2023-11-01   Deadline 2023-12-04   „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудване за нуждите на Община Варна и... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудван, съгласно Техническите спецификации (Приложение №1 и №2) както следва: За Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудване за нуждите на ОП “Комплекс за детско хранене“– второстепенен разпоредител с бюджет“ За Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на професионално кухненско оборудване за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   „ Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нова сграда –корпус към О.У.... (Община Варна)
„ Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нова сграда –корпус към О.У. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”, в рамките на проект „Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна“, по Процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.012 „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ“, Национален план за възстановяване и устойчивост … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-31   Deadline 2023-12-04   Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро (Община Варна)
Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане за нуждите на Община Варна и бюджетните звена по обособени позиции” (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане, съгласно Техническите спецификации (Приложение №1 и №2) както следва: За Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане за нуждите на ОП „Комплекс за детско хранене“– второстепенен разпоредител с бюджет“ За Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на професионално кухненско обзавеждане за нуждите на „Домашен социален патронаж- Варна“– второстепенен разпоредител с бюджет“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-26   „Доставка на 1 (един) брой нов електрически автомобил за нуждите на община Варна” (Община Варна)
„Доставка на 1 (един) брой нов електрически автомобил за нуждите на община Варна” Преглед на обществените поръчки »
2023-10-23   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент ... по... (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-16   Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на зона спорт в... (Община Варна)
Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на зона спорт в кв. 4 по плана на „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово, гр. Варна“ по обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка и монтаж на покривало на въздушна клетка за басейн ''Юлиян Русев'' и басейн ''Алекси Алексиев'' при ПК... (Община Варна)
„Доставка и монтаж на покривало на въздушна клетка за басейн ''Юлиян Русев'' и басейн ''Алекси Алексиев'' при ПК ''Приморски'', стопанисвани от ОП „Спорт-Варна“ Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 3 броя нови специализирани моторни превозни средства за... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 3 броя нови специализирани моторни превозни средства за хора с увреждания за нуждите на Община Варна и Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана” по обособени позиции”, както следва: (1) Обособена позиция №1: „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 2 броя нови специализирани превозни средства за хора с увреждания за нуждите на Община … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка на компютри (хардуер и софтуер) и на ИТ оборудване (в т.ч. периф. техника,печатащи,сканиращи и копиращи... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извършви доставка на нова, неупотребявана компютърна техника и ИТ оборудване – общо 27 броя компютърни конфигурации (17 броя „Компютърна конфигурация с Windows 11 Pro x64“ и 10 броя “Компютърна конфигурация с усилени параметри и Windows 11 Pro x64“; 7 броя Преносим компютър 14" Full HD с Windows 11 Pro x64; 2 броя Монитори с вградена уеб камера; 7 броя Постоянен лиценз за MS Officе пакет за компютри като минимум MS Word, WS Excel, MS PowerPoint MS Outlook; 5 броя … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   „Доставка на ниском. бутилирана трапезна вода, диспенсъри и тяхната профилактика за нуждите на соц.услуги, пенс.... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на диспенсъри, нискоминерализирана бутилирана трапезна вода и профилактика на диспенсърите за нуждите на социалните услуги-второстепенни разпоредители с бюджет и пенсионерските клубове към Община Варна,Дирекция «Превенции» и доставка на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна, отговарящи на всички изисквания на Техническите спецификации- Приложения №1 и №2 Преглед на обществените поръчки »
2023-10-10   „Доставка на интерактивни дисплеи за нуждите на общинските детски ясли на територията на община Варна” (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на мултитъч интерактивни дисплеи 65" за нуждите на 12 общински детски ясли на територията на община Варна, с параметри и изисквания, съгласно Техническата спецификация (Приложение №1), представляваща неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-29   „Зимно под.на пътища, улици и бул.на тер.на р.„Одесос”, р.„Приморски”, Р. „Младост” и км.Каменар, р.„Вл.Варненчик”,... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извършат дейности по зимно поддържане на пътища/улици и булеварди се изпълняват в периода от 01 ноември до 31 март, в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Зимното поддържане обхваща общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на община Варна. То включва подготвителни работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръжения от … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-26   „Извършване на услуги по сключване на застраховка „Живот“, „Трудова злополука“ и „Злополука“ за нуждите на Община... (Община Варна)
Обществената поръчка има за цел избор на изпълнители за извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“; „Живот“; и „Злополука“ за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, по 9 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-19   „Извършване на абонаментно обслужване на стълбищни платформи за хора с увреждания, монтирани в подлези на гр. Варна... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши месечно абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на 55 броя стълбищни платформи за хора с увреждания, монтирани в подлези на гр. Варна, с цел осигуряване на безопасната им експлоатация, съгласно подробно разработена Техническа спецификация /Приложение №1/. Срещу заплащане на месечна абонаментна такса Изпълнителят трябва да осигури 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на платформите, включително почивни и празнични дни - да помага на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-15   Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на територията... (Община Варна)
„Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на територията на община Варна по обособени позиции“ за проекти на Община Варна финансирани в рамките на процедура за подбор на проекти от крайни получатели BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) “ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-13   „Доставка на концентриран фураж – ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед” (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на концентриран фураж – ечемик, овес, пшеница, царевица, слънчоглед за нуждите на "Зоопарк - СЦ" към община Варна. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на община Варна и второстепенните й разпоредители с... (Община Варна)
„Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“ Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Варна, социалните услуги в... (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Варна, социалните услуги в общността/специализираните институции, по обособени позиции”, както следва:месо и месни продукти; риба, рибни продукти и други морски храни; яйца; масла и мазнини; зърнени храни и храни на зърнена основа; картофи и кореноплодни; варива; зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали и зеленчукови сокове; плодове – пресни, замразени, … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Доставка на подправки - пресни и изсушени за социалните услуги в общността/специализираните институции към Община Варна” (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на подправки - пресни и изсушени за социалните услуги в общността/специализираните институции към Община Варна. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент ....по... (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на хранителни продукти за приготвяне на храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските кухни и организирания контингент, деца, посещаващи детските ясли и яслените групи на детските градини на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне храна за децата от неорганизирания контингент – деца в детските … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-08   „Изпълнение на дейности по доставка и монтаж на допълнително оборудване за плаващ понтонен пирс в акваторията на... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Доставка и монтаж на допълнително оборудване за плаващ понтонен пирс в акваторията на рибарско пристанище „Карантината“, съгласно обследване на плаващ понтонен пирс в акваторията на рибарско пристанище „Карантината“ на база писмо с изх. №: 1168#2/26.08.2023г. на Дирекция „Морска администрация“ – Варна. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХИДРОРЕМОНТ-ИГ ООД
2023-09-01   „Надграждане на „Система за управление на административното обслужване на чакащи потребители““ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши надграждане на съществуващата „Система за управление на административното обслужване на чакащи потребители“ (Системата), в т. ч. доставка и внедряване на софтуер, доставка на билетопоподаващи устройства, свързване с изграденото окабеляване и оборудване (индивидуални дисплеи и информационни екрани) и въвеждане в експлоатация, извършване на тестове на място при Възложителя, провеждане на обучение на служителите и гаранционна поддръжка, съгласно Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛФИН – 3 – ДИМОВ, АВРАМОВА, ФИЛИПОВ И С-ИЕ СД
2023-09-01   „Доставка на дървесно-храстова растителност за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на дървесно-храстова растителност за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети“. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: доставка на дървесно-храстова растителност, подробно описани по видово разнообразие в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-21   „Доставка на компютърна техника и периферни устройства по проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на нова, неупотребявана компютърна техника – 11 броя компютърни конфигурации и 3 броя мултифукционални устройства (принтер, скенер, копир), както и гаранционно обслужване и сервиз на доставените устройства за нуждите на Община Варна, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-08-09   „Доставка на компютри (хардуер и софтуер) и на ИТ оборудване (в т.ч. периф. техника,печатащи,сканиращи и копиращи... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извършви доставка на нова, неупотребявана компютърна техника и ИТ оборудване – общо 27 броя компютърни конфигурации (17 броя „Компютърна конфигурация с Windows 11 Pro x64“ и 10 броя “Компютърна конфигурация с усилени параметри и Windows 11 Pro x64“; 7 броя Преносим компютър 14" Full HD с Windows 11 Pro x64; 2 броя Монитори с вградена уеб камера; 7 броя Постоянен лиценз за MS Officе пакет за компютри като минимум MS Word, WS Excel, MS PowerPoint MS Outlook; 5 броя … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-07   „Доставка на химически препарати за почистване и дезинфекция на водата на басейните, стопанисвани от ОП „Спорт-Варна... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извършат периодични доставки, след подадена заявка от ОП „Спорт Варна“ на химически препарати за почистване и дезинфекция на водата. Изпълнението на дейностите се извършва съобразно техническите спецификации Преглед на обществените поръчки »
2023-07-26   Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни,... (Община Варна)
Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития, организирани от Община Варна-Ориентировъчно за година се осъществяват около 1000 нощувки и 3300 хранения. (Данните са обобщение на получената информация от структурите на общината, ползващи услуги по настаняване и изхранване за период от една година, предхождаща инициирането на поръчката). В техническата спецификация е предоставена информация за … Преглед на обществените поръчки »
2023-07-25   Изработване на инвестиционен проект за обект „Нова учебна база на математическа гимназия „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” в ПИ... (Община Варна)
Изработване на инвестиционен проект за обект „Нова учебна база на математическа гимназия „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” в ПИ 10135.3513.1960 И ПИ 10135.3513.250 в 26-ти м.р., район „Младост”, град Варна Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РИЙГЛЕР РИЙВЕ АРХИТЕКТИ ЦТ ГМБХ
2023-07-20   Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с... (Община Варна)
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие, изграждане на свързаност за нуждите на община Варна и бюджетните ѝ звена“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-06-28   „Доставка на сървърна система за нуждите на Община Варна“ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на сървърно оборудване и лицензи за нуждите на община Варна, подробно описано в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-06-28   “Доставка и монтаж на резервни части и съоръжения за детски площадки за нуждите на Община Варна и второстепенните... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и монтаж на резервни части и съоръжения за детски площадки, необходими за поддръжката на детските площадки на територията на гр.Варна, съгласно предоставена от Възложителя Техническа спецификация (Приложение №1), представляваща неразделна част от настоящата документация за участие, и доставка на резервни части, елементи и съоръжения за игра, различни от посочените в Техническата спецификация, но сходни с предмета на поръчката от предложения от … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-27   Изработване, отпечатване и доставка на информационни материали и сувенири за нуждите на Община Варна (Община Варна)
Изработване, отпечатване и доставка на информационни материали и сувенири за нуждите на Община Варна Преглед на обществените поръчки »
2023-06-27   Изработване, отпечатване и доставка на печатни рекламни материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за... (Община Варна)
Изработване, отпечатване и доставка на печатни рекламни материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Община Варна Преглед на обществените поръчки »
2023-06-22   „Доставка на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” (Община Варна)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети“. При изпълнение на поръчката следва да се извърши: доставка на цветя и цветен разсад, подробно описани по видово разнообразие в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БАКАРДИ ЕООД
2023-05-30   „Доставка чрез покупка и гаранционно /сервизно обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за „Доставка чрез покупка и гаранционно /сервизно обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, от които 3 бр. специализирани транспортни средства за хора с увреждания, по обособени позиции”, както следва: (1) Обособена позиция №1: „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 2 бр. нови специализирани превозни средства за хора с увреждания за … Преглед на обществените поръчки »
2023-05-29   Доставка на нискоминерализирана бут. трап.вода, диспенсъри и тяхната проф. за нуждите на соц. услуги, пенсионерските... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на диспенсъри, нискоминерализирана бутилирана трапезна вода и профилактика на диспенсърите за нуждите на социалните услуги-второстепенни разпоредители с бюджет и пенсионерските клубове към Община Варна,Дирекция «Превенции» и доставка на нискоминерализирана бутилирана трапезна вода за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Варна, отговарящи на всички изисквания на Техническите спецификации- Приложения №1 и №2. Преглед на обществените поръчки »
2023-05-29   „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални... (Община Варна)
Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна.Изпълнението на обществената поръчка включва дейности по ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни на тридесет и два броя сондажи на територията на Община Варна за 2024 г., 2025 г. и 2026 г., 2027г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВА РАЙ 19 ЕООД
2023-05-11   „Обществена трапезария - приготвяне и предоставяне на топъл обяд за лица от уязвимите групи от община Варна“ (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се избере Изпълнител, който да извърши приготвяне и предоставяне на топъл обяд за лица от уязвимите групи от община Варна, при следните изисквания на Възложителя и съгласно подробно разработена Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
2023-04-20   Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на... (Община Варна)
„Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно - информационен център в УПИ I “рибарско селище“ (ПИ с ид. 10135.5506.1041 по КК), кв. 4 по плана на „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово, гр. Варна“, в рамките на проект №BG14MFOP001-4.069-0001 „Oблагородяване на достъпа до рибарско селище „Kарантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“, по процедура №BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ХАЯ-С ООД
2023-04-20   Изпълнение на строително-монтажни дейности в сграда общинска собственост, находяща се в гр.Варна, ул.Съборни №19 (Община Варна)
Изпълнение на строително-монтажни дейности в сграда общинска собственост, находяща се в гр.Варна, ул.Съборни №19 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛСИС ЕООД
2023-04-19   „Доставка на копирна хартия, амбалажна хартия, паус, самозалепващи пликове и други извън списъка на чл.12, ал.1, т.1... (Община Варна)
При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши: доставка на копирна хартия, амбалажна хартия, паус, самозалепващи пликове и листчета, тетрадки, джобове, поставки-хоризонтални и вертикални, куб, индекси, перфоратори, телчета, коректори, лепила, химикали, маркери, дискове и други извън списъка на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Офис Експрес Сървис АД
2023-04-10   Изпълнение на строително монтажни работи по междублокови пространства на територията на Община Варна по обособени позиции (Община Варна)
„Изпълнение на строително монтажни работи по междублокови пространства на територията на Община Варна по обособени позиции“ по Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа, прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ ЛЕНД КО АД КБИ ЕООД
2023-03-31   „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Варна и бюджетните й звена и телефонна линия 0800... (Община Варна)
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на община Варна и бюджетните й звена и телефонна линия 0800 за нуждите на ОП ТАСРУД“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А1 България ЕАД
2023-03-28   Изпълнение на строително-монтажни работи по констатирани нередности на сградата на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна (Община Варна)
Изпълнение на строително-монтажни работи по констатирани нередности на сградата на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОВИМА ЕООД
2023-03-28   Ремонтни дейности в сградата на I Основно училище "Свети княз Борис I", гр. Варна (Община Варна)
Ремонтни дейности в сградата на I Основно училище "Свети княз Борис I", гр. Варна Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОКСИМО ЕООД
2023-03-27   „Предоставяне на право на ползване и абонаментна поддръжка на софтуерен продукт за управление на дейността на... (Община Варна)
Предоставяне право на ползване на единна електр. система за нуждите на детските ясли на територията на Община Варна,която включва: Електр. система за прием – полудневен/целодневен,съгл. техн. спецификация; Електр. система за организация и упр. на дейността на детските ясли,съгл. техн. спецификация; Call center – Гореща линия – консултантска помощ,диагностика при възникнали проблеми ежемесечна системна поддръжка,съгл. техн. спецификация; Интегрирана връзка м/у модулите в сист. за управление; Интегриране с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Информационно обслужване АД
2023-03-20   „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални... (Община Варна)
Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна.Изпълнението на обществената поръчка включва дейности по ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни на тридесет и два броя сондажи на територията на Община Варна за 2024 г., 2025 г. и 2026 г., 2027г. Преглед на обществените поръчки »
2023-03-20   “Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (резиденциален тип) на 20 (двадесет) лица, които са били... (Община Варна)
Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Програма за психосоциална рехабилитация (резиденциален тип) на 20 (двадесет) лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ОТВОРИ ОЧИ Сдружение
2023-03-20   „Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) – с. Каменар“ (Община Варна)
Доставка на хранителни продукти за животни за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) – с. Каменар.При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Периодична доставка на хранителни продукти, предназначени за храненето на животни, съгласно ориентировачни количества посочени в Техническата Спецификация. Преглед на обществените поръчки »