Доставчик: Металик АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Металик АД

2023-06-13   Доставка на кислород в бутилки (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка на кислород в бутилки. Кислородът, сгъстен под налягане в бутилки ще се използва за газово рязане на метали. Количество: 60 000 м3. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2023-05-23   Изработка и доставка на резервни части по приложена техническа документация за система Шлакоотделяне (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Предметът на поръчката е Изработка и доставка на резервни части по приложена техническа документация за система Шлакоотделяне. Предметът на поръчката включва 5 обособени позиции: Първа обособена позиция: Изработка и доставка на СКРЕПКИ за ТСШ 1; Втора обособена позиция: Изработка и доставка на СКРЕПКИ за ТСШ 2; Трета обособена позиция: Ремонт СКРЕПКИ за ТСШ 1 и ТСШ 2; Четвърта обособена позиция: Изработка и доставка на бронирвки за ТСШ 1 и ТСШ 2; Пета обособена позиция: Изработка и доставка Детайли за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНИ - 151 ООД Металик АД ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ООД Техноинженеринг ЕООД
2023-04-10   Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Предметът на поръчката e "Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене". Ремонтните дейности по система димен газ включват: Ремонтни дейности по поддръжката на газоходите; Ремонтни дейности по Регенеративен въздухоподгревател /РВП/; Ремонтни дейности по компенсаторите; Ремонтни дейности по Опороподвесната система; Ремонтните дейности по система въздух за горене включват: Ремонтни дейности по поддръжката на въздуховодите; Ремонтни дейности по компенсаторите; Ремонтни дейности по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2023-03-01   Ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ в съответствие с условията и изискванията на техническата спецификация. Оборудването, което възложителят притежава и при необходимост негови възли и агрегати ще бъдат предавани за ремонт по договора, е: - багери – SRs 4000, SRs 2000,KWK 2000, SRs 1301, SRs 1200, ERs 710, SRs 470, K400, KWK 400 L; - насипообразуватели А2RsB 12500, A2RsB 6300, АRs 5000; - претоварачи - Bs 2000, BRs 1800, BRs 1600, BRs … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2023-01-16   Услуги по ремонтни дейности на Електрофилтри (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Ремонтни дейности в електрофилтрите на Блок 1 и Блок 2 на ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово. Техническите характеристики и пълното описание на дейностите са описани детайлно в Техническа спецификация № МЕ1-MP-TRS-0820 и Приложение 1: МЕ1-MP-TRS-0820-А1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-12-22   Ремонт и поддръжка на тръбопроводи от РР, PE, FGRP и други термопластични полимери (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и фитинги от винил-естерна или полиестерна смола, хлориран поливинилхлорид (PVC-C), поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (РР), политетрафлуоретилен (PTFE), полиетилен (PE), поливинилиденфлуорид (PVDF). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ АР ПИ ТЕХ ЕООД М - ТЕХ ИДА Металик АД
2022-11-04   „Доставка на резервни части за ходови механизми на ТМО и ГТЛ“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата ОП е доставка чрез покупка на рез. части за ходови механизми за ТМО и ГТЛ, подробно описани в ТС за всяка ОП от предмета на поръчката. Предметът на общ. поръчка е разделен на три ОП,както следва: - ОП №1: „Доставка на ходови звена и гайки шпинделови за ТМО и ГТЛ“ - ОП №2: „Доставка на ходови ролки, звезди и тележки за ТМО и ГТЛ“ - ОП №3: „Доставка на шарнири, оси и други резервни части за ходов механизъм на ТМО и ГТЛ“. Количество:ОП №1: 11 артикула, ОП №2: 10 артикула, ОП №3: 23 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛЕЯСТОМ ЕООД Металик АД
2022-10-06   Изграждане на Помпено помещение на циркулационна помпа за V-то дюзово ниво за Абсорбер 7 на СОИ (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Изграждане на Помпено помещение на циркулационна помпа за V-то дюзово ниво за Абсорбер 7 на СОИ, съгласно Техническо задание и пълна работна проектна документация, приложени към документацията по поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-10-03   Доставка на рамки за ЕФ и резервни части за тях на котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на рамки за ЕФ и резервни части за тях на котлоагрегати тип ПК 38-4 съгласно конструктивна документация - чертежи, спецификация и технически изисквания, посочени от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-09-20   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4”, по три обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип ПК 38-4”,съгласно спецификация и технически изисквания; II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС) и компенсатори на котлоагрегати тип ПК 38-4“, съгласно спецификация и технически изисквания; III-та обособена позиция: „Доставка на детайли с елементи с износоустойчиво покритие за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД Техноинженеринг ЕООД
2022-09-07   Доставка на резервни части за електрофилтри на котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за електрофилтри на котлоагрегати тип ПК 38-4, по обособени позиции, както следва: -Първа обособена позиция: Доставка на елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 - Втора обособена позиция: Доставка на утаителни елементи за осадителни електроди за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-08-31   Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки, съгласно спецификация и технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-08-29   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), по две обособени позиции: I обособена позиция: „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), хидрошлакоотделител (ХШО) и въздуховоди на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“; II обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД Техноинженеринг ЕООД
2022-07-06   Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60 по три обособени позиции: I-ва обособена позиция – „Основен ремонт на РК за МВ 3300/800/490” II-ра обособена позиция – „Основен ремонт на РК за МВ 150/270” III-та обособена позиция – „Основен ремонт на РК за МВ 90/60” съгласно Технически и технологични изисквания и План-сметка за Основен ремонт /ОР/ на РК на МВ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-05-18   Доставка на барабани (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на барабани съгласно Приложение №1 - Спецификация и Приложение №2 - Технически Изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-05-13   Услуги по ремонт и поддръжка на Димни и Въздушни вентилатори (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Услуги по ремонт и поддръжка на Димни и Въздушни вентилатори. Обществената поръчка е за услуги по ремонт и поддръжка на Димни и Въздушни вентилатори. Точните видове работи са посочени в Техническа спецификация № ME1-MP-TRS-0759, като неразделна част от документацията за обществената поръчка, за която е осигурен публичен и неограничен достъп на адреса, посочен в обявлението. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2022-04-28   Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на скрепителни елементи за работни колела на мелещи вентилатори – съгласно Приложение №1 - Спецификация и Технически и технологични изисквания - Приложение №2. Офертите се изискват за покупка на 14 бр. артикула. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2021-10-01   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на резервни части за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) по три обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС) и въздуховоди на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, III-та обособена позиция: „Доставка на крепежни елементи за нагревни повърхности на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, съгласно спецификации, технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Енергоремонт - Гълъбово АД Металик АД МОДУЛ АД
2021-09-20   Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4 (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4”, съгласно спецификации и технически изисквания, по две обособени позиции: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип ПК 38-4”. II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС) и компенсатори на котлоагрегати тип ПК 38-4“. Резервните части / изделията се изработват съгласно приложена конструктивна документация - чертежи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Валис ЕООД Металик АД
2021-08-11   „Ремонтно възстановяване на ходови звена“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата процедура е ремонтно възстановяване на ходови звена, съгласно техническа спецификация. Предметът на процедурата e разделен на две обособени позиции, съгласно технически спецификации: - Обособена позиции №1: „Ремонтно възстановяване на ходови звена /комплект/ за багер SRs 2000 и насипообразувател As 6300“. - Обособена позиции №2: „Ремонтно възстановяване на ходови звена /комплект/ за багери SRs 4000, SchRs 1200, ERs 710, насипообразуватели А2RsB 12500, As 5000 и ГТЛ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД Минстрой Холдинг АД
2021-08-03   Tекуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване в ТЕЦ"КонтерГлобал Марица Изток 3" (КонтурГлобал Марица Изток 3 АД)
Tекуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване /мелещи вентилатори, въздушни вентилатори, вентилатори рециркулация горещ въздух, пепелосмивни апарати, ИВП, шлакоотделителна система, мазутна разпалваща система, прахови горелки, газозаборни глави и шахти, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи, въздуховоди и др/ в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2021-03-24   Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за валкови сита и дробилки съгласно спецификация и технически изисквания Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Металик АД
2021-03-12   Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 7 („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Повишаване степента на сяроочистване на СОИ 7 със степен на сяроочистване над 97 % чрез проектиране, доставка на необходимите консумативи и части заложени в работния проект, демонтаж на съществуващите съоръжения и монтаж на новите с присъствие на супервайзор през целия период на монтажа и 72 часовите проби. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ АР ПИ ТЕХ ЕООД М - ТЕХ ИДА Металик АД
2020-12-07   Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) по 3 обособени позиции: — I обособена позиция „Доставка на резервни части за за ППС, ХШО и ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ съгласно спецификация и технически изисквания, — II обособена позиция „Доставка на на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ съгласно спецификация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Металик“ АД Металик АД
2019-02-20   Изработка и доставка на резервни части по приложена техническа документация за система шлакоотделяне („Ей И Ес — 3С Марица Изток I“ ЕООД)
Предметът на поръчката е „Изработка и доставка на резервни части по приложена техническа документация за система шлакоотделяне“ с 5 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработка и доставка на скрепки за ТСШ 1; Обособена позиция 2: Изработка и доставка на скрепки за ТСШ 2; Обособена позиция 3: Ремонт на скрепки за ТСШ 1 и ТСШ 2; Обособена позиция 4: Изработка и доставка на бронирвки за ТСШ 1 и ТСШ 2; Обособена позиция 5: Изработка и доставка на детайли за ТСШ 1, ТСШ 2 и части скара за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дани 151“ ЕООД „Металик“ АД „Петко Петков-24“ ЕООД „Петко Петков-24“ ООД „Ремотекс М“ ООД Дани 151 ЕООД Металик АД Петко Петков-24 ООД
2017-10-04   Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ)... („ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД)
„Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП) и електрофилтри (ЕФ) на котлоагрегати тип Еп — 670-140 (П-62)“ разделена на 4 обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за ППС и ИВП на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“,съгласно спецификация — Приложениe № 1 към документацията. II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ , съгласно спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Енергоекология“ ДЗЗД „Металик“ АД „Техноинженеринг“ ЕООД „Технокомерс“ ООД Металик АД ООО „Консорциум Енегомашекология“ ООО „Консорциум Енергомашекология“