Доставчик: ТЕХНОМЕДИКЪЛ ЕООД

Една архивирана обществена поръчка

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са ГЛОБАЛМЕД С ЕООД, РСР ЕООД и Вега Медикал ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ТЕХНОМЕДИКЪЛ ЕООД

2023-03-16   Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура/оборудване за нуждите на Клиника по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в Техническите спецификации на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 12 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД РСР ЕООД ТЕХНОМЕДИКЪЛ ЕООД