Доставчик: Строител ЕООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Строител ЕООД

2023-04-20   Модернизация на лаборатории, находящи се в сградите на Физически Факултет (ФзФ) на Софийски университет „Св. Климент... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обществената поръчка се възлага с цел подобряване условията за работа в лабораториите, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, и разполагане на ново оборудване по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения. Помещенията, които ще се модернизират са следните: 1. Лаборатория „Плазмени технологии“ - помещение № 4; бул. Джеймс Баучер №5 2. Лаборатория „Електроакустични изследвания на електролити“ - помещение № А 104; бул. Джеймс … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Строител ЕООД
2023-03-13   „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на обществената поръчка е „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в гр. София и Учебни бази в страната” Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“” Обособена позиция №3: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради и бази в район „Черноморие“” Целта на възлагане е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електролукс Табаков и синове ООД Строител ЕООД
2022-10-21   „Зимно поддържане и възстановителни работи на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград до 30.04.2024г. –... (Община Златоград)
Дейностите за зимно поддържане на пътната и уличната мрежа се състоят се в отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора; при тънки заледявания и уплътнявания на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистваща техника, съответните участъци ще се опесъчават, като се използват и химически вещества, с цел безопасно пътуване при зимни условия. Възстановителните работи се извършват, считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамант-строй ЕООД ДИМ Транс - 95 ЕООД Строител ЕООД Транс строй 08 ЕООД
2022-06-16   „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на сгради в арест и пробационна служба, в гр. Велико Търново“ (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Съгласно Разрешение за строеж № 255 от 7.09.2021 г. издадено от Община Велико Търново, обектът на строителството от предмета на настоящата обществена поръчка е с наименование: “Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на сграда 10447.506.340.2 от "Учебни кабинети" в "Aрест", с площадка за престой на открито с навес и будка за надзирател, сграда 10447.506.340.3 от "Котелно" в "Склад" и сграда 10447.506.340.4 от "Учебни кабинети” в "Пробационна служба", с етапи на строежа: Етап 1: "I-ви … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Строител ЕООД
2021-04-14   Изпълнение на строителство на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности: строителство на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019“. Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка са съгласно техническа спецификация и техническа документация, неразделна част от документацията за обществена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Строител ЕООД
2019-08-20   Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
В обхвата на инженеринга са включени следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект. 2. Изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта. 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството. 4. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост). 5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Строител“ ЕООД Строител ЕООД
2018-09-11   „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2018/2019 г. и... (Община Златоград)
Предметът на поръчката е „Зимно поддържане на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020г.“ и включва 9 обособени позиции. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват поддържане на пътната и улична мрежа в експлоатационния зимен сезон чрез отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора; при тънки заледявания и уплътнявания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамант-строй“ ЕООД „Строител“ ЕООД Диамант-строй ЕООД Едистрой ЕООД Мимито 2012 ЕООД Строител ЕООД Транс строй 08 ЕООД