Доставчик: Енергоремонт - Гълъбово АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Енергоремонт - Гълъбово АД

2023-04-19   Изработка, доставка и подмяна на серпентини ЕКО I ва степен, горен и долен пакет на Котлоагрегат 1 и Котлоагрегат 2 (КонтурГлобал Марица Изток 3 АД)
Изработка и доставка на серпентини за Економайзер ЕКО I включващо: 100 бр. серпентини горен пакет и 100 бр. серпентини долен пакет Подмяна серпентини ЕКО 1 горен и долен пакет Котлоагрегат 1 и Подмяна серпентини ЕКО 1 горен и долен пакет Котлоагрегат 2, съгласно техническа документация (чертежи) и техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2023-03-22   Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех 890 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех 890 МВт, съгласно зададени обеми дейности и технически условия за изпълнение, по четири обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-5“; 2. Втора обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-6“. 3. Трета обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-7“. 4. Четвърта обособена позиция: „Ремонт на спомагателни съоръжения, ТА-8“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2023-03-17   Поддръжка и ремонт на арматура (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Предметът на поръчката е услуги по поддръжка и ремонт на арматура. Обхватът на работа включва всички дейности свързани с ревизия на техническото състояние, ремонт и поддръжка на арматура. Договорът ще бъде сключен за срок от 4 (четири) години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2023-01-23   Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Предметът на поръчката включва частична замяна на съществуваща топлоустойчива зидария на газозаборните шахти в централата и възстановяване на компрометирани огнеупорни бетонни участъци на котелно оборудване: газозаборни шахти, въглищни горелки и скара за доизгаряне. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2023-01-19   Ремонт на арматура в Турбинен цех (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Ремонт на арматура в Турбинен цех“ по шест обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-3; Обособена позиция 2: Ремонт на арматура в турбинен цех,ТА-4; Обособена позиция 3: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-5; Обособена позиция 4: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-6; Обособена позиция 5: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-7; Обособена позиция 6: Ремонт на арматура в турбинен цех, ТА-8 съгласно Приложение 1 - Технически условия, Приложение 2 - Обем за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2023-01-16   Ремонт на котелно оборудване (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Във връзка с безопасната и надеждна експлоатация на съоръженията на територията на ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток I гр. Гълъбово е необходимо да се извърши ремонт на котелно оборудване, за което се налага възлагане на обществена поръчка. Предметът на поръчката включва ремонтни дейности, свързани с оборудването за шлакоотделяне и нагревни повърхности, въглищни верижни дозатори и лентови питатели и тръбен транспортьор 09ETA01AF001. Точният обхват на дейностите и съответните количества ще се определят с изпратена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-12-15   Услуги по ремонт и поддръжка на система пепелоизвозване (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Услуги по ремонт и поддръжка на система пепелоизвозване по две обособени позиции • Първа обособена позиция: Услуги по ремонт на система пепелоизвозване; • Втора обособена позиция: Услуги по текуща поддръжка на система пепелоизвозване Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-11-28   Ремонт на ел. двигатели средно напрежение (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на ел. двигатели средно напрежение съгласно техническо задание. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-09-20   Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), по три обособени позиции: I обособена позиция: „Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер - Iст. долен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“; II обособена позиция: „Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер - IIст. на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”; III обособена позиция: „Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер-Iст. горен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-09-19   Ремонт на арматура на ТА-1 и ТА-2 в Турбинен цех част 700 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на арматура на ТА-1 и ТА-2 в Турбинен цех част 700 МВт по следните обособени позиции: Първа обособена позиция - Ремонт на арматура на ТА-1 Втора обособена позиция - Ремонт на арматура на ТА-2 Дейностите се извършват съгласно Приложение 1 - Технически условия, Приложение 2 - Обем и Приложение 3 - Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД МАРАТОН - СС ЕООД
2022-09-16   Доставка на газоплътни екрани за хладен конус на долна радиационна част (ДРЧ) на КА-1 и КА-2 тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на газоплътни екрани за хладен конус на долна радиационна част (ДРЧ) на КА-1 и КА-2 тип ПК 38-4 съгласно Спецификация – Приложение №1 и Технически изисквания – Приложение №2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-08-17   Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател - II степен на котлоагрегат 11 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател - II степен на котлоагрегат 11 съгласно Спецификация – Приложение №1 и Технически изисквания – Приложение №2 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-07-28   Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4, по две обособени позиции: I обособена позиция: „Доставка на нагревни повърхности за преходна зона на котлоагрегати тип ПК 38-4“; II обособена позиция: „Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер на котлоагрегати тип ПК 38-4”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-01-21   Ремонт на арматура в Турбинен цех - част 700 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на арматура съгласно обем ремонтни дейности, технически условия и спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-01-11   „Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех” (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Ремонт на спомагателни съоръжения в Турбинен цех”, съгласно Приложение №1 –Технически условия и Приложение №2 - Обем за ремонт на спомагателни съоръжения Турбинен цех 890 МВт. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2022-01-07   Ремонт на арматура в Турбинен цех част 890 МВт (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Ремонт на арматура в Турбинен цех част 890 МВт съгласно Приложение №1 – Технически условия, Приложение №2 Обем и Приложение №3 - Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-10-04   Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер –Iст. долен пакет на котлоагрегат 10 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер –Iст. долен пакет на котлоагрегат 10, съгласно спецификация, технически изисквания и конструктивна документация (чертежи). Приложения: 1. Спецификация 2. Технически изисквания 3. Конструктивна документация - чертежи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-10-01   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) по три обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС) и въздуховоди на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, III-та обособена позиция: „Доставка на крепежни елементи за нагревни повърхности на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, съгласно спецификации, технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД Металик АД МОДУЛ АД
2021-09-20   Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 мм ÷ Ф465 мм (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Огъване на колена (гладко огънати) с размери от Ф32 мм ÷ Ф465 мм, съгласно спецификация - (24 ном. номера) и технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-06-16   Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер за котлоагрегати тип ПК 38-4 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер за котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно спецификация, технически изисквания за изработка и доставка и чертежи — приложения № 1, № 2 и № 3 към документацията на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД
2021-02-26   Ремонт на арматура в турбинен цех („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Ремонт на арматура в турбинен цех по следните обособени позиции: — първа обособена позиция „Ремонт на арматура в турбинен цех — част 700 мВт“, — втора обособена позиция „Ремонт на арматура в турбинен цех — част 890 мВт“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД