Доставчик: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

2023-02-28   „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции“ (Община Самоков)
„Упражняване на строителен надзор по обособени позиции“ , както следва: Обособена позиция № 1 „Модернизация на Културен дом – гр. Самоков за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“; Обособена позиция № 2 „Модернизация на здравна служба с хоспис – с. Ковачевци за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“. Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД Ведипема ЕООД
2022-06-27   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти... (Община Перник)
Услугата ще се изпълнява за всеки обект, в отделните ОП.Консултантската услуга по чл.166,ал.1отЗУТ и св. с него при подготовката и реализацията на ремонтни и СМР за посоченият обект, вкл.прилежаща инфраст.включва: • Изготвяне на компл.доклади за оценка на съотв.на ИП съгл.чл. 142 от ЗУТ; • Упр.на СН върху изпълнението на СМР съгл.чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ и съответствието на извършващото се строителство; строителните правила и нормативи; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД Ди Ви Консулт БГ ООД
2022-05-12   “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на СН на обект... (Община Хасково)
Предметът на настоящата поръчка е: “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Аргир Стоилов“, с. Узунджово, Община Хасково“.Съществуващата водопроводна мрежа е изградена с етернитови тръби ф60, ф80, ф100, ф125 и ф150, силно е остаряла и компрометирана, за което говорят честите аварии, съпроводени с множество разкопавания по пътната настилка.В тази връзка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД БУЛ-КОНТРОЛ
2021-08-11   „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен... (Община Видин)
Общ. поръчка е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на работни инвестиционни проекти за 13-т МЖС по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни на МЖС, находяща се в град Видин, ул„Цар Асен I“ №25, вход А и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД Булконс груп ЕООД ДЗЗД „ЕКСПЕРТ ЕФЕКТ" Експертинвест АД КН ПРОЕКТ 14 ЕООД МЕГА - СТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЕШЕВ ЕООД
2020-12-30   Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на... (Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор)
Оценка за съответствие на инвестиционен проект фаза работен, с основните изисквания към строежите в обхват съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве за строежа съгласно чл. 5 ал. 3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД ДММ - ДИЗАЙН ЕООД КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД ПЕШЕВ ЕООД