Доставчик: Фот ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Фот ООД

2023-08-18   „Доставка на лабораторни уреди и изделия по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
В рамките на ОП №1 изпълнителят следва да изпълни доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, както и да осигурява гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок, на 1 брой вакуум сушилня в комплект с вакуум помпа. В рамките на ОП №2 изпълнителят следва да изпълни доставка и монтаж, както и да осигурява гаранционна поддръжка в рамките на гаранционния срок на 4 броя шкафове за съхранение на газови бутилки. !!! Относимо за ОП №2 - Възложителят ще сключи договор за изпълнение с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-08-11   Доставка на лабораторен хомогенизатор, ултразвукови вани и хомогенизатор по три обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на лабораторен хомогенизатор, ултразвукови вани и хомогенизатор по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на лабораторен хомогенизатор“; Обособена позиция 2: „Доставка на ултразвукови вани“; Обособена позиция 3: „Доставка на ултразвуков хомогенизатор“. Минималните изисквания към апаратурата – предмет на доставка по Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3 са указани в Техническата спецификация – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2023-08-10   Доставка на флуоресцентен микроскоп (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на флуоресцентен микроскоп“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по: 1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на 1 брой изследователски прав микроскоп, оптимизиран за флуоресцентна микроскопия, снабден с дигитална микроскопска камера, компютърна система и софтуер. 2. Обучение за работа с апаратурата. 3. Гаранционна поддръжка на доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари. Минималните изисквания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2023-08-08   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 10 - подробно описани в Приложение 1 техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Фот ООД
2023-07-27   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности, аксесоари и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции и включва: Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на ламинарен бокс, клас II“; Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на Вакуум концентратор“; Обособена позиция № 3: „Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на Система за производство на ултрачиста вода от пречистена вода от дестилатор“, за изпълнение на дейностите, предвидени в изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Фот ООД
2023-07-18   Доставка на материали и консумативи за хроматография и ЯМР спектроскопия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предметът на поръчката предвижда извършване на еднократна доставка, осъществена чрез покупка на мaтериали и консумативи и е разделен на 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Материали за колонна и тънкослойна хроматография и за хроматография чрез твърдофазна екстракция“ Обособена позиция 2 – „Колони и консумативи за високоефективна течна хроматография“ Обособена позиция 3 – „Колони и консумативи за газова хроматография“ Обособена позиция 4 – „Колони и консумативи за флаш хроматография … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Фот ООД Хромтек ЕООД
2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-06-29   Доставка на консумативи и материали за ИОНХ - БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: № 1. Лабораторна стъклария по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 2. Консумативи за лаборатория по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 3. Консумативи - ДСК апарат DSC 404 F3 NETZSCH по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 4. Консумативи за реакторни системи по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 5. Консумативи - фитинги за моделни електрохимични клетки към многоканална изследователска станция по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Месер България ЕООД Фот ООД
2023-06-27   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка на материали, консумативи, реактиви и китове, разделени в 14 обособени позиции: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ и приложение № 1 - Технически спецификации от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-06-26   „Доставка на резервни части и извънгаранционно обслужване на системи за ултрачиста вода“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на два броя системи за производство на ултрачиста вода Milli-Q® IQ 7005 на производителя Merck-Millipore, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Количеството и вида на доставките или услугите се определя от Възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансова обезпеченост. Посочените в Техническата спецификация – Приложение №1 количества са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2023-06-15   Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на... (Медицински университет)
Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-07   „Доставка на антитела и пептиди за обезпечаване на проект CHiP-BiD от Фонд „Научни изследвания“ по обособени позиции“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на антитела и пептиди (наричани още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Фот ООД
2023-06-07   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Медицински Университет-Пловдив по обособени позиции“ (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив, разделена на седемнадесет обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АСМ ДИАГНОСТИКА ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИНФОЛАБ ООД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-02   Доставка на консумативи за нуждите на проект TransBrain по обособени позиции (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи, с цел осигуряване провеждането на предвидените по проект „TransBrain” по Национална програма „Европейски научни мрежи“ научни изследвания, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД
2023-04-27   „Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни... (Тракийски университет)
„Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчката е обособена в 23 обособени позиции. Възложителят подробно е описал в т. 6 от Указанията - техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-04-25   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща десет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 10 обособени позиции: ОП1: Геодезично ГНСС оборудване, ОП2: Инкубатор-шейкър за микробиологично култивиране с универсална платформа, ОП3: Спектрофотометър за микротитрационни плаки, ОП4: Четец за микроплаки за измерване на UV/VIS абсорбция и флуоресценция, ОП5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-25   Доставка на лабораторни реактиви, китове, серуми, тестове, хранителни среди, разтвори, препарати и други за... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на лабораторни реактиви, консумативи, китове, среди, разтвори, препарати и други за осигуряване на учебния процес и научната дейност в МУ-Пловдив, разделена на 43 обособени позиции, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №№12, 13, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД ФИЛЛАБ ЕООД Фот ООД Хроно ООД
2023-04-07   „Доставка на химикали със специфична чистота, сертифицирани референтни материали и референтни материали“ (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на необходимите материали за извършване на пробовземане/измерване и последващо изпитване на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми и графици, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагане от страна на институции, външни клиенти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-06   „Доставка на химикали и газове за ИОНХ- БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
„Доставка на химикали и газове за ИОНХ- БАН по обособени позиции“, включваща: Обособена позиция № 1 „Специфични електролити, електролитни соли и йонни течности по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“, Обособена позиция № 2 „Изотопно маркирани газове и пари и окомплектовка за бутилки за изотопни газове по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“, Обособена позиция № 3 „Специфични електролити, електролитни соли и йонни течности“, Обособена позиция № 4 „Изотопно маркирани газове и пари и окомплектовка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-05   Доставка на лабораторно оборудване по шестнадесет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на поръчката е доставка на лабораторно оборудване по 16 обособени позиции: ОП1 „Доставка на растежна камера за нискотемпературен стрес“; ОП2 „Доставка на вакуум концентратор“; ОП3 „Доставка на UV-Vis спектрофотометър“; ОП4 „Доставка на апарат за промиване на плаки“; ОП5 „Доставка на лабораторен хомогенизатор“; ОП6 „Доставка на спектрофотометър за микро-обеми“; ОП7 „Доставка на широкоформатен скенер“; ОП8 „Доставка на цифров фотоапарат“; ОП9 „Доставка на ръчен уред за измерване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Лабтех ЕООД Локатор-К ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-03-29   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: -ОП№1:„Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“ -ОП№2:„Реактиви за стандартна PCR и изолиране на ДНК“ -ОП№3:„Поликлонални антитела и реактиви за ИХХ срещу плъши протеини“ -ОП№4:„Антитела за неврогенеза“ -ОП№5:„ Реактиви от коза за имунохистохимия“ -ОП№6:„ Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ -ОП№7:„ Реактиви за ИХХ - готови за използване“ -ОП№8: „Моноклонални антитела за ИХХ“ -ОП№9:„ Консумативи и реактиви за хистологична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД Фот ООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-02-20   „Доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на Медицински университет – Варна, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Поръчката е разделена в четири обособени позиции в зависимост от вида на апаратите, както следва: Обособена позиция №1 - Консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на газов хроматограф Focus GC/Polaris Q; Обособена позиция №2 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Фот ООД
2023-02-20   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща осем... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно , разделена на 8 обособени позиции: ОП1: Лабораторна сушилня ОП2: Лабораторна центрофуга ОП3: Аналитична везна с 5 знака точност ОП4: Ултразвук с палец ОП5: Орбитален инкубатор-шейкър за култивиране на микроорганизми(без платформа) ОП6: Универсална платформа с регулируеми дръжки за орбитален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-02-09   Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на изследователско и лабораторно оборудване за... (ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ")
Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на изследователско и лабораторно оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН“ по об.позиции, съгл спецификация на Възложителя, както следва: № 1: UV-VIS-NIR спектрофотометър; № 2: Инверторен микроскоп; № 3: Спектрометър за повърхнинен плазмонен резонанс; № 4: Лазер с дължина на вълната в диапазона 630-635 нм с диафрагма с контролер; № 5: Лазер с дължина на вълната в диапазона 445-455 нм; № 6: Устройство за обработка на повърхности с ултравиолетова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2023-02-02   „Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване“ (Агенция "Митници")
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка през време на гаранциониия срок, съгласно предписания на производинтел, на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Рофа България ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2022-12-21   „Доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни и ветеринарномедицински материали и консумативи за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на медицински консумативи и материали за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на китове за научна и учебна дейност - 1“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на китове за научна и учебна дейност - 2“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на китове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-12-12   Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по Физикохимия - БАН (Институт по физикохимия)
Предметът на поръчката е разделен на 4 позиции, както следва:позиция 1 - Лабораторни консумативи позиция 2 - Kонсумативи зa DLS апаратура позиция 3 - Kонсумативи зa XRD апаратура позиция 4 - Лабораторни химикали. Прогнозна стойност на поръчката е определена като остатъчна стойност, съгласно чл.26,ал. 6 ЗОП и е в размер на 26 216,00 лева без ДДС, като общата прогнозна стойност на всички позиции е 28 881 лева без ДДС, определена както следва:позиция 1 - Лабораторни консумативи– прогнозна стойност 7290,00 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Фот ООД
2022-11-21   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща осем... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в екплоатация и обучение за работа с лабораторно , разделена на 8 обособени позиции: ОП1: Преносим оптичен спектрометър; ОП2: UV/VIS Спектрофотометър; ОП3: Аналитична везна; ОП4: Вакуум сушилня с вакуум помпа; ОП5: Металографска полираща и шлифовъчна машина; ОП6: Дюар за течен азот; ОП7: Воден термостат с помпа с вана; ОП8: Лабораторна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЛАБОРБИО ЕООД Марвел ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Фот ООД
2022-11-14   Доставка на апаратура за осигуряване на готовност за радиационна защита на територията на Република България при... (НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА)
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде закупена необходимата за изпълнение на функциите на НЦРРЗ апаратура за осигуряване на готовност за радиационна защита на територията на Република България при трансграничен пренос на радиоактивни материали. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвел ООД ТИТА-КОНСУЛТ ООД Фот ООД
2022-11-11   Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на апаратура за осигуряване на готовност... (РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА)
Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация апаратите, подробно описани по конкретните обособени позиции. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с доставената апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Изпълнението на поръчката обхваща: Доставка на апаратурата по всяка от обособените позиции, нова, неупотребявана, придружена с техническа документация, включително сертификати за фабрична калибровка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Мултимед Инженеринг ЕООД ТИТА-КОНСУЛТ ООД Фот ООД
2022-10-17   „Доставка на научно оборудване по проект ПЕРИМЕД“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на различни видове научно оборудване за извършване на научни изследвания. Предметът е обособен в следните 8 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на Флуорометър за количествено определяне на ДНК и РНК Обособена позиция № 2 - Доставка на Пипети с променлив обем и ежектор от 2-20 µl Обособена позиция № 3 - Доставка на Диафрагмена вакуумна помпа Обособена позиция № 4 - Доставка на 14 параметров клиничен флоуцитометър Обособена позиция № 5 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД ИНФИНИТА ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2022-09-16   „Доставка на настолен лиофилизатор и ротационен вакуум-изпарител“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
„Доставка на настолен лиофилизатор и ротационен вакуум-изпарител“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на НАСТОЛЕН ЛИОФИЛИЗАТОР (freeze dryer) с вакуум-помпа и сет от принадлежности за вакуум-изпарение“ . Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на Ротационен вакуум-изпратител със система за нагряване и контрол на процеса на изпарение“. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД Фот ООД
2022-09-01   „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на измервателни уреди за нуждите на ТУ-София и по договори на НИС при ТУ-София“. Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe: - Оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. - Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Фот ООД
2022-08-30   Доставка, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 4 (четири) обособени позиции: обособена позиция 1: Лабораторен орбитален шейкър; обособена позиция 2: Нискотемпературен фризер; обособена позиция 3: Настолен автоклав; обособена позиция 4: Анаеробен СО2 инкубатор Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката на лабораторното оборудване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-08-17   „Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал“ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършват периодична доставка на „Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал“ в 3 обособени позиции: Позиция 1 - Периодична доставка на стандартни лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал Позиция 2 - Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал за клетъчни култури, центрофугиране и ултрафилтрация Позиция 3 - Периодична доставка на лабораторни материали … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Фот ООД
2022-08-16   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Общата пределна прогнозна стойност е 564 252,74 лв. без ДДС. Поръчката се разделя на 14 обособени позиции. Участниците могат да оферират отделни номенклатури в обособени позиции № 14. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатура е пределна и участник, който превишава тази стойност, се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-08-15   „ Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и санитарни материали “ (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и санитарни материали , подробно описани като вид и количество в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍