Доставчик: Евромаркет Кънстракшън ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Евромаркет Кънстракшън ЕАД

2023-08-25   Доставка чрез закупуване на 1 бр. нов специализиран верижен трактор – булдозер за нуждите на ТП ДГС „Алабак“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК")
Обществената поръчка, изпълнима при условия, описание в документацията за участие в процедурата е с предмет:„Доставка чрез закупуване на 1 бр. нов специализиран верижен трактор – булдозер за нуждите на ТП ДГС „Алабак“ Поръчката има за цел да осигури доставка на фабрично нов специализиран верижен трактор – булдозер, за нуждите наТП ДГС „Алабак“. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на булдозера. Предметът на процедурата е: Доставкана 1 (един) брой нов и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-08-04   "Доставка на нова, неупотребявана специализирана техника и тежка механизация за нуждите на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД... (КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД)
Предметът на процедурата е: «Доставка на нова, неупотребявана специализирана техника и тежка механизация за нуждите на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА"ЕООД» в две обособени позиции“: Обособена позиция №1: «Доставка на багерна техника за нуждите на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД» Багер комбиниран с климатик, джойстици + вилици и кофа 350мм – 5 броя и Мини верижен багер до 3,5 t + лапи за товарене в самосвал – 1 брой; Обособена позиция №2: «Доставка на самосвали за нуждите на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД» Самосвал с тристранно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-07-04   „ДОСТАВКА НА ЕДИН БР.НОВА УПЛ. МАШИНА -КОМПАКТОР ЗА ДЕПА ЗА ТВ. БИТОВИ ОТП. ВЪВ ВР.С ИЗП. НА ПРОЕКТ ‚‚ЗАКУП. НА... (Община Самоков)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой нова уплътняваща машина – компактор за депа за твърди битови отпадъци във връзка с изпълнение на проект ‚‚Закупуване на оборудване с екологично предназначение ‚‚Компактор ‘‘ за нуждите на регионално депо Самоков‘‘ , съгласно техническа спецификация Приложения №1, неразделна част от настоящата документация. Освен доставка на един брой нова уплътняваща машина - компактор за депа за твърди битови отпадъци, предметът на настоящата процедура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-06-23   „Доставка на техника за нуждите на „Регионален център за управление на отпадъците –Самоков”, по 3 /три/ обособени позиции (Община Самоков)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на техника, за нуждите на общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъци”- Самоков, по 3 обособени позиции в съответствие с техническите спецификации, приложения №1, №2 и №3. Освен доставката на техника, предметът на настоящата процедура включва и обучение на персонал, посочен от Възложителя, за работа с доставената техника. Обособена позиция 1: Доставка на нов, неупотребяван комбиниран багер-товарачза нуждите на общинско предприятие „ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД МУЛТИТЕХНИК ЕООД Стротех инженеринг АД
2023-06-16   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И БАГЕРНА ТЕХНИКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД)
обособена позиция №1: Доставка на 8 броя, нови, неупотребявани самосвали с тристранно разтоварване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД , по заявка - в обхвата на обособената позиция е предвидена поетапна доставка, според степента на осигурено финансиране на до 8 броя нови, неупотребявани самосвали с тристранно разтоварване обособена позиция №2: „Доставка на багерна техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД , по заявка- в обхвата на обособената позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-06-16   Доставка на 1 брой нова комбинирана машина: автометачка 5 м3 – снегорин с гребло и песъкар (Столична община)
Доставка на 1 брой нова комбинирана машина: автометачка 5 м3 – снегорин с гребло и песъкар, за изпълнение на дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на Столична община. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-05-22   „Доставка чрез закупуване на нов и неупотребяван булдозер, необходим за нуждите на „ЮЦДП“, гр. Смолян“ (ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
Предмета на обществената поръчка включва доставка чрез закупуване на фабрично нов и неупотребяван булдозер, серийно производство и с дата на производство след 01.01.2022 г., както и извършване на гаранционно (сервизно) обслужване за него. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-05-18   Доставка на механизация за цех Въглищно стопанство и пепелоизвоз (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
Доставка на механизация за цех Въглищно стопанство и пепелоизвоз, по две обособени позиции: Първа обособена позиция – „Доставка на 2 бр. челни товарачи“, съгласно технически изисквания; Втора обособена позиция – „Доставка на 1 бр. трактор колесен“, съгласно технически изисквания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-05-16   „Доставка на един брой нов товарен автомобил за нуждите на ОП“КД и ПИС“ (Община Казанлък)
Доставка на един брой нов товарен автомобил 12 т. със самосвална надстройка за нуждите на направление чистота към Общинско Предприятие „КД и ПИС“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-05-10   Доставка на автогрейдер на колесен ход (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
​​​​​​Доставка чрез покупка на автогрейдер на колесен ход, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката. Количество: 3 броя автогрейдер на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените автогрейдери. За времето на гаранционния срок на доставените автогрейдери, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно предписанията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-03-27   „Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор – булдозер необходим за дейността на ТП ДГС „Смолян“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН")
Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата е с предмет: „Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор – булдозер необходим за дейността на ТП ДГС „Смолян“. Поръчката има за цел да осигури доставка на фабрично нов булдозер, за нуждите на ТП ДГС „Смолян“. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на булдозера. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-03-16   „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО... (Община Девин)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционно обслужване на специализирана техника по обособени позиции, съгласно изискванията и параметрите, заложени в Техническата спецификация към настоящата документация. Вид на процедурата/ред за възлагане: открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ауто Италия ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2023-03-13   "Доставка чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор –булдозер за нуждите на ТП „ДГС Доспат“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ")
Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 брой нов специализиран верижен трактор–булдозер фабрично нов, неупотребяван да е с дата на производство не по-рано от 01.01.2023г. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения верижен трактор –булдозер.Участникът трябва да е производител или официален представител или вносител на производител на предлаганата марка булдозер за територията на Р. България с права за продажба, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-12-30   Доставка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД-гр.Бургас)
Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата. Основните технически параметри и изисквания към автомобила са посочени в приложените към документацията Технически спецификации във формат Мicrosoft Excel. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-11-11   „Доставка на нова специализирана техника за нуждите на „Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за... (Община Хасково)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специализирана техника за нуждите на „Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“. Изпълнението на поръчката включва доставка, гаранционно поддържане и обучение на персонал за работа с техниката. Всички разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или несъответствия по време на предложения гаранционен срок, са за сметка на Изпълнителя. Изпълнението на поръчката включва и задължение за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД ЗЕМЕКОП ЕООД ИНЖКОНСУЛТ ЕООД
2022-11-01   „Доставка чрез закупуване на специализирана техника – 1брой нов колесен багер- товарач с прикачен инвентар – палетни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИЗВОРА" - ДЕВИН")
„Доставка чрез закупуване на специализирана техника – 1брой нов колесен багер- товарач с прикачен инвентар – палетни вилици и хидравличен чук” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” с дата на производство на техниката не по-рано от 01.01.2022г. 3.1. Технически изисквания и параметрите на специализирана техника – 1 брой нов колесен багер- товарач с прикачен инвентар – палетни вилици и хидравличен чук са посочени в Техническа спецификация – Приложение №1, неразделна част от документацията за участие. В предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-10-20   Доставка на булдозери (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на булдозери на верижен ход, с технически характеристики, посочени в техническата спецификация на поръчката и гаранционното им поддържане за целия гаранционен срок. Количество: 3 броя. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-10-20   „Доставка на багер еднокофов ( с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата ОП е доставка чрез покупка на багер еднокофов (с обратна лопата)на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство за ГЛТ, с техн. характеристики, посочени в ТС на ОП и гаранционното им поддържане за целия гаранционен срок. Обособени позиции: -ОП№1: Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство–не по-малко от 110 кW -ОП№2:Доставка на багер еднокофов (с обратна кофа) на колесен ход и окомплектован с чистачно устройство–не по-малко … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД ИНЖКОНСУЛТ ЕООД
2022-10-04   ТТ002139 „Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на... (Софийска вода АД)
„Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на негорими течности и утайки”„Доставка и поддръжка на нов специализиран автомобил с възможност за засмукване и транспортиране на негорими течности и утайки” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-08-29   „Доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван комбиниран багер - товарач за нуждите на СЗДП ДП“ (Северозападно Държавно Предприятие ДП)
Предметът на поръчката включва доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван комбиниран багер-товарач за нуждите на СЗДП ДП. Изискванията към доставяната техника са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-08-17   “Доставка на фабрично нов булдозер, с прикачен инвентар - булдозерно гребло и с троен рипер, за нуждите на Общинско... (Столична община)
В обхвата на обществената поръчката се включва доставка на фабрично нов булдозер, с прикачен инвентар - булдозерно гребло и с троен рипер, за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО), и съпътстващите услуги по гаранционно техническо (сервизно) и извънгаранционно обслужване в гаранционния срок, предложен от участника и обучение на персонала на Възложителя, в съответствие с изискванията описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-08-17   Доставка на фабрично нов верижен багер с прикачен инвентар - багерна кофа, за нуждите на Общинско предприятие... (Столична община)
Доставка на фабрично нов верижен багер с прикачен инвентар - багерна кофа, за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-08-17   Доставка на фабрично нов челен товарач с прикачен инвентар - товарачна кофа, за нуждите на Общинско предприятие... (Столична община)
Доставка на фабрично нов челен товарач с прикачен инвентар - товарачна кофа, за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“Доставка на фабрично нов челен товарач с прикачен инвентар - товарачна кофа, за нуждите на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО)“, съгласно техническото задание. В обхвата на обществената поръчката се включва доставка на фабрично нов челен товарач с прикачен инвентар - товарачна кофа, за нуждите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-08-17   Доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван булдозер, оборудван с гребло и рипер, за нуждите на СЗДП ДП (Северозападно Държавно Предприятие ДП)
Предметът на поръчката включва доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван булдозер оборудван с гребло и рипер за нуждите на СЗДП ДП. Изискванията към доставяната техника са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-07-08   Доставка на мобилно оборудване и техника за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране по... (Община Дупница)
Обособена позиция № 1: „Доставка на ново, неупотребявано мобилно барабанно сито за компост и нов, неупотребяван мобилен шредер“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нов, неупотребяван телескопичен товарач, нов, неупотребяван електрокар, нов, неупотребяван мини челен товарач и нов, неупотребяван трактор" Обособена позиция № 3: „Доставка на Контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 135бр. и Мултилифт контейнери – 6бр. „ Обособена позиция № 4: „Доставка на Специализиран камион за разделно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД Екосол България АД МУЛТИТЕХНИК ЕООД
2022-06-10   ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО... (Община Девин)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка и гаранционно обслужване на специализирана техника по три обособени позиции, съгласно изискванията и параметрите, заложени в Техническата спецификация към настоящата документация. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН И ОП „БКС – ДЕВИН“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ – Обосовена позиция № 1 – Закупуване на сметосъбирачна машина; – Обосовена позиция № 2 – Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД Екосол България АД
2022-06-01   „Доставка на товарачни машини в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ (Национална електрическа компания ЕАД)
Доставка на товарачни машини в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, както следва: Обособена позиция 1 - "Доставка на багери – товарачи, колесни"; Обособена позиция 2 - "Доставка на мини верижен багер". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-03-25   Сервизно обслужване на тежка механизация в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД (ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД)
„Сервизно обслужване на тежка механизация в „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД”, по три обособени позиции: Първа обособена позиция: “Сервизно обслужване на мини челен товарач SK - 6бр. и колесен багер KOMATSU“, съгласно спецификация; Втора обособена позиция: “Сервизно обслужване на телескопичен повдигач MANITU, GEHL R135 и GEHL R165“, съгласно спецификация; Трета обособена позиция: “Сервизно обслужване на колесен еднокофов багер NEUSON“, съгласно спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-02-15   Доставка на Компактор за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ - гр. Бургас (Община Бургас)
Обект на обществената поръчка е доставка на компактор за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“ - гр. Бургас. Изпълнителят трябва да достави компактор, предназначен за уплътняване на общински отпадъци в насипно състояние, както и други инертни материали, с минимални технически характеристики в съответствие с техническата спецификация от приложената документация. Тъй като към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране, на основание чл. 114 от ЗОП договорът ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-01-17   Доставка и поддръжка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата (Софийска вода АД)
Доставка и поддръжка на специализиран автомобил за почистване на канали, с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата. На Изпълнителя не са гарантирани количества на поръчваните стоки. Предмет на договора е доставка и поддръжка на 1 бр. нов (новопроизведен, нерециклиран) специализиран автомобил за почистване на канали /каналопочистващ автомобил/ с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата, състоящ се от автомобилно/товарно шаси и каналопочистваща надстройка с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2022-01-13   „Доставка на нови транспортни средства за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“, гр. Бургас, по две... (Община Бургас)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нови транспортни средства за нуждите на Общинско предприятие „Чистота Еко“, гр. Бургас, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой Колесен багер с издигаща се кабина, тип Material Handling“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой транспортна машина – челен товарач“. При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри. Всеки участник следва да представи технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-12-03   Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини (Софийска вода АД)
Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини. На Изпълнителя не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовите таблици. Възложителят ще поръчва доставки и услуги, предмет на договора, съгласно текущите необходимости от тях. Обособена позиция 1 - Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части за надстройка „Аквастар“ на фирма „Кайзер“ – 1 бр.; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-08-31   Диагностика и ремонт KOMATSU D 155AX-8 (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е диагностика, ремонт и техническо обслужване на булдозери KOMATSU D 155AX-8, в съответствие с условията и изискванията на техническа спецификация. Обем на дейностите: булдозери KOMATSU D 155AX-8- 3 бр. Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-08-23   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машина за извършване на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО")
Предметът на обществената поръчка включва услугите по извършването на профилактика, диагностика и ремонт на 1 (един) брой машина за извършване на изкопно-насипни работи – багер-товарач със следните технически параметри: Вид Багер-товарач Марка Коматцу Модел WB97S-5ЕО Рег. номер СМ 01316 Година на производство 2013 Обем на двигателя/ допустима максимална маса 9500 Брой места 1 Гориво дизел както и при необходимост доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи. Кандидатите участват за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-08-16   „ДОСТАВКА НА НОВИ АВТОМОБИЛИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: (Община Велико Търново)
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА ВОДОНОСКА” доставка на един брой специализиран автомобил тип водоноска, който отговаря на изискванията на техническата спецификация. - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА СМЕТОСЪБИРАЩА МАШИНА” доставка на един брой специализиран автомобил тип сметосъбираща машина, който отговаря на изискванията на техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Тръкс ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-07-13   Доставка на газокар/мотокар за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград („Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград)
Предмет на обществената поръчка е доставката на 1 брой фабрично нов, неупотребяван и фабрично оборудван газокар/мотокар за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя са съгласно документацията към обществената поръчка и проекта на договор, както и в съответствие с приложимата нормативна уредба. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-06-30   Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „ТДБСО — Асеновград“ в 2 обособени позиции (Община Асеновград)
Поръчката предвижда доставка на специализирана техника за нуждите на общинско предприятие "ТДБСО" - Асеновград в две обособени позиции. Обособена позиция № 1 – ДОСТАВКА НА ВЕРИЖЕН БУЛДОЗЕР - Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2021 година, с оперативно тегло на машината максимум 22 000 kg, включващо теглото на машината със съответния работен орган /гребло/, номинален обем работни течности /смазочни, охладителни, хидравлични/, пълен резервоар за гориво и с технически характеристики, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: HELI FLT SRL Евромаркет Кънстракшън ЕАД
2021-02-05   „Доставка чрез покупка на сметосъбиращи машини за нуждите на ОП „Чистота“ гр. Шумен по 2 обособени позиции“ (Община Шумен)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на 4 бр. сметосъбиращи машини за нуждите на ОП „Чистота“ гр. Шумен. Машините са необходими на ОП „Чистота“ за осъществяване на дейността на предприятието, във връзка с ангажиментите, заложени в Закона за управление на отпадъците. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършат доставка на специализирана техника, съобразно описаните в техническата спецификация параметри. Видът и техническите параметри на специализираната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД Евромаркет Кънстракшън ЕАД
Свързани търсения 🔍