Поръчки: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

>20 архивирани обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

2021-07-13   PPD21-083 — Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД, с цел опазване на човешкото здраве и създаване на благоприятни условия за работа на служителите, обслужващи електрическите съоръжения в съответствие с изискванията от техническата спецификация на възложителя за настоящата обществена поръчка. Студовлагозащитното работно облекло, включва следните артикули: студовлагозащитно яке и студовлагозащитен полугащеризон, които следва да осигурят, както защита на тялото … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Техномат-меркурий ЕООД
2021-06-30   PPD21-048 „Доставка на птицезащитни продукти по проект Life Danube Free Sky, LIFE19 NAT/SK/001023“ („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„Доставка на птицезащитни продукти по проект Life Danube Free Sky, LIFE19 NAT/SK/001023“. Предметът на обществената поръчка е разделен на седем ОП, както следва: ОП 1: „Доставка на птицезащитни приспособления за кацане на птици“, прогнозно количество: 40 бр.; ОП 2: „Доставка на птицезащитни дивертори за монтаж върху неизолирани алуминиево-стоманени проводници“, прогнозно количество: 1 550 бр.; ОП 3: „Доставка на птицезащитни решетки за изолаторни вериги СрН“, прогнозно количество: 960 бр.; ОП 4: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ ЕЛЕКТРИК ООД Енерго-Тел ООД
2021-06-30   „Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение“, реф. № PPD 21-050 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции /ОП/, както следва: ОП1 с предмет: Доставка на главни трансформаторни табла за ниско напрежение ОП2 с предмет: Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение ОП3 с предмет: Доставка на главни трансформаторно-разпределителни табла за ниско напрежение В резултат на тази процедура Възложителят ще сключи рамкови споразумения /РС/за всяка ОП, за срок от 5 години с 5 потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място, при условие, че са … Преглед на обществените поръчки »
2021-06-28   Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда «открита» по вид процедура с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: „Кабелна електропроводна линия 110 kV „Дойран“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Хиподрума” до линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Красно село” и частична реконструкция в двата енергийни обекта“, реф. № РРS 21-062. Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на оценка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЕОДЕТ ЕООД
2021-06-17   Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката е разделен на 5 (пет) обособени позиции, които са описани подробно в настоящата преписка на поръчката. Всеки участник може да подава оферта за всички об. позиции (една или повече об. позиции, до максималния брой об. позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, включително на критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие. Възложителят не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А10 ЕООД АСФ Сървис ЕООД ВАК-02 ООД ДЗЗД "ВАС" Ему-Перник ЕООД ИВКОМ - 63 ЕООД К2020 ЕООД РВС Инженеринг ЕООД Сигма Логистика 2017 ЕООД ФУТУРА СИСТЕМС АД
2021-06-17   Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН)... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, открива и провежда «открита» по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП), изнасяне на имотна граница меренето на потребители със затруднен достъп или по заявление на територията на региони Монтана, Видин, Ловеч, Враца и Плевен“, реф. № РРС 21 – 053. Предметът на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВАК-02 ООД ДИ ТИ АЙ ООД ЕЛФОР ООД ЕТРА - ЕЛ ООД Мега Ел ЕООД Стенли - 03 ЕООД ФУТУРА СИСТЕМС АД
2021-06-16   Доставка на електроизолационни ленти, силиконови съединителни муфи и силиконови кабелни глави за екструдирани... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка и покупка на електроизолационни ленти, силиконови съединителни муфи и силиконови кабелни глави за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 — Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба за изграждане на кабелни глави и съединителни муфи на кабели СрН и НН; Обособена позиция № 2 — Доставка на силиконови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ ЕЛЕКТРИК ООД Контрагент 35 ЕООД МАКРИС - ГПХ ООД ТРЕЙД ГРУП 2000 ООД
2021-06-15   Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България” АД, открива и провежда «открита» по вид процедура с предмет: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София“, реф. № РРС 21-058. Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“. Обособена позиция № 2 – „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А Х А10 ЕООД АСФ Сървис ЕООД
2021-06-14   „Изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията,... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„Изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД”, реф. № РРС 21-060.Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 - „Изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията на гр. София – ОЦ „Север-Изток“ - с прогнозна стойност от 300 000 лв., без ДДС;Обособена позиция № 2 - „Изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А Х А10 ЕООД АСФ Сървис ЕООД
2021-06-02   PPD21-064 „Доставка на електрическа енергия и предоставяне на услугата „балансиране“ („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Във връзка с промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., в сила от 1.10.2020 г., свързани с последващото либерализиране на пазара на електроенергия и извеждането на небитовите потребители на свободен пазар, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда процедура за избор на доставчик на електрическа енергия за собствени нужди за присъединените обекти (сгради) към мрежа ниско напрежение и предоставяне на услугата „балансиране“. Преглед на обществените поръчки »
2021-06-01   Доставка на арматура за кабели и проводници (съединителни муфи ниско напрежение (НН) и ремонтни ръкави), реф. № PPD 21-047 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Прогнозните количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца са, както следва: Съед. муфа НН: — 16 mm топлосв. — 200 бр., — 25 mm топлосв. — 200 бр., — 35 mm топлосв. — 400 бр., — 50 mm топлосв. — 200 бр., — 70 mm топлосв. — 200 бр., — 95 mm топлосв. — 600 бр., — 120 mm топлосв. — 200 бр., — 150 mm топлосв. — 200 бр., — 185 mm топлосв. — 1 200 бр., — 240 mm топлосв. — 100 бр. Рем. ръкав с цип за НН: — 4х16 mm топлосв. — 100 бр., — 4х25 mm топлосв. — 100 бр., — 4х35 mm топлосв. — 200 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАКРИС - ГПХ ООД
2021-06-01   „Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване“, реф. № PPD 21-055 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции, както следва: — oбособена позиция № 1 „Доставка на еднофазен статичен електромер за директно измерване, двойнотарифен, с LCD дисплей и вграден тарифен часовников превключвател“, — oбособена позиция № 2 „Доставка на еднофазен статичен електромер за директно измерване, двойнотарифен, с LCD дисплей и вграден тарифен часовников превключвател — компактен“, — oбособена позиция № 3 „Доставка на трифазен статичен електромер за директно измерване, … Преглед на обществените поръчки »
2021-05-18   „Доставка на арматура за АС проводници, в това число: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове“, реф. № PPD 21-043 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на арматура за АС проводници съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАКРИС - ГПХ ООД
2021-05-18   „Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти“, реф. № PPD 21-044 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на правоъгълни капаци за кабелни шахти съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции по позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД НИДЕЯ - КОМ ООД
2021-05-14   Укрепване и реконструкция на сградата на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20 kV на ПС „Илиянци“, обслужвана от... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Дейностите по предмета на поръчката се изразяват в изпълнение на строително-монтажни работи, включващи укрепване на основите на сградата, демонтиране и изграждане на кабелен колектор, направа на нови настилки около сградата, изграждане на дренажна система около новопроектираните фундаменти за укрепване на сградата и отвеждане на атмосферните води от покрива, изпълнение на детайли за обработване на дилатационните фуги по фасади и подови конструкции, реновиране на фасадните мазилки — изчукване, изкърпване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД
2021-05-12   Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД и провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София-област“, реф. № РРS 21-037. Предметът на поръчката е разделен на 6 обособени позиции, които са описани подробно по-долу в настоящото обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елфор БГ ЕООД ИНДЕСК ООД МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МЕГА ЕЛ СТРОЙ ЕООД Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД Свеко енергопроект АД ФРИБУЛ ООД
2021-05-12   PPD21-034 „Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с цел опазване на човешкото здраве и създаване на благоприятни условия за работа на служителите, обслужващи електрическите съоръжения, в съответствие с изискванията от техническата спецификация на възложителя за настоящата обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
2021-05-10   Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет доставка и покупка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори съгласно условията и изискванията на възложителя от документацията, обявлението и решението. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества. Количествата са ориентировъчни за 36 (тридесет и шест) месеца, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛЕМИ - ТРАФО ЕАД
2021-05-10   Доставка на гофрирани неметални гъвкави тръби („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества за гофрирани тръби, както следва: №/Наименование на материала/Съкратено наименование на материала/Прогнозни количества за 48 месеца, метри 1. Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 25 mm/гофрирана неметална тръба, Ø 25 mm 98 000 2. Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 32 mm/гофрирана неметална тръба, Ø 32 mm 115 000 3. Гофрирана неметална гъвкава тръба, Ø 63 mm/гофрирана неметална тръба, Ø 63 mm 4 000 4. Гофрирана … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тилком ООД
2021-05-10   „Доставка на напреженови измервателни трансформатори 20 kV, еднополюсни, с 1 вторична намотка, за монтиране на... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за покупка и доставка на напреженови измервателни трансформатори 20 kV, еднополюсни, с 1 вторична намотка, за монтиране на открито съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контрагент 35 ЕООД
2021-04-20   Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии, реф. № PPD 21-026 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии за ниско и средно напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции. Прогнозните количества за срокa на договора от 48 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тилком ООД
2021-04-20   Доставка на eлементи за заключващи системи и галванизирани стоманени ключове в комплект с халф цилиндър тип... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„Доставка на eлементи за заключващи системи и галванизирани стоманени ключове в комплект с халф цилиндър тип „Полумесец““, реф. № PPD 21-029, съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката доставка на eлементи за заключващи системи е разделен на 2 /две/ обособени позиции, по позиции и прогнозни количества както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на eлементи за заключващи системи. Обособена позиция № 2 – Доставка на галванизиран стоманен ключ в комплект с халф цилиндър тип … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД
2021-04-20   Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила “, реф. № PPD 21-032 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Дейностите които се изпълняват по предмета на договора са, както следва: 1. Предаване на работен график за одобрение от възложителя; 2. Доставка на материали и оборудване; 3. Извършване на строително монтажни работи; 4. Извършване на пусково-наладъчни работи и предпускови изпитания. Участниците задължително оферират всички позиции, включени в предмета на поръчката подробно описани във формата на ценовата оферта. Условия и място на изпълнение - гр. София, община Лозенец, ул. „Митрополит Кирил Видински“ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МИГ 23 ЕООД
2021-04-06   „Извършване на регулиране в съответствие с класа им на точност на индукционни електромери, собственост на „ЧЕЗ... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Извършване на регулиране в съответствие с класа им на точност на индукционни електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛМЕР - ТС ЕООД
2021-04-05   „Доставка на триполюсни лостови товарови прекъсвачи“, реф. № PPD 21-025 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на триполюсни лостови товарови прекъсвачи съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Никдим“ ООД
2021-04-05   Доставка на кабелни разпределителни шкафове ниско напрежение (НН), реф. № PPD 21-028 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на кабелни разпределителни шкафове ниско напрежение (НН) съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции по позиции и прогнозни количества, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на кабелни разпределителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инженеринг ЕАД Интеркомплекс ООД КИК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД ПС електрик ООД СМАРТ ПАУЪР ГРИД ООД
2021-03-24   Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД на територията на областите... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД на територията на областите Благоевград, Плевен, Ловеч, Перник и Кюстендил. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности: — Ремонт и сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобил, — Извършване на периодични технически прегледи (ПТП) за проверка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНДИ ООД
2021-03-24   Фасилити мениджмънт услуги на сградния фонд обслужващ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Услугите по предмета на поръчката включват следните дейности: — профилактика, техническа поддръжка и ремонт на сграден фонд, инсталации и съоръжения, — почистване на административни сгради, офис помещения, открити складови площи, площадки, дворове, тревни площи и градини. Дейности, свързани с дезинфекция, — хамалски услуги и транспорт. Обемът на услугите по предмета на поръчката е посочен във файл „1_PPS20-100_Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОНСОРЦИУМ М2С 2021
2021-03-12   Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), реф. № PPD21-012 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН) съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, но включва следните видове стълбове с ориент. количества, както следва: 1. Стоманотръбен стълб НН от безшевни тръби, 7500/5 mm, стоманотръбен стълб НН, 7,5/5, безшевен — 10 200 бр. 2. Стоманотръбен стълб НН от безшевна тръба, 3500/5 mm, стоманотръбен стълб НН, 3,5/5, безшевен — 1 300 бр. 3. Помощен стоманотръбен стълб за монтаж на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД Белви ООД ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ТРЕНД ИМПЕКС ЕООД Филкаб АД
2021-03-12   Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД открива и провежда „открита“ по вид процедура с предмет „Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, реф. № РРС 21-019. Предметът на поръчката е разделен на 5 (пет) обособени позиции, които са описани подробно в настоящото обявление. Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009 ЕООД Билдком БГ ЕООД
2021-02-24   Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Поддържането на определени нива на качеството на доставяна електрическа енергия на всички клиенти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поражда необходимостта от проверка на качеството в определени точки от електрическата мрежа и в зависимост от резултатите трябва се предприемат необходимите действия за постигане на определените норми за качество. Поради тази причина е необходимо закупуване на уреди за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЦЕРБ-Трейд“ ЕООД
2021-02-23   Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества за срокa на рамковото споразумение от 60 (шестдесет) месеца, както следва: 1. Неизолиран … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елкабел АД МЕТИЗИ АД
2021-02-23   „Доставка на сигнализатори за земни и къси съединения“, реф. № PPD 21-002 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции по позиции и прогнозни количества, както следва: — обособена позиция № 1 „Доставка на сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните за кабелни електропроводи СрН с непосочно действие 205“, — обособена позиция № 2 „Доставка на сигнализатори на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните за въздушни електропроводи 20 kV с посочно действие 22“. Доставката на сигнализаторите за земни и къси съединения … Преглед на обществените поръчки »
2021-02-23   „Доставка на телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи (реклоузери) за монтиране на открито — ТТП 24... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Ориентировъчният брой телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи (реклоузери) за монтиране на открито — ТТП 24 kV/12,5 kA за 630 A, които възложителят очаква да закупи, е 23 бр. със подробно описани съпътстващи услуги секция „Параметри“. Преглед на обществените поръчки »
2021-02-23   „Доставка на едноканален кварцов часовников тарифен превключвател“, реф. № PPD 21-016 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на едноканален кварцов часовников тарифен превключвател съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2021-02-23   Реконструкция на ПС „Рила“ и ПС „Студентски град“ и въвеждането им в режим на телемеханика, реф. № PPС 20-122 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Поръчката обхваща модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация на ОРУ 110 кV и КРУ 10 кV в ПС „Рила“ и на ОРУ 110 кV в ПС „Студентски град“, както и подмяна на командни/релейни табла и въвеждане на нова SCADA система за работа на ПС „Рила“ и и ПС „Студентски град“ без оперативен персонал в режим на телемеханика, с управление и контрол от диспечерска служба (специализирано диспечерско звено (СДЗ) „София“). Реконструкцията обхваща изпълнението на следните основни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Електриксити“ ООД „Интеркомплекс“ ООД ДЗЗД „ЕИК Рила“
2021-02-11   Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници, реф. № PPD21-008 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва: 1. Комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници от проходен тип и 1P, 3P или 3P+N стопяеми цилиндрични предпазител—прекъсвач—разединители (клемен блок с цилиндрични п-л п-ч р-ли) — ориент. к-во: 22 000 бр. 2. Комплект измервателен клемен блок с клеми за медни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вайд Бул“ ЕООД „ПМ Електрикал“ ЕООД ВАЙД-БУЛ ЕООД ПМ Електрикал ЕООД
2021-02-10   Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции с прогнозни количества: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили с товарен отсек тип „пикап“ — 32 броя. 2. Обособена позиция № 2 „Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили тип SUV“ — 60 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Еспас Ауто“ ООД „Мото-Пфое“ ЕООД
2021-02-10   Строително-монтажни работи за реконструкция на мрежи ниско напрежение и изнасяне на средства за търговско измерване... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции, които са описани подробно в настоящата преписка на поръчката. Основните видове строително-монтажни работи (СМР) за всичките 4 (четири) обособени позиции от предмета на поръчката, включително, но не само, включват: направа на заземление — 1 038 бр.; изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип 125 или 250 — 26 бр.; монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П; 3П с направа на диспечерска номерация — 433 бр.; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ивком-63“ ЕООД
2021-02-09   Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти съгласно условията и изискванията на възложителя. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва прогнозни количества за срокa на рамковото споразумение от 60 (шестдесет) месеца, както следва: 1. Метална … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВКН ГРУП ЕООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД ИВЕНТИ ИНТЕГРЕЙТИД СИСТЕМС ЕООД МИГ 23 ЕООД СТАТУС ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
2021-02-09   „Доставка на комплект конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV“, реф. № PPD 21-009 („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на комплект конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV съгласно условията и изискванията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дестинация България“ ООД „Ивком — 63“ ЕООД ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД ИВКОМ - 63 ЕООД
2021-01-28   Медицинска (здравна) застраховка на работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Обхватът на медицинската (здравна) застраховка следва да осигури за работниците и служителите на възложителя финансово и организационно обезпечаване на здравни услуги и стоки, обединени в следните пакети: 1. Извънболнична медицинска помощ — комбиниран лимит от 3 500 BGN за едно застраховано лице за всеки едногодишен (12-месечен) застрахователен период по пакети „Извънболнична медицинска помощ“ и „Болнична медицинска помощ“; 2. Болнична медицинска помощ — комбиниран лимит от 3 500 BGN за едно застраховано … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Фи Хелт Застраховане“ АД ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
2021-01-26   Избор на независим оценител на енергийни обекти — земя, сгради, право на строеж, сервитути, машини и съоръжения, и... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на независим оценител на енергийни обекти — земя, сгради, право на строеж, сервитути, машини и съоръжения, и наеми, обезщетения за ползване, елементи от енергетично оборудване и материали“, реф. № РРS 20-119. Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции, които са описани подробно по-долу в настоящото обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД ”Експерт Оценител ЧЕЗ” КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - 99 ЕООД Николай Атанасов Андонов Петър Атанасов Андонов ХЕМУС КОНСУЛТ ЕООД
2021-01-25   Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи НН с изнасяне на ел. табла на имотна граница... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — град София и София област“, реф. № РРС 20-121. Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 обособени позиции, както следва: — oбособена позиция 1: ОЦ „Юг—запад“, гр. Банкя и р-н „Запад“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елфор“ ООД „Мега ЕЛ“ ЕООД Мега Ел ЕООД
2021-01-15   Mодернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 (ОП 1) — Модернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация) на възлови разпределителни станции 20 кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „София“ и регион „София област“; Обособена позиция 2 (ОП 2) — Модернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АС - ДС ООД Електролукс Табаков и синове ООД МИГ 23 ЕООД
2020-12-23   „Доставка и монтаж на офис обзавеждане в сградите, собственост на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД“ („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на офис обзавеждане (работни бюра, работни маси, заседателни маси, метални шкафове, гардероби, мека мебел и други). Офис обзавеждането ще се доставя и монтира в сгради на възложителя на цялата лицензионна територия на „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД, която обхваща географската територия на Западна БЪЛГАРИЯ и включва областите София (град), Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана, Ловеч и Видин. Количеството на офис … Преглед на обществените поръчки »
2020-12-23   Доставка на електрическа енергия и предоставяне на услугата „балансиране“ („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Във връзка с промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г., в сила от 1.10.2020 г., свързани с последващото либерализиране на пазара на електроенергия и извеждането на небитовите потребители на свободен пазар, „ЧЕЗ Разпределение БЪЛГАРИЯ“ АД провежда процедура за избор на доставчик на електрическа енергия за собствени нужди за присъединените обекти (сгради) към мрежа ниско напрежение и предоставяне на услугата „балансиране“. Преглед на обществените поръчки »
2020-12-16   Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София област”, реф. № РРS 20-108. Предметът на поръчката е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аспект“ ООД „В М Л — Консулт“ ЕООД „Пешев“ ЕООД „Рафаилов Консулт“ ЕООД „Риск Инженеринг“ АД „СС-Консулт“ ЕООД „Стройконсулт-ГН 99“ ЕООД „Стройнорм“ ЕООД „Хелио Сити“ ЕООД АРКА КОНСУЛТ ЕООД В М Л - Консулт ЕООД ЕКИП - МГ ООД ЕМ ДИ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБЕДИНЕНИЕ ЕМ ДИ АЙ - ЕКИП-МГ СС-Консулт ЕООД Стройконсулт-ГН 99 ЕООД
2020-12-16   Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
„Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен”, реф. № РРS 20-115. Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аспект“ ООД „Екип-МГ“ ООД „Ем Ди Ай Инженеринг“ ЕООД „Инвестконтрол — 99“ ЕООД „Обединение Ем Ди Ай — Екип-МГ“ „Пешев“ ЕООД „Рафаилов Консулт“ ЕООД „Стройконсулт-ГН 99“ ЕООД „Стройнорм“ ЕООД