Доставчик: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД

2023-09-11   „Доставки на китове и консумативи за ДНК амплификация и анализи за нуждите на Агробиоинститут във връзка с... (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1–„Доставка на консумативи за ДНК амплификация“ Обособена позиция 2–„Доставка на консумативи за ДНК секвенатор“ Възложителят предвижда да използва опции, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП по обособени позиции, както следва: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Опция: Възложителят при наличие на осигурено финансиране, може в срок до приключване на договора да възлага допълнителни доставки на консумативи за ДНК амплификация по подпозиции от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2023-08-08   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 10 - подробно описани в Приложение 1 техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Фот ООД
2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности и консумативи за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
настоящата поръчка е разделена на 28 обособени позиции и включва доставка, инсталиране, въвеждането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на : ОП №1: „Растежни камери“ ОП № 2: „Фотобиореактор от тръбен тип“ ОП № 3: „Спектрофотометър за микрообеми с интегриран флуорометър“.; ОП № 4: „Real-time PCR система“.; О№ 5: „Високооборотна настолна хладилна центрофуга“ ; ОП № 6: „Високооборотни настолни центрофуги“ ; ОП № 7: „Система за хоризонтална гел електрофореза с едновременна визуализация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Ридаком ЕООД
2023-06-28   ДОСТАВКА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ - БАН (Институт по физикохимия)
Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, както следва: Позиция 1: Доставка на настолен шейкър-инкубатор с универсална платформа. Позиция 2: Доставка на електроди за електрохимична апаратура. Позиция 3: Доставка на постояннотоково захранване Обособена позиция № 1 с предмет : Доставка на настолен шейкър-инкубатор с универсална платформа с прогнозна стойност 5 450,00 лева без ДДС Обособена позиция № 2 с предмет Доставка на електроди за електрохимична апаратура с прогнозна стойност 360,00 лева без … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-25   „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по молекулярна биология – БАН за 2023г“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
Поръчката е разд. на 12 об. поз: Об.поз.1„Доставка на Ламинарен бокс,КласБ2“ Об.поз.2„Доставка на Ламинарен бокс,КласА2“ Об.поз.3„Доставка на вертикален дълбокозамразяващ фризер” Об.поз.4„Доставка на вертикален спектрофотометър-ELISA Reader“ Об.поз.5„Доставка на Орбитален инкубатор и шейкър“ Об.поз.6„Доставка на Спектрофотометър“ Об.поз.7„Доставка на Автоматична проявителна машина за рентгенови филми“, възлагана на осн. чл.20,ал.4 във вр. с чл.21,ал.6ЗОП Об.поз.8„Доставка на Мултифункционален 3D … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-04-25   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща десет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 10 обособени позиции: ОП1: Геодезично ГНСС оборудване, ОП2: Инкубатор-шейкър за микробиологично култивиране с универсална платформа, ОП3: Спектрофотометър за микротитрационни плаки, ОП4: Четец за микроплаки за измерване на UV/VIS абсорбция и флуоресценция, ОП5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-18   Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция1-Доставка на ултразвукова вана и механична бъркалка Обособена позиция2– Доставка на вибрационна система със сита за пресяване Обособена позиция3–Доставка на микровълнова система за разлагане Обособена позиция4– Доставка на вертикален ламинарбокс Обособена позиция5– Доставка на лабораторен спектрофотометър Обособена позиция6– Доставка на електронен брояч на колонии Обособена позиция7-Доставка на влагоанализатор“, която се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД ЛАБОРБИО ЕООД
2023-03-29   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: -ОП№1:„Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“ -ОП№2:„Реактиви за стандартна PCR и изолиране на ДНК“ -ОП№3:„Поликлонални антитела и реактиви за ИХХ срещу плъши протеини“ -ОП№4:„Антитела за неврогенеза“ -ОП№5:„ Реактиви от коза за имунохистохимия“ -ОП№6:„ Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ -ОП№7:„ Реактиви за ИХХ - готови за използване“ -ОП№8: „Моноклонални антитела за ИХХ“ -ОП№9:„ Консумативи и реактиви за хистологична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД Фот ООД
2023-02-22   Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, включваща четири обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно и медицинско оборудване, разделена на 4 (четири) обособени позиции: обособена позиция 1: Флуорометър обособена позиция 2: Уред за недеструктивно измерване на съдържанието пигменти, с GPS обособена позиция 3: Психрометър на листа обособена позиция 4: Преносим уред за измерване спектъра на излъчване и интензитета на видима светлина Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД САЙЪНТАКТ - БГ ООД
2023-02-20   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща осем... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно , разделена на 8 обособени позиции: ОП1: Лабораторна сушилня ОП2: Лабораторна центрофуга ОП3: Аналитична везна с 5 знака точност ОП4: Ултразвук с палец ОП5: Орбитален инкубатор-шейкър за култивиране на микроорганизми(без платформа) ОП6: Универсална платформа с регулируеми дръжки за орбитален … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биопласт ЕООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-01-31   „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет” (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на оборудване за подготовка и извършване на лабораторни анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на специализирано оборудване за извършване на микробиологични анализи по проект № КП-06-Н66/10 от 15.12.2022 към ФНИ“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-01-25   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти финансирани от ФНИ “- подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-12-08   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ - 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Марвел ООД РСР ЕООД
2022-09-01   Доставка на лабораторно оборудване и консумативи за нуждите на Катедра „Технология на виното и пивото“ към... (УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ)
Доставка и гаранционна поддръжка на Гел документационна система - 1бр.; Охлаждаща центрофуга – 1бр.; Спектрофотометър за измерване във видимата и ултравиолетовата област и флуоресценция - 1бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-07-25   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Дарис-МС ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-07-14   „Доставка на лабораторни реактиви за микробиология и за резистентност на комари “ (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на лабораторни реактиви за микробиология и за резистентност на комари “ Предметът на поръчката е разделен на 39 обособени позиции, чиито наименования, технически характеристики и количества са подробно описани в техническата спецификация- Приложение 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-07-05   Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, както следва: ОП №1: „Доставка на лабораторни камини“; ОП №2: „Доставка на ламинарни боксове“; ОП №3: „Доставка на уреди за боравене с течности“; ОП №4: „Доставка на микроскопи“; ОП №5: „Доставка на автоклави“; ОП №6: „Доставка на лабораторни везни“; ОП №7: „Доставка на дюарови съдове“; ОП №8: „Доставка на генератори за зърнест лед“; ОП №9: „Доставка на лабораторни центрофуги“; ОП №10: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЛАБОРБИО ЕООД Лабтех ЕООД Марвел ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2022-06-10   “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
“Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация , неразделна част от настоящите Указания изисквания за отделните артикули/продукти,за всяка обособена позиции, необходими за дейността на структурните звена, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Ридаком ЕООД Савимед ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-05-05   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 4» Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-03-17   „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 год.“ – Част III (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 42 (четиридесет и две) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2022-03-16   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: “ Лабораторни химикали, реактиви и консумативи” - Обособена позиция № 2: „ELISA китове за определяне в серум на цитокини“ - Обособена позиция № 3: „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“ - Обособена позиция № 4: „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“ - Обособена позиция № 5:„ Консумативи за газов хроматограф“ - Обособена позиция № 6:„ Китове за определяне на Ig срещу паразити“ - Обособена позиция№ 7:„ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2022-02-28   „Доставка на апаратура и лабораторни материали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет" (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура и лабораторни материали за нуждите на научната дейност на Лесотехнически университет, съгласно техническа спецификация, съставляваща неразделна част от настоящата документация. Доставките са предвидени по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/ към Министерство на образованието и науката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Би енд Би Партнерс ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Фот ООД
2022-02-17   Доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване за нуждите на проект №КП-06-Н-59/9,... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 3 (три) обособени позиции: обособена позиция 1: UV/vis спектрофотометър за отчитане в микроплаки и кювети; обособена позиция 2: Лабораторна центрофуга за епруветки с обем 50 и 100 мл обособена позиция 3: Вакуум помпа с електронен контролер Изпълнението на обществената поръчка се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД ЛАБИМЕКС АД
2022-02-08   Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на Грип и ОРЗ за етиологична разшифровка,« Establishing... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на НРЛ „Грип и ОРЗ“ за етиологична разшифровка, във връзка с изпълнението на проект « Establishing SARI surveillance and performing hospital-based COVID-19 transmission studies” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-01-28   Доставка на консумативи, лабораторни принадлежности набори, компоненти и реактиви с общо и специфично предназначение... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на консумативи, лаб. принадлежности, набори, компоненти и реактиви с общо и специфично предназначение, по в 6 обособ. поз.: ОП 1 Пластмасови консумативи и лабораторни принадлежности с общо предназначение; ОП 2 Пластмасови консумативи и лабораторни принадлежности за микробиологична работа; ОП 3 Пластмасови консумативи и лабораторни принадлежности за молекулярна работа; ОП 4 Специфични набори и компоненти за научноизследователска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2021-11-08   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 3 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2021-11-05   „Доставки на китове и консумативи за ДНК анализи за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект №... (Агробиоинститут)
Предметът на поръчката е избор на Изпълнители за „Доставки на китове и консумативи за ДНК анализи за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012“ в 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на Китове за ДНК и РНК“ Обособена позиция 2 – „Доставка на Китове и консумативи за изолиране на ДНК с магнитни частици и ДНК електрофореза“ Обособена позиция 3 – „Доставка на Кит за клониране и експресия“ Обособена позиция 4 – „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2021-10-14   Доставка и монтаж на фабрично нова настолна система за мултипараметрична селекция и изолиране на единични клетки... (ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО)
С поръчката се цели доставка, монтаж и инсталиране на фабрично нова, настолна система за мултипараметрична селекция, и изолиране на единични клетки и/или клетъчни популации, и доставка на консумативи към нея за нуждите на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ - БАН, и обучение на служители на Възложителя за работа с нея. Системата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и начален пакет с консумативи, необходими за правилната работа и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2021-10-11   „Периодична доставка на разтворители, реагенти, хранителни среди и стандартни вещества във връзка с изпълнението на... (Агробиоинститут)
Предметът на поръчката е избор на Изпълнители за „Периодична доставка на разтворители, реагенти, хранителни среди и стандартни вещества във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012“ в 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Периодична доставка на разтворители“ Обособена позиция 2 – „Периодична доставка на разтворители за масспектрометрични анализи“ Обособена позиция 3 – „Периодична доставка на реагенти“ Обособена позиция 4 – „Периодична доставка на биологично активни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2021-07-05   Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на специализирано комплексно... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обществената поръчка включва 2 обособени позиции както следва: — обособена позиция 1 „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на система за флуоресцентно базирано, автоматично стерилно разделяне на клетки в суспенсионна култура за анализ на малки клетъчни популации със специфични свойства“, — обособена позиция 2 „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на специализирана апаратура за детекция, цялостен анализ и характеризиране на молекулни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2021-06-30   Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр. Стара Загора по... (Тракийски университет)
Доставка на различни видове медицинско оборудване:1.ДНК–РНК спектрофотометър с 0,5 мм порт за микрообеми 2.Вертикален фризер за ултраниски температури -86С, с обем над 360 л с двойна охлаждаща система 3.Пациентен монитор с приложение за възрастни, деца и новородени 4.Доплер - Компактен преносим модул за периферно-съдова диагностика 5.Портативен авторефрактометър, специално предназначен за ползване при работа с деца, 6.Система за измерване на електричен импеданс на клетки върху субстрат в реално време 7. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Грин БГ ООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МДМ-97 ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД РСР ЕООД
Свързани търсения 🔍