Доставчик: РСР ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът РСР ЕООД

2023-08-30   Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на „Национален център за анализ“, с оглед извършване на експертизи за... (Българска народна банка)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции (ОП): ОП № 1 „Доставка на комбиниран апарат за проверка на защитите на евробанкноти и евромонети“. ОП № 2 „Доставка на апарат за измерване на магнитен момент за евро“. ОП № 3 „Доставка на микроскоп с дигитални камери и интерфейс към компютър за извършване на експертизи на евробанкноти и евромонети“. Освен доставката на съответното лабораторно оборудване, в предмета на всяка от обособените позиции са включени и услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-08-22   Доставка на транскатетърни сърдечни клапи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД (УМБАЛ "Света Анна" – София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на транскатетърни сърдечни клапи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 19.02.2025 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 24 /двадесет и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2023-08-09   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на светлинен микроскоп... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на светлинен микроскоп за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД. Участникът следва да предложи нов, неупотребяван, нерециклиран и неизползван за демонстрационни цели светлинен /оптичен/ микроскоп за нуждите на Клинична лаборатория: за микроскопска оценка на клетки в кръвни натривки, натривки от други телесни течности и урина – 1 брой с технически параметри, описани подробно в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2023-07-31   „Закупуване на медицинско оборудване за болнична и извънболнична медицинска помощ по проект BG16RFOP001-9.001-0001 и... (Министерство на здравеопазването)
Общ. пор. се разделя на 7 ОП: ОП № 1: "Респиратори": 1.1. Транспортен респиратор – 105 броя; 1.2. Респиратор за спешна медицинска помощ – 47 броя; ОП № 2: "Аспиратор" – 47 броя; ОП № 3: "Дефибрилатори": 3.1. Дефибрилатори – 64 броя; 3.2. Бифазен дефибрилатор - монитор – 48 броя; ОП № 4: "Пациентни монитори" - 132 броя; ОП № 5: "Електрокардиографи": 5.1. Електрокардиографи – 132 броя; 5.2. 6/12 канален ЕКГ апарат – 62 броя; ОП № 6: "Система за телемедицинско наблюдение" – 1079 броя; ОП № 7: "Система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2023-07-27   Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БЛАГИ ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-07-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по обособени позиции, за нуждите... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за диагностичната и лечебна дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 7 обособени позиции. Техническите параметри, характеристика и окомплектовка на медицинската апаратура и оборудване от всяка обособена позиция са подробно описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация – Приложение № 1. Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 357 000 лева без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД
2023-07-14   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по шест обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Предлаганите медицински консумативи, които са медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, на Наредбата за съществените изисквания за оценяване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-07-07   Доставки на медикаменти (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодично повтарящи се доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествена спецификация - Приложение към документацията, съобразно нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана за 12 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-06   “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” и включва 21 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-07-05   „Периодична доставка на медицински изделия за Операционен блок на МБАЛ „Лозенец” ЕАД“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Периодична доставка на медицински изделия за Операционен блок на МБАЛ „Лозенец” ЕАД“ и включва 5 ОП . Обособените позиции съдържат номенклатурни единици в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. ОП1 Консумативи, съвместими с CUSA система или еквивалентни – 12 ном.единици ОП2 Консумативи и инструменти, съвместими с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-06-30   Доставка на автоматичен ротационен микротом и радиофреквантен генератор с ринологично приложение за нуждите на „МБАЛ... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на автоматичен ротационен микротом и радиофреквантен генератор с ринологично приложение за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“ Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2023-06-29   ”Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 10 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на апаратурата. Ремонтът приключва при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интермедика Груп ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-29   Доставка на специфични медицински изделия, необходими за дейностите по офталмология при „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на специфични медицински изделия, необходими за дейностите по офталмология при „МБАЛ - Хасково” АД”. В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи, необходими за дейностите по офталмология по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2023-06-23   "Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на хигиенно-епидемиологичното отделение и отделението по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински консумативи. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 2 обособени позиции. Обособени позиции № 1 и № 2 са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД
2023-06-22   „Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология, ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за урология, ендоскопска, лапароскопска и бронхоскопска апаратура за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД “ . Процедурата е разделена на 10 обособени позиции, подробно посочени в Приложение №1-Техническа спецификация към документацията. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАРЛ ЩОРЦ Ендоскопия България ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-22   Доставка, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, включваща осем обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 8 обособени позиции: обособена позиция 1: Инвертен микроскоп с фазов контраст обособена позиция 2: Оптично поляризационен 45° Фарадеев ротатор обособена позиция 3: Система за електрофорезна вана обособена позиция 4: Бинокулярен микроскоп обособена позиция 5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-06-22   Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Настоящата процедура е за сключване на Договор при условията и изискванията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в МБАЛ „Лозенец” ЕАД. Обществената поръчка е разделена на 40 броя обособени позиции, подробно описани в техническата цпецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медилон ЕООД РСР ЕООД
2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-06-16   „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 25/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 237 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-06-15   Доставка на медицински изделия - хирургически шевни материали (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – хирургически шевни материали, групирани в 46 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-06-14   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 35 номенклатури“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по 35 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1),, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Неоферирането на всички подноменклатури в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-06-08   Доставка на медицинска апаратура за операционен блок на Урологично отделение при „МБАЛ - Хасково“ АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на медицинска апаратура за операционен блок на Урологично отделение при „МБАЛ - Хасково“ АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура; гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД Синтамед ЕООД
2023-06-07   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Медицински Университет-Пловдив по обособени позиции“ (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив, разделена на седемнадесет обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АСМ ДИАГНОСТИКА ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИНФОЛАБ ООД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2023-06-06   "Доставка на иригационни разтвори, изделия за стерилизация, медицински консумативи за апарати, налични при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 21 позиции с посочени номенклатурни единици и са подробно представени по наименование на изделието, единица мярка и необходимо прогнозно количество в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Интермедика Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2023-06-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 /четири/ часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-06-02   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто – договора. Източник на финансиране: собствени средства, МЗ, НЗОК Обществената поръчка е разделена на 40 /четиридесет/ обособени позиции, като за всички обособени позиции се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-06-01   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив (допълваща поръчка), групирани в 21 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-26   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница по очни болести за... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на медицински изделия за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1). Поръчката включва периодични доставки на медицински изделия след предварителна заявка от страна на Възложителя, наричани в документацията „стоки“. Настоящата обществена поръчка е разделена на 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-25   „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по молекулярна биология – БАН за 2023г“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
Поръчката е разд. на 12 об. поз: Об.поз.1„Доставка на Ламинарен бокс,КласБ2“ Об.поз.2„Доставка на Ламинарен бокс,КласА2“ Об.поз.3„Доставка на вертикален дълбокозамразяващ фризер” Об.поз.4„Доставка на вертикален спектрофотометър-ELISA Reader“ Об.поз.5„Доставка на Орбитален инкубатор и шейкър“ Об.поз.6„Доставка на Спектрофотометър“ Об.поз.7„Доставка на Автоматична проявителна машина за рентгенови филми“, възлагана на осн. чл.20,ал.4 във вр. с чл.21,ал.6ЗОП Об.поз.8„Доставка на Мултифункционален 3D … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-05-25   „Доставка на специализирани апаратури и оборудване“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на поръчката за Доставка на специализирани апаратури и оборудване се включват следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на настолен прахов рентгенов дифрактометър за изследване на фазови преходи с бърза кинетика“; Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за Лаборатория по операндо методи на изследване“; Обособена позиция № 3 „Доставка на рентгено-флуоресцентен спектрометър“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД РСР ЕООД
2023-05-23   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” - ЧАСТ 2 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-19   Доставка на специализирана техника по обособени позиции за поделение НПД на Пловдивски университет „ПАИСИЙ... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
В предметът на обществената поръчка са включени следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 - „Доставка на трифазен анализатор на качество на електроенергията“ – 1 бр. - обособена позиция № 2 – Доставка на 1500v мултифункционален измерител на I-V крива за поддръжка и тест за ефективност на монофазни PV инсталации – 1бр. - обособена позиция № 3 - „Доставка на микроскоп с цветна цифрова камера“ - 1бр. - обособена позиция № 4 - „Доставка на лабораторна апаратура“. - обособена позиция № 5 - „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ РСР ЕООД
2023-05-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по клинична патология и... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за диагностичната дейност на Отделението по клинична патология и Клинична лаборатория при „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 3 обособени позиции: -ОП №1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Отворена автоматизирана система за IHC и ISH оцветявания”; -ОП №2 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Светлинни микроскопи – 3 бр., с 1 бр. микроскопска камера за вграждане”; -ОП №3 - „Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Омнимед ООД РСР ЕООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-10   "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" разделена на 19 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-04   Абонаментен сервиз на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Медицинската техника е групирана в 3 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-05-04   „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ разделена на 10 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Меди Вижън ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-05-04   Доставка на лекарствени продукти (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по две обособени позиции. Лекарствените продукти са разпределени по групи с оглед на предназначението им и са подробно описани в приложените технически спецификации по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описание на АТС код, генерично (международно непатентно) наименование, лекарствена форма и количество активно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА Медекс ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД СБМ Интернешънъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-04   „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД по три обособени позиции – III част” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФИНИТА ООД РСР ЕООД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
Свързани търсения 🔍