Доставчик: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД

2023-05-29   „Доставка на работно облекло за промишлени нужди за срок от две години“ (Национална електрическа компания ЕАД)
Обхвата на настоящата обществена поръчка е за доставка на работно и предпазно облекло за нуждите на НЕК ЕАД. Техническите характеристики на стоките, отделните видове и бройки предпазни и работни облекла са подробно описани в техническата спецификация на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД
2023-03-13   “Доставка на работно облекло и обувки в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна““ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на ново работно облекло и обувки за екипа за предоставяне на услугите по проект № BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027“, посочени в списък по видове артикули и ориентировъчни количества, съгласно Техническа спецификация - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД
2023-01-06   „Доставка на работни тениски за нуждите на Електроразпределение Север АД” (Електроразпределение Север АД)
Доставка на нови работни тениски, съгласно списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД ВАЖНО: Поръчката е запазена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД
2022-12-30   "Осигуряване на работно облекло, попадащо в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на служителите от ОПУ на АПИ" (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на работно облекло, попадащо в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на служителите от ОПУ на АПИ“. Подробно описание на предмета на обществената поръчка е посочено в Техническа спецификация (Приложение А), приложена към документацията за обществената поръчка! На основание разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД
2022-07-22   „Доставка на специално работно облекло за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД“ делима на... (БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД)
„Доставка на специално работно облекло за „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ - ТП” ЕООД“ делима на 2 обособени позиции: 1.об поз. № 1 „Доставка на лятно работно облекло за „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ - ТП” ЕООД“ 2. об. поз. № 2: „Доставка на зимно работно облекло“ за „БДЖ – ПП“ ЕООД, съгласно Техническа спецификация за специално работно облекло за нуждите на „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ - ТП” ЕООД“ – Приложение № 1; Технически изисквания за лятно работно облекло за „БДЖ – ПП“ ЕООД и „БДЖ - ТП” ЕООД“ – Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД
2021-06-22   Доставка на работни обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Доставка на работни обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД, като посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни, в зависимост от нуждите на дружеството. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ ЕООД