Доставчик: БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД

2 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД

2023-04-25   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща десет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 10 обособени позиции: ОП1: Геодезично ГНСС оборудване, ОП2: Инкубатор-шейкър за микробиологично култивиране с универсална платформа, ОП3: Спектрофотометър за микротитрационни плаки, ОП4: Четец за микроплаки за измерване на UV/VIS абсорбция и флуоресценция, ОП5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-02-27   Доставка чрез покупка на специализирано проучвателно оборудване за извършване на хидрографски измервания,... (Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав")
Доставка на ново неупотребявано специализирано проучвателно оборудване за извършване на високопрецизни хидрографски измервания в река Дунав, вкл. по брегове и острови. Основни компоненти в оборудването са многолъчев ехолот и лидар (лазерен скенер), като в доставката се включват съпътстващите компютърни конфигурации, софтуерни приложения, електрически кабели. Всички компоненти на проучвателното оборудване се интегрират помежду си за съвместна работа с оглед осигуряване на краен резултат – наличие на обща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД