2023-05-09   "Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Чайка” – гр. Пловдив, включваща три обособени позиции" (ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА")
Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Чайка" – гр. Пловдив и включва общо три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци"; Доставката на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Чайка“ - гр. Пловдив е с цел: осигуряване на качествена, здравословна и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: С плюс Н ООД Стелит 1 ЕООД
2023-03-16   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зора“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хран. продукти за нуждите на ДГ „Зора“ – Пловдив, в съответствие с ТС и образците на ТП и ЦП . Обособените позиции (ОП) са, както следва: ОП 1 „Доставки на хляб“; ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“; ОП 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“; ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“; ОП 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“. Условията, при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мира фууд ЕООД С плюс Н ООД Уикенд ООД
2022-10-28   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хран. продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Пловдив, в съответствие с ТС и образците на ТП и ЦП за обособените позиции (ОП) – неразделна част от документацията за обществената поръчка. ОП са, както следва: ОП 1 „Доставки на хляб“ ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ ОП 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“ ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ ОП 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НОРД ТРЕЙД ПЛОВДИВ ЕООД С плюс Н ООД Фантастика 2002 ЕООД
2022-03-10   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЛИНА")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за обособените позиции – неразделна част от документацията за обществената поръчка. Обособените позиции са, както следва: ОП 1 „Доставки на хляб“; ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“; ОП 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“. ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НОРД ТРЕЙД ПЛОВДИВ ЕООД С плюс Н ООД
2022-02-15   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Захарно петле“ – гр. Пловдив, по четири обособени позиции“ (ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗАХАРНО ПЕТЛЕ")
С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Захарно петле“ на адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Петър Шилев” № 1 и ул.”Ген. Кутузов” № 4. Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД С плюс Н ООД
2021-07-19   Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детската кухня на територията на район „Южен“ (Община Пловдив — район „Южен“)
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения — неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на детските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид. Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: С плюс Н ООД
2021-06-14   Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ — гр. Пловдив по 4 обособени позиции (Детска градина „Космонавт“)
С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ на адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Гонда вода” № 1. Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мира фууд ЕООД С плюс Н ООД Фантастика 2002 ЕООД
2017-09-14   Доставка на плодове и зеленчуци за детските градини и детски ясли в район „Тракия“ — Община Пловдив (Район Тракия — Община Пловдив)
Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Тракия“, Община Пловдив. Извършва се доставка на плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мира Фууд“ ЕООД „С плюс Н“ ООД Мира фууд ЕООД С плюс Н ООД
Свързани търсения 🔍