Доставчик: Диахим ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Диахим ЕАД

2023-06-27   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка на материали, консумативи, реактиви и китове, разделени в 14 обособени позиции: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ и приложение № 1 - Технически спецификации от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-04-25   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща десет... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация/монтаж, гаранционно обслужване и обучение за работа с лабораторно оборудване, разделена на 10 обособени позиции: ОП1: Геодезично ГНСС оборудване, ОП2: Инкубатор-шейкър за микробиологично култивиране с универсална платформа, ОП3: Спектрофотометър за микротитрационни плаки, ОП4: Четец за микроплаки за измерване на UV/VIS абсорбция и флуоресценция, ОП5: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2023-04-19   Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна"... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на процедурата е доставката на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-04-07   „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 37 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-07   „Доставка на техника и оборудване за научноизследователска дейност за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по Проект... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на обществената поръчка е доставка на техника и оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на Модулна система за оптимизиране и оценка на ефективността на технологичния процес за опаковане и съхранение на пробиотици и симбиотици - 1 бр. Обособена позиция № 2– доставка на Профиломер – 1бр. Обособена позиция № 3 - доставка на Компютърна система– 1бр. Обособена позиция № 4 - доставка на Инверсионен автоматичен миксер – 1бр. Обособена позиция № 5- доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-17   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 830 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-09-23   Доставка на консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД)
„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Клинична патология по обособени позиции за нуждите на Университетска ПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-05-13   Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции-2 част (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции-2 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (артикула), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Диахим ЕАД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МилФарма Медикал ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2022-05-11   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична и вирусологична диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-05-09   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ООД Диахим ЕАД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2022-05-04   Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаб-я и Клинична имунология, Вирусологична... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория и Клинична имунология, Вирусологична клиника и лаборатория по Микробиология за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД за 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация - Приложение 1. На основание чл. 30, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, участник може да подава оферта за една или повече номенклатури от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-04-29   Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 34 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-04-29   Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, ОТХ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 725 номенклатурни единици, разпределени в 25 обособени позиции. Реактивите и консумативите, включени в обособени позиции от № 1 до № 18 следва да са от един и същи производител, с оглед на което участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 18. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-04-18   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
„Д-ка, мон-ж, въвежд. в експл. и гаранц.под-ъжка на лаб. ап-ра за нуждите на ЦК„Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ , проект BG05M2OP001-1.002-0019, вкл. 14ОП: ОП1:Конфок. лаз. скан. микрос.с вис. разд. сп-ст вис. чуств.д-ри и мног.лаз.с-ма; ОП2:С-ма за идент-ция на микр-зми и клетъч. микроарей;ОП3: Спектр.н прибор VUV, вкл.: монохроматор, вакуум. с-ма, Si де-тор, спектроск. софт.;ОП4:Биор-р за ае-но и анае-но култ-не с об-не и ана-ри; ОП5:Авт. ап-ат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2022-04-07   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВ. СОФИЯ" ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диахим ЕАД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-03-23   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ ”Д-р Н.Василиев”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД)
Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ ”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20, ал.1, т.1, във връзка с чл. 73 и следващите от ЗОП“Доставка на медицински изделия и консумативи” за нуждите на МБАЛ ”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Истлинк България ООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2022-03-22   „Доставка по заявка на реактиви и консумативи“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна хематология“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 13 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2022-02-18   „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на лаборатория по клинична... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Обособена позиция № I – съгласно посоченото количество в приложение № 1 към техническата спецификация. Обособена позиция № II - съгласно посоченото количество в приложение № 2 към техническата спецификация. Обособена позиция № III - съгласно посоченото количество в приложение № 3 към техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Топ-Диагностика ООД
2022-02-11   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в Номенклатурени редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОртоХим ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2022-02-03   „Доставка на Био-реагенти, стандарти и други реагенти за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на доставка на Био-реагенти и други реагенти за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и други за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, по обособени позиции, съгласно съдържанието на техническата спецификация. Поръчката с предмет „Доставка на Био-реагенти, стандарти и други реагенти за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и други за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диахим ЕАД Фот ООД
2021-12-20   "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД /2022-2023г/“ (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Четвърта МБАЛ - София” ЕАД по три обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и обявлението на поръчката. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2021-12-10   Доставка на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория по 3 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2021-10-14   „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за нуждите на лаборатория по Трансфузионна хематология и... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Открита процедура с предмет:„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за нуждите на лаборатория по Трансфузионна хематология и лаборатория Микробиология за нуждите на „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, за срок от 12/дванадесет/ месеца, включваща доставката на реактиви в 31 номенклатурни единиц. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2021-08-12   Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение по 19 обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Възложителят прилага открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на ЗОП и ППЗОП. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение, разделени в 19 обособени позиции. В предметния обхват на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД Фот ООД
2021-07-27   „Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати)"... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Княгиня Клементина" – София ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 809 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2021-07-01   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОртоХим ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-05-18   Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на настоящата поръчка е доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово“ — част 3, разделена на 132 обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Лабекс Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2021-03-05   Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за отделение „Микробиологична лаборатория“ при „УМБАЛ „Света... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на процедурата е доставката на хранителни среди, консумативи и реактиви за отделение „Микробиологична лаборатория“ при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагането ѝ при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2020-08-20   Доставка на медицински консумативи и дезинфекциращи средства за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД)
С настоящата обществена поръчка ще бъдат възложени периодични доставки на медицински консумативи и дезинфекциращи средства за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД ЕРА МЕДИКЪЛ ГРУП ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕННЕРИНГ ООД Софарма Трейдинг АД ХИГИЕННО – МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Химтекс ООД Язон трейд ЕООД
2020-05-19   „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово)
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диахем“ ООД Аквахим 2020 ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД
2020-04-30   Доставка на химикали и реактиви за нуждите на „СБАЛХЗ“ ЕАД по 357 (триста петдесет и седем) обособени позиции („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 357 обособени позиции, съгласно приложената техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества химикали и реактиви по обособени позиции са прогнозни, като възложителят не е задължен да заявява цялото прогнозно количество по обществената поръчка. Възложителят си запазва правото да не заявява даден продукт или цялото количество от даден продукт, а прави заявки по видове и количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Антисел България“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Омнимед“ ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2020-03-30   Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична... („Университетска първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД)
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология) по обособени позиции за нуждите на „Университетска ПМБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Диахем” ООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДИАХЕМ ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90 М ООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2020-01-20   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за 1-годишен период („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по 42 (четиридесет и две) обособени позиции, подробно описани в обявлението и документацията за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП по обособени позиции №11, 12, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 и 41 се допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции. За всички останали обособени позиции участието е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Имесса Консулт“ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИЛМЕД ЕООД Гамидор България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ЕООД МГ Лаборатория ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска техника инжененеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ-RO13986464 Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Хроно ООД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-12-17   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца, по 35 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медилаб“ ЕООД АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Оптим Ко ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Фехут трейдинг ЕООД
2019-12-17   Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „Паисий... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Установка за повърхностен плазмонен резонанс — 1 бр. Биореактори — 5 бр. Ламинарен бокс — 1 бр. Лабораторен инкубатор с клатачка — 1 бр. CO инкубатор — 1 бр. Вертикален фризер 80°С — 1 бр. Флуориметър — 1 бр. Прецизни електронни везни за аналитична работа — 2 бр. Профиломер — 1 бр. Кварц кристална микровемикровезна с елипсометрична приставка — 1 бр. Вертикален автоклав — 1 бр. Многомрежови четец — 1 бр. Електропоратор за бактерии и дрожди — 1 бр. Система за електрофоретични анализи на протеини и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АМЗ“ ООД „ЛАБИМЕКС” АД „Лабтех“ ЕООД „ЛабТрейд ВиА“ ООД АА Медикал България ООД Аквахи Проджектс ЕООД АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Диахим ЕАД Лабтех ЕООД ЛабТрейд ВиА ООД Ридаком ЕООД Сила за живот ООД
2019-10-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-10-10   Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда)
Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолабораторен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лабимекс“ АД АнтиСел България ЕООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Мерк България ЕАД Фот ООД
2019-05-07   Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово, разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гамидор България“ ООД Аквахим АД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Драгнев и сие ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ ОПТИМ Ко. ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍