Доставчик: Ауто Италия ЕАД

5 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са АУТО ФРАНС 3000 ООД и Евромаркет Кънстракшън ЕАД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ауто Италия ЕАД

2023-03-16   „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО... (Община Девин)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционно обслужване на специализирана техника по обособени позиции, съгласно изискванията и параметрите, заложени в Техническата спецификация към настоящата документация. Вид на процедурата/ред за възлагане: открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-11-23   „Доставка на един брой товарен автомобил за нуждите на общинско предприятие „Комуналстрой”, град Добрич“ (Община град Добрич)
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой товарен автомобил за нуждите на общинско предприятие „Комуналстрой”, град Добрич“, с минимални изисквания съгласно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД
2021-10-11   „Доставка на лекотоварен автомобил (самосвал до 3.5 т.) за нуждите на ОП „ФЛОР“ (Община Перник)
Доставка на лекотоварен автомобил (самосвал до 3.5 т.) за нуждите на ОП „ФЛОР“. Автомобила, предмет на настоящата обществена поръчка представлява лекотоварен автомобил (самосвал до 3.5 т.). Автомобилът трябва да бъде фабрично нов, неупотребяван и произведен не по-рано не по-рано от 12 месеца преди доставката. Автомобилът следва да не е бил демонстрационен, да не е бил рециклиран и да притежава следните минимални параметри, посочени в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД
2021-08-25   „Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция за... (Национална агенция за приходите)
Предмет: „Предоставяне на нови, неупотребявани МПС за структурите на НАП при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, в седем обособени позиции (ОП): ОП №1 – Наем на 17 фабрично нови автомобили с 4+1 места за общ пробег до 75 000 км. на автомобил; ОП №2 – Наем на 7 фабрично нови лекотоварни товарни автомобили с 1+1 места за общ пробег до 40 000 км. на автомобил; ОП №3 – Наем на 13 фабрично нови леки автомобили с 8+1 места за общ пробег до 120 000 км. на автомобил; ОП №4 – Наем на 4 фабрично нови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД АУТО ФРАНС 3000 ООД
2011-10-24   "Доставка на 9 броя автомобили за нуждите на НЗОК по обособени позиции” (Национална здравноосигурителна каса)
Доставка на 9 броя автомобили за нуждите на НЗОК по обособени позиции. Позиция 1: доставка на 1 брой лек автомобил - тип „Седан”, 4 врати, 4+1 места, висок клас, нормална проходимост; Позиция 2: доставка на 8 броя автомобили - 5 врати, минимум 4 + 1 места. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД