Доставчик: Електролукс Табаков и синове ООД

9 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Електролукс Табаков и синове ООД

2023-03-13   „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на обществената поръчка е „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в гр. София и Учебни бази в страната” Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради към Поделение „Социално-битово обслужване“” Обособена позиция №3: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради и бази в район „Черноморие“” Целта на възлагане е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електролукс Табаков и синове ООД Строител ЕООД
2022-06-24   Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП на територията на град София и... (Електроразпределителни мрежи Запад АД)
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област“, реф. № РРС 22-061. Предметът на поръчката е разделен на 7 (седем) обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: ОЦ (Оперативен център) Юг; Обособена позиция 2: ОЦ Сливница и ОЦ Своге; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: А10 ЕООД АСФ Сървис ЕООД ВАК-02 ООД Вийом ЕООД ДЗЗД "ВАС" ЕЛ СИСТЕМС АД Електролукс Табаков и синове ООД Ему-Перник ЕООД ИВКОМ - 63 ЕООД Икон 7 ЕООД К2020 ЕООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД РВС Инженеринг ЕООД ФУТУРА СИСТЕМС АД
2021-01-21   Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на... („ЕВН България Топлофикация“ ЕАД)
Предмет на настоящата поръчка са строителни, изкопни и възстановителни дейности при изграждане и рехабилитация на разпределителни и присъединителни топлопроводни трасета и абонатни станции за централно топлоснабдяване при обекти на територията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив, район „Изток“ и район „Запад“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електролукс Табаков и синове ООД Красин ООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД РИС-ПРО
2021-01-15   Mодернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 (ОП 1) — Модернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация) на възлови разпределителни станции 20 кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „София“ и регион „София област“; Обособена позиция 2 (ОП 2) — Модернизация (ретрофит (проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АС - ДС ООД Електролукс Табаков и синове ООД МИГ 23 ЕООД
2020-11-24   Изпълнение на компл. дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществуващото положение и/или изгр. на нови... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Сключване на рамково споразумение за всяка обособена позиция поотделно с до 5 (пет) потенциални изпълнители за изпълнение на комплексни дейности по възст. експлоат. състояние, промяна на съществ. положение и/или изгр. на нови елементи от техн. инфраструктура в подстанции, част от електропрен. мрежа. За всяка от обособените позиции възложителят си запазва правото да сключи рамково споразумение с всички лица, които са класирани, в случай че те са по-малко от пет. Когато рамковото споразумение е сключено с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕНИ - 97 ЕООД Вени-97 ЕООД ГД "Консорциум Електро Импулс" ГД Консорциум Електро Импулс Дружество по ЗЗД "2021" Дружество по ЗЗД 2021 ЕЛ Изграждане България ЕООД ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД Ел Контрол ЕООД ЕЛ КОНТРОЛ ООД Ел-Тест ЕООД Електролукс Табаков и синове ООД ЕМУ АД ЕТРА - ЕЛ ООД ЕТРА-ЕЛ ООД Импулс Ко ООД Интеркомплекс ООД Кабел Трейд ЕООД Красин ООД ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" Обединение ПСЖ - ГРУП ПОДСТАНЦИИ-2020 Подстанции-2020 ДЗЗД ПРО АРМ ЕООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД Рудин ООД Старт Инженеринг АД СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Т и Д Инженеринг ЕООД
2020-09-29   Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители, присъединени към... („ЧЕЗ Разпределение България“ АД)
Предметът на поръчка „Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ е разделен на 14 (четиринадесет) обособени позиции, както следва: — об. поз. 1: на територията на ОЦ Плевен (град), Плевен-изток, Левски, Червен Бряг и Гулянци, — об. поз. 2: на територията на ОЦ Ловеч, Троян и Тетевен, — об. поз. 3: на територията на ОЦ Монтана, Лом, Видин и Белоградчик, — об. поз. 4: на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вак-02“ ООД „Вийом” ЕООД „Променергомонтаж“ АД ВАК-02 ООД ЕЛ СИСТЕМС АД Електролукс Табаков и синове ООД Икон 7 ЕООД ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД ФУТУРА СИСТЕМС АД
2019-12-17   Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и... („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предвижда се с рамковите споразумения за срока на действието им да бъде възложено изпълнението на проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в приблизително 120 електроенергийни обекта (подстанции 110 kV). Броят на обектите не е окончателен. Възложителят запазва правото си да го променя за срока на това рамково споразумение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Волтран“ ЕООД „ВОЛТРАН” ЕООД „Електролукс Табаков и Синове“ ООД „Електролукс Табаков и синове” ООД „КМД Инженеринг“ „КМД Инженеринг“ ЕOOД „КМД Инженеринг“ ЕООД „Марк Секюрити Системс“ ЕООД „МАРК СЕКЮРИТИ СИСТЕМС” ЕООД „Сиском инженеринг“ АД ВОЛТРАН ЕООД Електралукс Табаков и синове ООД Електролукс Табаков и синове ООД КМД Инженеринг КМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕOOД КМД Инженеринг ЕООД Марк Секюрити Системс ЕООД Сиском Инженеринг АД
2018-11-05   „Доставка на готови бетонови елементи и на стоманобетонни кабелни капаци по индивидуални проекти“ („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД)
Предмет на настоящата поръчка е доставка на строителни материали, предназначени за обезпечаване на нормалната работа на работните групи в структурата на ЕСО ЕАД по експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа на територията на Р БЪЛГАРИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Електролукс Табаков и Синове“ ООД Електролукс Табаков и синове ООД
2018-05-02   Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на... (Народно събрание на Република България)
Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР – предмет на поръчката, са дадени в техническата спецификация (Приложение № 3.1), количествена сметка (Приложение № 3.2), техническа спецификация на основните материали (Приложение № 3.3), както и в одобрения инвестиционен проект. Строежът е трета група, трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „Б“ от ЗУТ. Строителството трябва да се осъществи в съответствие с действащите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електролукс Табаков и синове ООД
Свързани търсения 🔍