Доставчик: АУТО ФРАНС 3000 ООД

11 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АУТО ФРАНС 3000 ООД

2023-07-28   Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на проект BG-RRP-2.004-0008-С01 (SUMMIT) (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой нов автомобил. В предмета на поръчката се включва регистрация в КАТ и осигуряване на гаранционна поддръжка на доставения автомобил през гаранционния срок. Под гаранционна поддръжка се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобила, която се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД
2023-07-04   „Доставка на автомобили за нуждите на Община Видин по обособени позиции“ (Община Видин)
Предметът на настоящата ОП е „Доставка на автомобили за нуждите на Община Видин по ОП“: ОП1 „Придобиване на лек автомобил за услугата „Личен асистент“ по механизъм „Лична помощ“ ,ОП „Соц.дейности, гр.Видин“ ОП2 „Придобиване на специализиран автомобил за ЦНСТПЛУИ „Сбъдната мечта“ с.Гомотарци, ОП „Соц.дейности, гр.Видин“ ОП3 „Придобиване на нов автомобил за нуждите на Свободен Младежки Център „Център за работа с деца на улицата“, ОП „Соц.дейности, гр.Видин“ ОП4 „Придобиване на лекотоварен автомобил за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: SASHO KESTEBEKOV АУТО ФРАНС 3000 ООД
2023-03-22   "Доставка на високопроходими аварийно-спасителни автомобили за дирекция "Аварийна помощ и превенция" при Столична... (Столична община)
Доставка на един брой високопроходим аварийно-спасителен автомобил тип "Пикап" 4Х4 с оригинален хардтоп и един брой високопроходим аварийно-спасителен автомобил тип "SUV"4Х4 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД Мото-Пфое ЕООД
2023-02-28   Закупуване на нови МПС за нуждите на Община Търговище, по две обособени позиции (Община Търговище)
1. Обособена позиция № 1: „Закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на ОМ „Социален патронаж“- гр. Търговище“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ от Фонд „Социална закрила“; 2. Обособена позиция № 2: „Закупуване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на Община Търговище“; Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД
2023-02-08   „Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на леки автомобили за нуждите на Министерство на културата" по... (Министерство на културата)
Предметът на поръчката включва доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на леки автомобили за нуждите на Министерство на културата по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 3 (три) броя леки автомобили с нормална проходимост, тип на купето седан, брой места за сядане 4+1“; Обособена позиция 2: „Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 6 (шест) броя леки автомобили с висока проходимост, тип на купето SUV, брой места за сядане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД Ратола лизинг ЕООД
2022-04-06   Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на УНБ „Цветан Бончев“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Поръчката има за цел да осигури доставка на 1 (един) брой нов автомобил със задвижване 4х4. В предмета на поръчката се включва доставка на нов автомобил, регистрация в КАТ, Застраховка "Гражданска отговорност" и осигуряване на гаранционно обслужване на доставения автомобил през гаранционния срок. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД
2022-04-05   „Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за... (Национална агенция за приходите)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“. Автомобилите следва да са фабрично нови, с 4+1 места, висока проходимост и общ пробег до 120 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД
2021-09-01   „Доставка на нови автомобили за нуждите на Община Видин по обособени позиции“ (Община Видин)
Предметът на настоящата обществена поръчка, включва дейностите по доставка на нови неупотребявани лекотоварни автомобили „1+1 място“; лекотоварни автомобили 4+1 място“; високопроходим автомобил и автомобил със закрит товарен отсек за нуждите на Община Видин и гаранционно им обслужване в гаранционния срок, съгласно гаранционните отговорности на изпълнителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД
2021-08-25   „Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция за... (Национална агенция за приходите)
Предмет: „Предоставяне на нови, неупотребявани МПС за структурите на НАП при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, в седем обособени позиции (ОП): ОП №1 – Наем на 17 фабрично нови автомобили с 4+1 места за общ пробег до 75 000 км. на автомобил; ОП №2 – Наем на 7 фабрично нови лекотоварни товарни автомобили с 1+1 места за общ пробег до 40 000 км. на автомобил; ОП №3 – Наем на 13 фабрично нови леки автомобили с 8+1 места за общ пробег до 120 000 км. на автомобил; ОП №4 – Наем на 4 фабрично нови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД АУТО ФРАНС 3000 ООД
2021-04-12   Закупуване на автомобили за нуждите на отдел „Обществено хранене“ към ДУССД — МВР (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР)
Закупуване на автомобили за нуждите на отдел „Обществено хранене“ към ДУССД — МВР по 3 обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Закупуване на 1 брой лек автомобил“, — обособена позиция № 2 „Закупуване на товарни автомобили за превоз на хранителни продукти“, и — обособена позиция № 3 „Закупуване на 1 брой товарен автомобил за превоз на охладени хранителни продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД Рив комерс ГРУП ЕООД
2018-08-03   „Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства (МПС) за структурите на Национална агенция за... (Национална агенция за приходите)
I. Поръчката обх. сл. дейности: 1. Предост. на неупотреб. МПС, отгов. на мин. изисквания на въз-ля. 2. Осиг. на застраховки „Грaжд. oтг-ност“ и „Каско“. 3. Завеж./регистр. на застрах. събития в представителства на застрахователя и осиг. своеврем. отстран. на щетите. 4. Осиг. на регистр. на МПС. 5. Осиг. на идент. по марка, модел, техн. параметри, оборуд. и цвят МПС по съотв. об. позиция. 6. Извършв. на техн. обслуж. (ТО) и/или ремонт на МПС. 7. Осиг. на денонощна пътна помощ за репатр. на МПС. 8. Осиг. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ауто Франс 3000“ ООД АУТО ФРАНС 3000 ООД Мото-Пфое Лизинг ЕООД