Доставчик: ЛАБИМЕКС АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЛАБИМЕКС АД

2023-10-19   Доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща три обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с лабораторно оборудване и гаранционно обслужване, разделена на 3 обособени позиции: обособена позиция 1: Магнитна бъркалка със загряване, пълен комплект за нуждите на Биологически факултет - 1 бр. обособена позиция 2: Електромагнитна бъркалка за нуждите на проект КП-06-Н69/6 от 08.12.2022г., №2932- 1 бр. обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2023-10-12   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор БФ на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
ОП 1: Лабораторна стъклария, инструментариум и принадлежности; ОП 2: Еднократни консумативи за биоексперименти и принадлежности с общо и специфично предназначение; ОП 3: Специализирани реактиви и китове за биологични изследвания; Подробните изисквания към изпълнението на поръчката са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ от документацията за участие и в ПРИЛОЖЕНИЕ - Технически спецификации – ОП1–ТХ; ОП2–ТХ; ОП3-ТХ (таблици MS excel формат), публикувано на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-09-21   “ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ... (Тракийски университет)
“ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ, КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП№1 Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми ОП№2 Лабораторни материали ОП№3 Химикали и реактиви ОП№4 Хранителни среди и консумативи за бактериология ОП№5 Реагенти и консумативи за генетични анализи ОП№6 Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури ОП№7 Реактиви и консумативи за HPLC ОП№8 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-09-05   Доставка, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, включваща четири обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на лабораторно оборудване, разделена на 4 обособени позиции: обособена позиция 1: Денситометър обособена позиция 2: Вакуум сушилня обособена позиция 3: Електромагнитна бъркалка с нагряване обособена позиция 4: Микроскопи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД
2023-08-31   Доставка на микроскопи за нуждите на учебния процес по четири обособени позиции (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на поръчката включва доставка, инсталиране/монтаж, въвеждане в експлоатация, и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на учебни мискроскопи за нуждите на учебния процес в Медицински университет – Варна по четири обособени позиции за практическо обучение на студенти, описани в Техническата спецификация (Приложение №1),разделена на четири обособени позиции (ОП), както следва: ОП №1 Учебен микроскоп с преминаваща светлина за светло поле; ОП №2 Двуокулярен учебен светлинен микроскоп с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД
2023-08-18   „Доставка на лабораторни уреди и изделия по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
В рамките на ОП №1 изпълнителят следва да изпълни доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, както и да осигурява гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок, на 1 брой вакуум сушилня в комплект с вакуум помпа. В рамките на ОП №2 изпълнителят следва да изпълни доставка и монтаж, както и да осигурява гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок на 4 броя шкафове за съхранение на газови бутилки. !!! Относимо за ОП №2 - Възложителят ще сключи договор за изпълнение с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-08-18   Периодична доставка на реагенти и консумативи за НПД на Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, включваща седем... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Поръчката е с предмет: „Периодична доставка на реагенти и консумативи за НПД на Пловдивски университет „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и е разделена на 7 (седем) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разтворители с висока чистота“; Обособена позиция № 2: „Хроматографски консумативи“; Обособена позиция № 3: „Апаратно специфични консумативи“; Обособена позиция № 4: „Лабораторна стъклария и консумативи“; Обособена позиция № 5: „Реагенти за органичен синтез“; Обособена позиция № 6: „Молекулярно-биологични и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Химтекс ООД
2023-08-15   Доставка на апаратура за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет", включваща две обособени позиции (Лесотехнически университет)
Поръчката с предмет „Доставка на апаратура за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет” е разделена на две обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на оборудване по проект №НИС-Ф-1137“; ОП № 2 – „Доставка на лабораторна апаратура по проект №НИС-Ф-1137“. В предметът на поръчката се включва изпълнението на следните дейности: а. доставка на апаратурата/оборудването до мястото на доставка, посочено в договор за обществена поръчка, както и при отправено изрично искане от страна на Възложителя - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2023-08-14   „Доставка на оборудване по проекти на ИОНХ-БАН“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на турбовакуумна система за Лаборатория по операндо методи на изследване по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за неорганичен синтез по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; Обособена позиция № 3 „Доставка на Генератор за течен азот по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; Обособена позиция № 4 „Прецизна електронна везна“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2023-07-28   „Доставка на дооборудване за Институт по катализ-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален... (ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН)
„Доставка на дооборудване за Институт по катализ-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Приставка за снемане на дифузно-отражателни спектри на прахообразни образци и пластини, съвместима с инфрачервен спектрометър модел Thermo Scientific Nicolet 6700” Обособена позиция № 2 „Охлаждаща система съвместима с апарат ESCALB-MkII“ Обособена позиция № 3 „ Пожароустойчив шкаф за съхранение на газови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД СПЕКТРОТЕХ ООД
2023-07-27   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности, аксесоари и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции и включва: Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на ламинарен бокс, клас II“; Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на Вакуум концентратор“; Обособена позиция № 3: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на Система за производство на ултрачиста вода от пречистена вода от дестилатор“, за изпълнение на дейностите, предвидени в изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Фот ООД
2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности и консумативи за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
настоящата поръчка е разделена на 28 обособени позиции и включва доставка, инсталиране, въвеждането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на : ОП №1: „Растежни камери“ ОП № 2: „Фотобиореактор от тръбен тип“ ОП № 3: „Спектрофотометър за микрообеми с интегриран флуорометър“.; ОП № 4: „Real-time PCR система“.; О№ 5: „Високооборотна настолна хладилна центрофуга“ ; ОП № 6: „Високооборотни настолни центрофуги“ ; ОП № 7: „Система за хоризонтална гел електрофореза с едновременна визуализация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Ридаком ЕООД
2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-06-29   Доставка на консумативи и материали за ИОНХ - БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: № 1. Лабораторна стъклария по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 2. Консумативи за лаборатория по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 3. Консумативи - ДСК апарат DSC 404 F3 NETZSCH по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 4. Консумативи за реакторни системи по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 5. Консумативи - фитинги за моделни електрохимични клетки към многоканална изследователска станция по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Месер България ЕООД Фот ООД
2023-06-22   Доставка, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, включваща осем обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 8 обособени позиции: обособена позиция 1: Инвертен микроскоп с фазов контраст обособена позиция 2: Оптично поляризационен 45° Фарадеев ротатор обособена позиция 3: Система за електрофорезна вана обособена позиция 4: Бинокулярен микроскоп обособена позиция 5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-06-02   „Доставка на консумативи и химикали за нуждите на ИОХЦФ – БАН“ по обособени позиции” (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на консумативи и химикали за нуждите на ИОХЦФ – БАН“, включваща следните обособени позиции: „Консумативи за HPLC Шимадзу LC-2040, „Консумативи за GC Шимадзу GC-2030 Nexis" , „Комплекти за годишна профилактика на газови генератори, въздушен компресор и модул за пречистване на въздух” , „Доставка на комплекти за поставяне на проби за NMR изследвания в твърда фаза, съвместими за работа с измервателна глава (модел „PROBE MAS-SB 1.3 mm DR-H&F DVT”, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД ЛАБИМЕКС АД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-05-26   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудване за контрол и изпитване за нуждите на ХМТУ Поръчката е разделена на 10 обособени позиции ОП №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на преносим оптичен спектрофотометър“ ОП №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна -три броя“ ОП №3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня - два броя“ ОП №4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на PH метър“ ОП №5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на магнитна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ЛабТрейд В и А ООД МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-05-25   „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по молекулярна биология – БАН за 2023г“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
Поръчката е разд. на 12 об. поз: Об.поз.1„Доставка на Ламинарен бокс,КласБ2“ Об.поз.2„Доставка на Ламинарен бокс,КласА2“ Об.поз.3„Доставка на вертикален дълбокозамразяващ фризер” Об.поз.4„Доставка на вертикален спектрофотометър-ELISA Reader“ Об.поз.5„Доставка на Орбитален инкубатор и шейкър“ Об.поз.6„Доставка на Спектрофотометър“ Об.поз.7„Доставка на Автоматична проявителна машина за рентгенови филми“, възлагана на осн. чл.20,ал.4 във вр. с чл.21,ал.6ЗОП Об.поз.8„Доставка на Мултифункционален 3D … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-05-24   "Доставка на специфично оборудване по 4 обособени позиции" (РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на специфично оборудване, както следва: за Обособена позиция 1 - Доставка на Устройство за измерване на еквивалентна доза / мощност на дозата и еквивалент на околната доза / мощност на дозата на смесени радиационни полета ( рентгенови лъчи и гама лъчение) - 1 брой. , за Обособена позиция 2: Доставка на помпа за пробовземане на въздух – 1 брой.; за Обособена позиция 3: Доставка на муфелна пещ – 1 брой; за Обособена позиция № 4 – Доставка на Уред … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛАБИМЕКС АД ТИТА-КОНСУЛТ ООД
2023-05-18   Доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 11 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Савимед ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-17   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 1 и Лаборатория 3, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ – по 6 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Лабексперт ООД ЛАБИМЕКС АД Марвел ООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД ЛАБИМЕКС АД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПЕМАКОН ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-04-25   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща десет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 10 обособени позиции: ОП1: Геодезично ГНСС оборудване, ОП2: Инкубатор-шейкър за микробиологично култивиране с универсална платформа, ОП3: Спектрофотометър за микротитрационни плаки, ОП4: Четец за микроплаки за измерване на UV/VIS абсорбция и флуоресценция, ОП5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-18   Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция1-Доставка на ултразвукова вана и механична бъркалка Обособена позиция2– Доставка на вибрационна система със сита за пресяване Обособена позиция3–Доставка на микровълнова система за разлагане Обособена позиция4– Доставка на вертикален ламинарбокс Обособена позиция5– Доставка на лабораторен спектрофотометър Обособена позиция6– Доставка на електронен брояч на колонии Обособена позиция7-Доставка на влагоанализатор“, която се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД ЛАБОРБИО ЕООД
2023-04-07   „Доставка на химикали със специфична чистота, сертифицирани референтни материали и референтни материали“ (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на необходимите материали за извършване на пробовземане/измерване и последващо изпитване на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми и графици, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагане от страна на институции, външни клиенти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-06   „Доставка на химикали и газове за ИОНХ- БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
„Доставка на химикали и газове за ИОНХ- БАН по обособени позиции“, включваща: Обособена позиция № 1 „Специфични електролити, електролитни соли и йонни течности по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“, Обособена позиция № 2 „Изотопно маркирани газове и пари и окомплектовка за бутилки за изотопни газове по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“, Обособена позиция № 3 „Специфични електролити, електролитни соли и йонни течности“, Обособена позиция № 4 „Изотопно маркирани газове и пари и окомплектовка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-03-31   „Доставка на лабораторни уреди по обособени позиции” (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лабораторни уреди по обособени позиции”, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1– „Доставка на високотемпературна тръбна електрическа пещ с една нагревателна зона", Обособена позиция № 2– „Доставка на високотемпературна тръбна електрическа пещ с три нагревателни зони", Обособена позиция 3- „Доставка на вакуум сушилня в комплект с вакуум помпа”, Обособена позиция № 4– „Доставка на микроизпарител и ротационен вакуум изпарител в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Марвел ООД
2023-03-24   „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически... (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предмет на обществената поръчка е с предмет: „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” в дванадесет обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИКИ И КО ООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Марвел ООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-02-22   Доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 7 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2023-02-20   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща осем... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно , разделена на 8 обособени позиции: ОП1: Лабораторна сушилня ОП2: Лабораторна центрофуга ОП3: Аналитична везна с 5 знака точност ОП4: Ултразвук с палец ОП5: Орбитален инкубатор-шейкър за култивиране на микроорганизми(без платформа) ОП6: Универсална платформа с регулируеми дръжки за орбитален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-02-06   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, вкл. четири... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 4 обособени позиции: обособена позиция 1: Трансилюминатор обособена позиция 2: UV/VIS Спектрофотометър обособена позиция 3: Прецизна полу-микро везна обособена позиция 4: Система за ултрачиста вода за лабораторни приложения Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката на лабораторното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-01-25   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти финансирани от ФНИ “- подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2022-11-29   Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на поръчката е периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура в 3 обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за разбъркване и нагряване Позиция 2 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за работа под вакуум Позиция 3 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за измерване и регистриране Общата прогнозна стойност на трите обособени позиции е 308 331 лева без ДДС. Обособена позиция № 3 се възлага по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД
2022-11-24   Доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на стъклария, реактиви, китове, стандарти и консумативи за нуждите на учебния процес при Медицински университет – Варна по осем обособени позиции, наричани в документацията „стоки“, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Химтекс ООД
2022-11-11   Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на апаратура за осигуряване на готовност... (РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА)
Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация апаратите, подробно описани по конкретните обособени позиции. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с доставената апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Изпълнението на поръчката обхваща: Доставка на апаратурата по всяка от обособените позиции, нова, неупотребявана, придружена с техническа документация, включително сертификати за фабрична калибровка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Мултимед Инженеринг ЕООД ТИТА-КОНСУЛТ ООД Фот ООД
2022-10-24   „Доставка на апаратура за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ и за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с лабораторна и медицинска апаратура за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ и за нуждите на Медицински университет - Варна. Минималните технически характеристики и окомплектоване на апаратурата са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) за съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД Локатор-К ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-09-30   Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, включваща шест обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 6 обособени позиции: обособена позиция 1: Компактна, настолна, автоматична оптико-механична система за изследване и регистрация критичния праг на чувствителност на ретината, на човешкото око обособена позиция 2: Автоматичен лабораторен дестилатор обособена позиция 3: Компютърно управляем температурен контролер за клетка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД ЛАБИМЕКС АД Марвел ООД РСР ЕООД
2022-09-16   Доставка на специални химикали за нуждите на Институт по Физикохимия – БАН (Институт по физикохимия)
Предмет на поръчката е доставка на специални химикали - 19 номенклатурни единици.Оферта се подава за всички продукти от спецификацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2022-09-15   Доставка на лабораторна апаратура (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
За дооборудване на химични, физико-химични и радиохимични лаборатории, както и за подмяна на морално остаряла апаратура, която не подлежи на сервизиране поради спряно производство на резервни части, е необходимо да се закупи лабораторна апаратура, отговаряща на заложените изисквания за по-голяма прецизност на измерванията. Ще бъде вложена в химични, физикохимични и радиохимични лаборатории на „АЕЦ Козлодуй” за повишаване на качеството на извършваните дейности в тях. Предназначена е за ежедневен елементен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕнергоСервиз АД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Мерк България ЕАД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД РСР ЕООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2022-09-05   „Доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехнически университет и е разделен в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на лабораторни реактиви и химикали за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на лабораторни материали, консумативи и стъклария за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на медицински консумативи и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2022-08-30   Доставка, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 4 (четири) обособени позиции: обособена позиция 1: Лабораторен орбитален шейкър; обособена позиция 2: Нискотемпературен фризер; обособена позиция 3: Настолен автоклав; обособена позиция 4: Анаеробен СО2 инкубатор Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката на лабораторното оборудване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2022-08-22   Доставка на лабораторно оборудване и консумативи за нуждите на Университета по хранителни технологии (УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставки и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване. Подробно описание, включващо технически характеристики и количества за всеки артикул, както и изискванията за изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани подробно в проекта на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Лабтех ЕООД Марвел ООД ФИЛЛАБ ЕООД
2022-08-10   Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали, референтни материали, тестове и други (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на необходимите материали за извършване на пробовземане/измерване и последващо изпитване на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми и графици, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагане от страна на институции, външни клиенти. Поръчката е разделена на 35 обособени позиции, като на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, се възлагат директно, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ЛАБИМЕКС АД Мерк България ЕАД Фот ООД Хах Ланге ЕООД
2022-08-10   Доставка на китове, реагенти и антитела за обезпечаване на проект CHiP-BiD по Фонд „Научни изследвания“ на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на китове, реагенти и антитела (наричани още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД
2022-08-05   Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, включваща пет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно и медицинско оборудване, разделена на пет (пет) обособени позиции: обособена позиция 1: Ултразвукови вани; обособена позиция 2: Бъркалки; обособена позиция 3: Подвижна лабораторна платформа; обособена позиция 4: Вакуум помпи; обособена позиция 5: Дигитален ротационен вискозиметър; Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД
2022-08-03   „Доставка на апарати и оборудване нуждите структурните звена при Тракийски университет - Стара Загора по обособени позиции“ (Тракийски университет)
Обществ. поръчка вкл. доставка на различни видове апарати и оборудване по: Обособ. позиция № 1: „Ултразвукова спирометрична система“ Обособ. позиция № 2: „ЕКГ - апарат 6 канален модел“ Обособ. позиция № 3: Напълно автоматиз. система за изолиране на нуклеинови киселини от различни биолог. проби (Екстрактор) Обособ. позиция № 4: „Флоуцитометър с автоматичен семплер за 32 епруветки“ Обособ. позиция № 5: „Професионален преносим терапевтичен диоден лазер (с модул за лазерпунктура)“ Обособ. позиция № 6: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД
2022-07-20   Периодична доставка на лабораторни материали и консумативи за нуждите на катедра „ИХФИ“ при ФХФ на Софийски... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката включва следните обособени позиции: № 1 Лабораторни принадлежности, консумативи и стъклария, № 2 Клетки за измерване на дзета потенциал и № 3 Касети за ултрафилтрация. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на АРТИКУЛИТЕ, количествата и стойностите са посочени в част IIра „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от документацията за участие. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки по време на действие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД
2022-07-04   Доставка на техническо оборудване, консумативи, реактиви и химикали за дейността на ЦЛХИК като национална референтна... (Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол)
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да извърши: 1. По Обособена позиция № 1 доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 (четири) броя газ хроматографски системи с мас спектрометър (GC/MS/MS) за анализ на остатъци от пестициди; 2. По Обособена позиция № 2 доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 (четири) броя течно-хроматографска система с мас спектрометър (LC/MS/MS); 3. По Обособена позиция № 3 доставка на колонки за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Хромтек ЕООД
Свързани търсения 🔍