Доставчик: Би Ем Лизинг-Трейд АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Би Ем Лизинг-Трейд АД

2023-09-14   „Доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции (Община Димитровград)
Предмет на поръчката е доставка на метачни машини за нуждите на Община Димитровград” с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на нов неупотребяван специализиран многофункционален автомобил с метачно устройство.” Обособена позиция № 2 „Доставка на употребявана многофункционална метачна машина.“. Кратко описание на предмета на поръчката Предметът на поръчката по Обособена позиция № 1 включва доставката на 1 бр. нов, неупотребяван специализиран многофункционален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД Екосол България АД
2023-07-14   Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители: Доставка на... (Община Русе)
Предметът на поръчката включва доставка на специализирана техника, както следва: Товарен автомобил - тип самосвал с двойна кабина, 1 брой, втора употреба за ОП "Обреден дом - Русе", съгласно одобрената техническа спецификация. Срокът за доставка на техниката е до 30 работни дни от датата на сключване на договора. Доставката включва всички разходи и се извършва от и за сметка на Изпълнителя до обект на Възложителя, а именно за ОП „Обреден дом – Русе“ - гр. Русе, гробищен парк „Чародейка“. Източник на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-07-06   Доставка на мултифункционален автомобил със зимно и лятно оборудване (Община Троян)
Доставка на мултифункционален автомобил със зимно и лятно оборудване Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-06-02   Доставка на три броя фабрично нови, лекотоварни автомобили с обща маса до 3500 кг, оборудвани със самосвални... (Община Несебър)
Доставка на три броя, лекотоварни автомобили с обща маса до 3500 кг, оборудвани със самосвални надстройки за извозване на отпадъци. Минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-05-30   Доставка на многофункционална вакуумна машина за събиране и извозване на зелени отпадъци от обществени площи,... (Община Несебър)
Доставка на многофункционална вакуумна машина за събиране и извозване на зелени отпадъци от обществени площи, паркове и градини. Минималните изисквания за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-04-10   „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, тип вариопреса“ (Община Кубрат)
„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, тип вариопреса“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-03-07   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Община Каварна)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ДВУРАМЕНЕН КОНТЕЙНЕРОВОЗ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОНТЕЙНЕРИ С ОБЕМ 4-8 КУБ.М.; Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТИП САМОСВАЛЕН С ХИДРАВЛИЧЕН КРАН ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; Обособена позиция № 3: ДОСТАВКА НА 1 бр. УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С ЦИСТЕРНА И … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2023-01-26   "Закупуване и доставка на специализирана техника за нуждите на Община Тутракан" по три обособени позиции (Община Тутракан)
Обществената поръчка включва дейност по Доставка на специализирана техника, а именно: нов, неупотребяван трактор с инвентар, нов, неупотребяван мини челен товарач с кофа и вилици и употребяван, специализиран автомобил „Автовишка“, както и включва и задължение за Изпълнителя да регистрира специализираната техника в КАТ/Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра от името и за сметка на Възложителя. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-12-08   "Доставка на автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене и дезинфекция на обществени площи и пожарогасене" (Община Несебър)
Доставка на фабрично нов, неупотребяван автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене и дезинфекция на обществени площи и пожарогасене, с технически характеристики,съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-11-18   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ – ВТОРА УПОТРЕБА ЗА НУЖДИТЕ НА ОП БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Габрово)
Поръчката предвижда доставка на специализирани автомобили втора употреба за нуждите на ОП Благоустрояване оборудвани с пясъкоразпръскващо устройство и снегопочистващо гребло с технически характеристики съгласно техническата спецификация. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указанията, Техническа спецификация и Проект на договор, част от документацията за участие в настоящата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-10-26   „Доставка на специализирани автомобили по обособени позиции" (Община Троян)
„Доставка на специализирани автомобили: Специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци с обем 5-8 куб.м. Специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци с обем 12-14 куб.м; Товарен автомобил за едрогабаритни отпадъци“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-10-05   „Покупка на употребявана мултифункционална вакуумна машина за събиране и извозване на отпадъци от обществени площи,... (Община Павликени)
Доставка на един брой употребявана мултифункционална вакуумна машина за събиране и извозване на отпадъци от обществени площи, паркове и градини. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-09-27   „Доставка на употребявана многофункционална машина за почистване и дезинфекция“ (Община Каспичан)
Доставка на употребявана многофункционална машина за почистване и дезинфекция Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-09-16   „Придобиване на транспортна техника за нуждите на Община Видин по обособени позиции“ (Община Видин)
Предметът на настоящата обществена поръчка е придобиване на транспортна техника, с цел почистване; извозване; събиране и транспортиране на строителни и зелени отпадъци, необходима за нуждите на Община Видин по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Придобиване на "Сметоизвозващ камион до 20т." - 1 брой за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и благоустройство" при община Видин и Обособена позиция № 2: Придобиване "Контейнеровоз" - 2 броя за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-05-18   „ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Община Каварна)
ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-04-18   „Доставка на съдове за събиране на отпадъци на територията на община Несебър по обособени позиции:" (Община Несебър)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на съдове за събиране на отпадъци на територията на община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на пластмасови съдове за събиране на отпадъци-360л., 240л. и 1100л.; “Обособена позиция №2“ Доставка на метални съдове за събиране на отпадъци 60л“; Обособена позиция №3 “Доставка на бетонови кошчета за отпадъци“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-04-18   Доставка на сметосъбираща техника за нуждите на общинско предприятие "БКСО", Община Несебър по обособени позиции (Община Несебър)
Доставка на употребявани специализирани сметосъбиращи МПС и фабрично ново транспортно товарно средство. Видовете, количествата, технически параметри и изисквания за специализираната техника са посочени в техническите спецификации, приложения към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Автокам България ООД Би Ем Лизинг-Трейд АД Сорико ООД
2022-04-13   „Доставка на неупотребяван специализиран товарен автомобил с надстройка двураменен контейнеровоз за лифтдъмпер... (Община Русе)
„Доставка на неупотребяван специализиран товарен автомобил с надстройка двураменен контейнеровоз за лифтдъмпер системи, нов за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители“. Базов автомобил и надстройка: Фабрично нови, неупотребявани, произведени след 01.01.2022 г.; Подробните технически характеристики на автомобила и надстройката са посочени в техническата спецификация, поради ограничението в броя на думите, които могат да бъдат въведени в съответните полета в ЦАИС ЕОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2022-03-30   „ Доставка на два броя рециклирани мултифункционални машини- втора употреба за нуждите на ОП“КД и ПИС“ по две... (Община Казанлък)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на рециклирани мултифункционални машини втора употреба, технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация по съответната позиция: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой рециклирана мултифункционална машина втора употреба (МОТОМЕТАЧКА ) Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой рециклирана мултифункционална машина втора употреба (Мотометачка ) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2021-06-21   Доставка и гаранционно обслужване на 2 броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване (Община Ловеч)
Доставка и гаранционно обслужване на 2 броя специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване. Целта на настоящата обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши доставка на специализирана техника съобразно описаните в техническата спецификация — параметри. Видът и техническите параметри на специализираната техника са посочени в техническата спецификация — неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2020-07-09   „Доставка на специализирана техника, нова, за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по... (Община Русе)
За всички обособени позиции: всяка от доставените специализирани машини, подлежаща на регистрация, трябва да бъде окомплектована съгл. чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, да се придружава от необходимите за регистрацията ѝ документи. Машините от обособени позиции с № 5, 6, 7, 10, 11 трябва да са оборудвани с GPS система. Пълното гаранционно поддържане и обслужване и всички разходи, свързани с тях, ще бъдат изцяло за сметка на избрания изпълнител. Максимално време за реакция до 2 календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД "ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ" АД „Евромаркет Кънстракшън“ ЕАД Би Ем Лизинг-Трейд АД Булавто АД Екосол България АД ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД
2018-09-17   Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина (Община Севлиево)
Доставка на 1 брой нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина. Машината, предмет на поръчката, ведно с всички нейни принадлежности и допълнително оборудване към нея трябва да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 1.1.2016 г. и да притежава минимални технически характеристики, посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията по обществената поръчка. Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД
2018-08-10   Доставка на употребявани МПС по 2 обособени позиции: (Община Габрово)
Предметът на процедурата касае доставка на: — употребяван двуосен камион (самосвал) с кранова уредба и надстройка (самосвална) — 1 бр., — употребявано гребло за сняг, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр., — употребявано пясъкоразпръскващо устройство, съвместимо с оферирания употребяван двуосен камион (самосвал) — 1 бр., — употребяван лекотоварен автомобил — 1 бр. Обхватът на дейността е съгласно техническата спецификация, приложение към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би Ем Лизинг-Трейд АД