване, осигуряващо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Еволинк АД Лирекс БГ ООД
2022-03-15   „Доставка на офис техника за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ)“ с 6 (шест) обособени позиции (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на ОП е доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка - гаранционна отговорност в рамките на 5 год. гаранционен срок на офис техника по об. п. №№ 1, 2, 3, 4 и 5 и доставка и инсталиране на антивирусен софтуер на 64 бр. преносими компютри (лиценз/и за софтуер за антивирусна защита) по об. п. № 6, за нуждите на 28 общ. центрове, на 6 регионални и 2 централни офиса на НССЗ с техн. характеристики и в количества съгл. Техн. спецификация Целта на ОП е обезпечаването с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД КАЛДЕРРА ЕООД Кантек ЕООД Лирекс БГ ООД Партньорите ЕООД ХЕДИ КОМПЮТЪРС ЕООД
2022-02-10   Доставка на компютърна, аудио, видео и комуникационна техника за изграждане на иновативна дигитална инфраструктура... (Медицински университет - Пловдив)
Обществена поръчка е с предмет доставка с включено гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна, аудио, видео и комуникационна техника, а по ОП № 6 в предмета на поръчката се включва и инсталиране (монтаж, пуск, настройка и конфигурация) на оборудването. Поръчката е разделена на 7 обособени позиции, както следва: ОП№ 1 „Преносим компютър за образованието“ ОП№ 2 „Безжична точка за достъп“ ОП№ 3 „Универсален шкаф за съхранение и зареждане“ ОП№ 4 „Мрежово оборудване“. ОП№ 5 „Разширение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кейсием ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-02-08   Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ с три обособени позиции (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Обществената поръчка се провежда в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност”, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г. В обхвата на обособена позиция №1 се включва доставка и гаранционна поддръжка на 91 броя стационарни компютърни конфигурации … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Лирекс БГ ООД Плесио Компютърс ЕАД
2022-01-31   Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции:  Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“  Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“  Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери, скенери“  Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“,  Обособена позиция № 5 „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД Контракс АД Кооперация Панда Кю Електроник ЕООД Лирекс БГ ООД Мениджмънт Бизнес Машин ООД Сиенсис АД Специализирани Бизнес Системи АД
2021-11-19   „Доставка чрез закупуване на сървър, компютри и друго оборудване, материали за мрежова свързаност, по обособени... (Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО))
Предметът на поръчката е доставка на 8 (осем) броя TEMPEST работни станции по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент и 7 (седем) броя TEMPEST комуникационни шкафове по стандарт „SDIP-27 LEVEL B“ или еквивалент, с подробно описани изисквания към минималните технически параметри и окомплектация, изисквания за качество и стандарти, специфични изисквания за сигурност, опаковка, маркировка и др. в техническа спецификация № 31- 3848/26.03.2021 г., приложена в подточка 3.1 на т. 3 „Техническо предложение“ от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лирекс БГ ООД
Свързани търсения 🔍