Доставчик: СТЕЛИ 777 ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СТЕЛИ 777 ЕООД

2023-06-16   „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции“ (Община Горна Оряховица)
Предметът на настоящата обществена поръчка е във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за второстепенни разпоредители с бюджет и звена, предоставящи социални услуги на територията на община Горна Оряховица, както следва: детски ясли „Зорница“ – гр. Горна Оряховица и „Еделвайс“ – гр. Горна Оряховица, Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Драганово, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Родопа - Г. Оряховица - 96 ЕООД СТЕЛИ 777 ЕООД
2023-03-17   "Доставка на хранителни продукти" по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на варива, подправки и... (Община Горна Оряховица)
Предметът на настоящата обществена поръчка е във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за второстепенни разпоредители с бюджет и звена, предоставящи социални услуги на територията на община Горна Оряховица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД
2022-10-14   „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2023... (Община Лясковец)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената в Община Лясковец за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1. „Хляб и хлебни изделия”; - Обособена позиция 2. „Мляко, млечни продукти и яйца”; - Обособена позиция 3. „Месо и месни продукти”; - Обособена позиция 4. „Риба”; - Обособена позиция 5. „Плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сушени)”; - Обособена позиция 6. „Консерви”; - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД Стелит 1 ЕООД
2022-02-24   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при... (Община Горна Оряховица)
Хранителните продукти са за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет и звена, предоставящи социални услуги в Община Горна Оряховица, както следва: Детски ясли „Зорница“ и „Еделвайс“, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, Домашен социален патронаж, социална услуга „Приют“ и за социална услуга „Кризисен център“, финансирана по проект №BG05M9OP001-2.029-0010-C02 „Кризисен център гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАКТИМА ЕАД НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД НОВЕ ХОЛД ЕООД Родопа - Г. Оряховица - 96 ЕООД СТЕЛИ 777 ЕООД
2021-10-20   Доставка на хр. продукти за нуждите детски градини на територията на община Елена, ДЯ гр. Елена, ДСП гр. Елена,... (Община Елена)
В обхвата на обществената поръчка е доставка на хр. продукти за нуждите детски градини на територията на община Елена, ДЯ гр. Елена, ДСП гр. Елена, ЦНСТПЛУИ с. Илаков рът и ЦНСТДБУ гр. Елена по осем обособени позиции. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КИЛТЕКС ЕООД СТЕЛИ 777 ЕООД
2021-09-09   „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при... (Община Горна Оряховица)
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция №2 „Мляко и млечни произведения“, Обособена позиция №3 „Захар и захарни изделия“, Обособена позиция №4 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция №5 „Риба и рибни продукти“, Обособена позиция №6 „Плодове и зеленчуци“, Обособена позиция №5 „Консерви“, Обособена позиция №6 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТЕЛИ 777 ЕООД