Доставчик: Стелит 1 ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Стелит 1 ЕООД

2023-10-10   „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2024... (Община Лясковец)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2023-09-19   Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли, млечна кухня, социални услуги, в общността и... (Община Сливен)
Обхватът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, млечната кухня, социални услуги в общността и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и и БС „Култура“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 3: „Пилета и разфасовки, месо, месни произведения, риба и разфасовки“; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2023-09-19   „Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско, СП „ДСП” - с. Победа,... (община Тунджа)
Предмет на настоящата обществена поръчката е „Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа” по 10 обособени позиции. Изпълнението на поръчката има за цел своевременна доставка на хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната за до 90 потребители в Домашен социален патронаж, до 30 потребители в Дом за стари хора в кухнята на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОРЕКТ - ДЕ ЕООД Стелит 1 ЕООД СТРАНДЖА-МП ООД Уикенд ООД
2023-09-08   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Варна, социалните услуги в... (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Варна, социалните услуги в общността/специализираните институции, по обособени позиции”, както следва:месо и месни продукти; риба, рибни продукти и други морски храни; яйца; масла и мазнини; зърнени храни и храни на зърнена основа; картофи и кореноплодни; варива; зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали и зеленчукови сокове; плодове – пресни, замразени, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 Мира фууд ЕООД МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-07-25   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария,... (Община Раднево)
Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Месо и месни произведения“; 2. Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни произведения“; 3. Обособена позиция № 3: „Плодове и зеленчуци“; 4. Обособена позиция № 4: „Плодови и зеленчукови консерви“; 5. Обособена позиция № 5: „Подправки“; 6. Обособена позиция № 6: „Други хранителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД Уикенд ООД
2023-07-20   „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мирослава“ – гр. Пловдив, по четири обособени позиции“ (ДЕТСКА ГРАДИНА "МИРОСЛАВА")
С настоящата поръчка се възлагат периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мирослава“ на адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Пещерско шосе“ № 28, съгласно условията на техническите спецификации на възложителя. Доставките следва да се извършват при спазване на разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД С плюс Н ООД Стелит 1 ЕООД
2023-07-05   Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч по 6 (шест)... (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ЛОВЕЧ)
Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – гр. Ловеч - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най - благоприятни условия за ДПБ - Ловеч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД КИЛТЕКС ЕООД МЕЛИСА ООД НОВЕ ХОЛД ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-06-19   „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални заведения на... (Община Враца)
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 8 383 461,23 лева без включен ДДС, разпределена както следва: *За ОП №1 „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”– до 2 763 510,88 лева без включен ДДС. *За ОП № 2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца” – до 2 838 542,35 лева без включен ДДС. *За ОП № 3 „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия” – до 1 742 870,00 лева без включен ДДС . *За ОП № 4 „Доставка на пакетирани храни, мазнини, подправки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ЦВЕТАН ГОРАНОВ - ЦВЕТОГОР - РАДКА ГОРАНОВА КАМБА - 2000 ООД Стелит 1 ЕООД
2023-05-18   „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен... (Община Долни Дъбник)
Доставките на хранителните продукти и изделия ще са периодични, по предварителна заявка. Доставката на хляб ще се извършва ежедневно. Видове хранителни продукти по групи: I. Хляб, хлебни изделия и брашно II. Мляко и млечните продукти III. Месо, месните продукти, риба и други продукти от животински произход IV. Консерви и замразени зеленчуци V. Варива и други пакетирани изделия VI. Подправки VII. Напитки VIII. Плодове и зеленчуци Подробна информация по видове и количества хранителни продукти - съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2023-05-09   "Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Чайка” – гр. Пловдив, включваща три обособени позиции" (ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА")
Обществената поръчка е с предмет доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Чайка" – гр. Пловдив и включва общо три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци"; Доставката на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Чайка“ - гр. Пловдив е с цел: осигуряване на качествена, здравословна и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: С плюс Н ООД Стелит 1 ЕООД
2023-05-03   ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” ГР. СЕВЛИЕВО ЗА 24 МЕСЕЦА” (ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ")
Обществената поръчка обхваща доставката на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Радост", гр. Севлиево за срок от 24 месеца или до изчерпване на договорената сума, считано от датата на подписване на договора. В предметния обхват на поръчката са включени следните обособени позиции: 1 „Хляб” 2. „Мляко и млечни продукти” 3 „Месо, месни продукти и риба” 4 „Плодове и зеленчуци – пресни, сушени и замразени” 5 „Разни хранителни продукти“ 6 „Плодови и зеленчукови консерви” Изискванията на Възложителя за нейното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2023-04-21   Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, кризисен център, ОП „Обществена... (Община Русе)
Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в приложените таблици в Excel, неразделна част от настоящата техническа спецификация. Всяко посочване в приложенията на продуктите на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бороимпекс АД КИЛТЕКС ЕООД КРЕМСТО-ЕООД ЕООД НОЙМА-2003 ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-03-23   „Доставка на хранителни продукти за детските градини, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията... (Община Твърдица)
Предлаганите хранителни продукти да отговорят на следните изисквания: - да са етикетирани съгласно нормативните изисквания; - да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност; - за всички съставни продукти (полуфабрикати) по съответната позиция, да бъде посочен количествения състав; - да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от специализираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-01-25   Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово по обособени позиции (Община Габрово)
Настоящата поръчка вкл. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДЗ на територията на община Габрово по об п, както следва: ОП1 – Мляко, млечни продукти и млека от растителен произход ОП2 –Риба ОП3 – Месо, месни продукти ОП4 – Плодове и зеленчуци – пресни и замразени ОП5 – Консерви (зеленчукови и плодови) ОП6 – Пакетирани стоки, подправки и други Обхватът на дейностите по об. п. е подробно описан в Техн. спец. и Прил. 1 към тях - Справка за видовете хран. прод. и ориент. кол. за доставка в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-01-19   „Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини и ОП „Социален патронаж” в Община... (Община Левски)
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на детски градини и ОП „Социален патронаж” в Община Левски по обособени позиции: Позиция №1. Хляб, хлебни и тестени изделия; Позиция № 2.Мляко и млечни изделия; Позиция № 3. Месо, месни продукти, риба и яйца; Позиция № 4.Трайни хранителни продукти, подправки, Позиция №5.Зеленчукови и плодови консерви; Позиция № 6.Пресни плодове и зеленчуци и Позиция №7.Миещи, перилни и дезинфекционни препарати и други нехранителни стоки”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД НОВЕ ХОЛД ЕООД Стелит 1 ЕООД
2023-01-16   Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки за организиране храненето в БПЛР – Хисаря към... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документация за участие. Извършване на дейности по периодични доставки по предварителни писмени заявки на Възложителя на основни групи хранителни продукти (стоки), както следва: Група №1 „Месо, пиле, риба и месни продукти” - Приложение № 1.1; Група №2 „Мляко и млечни продукти” - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2022-12-16   Доставка на хранителни продукти за детската градина, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на... (Община Тополовград)
Доставка на хранителни продукти за детската градина, млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Тополовград.Основен CPV код на поръчката: 15000000 - Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти Допълнителен CPV код на отделните групи храни: Група „Мляко и млечни продукти”-15500000 Група „Месо и месни продукти”- 15100000 Група „Пакетирани и консервирани стоки ”-15800000 Група „Риба”-15200000 Група „Плодове и зеленчуци” -15300000 Група,,Хляб и хлебни изделия” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2022-12-15   „Доставка на хранителни продукти“ по шест обособени позиции (община Главиница)
„Доставка на хранителни продукти“ по шест обособени позиции. Обособена позиция 1: „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други”; Обособена позиция 3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 4: „Консервирани хранителни продукти и напитки”; Обособена позиция 5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”. Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-11-22   Доставка на хранителни продукти (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ")
Доставка на хранителни продукти за нуждите на възложителя по 15 обособени позиции, подробно описани в "техническите спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД Уикенд ООД
2022-11-15   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в Община Раднево, Детска кухня гр. Раднево и Център... (Община Раднево)
Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Раднево, Детска кухня и Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания (ЦНСТДБУ), гр. Раднево. Поръчката е обособена в следните отделни позиции, съобразно вида на доставяните хранителни продукти: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“ Обособена позиция № 2 „Сладкарски изделия“ Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти“ Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД Уикенд ООД
2022-10-14   „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2023... (Община Лясковец)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-10-11   Доставка на хранит. продукти за Домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие "Обществена... (Община Русе)
Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Варива“Обособена позиция №2 „Зеленчуци /преработениОбособена позиция №3: „Плодове/преработени/“Обособена позиция №4: „Шоколадови изделия“ Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД КРЕМСТО-ЕООД ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-09-07   Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли, млечна кухня, соц. услуги, в общността и специализирани... (Община Сливен)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли, млечна кухня, социални услуги, в общността и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и общинска хранителна банка по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия“; Обособена позиция № 3: „Пилета и разфасовки, месо, месни произведения, риба и разфасовки“; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове“; Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Стелит 1 ЕООД ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ ООД Уикенд ООД
2022-07-28   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово, по 5 (пет) обособени позиции“ (Община Попово)
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово, по 5 (пет) обособени позиции“, съгласно Техническата спецификация и Документацията на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Братя Великови ООД Стелит 1 ЕООД
2022-07-21   Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособени в отделни позиции, за детските и социалните... (Община Мъглиж)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти, обособени в отделни позиции, за детските и социалните заведения на територията на община Мъглиж, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните услуги на територията на община Мъглиж”. Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-07-15   Доставка на хранителни продукти (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ")
Доставка на хранителни продукти за нуждите на възложителя по 12 обособени позиции, подробно описани в "техническите спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД Стелит 1 ЕООД Хлебопроизводство СЗ ООД
2022-06-20   „Доставка на пакетирани храни, кафе, чай, безалкохолни напитки и минерална вода по две обособени позиции: (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Доставките, предмет на поръчката включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените продукти. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Стелит 1 ЕООД
2022-06-17   “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Ловеч по 6 (шест)... (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ЛОВЕЧ)
Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – гр. Ловеч - ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най - благоприятни условия за ДПБ - Ловеч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД МЕЛИСА ООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-06-09   „Приготвяне и доставка на закуски за нуждите на Технически университет - Габрово“ (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на закуските да се извършва в деня на доставката им - само в работни дни, а доставянето им един път дневно, при спазване указанията и изискванията на Възложителя, изложени в техническата спецификаця. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА : от 29.08.2022г. до 30.06.2023г. Място на изпълнение: гр. Габрово, Технически университет-Габрово, Учебен корпус №1 – Кафе сладкарница. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2022-06-09   „Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на храната да се извършва ежедневно – само в работни дни, а доставянето й един път дневно - на обяд и един път дневно - вечер, при спазване указанията и изискванията на Възложителя, изложени в техническите спецификации. Срок за изпълнение на поръчката: от 29.08.2022 г. до 30.06.2023 г. или до достигане на максималната прогнозна стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Място на изпълнение: гр. Габрово, Технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2022-05-25   „Приготвяне и доставяне на храна в готов вид / кетъринг/ за лицата, ползващи социални услуги от типа „Център за... (Община Ловеч)
Предметът е „Приготвяне и доставяне на храна в готов вид / кетъринг/ за лицата, ползващи социални услуги от типа „Център за настаняване от семеен тип”, „Дом за стари хора „Върбовка“, „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Сливек“, „ Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и „ Преходно жилище за деца от 15 до 18 г“. Прогнозният брой хранещи се дневно: ЦНСТДБУ „ Здравец“ – гр. Ловеч, ж. к. „ Здравец“ № 41 Г- за 10 потребители ЦНСТДБУ „ Лале“ – гр. Ловеч, бул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2022-05-12   „Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Ловеч за периода 2022 г. –... (Община Ловеч)
„Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Ловеч за периода 2022 г. – 2025 г.“ Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията от сферата на дирекция ОЗКТ - Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и Зоопарк - Ловеч. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД МЕЛИСА ООД Стелит 1 ЕООД
2022-02-14   Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на... (Община Велико Търново)
Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново“, по обособени позиции: ОП № 1: Хляб и хлебни изделия; ОП № 2: Риба; ОП № 3: Месо и месни произведения; ОП № 4: Млечни произведения; ОП № 5: Зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца; ОП № 7: Консерви Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД КОРЕКТ - ДЕ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2021-11-11   Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2022... (Община Лясковец)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-11-01   Доставка на хранителни продукти (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ")
Доставка на хранителни продукти за нуждите на възложителя по 15 обособени позиции, подробно описани в „техническите спецификации“ от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД Уикенд ООД
2021-10-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж (Община Троян)
Целта на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на различни хранителни продукти, които са подробно посочени в Техническа спецификация към настоящата документация. Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за качество. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРАМАКС ТРЕЙД ЕООД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2021-10-06   „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената... (Община Карнобат)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати по предварителни заявки за нуждите на Община Карнобат, детските и социални заведения на територията на общината. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БРАТЯ БЛЕЦОВИ ООД ДЕСИЙ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2021-09-27   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ” С 4... (Община Павликени)
Предмет на настоящата открита процедура e доставката на хранителни продукти и стоки за заведенията на бюджетна издръжка /детски градини, детски ясли, социални домове и домашни социални патронажи/ на територията на Община Павликени за две години, разделена на четири обособени позиции, №1 „Доставка на хляб и закуски”; № 2 „Доставка на месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, яйца”; № 3 “Доставка на пакетирани продукти, варива, подправки, зеленчукови и плодови консерви ”. № 4 “Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД Стелит 1 ЕООД
2021-09-20   „Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско, СП „ДСП” - с. Победа,... (община Тунджа)
Предмет на настоящата обществена поръчката е „Периодична доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, оОбщина „Тунджа” по 10 обособени позиции. Изпълнението на поръчката има за цел своевременна доставка на хранителни продукти, които са необходими за приготвяне на храната за до 90 потребители в Домашен социален патронаж, до 30 потребители в Дом за стари хора в кухнята на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД СТРАНДЖА-МП ООД Хлебопроизводство СЗ ООД
2021-08-10   Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община... (Община Нова Загора)
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора, с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти Обособена позиция № 2: Месо и месни продукти, риба Обособена позиция № 3: Плодови и зеленчукови консерви Обособена позиция № 4: Други хранителни продукти Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД В ФРУКТ КЪМПАНИ ЕООД Стелит 1 ЕООД Хлебопроизводство СЗ ООД
2021-06-29   Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на... (Технически университет — Габрово)
Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет — Габрово. В рамките на поръчката се предвижда приготвянето на храната да се извършва ежедневно — само в работни дни, а доставянето ѝ един път дневно — на обяд и един път дневно — вечер, при спазване указанията и изискванията на възложителя, изложени в техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стелит 1 ЕООД
2021-05-18   Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Пазарджик и ЦСПП — гр. Казанлък при АМВР по... (Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР))
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Пазарджик и ЦСПП — гр. Казанлък при АМВР по предварителна заявка“ по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“, обособена позиция № 2 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“, обособена позиция № 3 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“, обособена позиция № 4 „Доставка на кафе, чай, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД Стелит 1 ЕООД
2021-03-04   Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена... (Община Русе)
Доставка на различни хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на община Русе. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бороимпекс АД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НОЙМА-2003 ЕООД Стелит 1 ЕООД ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД
2020-12-18   Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово по обособени позиции (Община Габрово)
Предметът на общ. пор. е доставка на храни, вкл. в обхвата на съотв. об. поз., изпълнима при усл., описани в документацията. Наст. поръчка е част от общ. пор. с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Габрово по обособени позиции“ с прогнозна стойност 1 185 250 BGN без ДДС, в т.ч. по об. поз.: № 1 Мляко, млечни продукти и млека от растителен произход — 388 000 BGN без ДДС № 2 Месо, месни продукти и риба — 285 000 BGN без ДДС № 3 Плодове и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бойлс фууд къмпани“ ЕООД „Мира Фууд“ ЕООД „Стелит 1“ ЕООД БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД Мира фууд ЕООД Стелит 1 ЕООД
2020-12-02   Доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти (наричани още „стоки“) за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна по 11 обособени позиции съгласно приложена техническа спецификация (приложение № 1). Посочените количества в техническата спецификация са прогнозни за 24 (двадесет и четири) месеца, като доставките на хранителни продукти се определят от възложителя в зависимост от конкретните потребности … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Амураа-консерв-68“ ООД „Ваклинов“ ЕООД „Варна оборот“ ЕООД „Стелит 1“ ЕООД Ваклинов ЕООД Варна Оборот ЕООД Стелит 1 ЕООД
2020-06-09   Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, СП „Обществена трапезария“ и... (Община Русе)
Обществената поръчка включва: Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на Община Русе. Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в приложените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Стелит 1“ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2020-05-14   Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки за организиране храненето в БПЛР – Хисаря към... (Военномедицинска академия)
Извършване на дейности по периодични доставки по предварителни писмени заявки на възложителя на основни групи хранителни продукти (стоки), както следва: — Група № 1 „Месо, пиле, риба и месни продукти“ — приложение № 1.1, — Група № 2 „Мляко и млечни продукти“ — приложение № 1.2, — Група № 3 „ Пресни плодове и зеленчуци“ — приложение № 1.3, — Група № 4 „ Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ — приложение № 1.4, — Група № 5 „Шоколадови и захарни изделия“ — приложение № 1.5, — Група № 6 „Консервирани плодове и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Стелит 1“ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2020-04-22   Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежки множествени увреждания... (Община Сливен)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежки множествени увреждания и техните семейства в гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54 по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен — етап II“ по 5 обособени позиции: І. „Хляб“, ІІ. „Мляко и млечни изделия“; ІІІ. „Пилета и разфасовки, риба и разфасовки, месо и месни произведения“; ІV. „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви“; V. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Стелит 1“ ЕООД Стелит 1 ЕООД
2019-04-25   Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия -... (Университет по архитектура, строителство и геодезия / УАСГ/)
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия - сектор "Студентски столове" София и УСБ - Семково обособени в 20 позиции, съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от две години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Далас“ ЕООД ДАЛАС ЕООД Димитър Даракчиев ООД ЕТ МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНОВСКИ Стелит 1 ЕООД
2018-09-20   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария“... (Община Раднево)
Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за задоволяване потребностите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, находящи се в гр. Раднево. Настоящата обществена поръчка е разделена на обособени позиции, съобразно вида на доставяните хранителни продукти, както следва: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни произведения”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни произведения”; Обособена позиция № 4 „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ник-Инвест-Казанлък ЕООД Стелит 1 ЕООД Уикенд ООД