Доставчик: Мото-Пфое ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Мото-Пфое ЕООД

2023-06-22   Доставка на леки автомобили (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставка на леки автомобили по две обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на два броя автомобили с висока проходимост, съгласно Техническо задание № 22.АЕЦ.ТЗ.427 Обособена позиция № 2 - Доставка на два броя леки автомобили 6+1 места и мощност на двигателя не по-малко от 120 к.с., съгласно Техническо задание № 22.АЕЦ.ТЗ.429 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВТОТЕХНИКА - ПМ ЕООД Мото-Пфое ЕООД
2023-05-22   „Доставка на лек автомобил категория М1 - пътнически бус за нуждите на Община Поморие“ (Община Поморие)
Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил категория М1 - пътнически бус за нуждите на Община Поморие“. Конкретните изисквания по отношение на техническите характеристики, доставката и условията за гаранционна поддръжка са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2023-05-11   „Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство (микробус) по проект „Продължаваща подкрепа за... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
За нуждите на проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“ ще бъде доставено 1 брой фабрично ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) с характеристики, описани подробно в Документацията и Техническата спецификация към поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2023-05-02   „Доставка на автотранспортна техника за нуждите на НЕК ЕАД и извършване на гаранционно и сервизно обслужване“ в шест... (Национална електрическа компания ЕАД)
В обхвата на поръчката се включва доставка, регистрация и гаранционно сервизно (техническо) обслужване на автомобили за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, предприятие „Водноелектрически централи“ и Централно управление на НЕК ЕАД на следните МПС-та: - 1 брой автобус (55+1 места), задвижване на една ос; - 3 броя автобуси (бус пътнически) 29+1 места, задвижване на една ос; - 7 броя автобуси (бус пътнически) минимум 16+1 места, задвижване на една ос; - 11 броя автомобили (бус пътнически) 8+1 места, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Мото-Пфое ЕООД
2023-03-22   "Доставка на високопроходими аварийно-спасителни автомобили за дирекция "Аварийна помощ и превенция" при Столична... (Столична община)
Доставка на един брой високопроходим аварийно-спасителен автомобил тип "Пикап" 4Х4 с оригинален хардтоп и един брой високопроходим аварийно-спасителен автомобил тип "SUV"4Х4 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АУТО ФРАНС 3000 ООД Мото-Пфое ЕООД
2023-02-21   „Доставка на медицинско превозно средство (линейка) тип “B” за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на един брой нов, неупотребяван и недемонстрационен автомобил със специално предназначение – линейка тип „B“- оборудван съгласно стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент за линейка тип „B“ Осигуряване на гаранционна поддръжка. Източник на финансиране: целеви средства от Министерство на здравеопазването. Изпълнението на договора се поставя под условие при условията на чл. 114 от ЗОП. Срок на валидност на офертата – 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-12-12   „Избор на изпълнител за доставка на 1 брой автомобил“ (Министерство на околната среда и водите)
Обектът на обществената поръчка е доставката на стоки, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Обхватът на поръчката включва доставка на 1 брой лек автомобил с висока проходимост със задвижване 4х4. Срокът на доставката е по предложение на участника, но не повече от шест месеца, считано от датата на регистриране на сключения договор в деловодната система на МОСВ. В този срок се включва регистрацията в КАТ на автомобила. Минималният гаранционен срок за автомобила е 60 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-11-11   Доставка на 6 броя високопроходими автомобили тип „Пикап“ за извършване на мониторинг на качеството на въздуха в... (Министерство на околната среда и водите)
Във връзка с изпълнение на европейското законодателство в областта на качество на атмосферния въздуха (КАВ) в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ежегодно се изпълняват програми за мониторинг на въздуха и за интензивен мониторинг на горски екосистеми. За подпомагане на изпълнението им ще бъдат закупени 6 (шест) бр. високопроходими автомобили за Централната и регионалните лаборатории на ИАОС при движение през пресечени терени за вземане на проби и анализ и при мониторинг качеството на въздуха в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-10-17   „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции“ (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции“ Обособена позиция 1: Доставка на употребяван хладилен лекотоварен автомобил за Детска кухня Стара Загора-2бр. Обособена позиция 2: Доставка на лек автомобил за ЦНСТ Стара Загора. Обособена позиция 3: Пътнически автомобил за ДСХ Старозагорски бани Изискванията са посочени в техническата спецификация. Същите отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-10-10   „Доставка, чрез покупка на един брой нов микробус с механична рампа за нуждите на община Ветрино“ по проект № BGLD-3.002-0004 (Община Ветрино)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на един брой нов микробус с механична рампа за нуждите на община Ветрино във връзка с изпълнение на проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ по Договор № ДОЗ-11/11.04.2022г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-10-06   "Доставка на 5 броя фабрично нови автомобили тип "Пикап" (двойна кабина) със задвижване 4х4" (Министерство на околната среда и водите)
Обектът на обществената поръчка е доставката на стоки, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът на поръчката включва доставка на 5 броя фабрично нови автомобили тип "Пикап" (двойна кабина) със задвижване 4х4, с включен минимален гаранционен срок от 60 (шестдесет) месеца. Обхватът на поръчката, както и изискванията за изпълнение на поръчката са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-09-28   „Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил за нуждите на община Ветрино“ (Община Ветрино)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на един брой нов автомобил за нуждите на община Ветрино във връзка с ПМС № 326/12.10.2021г. и Решение № 375 по Протокол № 30 от 21.12.2021г. на Общински съвет Ветрино в изпълнение на мерки свързани с COVID - 19. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-09-14   Доставка на механизация и транспортна техника (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на механизация и транспортна техника, съгласно спецификация - Приложение №1 и технически изисквания - Приложение №2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД Мото-Пфое ЕООД Стротех инженеринг АД
2022-09-13   „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет, по обособени позиции”, както следва: ОП №1: „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно обслужване на 2 броя нови моторни превозни средства за нуждите на Домашен социален патронаж” ОП №2: „Доставка чрез покупка и гаранционно/сервизно/ обслужване на 1 брой ново … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-08-30   Доставка на 6 (шест) броя високопроходими автомобили - тип "пикап" за нуждите на високопланинско пробовземане в... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предвижда се в рамките на обособената позиция да се доставят 6 (шест) броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили, тип пикап, 4x4, с товарно отделение закрито с твърд покрив (хардтоп). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-07-19   „Доставка чрез покупка на два броя нови пътнически автомобила8+1места“по пректBGLD-2.003-0010 Заедно днес,заедно... (Община Малко Търново)
Изпълнителят следва да извърши доставка на 2/два/ броя нови моторни превозни средства за превоз на пътници до 3.5 тона (8+1 места), необходими за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Малко Търново и в Община Бургас, във вид, готови за използване – напълно окомплектовани и тествани, с гаранция и доказан произход. Изпълнението на поръчката включва доставка, гаранционен срок и регистрация в КАТ. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-06-17   Доставка на автотранспортна техника за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции (Национална електрическа компания ЕАД)
В обществената поръчка се включват десет обособени позиции. В обхвата на поръчката се включва доставка, регистрация и гаранционно сервизно (техническо) обслужване на автомобили за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, предприятие "Водноелектрически централи" и Централно управление на НЕК ЕАД. Техническите изисквания към доставяната стока, включително и качеството, както и сроковете на доставка и гаранционно обслужване, са съгласно техническите спецификации за всяка от обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД Ратола лизинг ЕООД
2022-05-30   „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително (брой места за... (Министерство на отбраната)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на 6 бр. леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително (брой места за сядане 8+1). В предмета на обществената поръчка се включва и: Пълна гаранционна поддръжка на автомобилите в гаранционния срок, която включва отстраняване със свои сили и средства на всички повреди, и/или несъответствия на автомобилите, съответно подмяна на дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2022-02-14   „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Камено, по обособени позиции” (Община Камено)
„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Камено, по обособени позиции”: Обособена позиция 1: „Доставка на товарен автомобил тип Самосвал с 3 (три) броя места за пътници“ Обособена позиция 2: „Доставка на товарен автомобил тип Самосвал със 7 (седем) броя места за пътници“ Обособена позиция 3: „Доставка на лек автомобил“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2021-10-12   „Доставка на специализирано превозно средство по проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“,... (Община Несебър)
С цел изпълнението на дейностите на проект „Черноморски археологичен, исторически и културен портал“, ARHICUP, BSB867, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020г." е необходима доставка на 1 брой пътно превозно средство за транспортиране на екипа по проекта и мобилна 3D сканираща станция до мястото на планираната в рамките на проекта научна експедиция, както и при следващи теренни дейности свързани с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2021-06-22   Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за „доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет по обособени позиции“, както следва: 1) Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на Домашен социален патронаж — второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна“. 2) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2021-04-21   Доставка на моторно превозно средство с повишена проходимост за целите на проект „Подвижен и виртуален музей на... (Община Кресна)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на моторно превозно средство с повишена проходимост за целите на проект „Подвижен и виртуален музей на биоразнообразието“, изпълняван от община Кресна по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция—България 2014—2020 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2020-10-23   Придобиване на автобуси за формированията от Въоръжените сили (Министерство на отбраната)
Придобиване на автобуси за формированията от Въоръжените сили. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане до 22. Обособена позиция № 2 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 23 до 35. Обособена позиция № 3 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 36 до 45. Обособена позиция № 4 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 46 до 55. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мото-Пфое“ ЕООД Мото-Пфое ЕООД
2018-09-28   Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република... (Министерство на образованието и науката)
Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на доставка с предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република БЪЛГАРИЯ по 8 обособени позиции“. Процедурата е разделена на 8 обособени позиции, като по всяка от тях следва да се сключи рамково споразумение с 1 изпълнител, в което не са определени всички условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автомотор Корпорация“ АД „Давит ЕК“ ЕООД „Джеми“ ООД „Индустриал Комерс Ко“ ЕАД „Исубус“ ООД „Метаинженеринг“ ЕООД „София Мотоцентър“ ЕООД „София Франс Ауто“ АД Автомотор корпорация АД Булавто АД Давит ЕК ЕООД Джеми ООД Дружество „ММ Сървис ДЕК“ Дружество ММ Сървис ДЕК Исубус ООД Метаинженеринг ЕООД Мото-Пфое ЕООД София Мотоцентър ЕООД София Франс Ауто АД
2018-07-12   „Доставка на моторни превозни средства“ (Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ — МВР)
Предметът на поръчката включва доставка на 12 броя леки автомобили — 10 броя категория М1 (4х2) и 2 броя категория М1 (4х4). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2018-07-02   „Доставка на леки автомобили“ с три обособени позиции (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)
Основната цел на поръчката е обновяване на автомобилният парк на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за осигуряване на по-сигурен и безопасен транспорт на пътуващите, независимо от маршрута и времетраенето на пътуването, по всички категории пътища на националната транспортна мрежа. Обособена позиция № 1: „Леки автомобили с брой места за сядане 4+1“ — доставка на 5 броя леки автомобили (седан) с брой места за сядане 4+1; Обособена позиция № 2 „Лек автомобил с брой места … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мото-Пфое ЕООД
2018-06-11   Доставка на автобуси — рамково споразумение (Министерство на отбраната)
Доставка на автобуси — рамково споразумение. Поръчката е разделена на осем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане до 22; Обособена позиция № 2 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 23 до 35; Обособена позиция № 3 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от от 36 до 45; Обособена позиция № 4 — Доставка на нов автобус с брой места за сядане от 46 до 55; Обособена позиция № 5 — Доставка на автобус с брой места за сядане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Автокам България“ ООД „Исубус“ ООД „Мото-Пфое“ ЕООД Авто инженеринг холдинг груп ЕООД Автокам България ООД Алианс Ауто Варна ООД Булавто България АД Джеми ООД Исубус ООД Мото-Пфое ЕООД Силвър Стар Моторс ЕАД
2017-03-27   „Доставка на патрулни полицейски автомобили с висока проходимост“ по 2 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на патрулни полицейски автомобили с висока проходимост“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на 51 броя патрулни полицейски автомобили с висока проходимост“. Обособена позиция 2: „Доставка на 70 броя патрулни автомобили с висока проходимост“, в изпълнение на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, съфинансирано със средства за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Вътрешна сигурност“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Асебо“ ЕООД „Мото-Пфое“ ЕООД Мото-Пфое ЕООД
Свързани търсения 🔍