2021-07-06   Ремонт на ел. двигатели средно напрежение („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт на ел. двигатели средно напрежение съгласно приложени технически задания в документацията по поръчката по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция „Ремонт на ел. двигател средно напрежение тип А355 L4“. 2. Втора обособена позиция „Ремонт на ел. двигател средно напрежение тип ДАЗО-2-17-54-10 У1“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЕДЯЛКА ООД
2021-06-24   Доставка на резервни части за генераторни защити REG216, възбудителни системи UNITROL 5000 и релейни защити,... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за генераторни защити REG216, възбудителни системи UNITROL 5000 и релейни защити, производство на фирма АВВ по три обособени позиции, както следва: — първа обособена позиция – Доставка на резервни части за генераторни защити REG216“, съгласно Приложение № 1 – спецификация, — втора обособена позиция – Доставка на резервни части за възбудителни системи UNITROL 5000, съгласно Приложение № 2 – спецификация, — трета обособена позиция – Доставка на резервни части за релейни защити, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕДОНА-ОП ЕООД
2021-06-23   Доставка на резервни части за роторен изгребвач РИ-201 LKS 1250.12N2L — Famak — ПОЛША („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за роторен изгребвач РИ-201 LKS 1250.12N2L — Famak — ПОЛША съгласно спецификация — приложение № 1, и технически изисквания — приложение № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕДОНА-ОП ЕООД
2021-06-23   Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на ГТЛ за транспортьори в цех СОИ съгласно технически характеристики и спецификация — приложение № 1 от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Каучук АД
2021-06-23   Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности съгласно приложение № 1 „Обем дейности“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЪГА 93 ООД
2021-06-21   Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-3 и КА-4 съгласно техническо задание. Преглед на обществените поръчки »
2021-06-16   Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер за котлоагрегати тип ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер за котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно спецификация, технически изисквания за изработка и доставка и чертежи — приложения № 1, № 2 и № 3 към документацията на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-06-11   Доставка на резервни части за редуктори („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за редуктори по 2 обособени позиции съгласно спецификации и технически изисквания, както следва: — първа обособена позиция „Доставка на резервни части за редуктор Wikov (Skoda)“, — втора обособена позиция „Доставка на резервни части за редуктор TGL37088 14LA“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛКА ЕООД СЕДОНА-ОП ЕООД
2021-06-02   Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Извършване на консултативни прегледи и лечение на ортопедични и травматологични заболявания на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД съгласно обем. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА...
2021-05-14   Извършване на годишни контролни тестове — процедури по калибриране на средства за измерване на емисии и имисии,... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на годишни контролни тестове — процедури по калибриране на средства за измерване на емисии и имисии, собственост на „ТЕЦ Марица изток“ 2 ЕАД — разделена на 2 обособени позиции: — I обособена позиция „Извършване на годишни контролни тестове — процедури за осигуряване на качеството на средствата за измерване на емисии от СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6 и СОИ- 7 на територията на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД“ съгласно техническо задание — приложение № 1, — II обособена позиция „Извършване на годишни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енерджи макс ЕООД
2021-05-14   Строителни и монтажни работи за възстановяване на металните елементи и бетоновите повърхности на комин № 1, Н=180 м („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Възстановяване на металните елементи и бетоновите повърхности на комин съгласно обем строително-монтажни работи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУЛИ И КОМИНИ ЕООД
2021-04-28   Подмяна на тръбопровод от РОВ-1,2 до ПАД-1,2 и ПНД-1,2 в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Подмяна на тръбопровод от РОВ-1,2 до ПАД-1,2 и ПНД-1,2 в технологичният тунел кота минус 4 метра на Турбинен цех част 890 МВт по изготвен проект Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАРАТОН - СС ЕООД
2021-04-22   Доставка на лагери търкалящи („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на търкалящи лагери по 2 обособени позиции: — първа обособена позиция „Доставка на лагери, търкалящи, с общо предназначение“, — втора обособена позиция „Доставка на лагери, специфични“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тиви груп ООД
2021-04-20   Доставка на фасонни елементи („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на фасонни елементи съгласно спецификация и технически изисквания. — първа обособена позиция „Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)“, — втора обособена позиция „Доставка на тройници, преходи и щуцери“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНКОВЕС ЕООД Технокомерс ООД
2021-04-19   Доставка на гъвкави компенсатори за котлоагрегати П 62 и ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на гъвкави компенсатори за котлоагрегати П 62 и ПК 38-4 съгласно спецификация, технически изисквания и конструктивна документация, приложени към документацията по поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛМОНТ 87 ООД
2021-04-16   Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Осигуряване на денонощна първична медицинска помощ на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД съгласно обем от дейности, зададен от възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА...
2021-04-09   Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Основен ремонт (ОР) на съоръжения във ВС и П, по 2 обособени позиции: — първа обособена позиция — ОР на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора степен (Др. II ст.)Б, — втора обособена позиция — ОР на Комбинирано роторно съоръжение (КРС) 6А. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Техноинженеринг ЕООД
2021-04-07   Доставка на елементи, корониращи, за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на елементи, корониращи, за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Технокомерс ООД
2021-04-06   Доставка на резервни части за СОИ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за СОИ разделена на три обособени позиции: — първа обособена позиция „Доставка на резервни части за нагнетателни съоръжения за 1, 2 и 3 дюзово ниво“ по спецификация — приложение № 1, — втора обособена позиция „Доставка на резервни части за нагнетателни съоръжения за 4, 5 и 6 дюзово ниво“ по спецификация — приложение № 2, — трета обособена позиция „Доставка на резервни части за нагнетателни съоръжения за суспензия абсорбер“ по спецификация — приложение № 3 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕДОНА-ОП ЕООД
2021-04-02   Ремонт на ходовата част на кран мостов електрически двугредов Q=115/20/8 — западен кран в машинна зала част 700 МВт („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт на ходовата част на кран мостов електрически двугредов Q=115/20/8 — западен кран в машинна зала част 700 МВт съгласно технически условия и обем дейности, дадени в документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПАРТНЪРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2021-03-30   Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане № 2,3, подгреватели високо налягане № 5,6,7 и охладител... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на основен ремонт на подгреватели ниско налягане № 2,3, подгреватели високо налягане № 5,6,7 и охладител пара от уплътненията на ТА-7 съгласно обем ремонтни дейности и технически условия Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маратон — СС“ ЕООД МАРАТОН - СС ЕООД
2021-03-30   Доставка на хоризонтални средни кубове за котлоагрегат тип ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на хоризонтални средни кубове за котлоагрегат тип ПК 38-4 съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД
2021-03-25   Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД по 11 обособени позиции: I ОП - направление с. Окоп — с. Миладиновци — ТЕЦ 2 — с. Миладиновци — с. Окоп; II ОП - направление гр. Ямбол — ТЕЦ 2 — гр. Ямбол; III ОП - направление с. Тенево — ТЕЦ 2 — с. Тенево; IV ОП - направление гр. Елхово — ТЕЦ 2 — гр. Елхово; V ОП - направление гр. Нова Загора — ТЕЦ 2 — гр. Нова Загора; VI ОП - направление гр. Раднево — ТЕЦ 2 — гр. Раднево; VII ОП - направление с. Хлябово — гр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙС-А - ГЕОРГИЕВИ И СИЕ СД ДЕТЕЛИНА-ДРИТА ЕООД МАРИЦА ИЗТОК - АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ПИР-ИМПЕКС ЕООД ПРЕВОЗИ ФАВОРИТ - 2014
2021-03-24   Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки съгласно спецификация и технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2021-03-17   Доставка на комплект опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на комплект опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw съгласно технически изисквания и конструктивна документация съгласно приложение № 1 „Технически изисквания“ и приложение № 2 „Конструктивна документация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЛКА ЕООД
2021-03-12   Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 7 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 7 със степен на сяроочистване над 97 % чрез проектиране, доставка на необходимите консумативи и части заложени в работния проект, демонтаж на съществуващите съоръжения и монтаж на новите с присъствие на супервайзор през целия период на монтажа и 72 часовите проби. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ АР ПИ ТЕХ ЕООД М - ТЕХ ИДА Металик АД
2021-03-08   Доставка на резервни части за цех СОИ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за цех СОИ по следните обособени позиции: — 1 обособена позиция „Доставка на резервни части за съоръжения на FAM“, — 2 обособена позиция „Доставка на филтърни елементи“, — 3 обособена позиция „Доставка на резервни части за компресори и абсорбционна сушилня Boge“, — 4 обособена позиция „Доставка на гъвкави връзки на тръбопроводи“, — 5 обособена позиция „Доставка на компенсатори на KE-Burgmann към абсорбер“, — 6 обособена позиция „Доставка на задвижващо оборудване SEW Eurodrive и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКЗ - 97 ЕООД ИКОМА ООД ОФИС ЗА МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ЕООД СЕДОНА-ОП ЕООД Сезар Трейд ЕООД ФЕРОНИД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ХИДАК ЕООД
2021-03-02   Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf — ГЕРМАНИЯ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf — ГЕРМАНИЯ съгласно спецификация и технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Металик“ АД
2021-02-26   Ремонт на арматура в турбинен цех („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт на арматура в турбинен цех по следните обособени позиции: — първа обособена позиция „Ремонт на арматура в турбинен цех — част 700 мВт“, — втора обособена позиция „Ремонт на арматура в турбинен цех — част 890 мВт“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-02-26   Доставка на хоризонтални топлообменни кубове за котлоагрегати тип ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на хоризонтални топлообменни кубове за котлоагрегати тип ПК 38-4 съгласно спецификация, технически изисквания и чертежи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД
2021-02-09   Доставка на ролки за транспортьори по DIN 15207 или еквивалент („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на ролки за транспортьори по DIN 15207 или еквивалент, съгласно зададени спецификация, технически изисквания и конструктивна документация в документацията по поръчката. Преглед на обществените поръчки »
2021-02-04   Доставка на резервни части за клапи тип „Бътерфлай“ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за клапи тип „Бътерфлай“, съгласно спецификация и технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕДОНА-ОП ЕООД
2021-01-20   Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от GRP материал („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Сервизна поддръжка, обследване и обслужване на тръбопроводи от GRP материал съгласно технически данни и изисквания, посочени в приложение № 1, и обем дейности, посочени в приложение № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Джи Ар Пи Тех“ ЕООД
2020-12-07   Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) по 3 обособени позиции: — I обособена позиция „Доставка на резервни части за за ППС, ХШО и ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ съгласно спецификация и технически изисквания, — II обособена позиция „Доставка на на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ съгласно спецификация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Металик“ АД Металик АД
2020-11-16   Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД съгласно Приложение № 1 — обем за извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Тих Труд — Стара Загора“ ЕООД
2020-11-05   Ремонт и поддръжка на абсорбери 1 и 2 в цех СОИ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт и поддръжка на абсорбери 1 и 2 в цех СОИ съгласно обем за ремонт и поддръжка на абсорбери 1 и 2 в цех СОИ и технически изисквания и условия, свързани с изпълнението на услугата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЗКИ-Волта“ ООД
2020-11-05   Доставка на резервни части за СОИ 1-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за СОИ 1-4 разделена на две обособени позиции: — първа обособена позиция „Доставка на резервни части за помпи рециркулация на абсорбер“, — втора обособена позиция „Доставка на резервни части за помпи суспензия абсорбер“. Преглед на обществените поръчки »
2020-11-05   Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В производство на Howden за котлоагрегати тип Еп... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Поцедура на договаяне за сключване на рамково споразумение с предмет „Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В, производство на Howden, за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сезар трейд“ ЕООД Сезар Трейд ЕООД
2020-11-05   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4 по следните обособени позиции: — Първа обособена позиция — доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип ПК 38-4, — Втора обособена позиция — доставка на брони и компенсатори на котлоагрегати тип ПК 38-4. Резервните части/изделията се изработват съгласно приложена конструктивна документация — чертежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Металик“ АД „Техноинженеринг“ ЕООД
2020-10-27   Разширение чрез инженеринг на съществуващата ЦСМ, с изграждането на нови АПИИ и АГСИ за следене нивото на водород в... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждането на нови Автоматична пожароизвестителна инсталация (АПИИ) и Автоматична газсигнализираща инсталация (АГСИ) за следене нивото на водород в помещения на Електролизерна установка (ЕЛУ) и Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи под възбудителните системи на блокове № 5, 6, 7 и 8 и в кабелните полуетажи под секции 5 МА/Б + 3/4 МО, 6 МА/Б, 7 МА/Б + 7/8МО и 8МА/Б + 3МР и връзката им … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Апиген“ ДЗЗД „Екинокс Глобал Сълюшънс“ ЕООД „Импрес тех“ ЕООД „Импулс С.С.“ ЕООД
2020-10-23   Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на износоустойчиви мелещи лопатки за работни колела на мелещи вентилатори съгласно спецификация, технически и технологични изисквания и чертежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сезар трейд“ ЕООД
2020-10-20   Услуги, свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ, съгласно изисквания на възложителя — Приложения № 1, 2 и 3. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Техноинженеринг“ ЕООД
2020-10-19   Ремонт на арматура в турбинен цех („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт на арматура в турбинен цех, по 2 обособени позиции: I обособена позиция — Ремонт на арматура в турбинен цех — част 700 МВт; IІ обособена позиция — Ремонт на арматура в турбинен цех — част 890 МВт. Преглед на обществените поръчки »
2020-10-13   Футировка на барабани („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Футировка на барабани, която включва покритие от δ = 20 мм и δ = 16 мм. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЗКИ-Волта“ ООД
2020-10-13   Доставка на резервни части за парни турбини („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за парни турбини съгласно спецификация и технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Брайт инженеринг“ ООД
2020-10-06   Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw съгласно технически изисквания и конструктивна документация Преглед на обществените поръчки »
2020-10-01   Софтуерно обслужване на ИУМС в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Софтуерно обслужване на ИУМС в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД съгласно приложение 1 „Технически изисквания“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АМЕЕС“ ООД
2020-09-30   Доставка резервни части за помпи („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка резервни части за помпи по три обособени позиции съгласно спецификации, технически изисквания на възложителя и чертежи. Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за центробежни помпи тип Д“; Втора обособена позиция: „Доставка на резервни части за питателни помпи“; Трета обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за циркулационни помпи тип 60АРМА“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Емтекс инженеринг“ ЕООД
2020-09-29   Доставка на фасонни елементи („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на фасонни елементи, разделена на 2 обособени позиции, както следва: — първа обособена позиция „Доставка на горещо изтеглени колена (ГИК)“, — втора обособена позиция „Доставка на тройници, преходи и щуцери“. Преглед на обществените поръчки »
2020-09-24   Доставка на резервни части за рециркулационни съоръжения към абсорбер 8, производител KSB („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за рециркулационни съоръжения към абсорбер 8, производител KSB, съгласно обем и технически данни. В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно“ на всички места, където се упоменава стандарт, модел, тип. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Седона-ОП“ ЕООД