Доставчик: Фантастика 2002 ЕООД

17 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Фантастика 2002 ЕООД

2023-08-16   „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2023-07-03   Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” –... (ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЗАПАДЕН")
„Доставки на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, в 5 /пет/ обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 - „Мляко и млечни хранителни продукти”; 2. Обособена позиция №2 - „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”; 3. Обособена позиция №3 – „Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти.“; 4. Обособена позиция №4 - „Пресни плодове и зеленчуци”; 5. Обособена позиция №5 – „Хляб”. * Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2023-04-28   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на... (Община Бургас)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Постоянни детски ясли и Детска млечна кухня на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Мляко, млечни продукти, млека от растителен произход, № 2 Риба, № 3. Плодове и зеленчуци, № 4. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, № 5 Хляб и хлебни изделия, № 6 Пакетирани стоки и подправки, № 7 Яйца, съгласно Приложение 1 Артикули и Приложение 1.1 Прогнозни количества по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД ПАПИ - 2006 ООД Уикенд ООД Фантастика 2002 ЕООД Фиоре ЕООД
2023-04-28   „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни продукти: - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; - следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2023-02-28   Доставка на сладолед за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода (ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП)
Доставка на сладолед за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода. Предложението на участниците трябва задължително да включва следните видове сладолед: На клечка – 2 вида, с тегло от 50 до 90 гр. Във фунийка – 2 вида, с тегло от 50-150 гр. Тип „сандвич“ – 2 вида, с тегло 45-105 гр. В чашка – 2 вида, с вместимост от 100-500 мл. В кутия – 2 вида, с вместимост 180-2000 мл. Участникът, освен посочените 10 вида сладолед, които ще подлежат на оценяване, следва да представи допълнителен списък /минимум … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2022-10-28   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "СВЕТЛИНА")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хран. продукти за нуждите на ДГ „Светлина“ – гр. Пловдив, в съответствие с ТС и образците на ТП и ЦП за обособените позиции (ОП) – неразделна част от документацията за обществената поръчка. ОП са, както следва: ОП 1 „Доставки на хляб“ ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ ОП 3 „Доставки на консервирани и преработени плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и варива“ ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ ОП 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НОРД ТРЕЙД ПЛОВДИВ ЕООД С плюс Н ООД Фантастика 2002 ЕООД
2022-09-21   „Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка при ДГ „Пролет“, за хранене на деца в Общински детски... (Община Харманли)
Периодични доставки на хранителни продукти до кухня майка при ДГ „Пролет", за хранене на деца в Общински детски градини на територията на община Харманли на следните групи хранителни продукти: І: хляб, хлебни и тестени изделия, брашно и др.; ІІ: закуски, тестени изделия и др.; ІІІ: мляко, млечни произведения и др.; ІV: месо, месни произведения и др.; V: захар, захарни изделия и сладкарски изделия и др.; VІ: олио, оцет, варива, подправки и др.; VІІ: плодове и зеленчуци-пресни и консервирани и др. При … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2022-08-02   Доставки на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малина“ – гр. Пловдив (ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЛИНА")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на мляко и млечни хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение – неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна заявка от Директора на детската градина или от упълномощено от него длъжностно лице. Доставките ще се извършват до адреса на ДГ „Малина“ - гр. Пловдив, район Южен, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2022-06-20   Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив... (ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕР")
Доставка на Мляко и млечни продукти, Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца, Консерви и пакетирани, Пресни плодове и зеленчуци за нуждите на три детски ясли и една детска кухня на територията на община Пловдив -район "Северен". Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от документацията за участие. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни. Основните цели на поръчката са: 1) Осигуряване на качествена, здравословна и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2022-04-01   „Извършване на периодични доставки на плодове и зеленчуци, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни Продукти: следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2022-01-12   Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова ДГ в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден... (Община Пловдив)
„ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова детска градина в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ ІV-530.1607 за образование - училище и детска градина, кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг”, гр. Пловдив ” по 2 (две) самостоятелно обособени позиции, а именно: 1. Обособена позиция №1 – Доставка и монтаж на мебелировка и различни видове обзавеждане; 2.Обособена позиция №2 – Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и електроуреди. Доставката и монтажа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАМЕО ЕООД Фантастика 2002 ЕООД
2021-12-23   Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки... (Технически университет)
Изпълнението на поръчката се осъществява при спазване на действащото в страната законодателство. Доставяните хранителни Продукти: следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2021-12-10   Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Малкият принц“ – гр. Пловдив, по шест обособени позиции (ДЕТСКА ГРАДИНА "МАЛКИЯТ ПРИНЦ")
Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хран. продукти в съответствие с ТС и образците на техническо и ценово предложения за позициите – неразделна част от документацията. Обособените позиции (ОП) са, както следва: ОП 1 „Доставки на хляб“ ОП 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ ОП 3 „Доставки на пакетирани хранителни продукти и варива“ ОП 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ ОП 5 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ ОП 6 „Доставки на консервирани и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛПИДА - 7 ЕООД Мира фууд ЕООД Фантастика 2002 ЕООД
2021-06-14   Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ — гр. Пловдив по 4 обособени позиции (Детска градина „Космонавт“)
С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ на адрес: гр. Пловдив, р-н „Северен“, ул. „Гонда вода” № 1. Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мира фууд ЕООД С плюс Н ООД Фантастика 2002 ЕООД
2021-05-19   Кетъринг — ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на ДГ „Здравец“, с. Гр. Игн., ДГ „Синчец“, с.... (Община Марица)
В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено ежедневно приготвяне и доставка на храна — сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска за децата, посещаващи детските градини и обяд за непедагогическия персонал по предварителна писмена заявка, отправена от Възложителя до Изпълнителя. Доставката на приготвената храна ще се извършва всеки работен ден по график, съгласно Техническата спецификация. Конкретните изисквания по отношение на изпълнение на поръчката са посочени в Техническата спецификация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Фантастика 2002“ ЕООД Фантастика 2002 ЕООД
2021-01-27   Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на общинско предприятие „Ученическо хранене“ в гр. Стара Загора (Община Стара Загора)
За нуждите на общинското предприятие „Ученическо хранене“ ще бъдат доставяни пресни плодове и зеленчуци. В детските заведения и училищата не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност. Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ, бр. 43 от 8.06.2010 г., Наредба № 8/4.12.2018 г. за специфичните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фантастика 2002 ЕООД
2018-04-17   „Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици и конвектори за обекти на Агенция „Митници“ (Агенция митници)
Предмет на възлагане с настоящат.а поръчка е: „Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици и конвектори за обекти на Агенция „Митници“ и включва изпълнението на следните дейности: — Доставка, демонтаж (при необходимост), монтаж, тестване, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици и вентилаторни конвектори; — Опция, която включва допълнителна доставка на климатици и вентилаторни конвектори. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булклима Инженеринг ЕООД Виксо ЕООД К и Б Клима ЕООД Нактайм ЕООД Фантастика 2002 ЕООД