Доставчик: Ведипема ЕООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ведипема ЕООД

2023-07-12   Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о.п. Берковица) –... (Община Берковица)
Упражняване на строителен надзор, включително изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве върху строителните и монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект за обект: Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово) от км 0+166 до км 1+470. Консултантът трябва да изпълнява функциите, произтичащи от ЗУТ, чрез ключовите експерти, посочени в предложението му. Всички технически правоспособни физически лица, ангажирани с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2023-03-10   „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при... (Община Перник)
Обществената поръчка е свързана с изпълнението на инженеринг –проектиране и строителството на обекта и представлява Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1ЗУТ и свързаните с него подз.нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. , а именно:Оценяване на съответствието на изготвения инвестиционен проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ;Осъществяване на строителен надзор, съгласно чл. 168ЗУТ;Контрол на качеството на доставените и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2023-02-28   „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции“ (Община Самоков)
„Упражняване на строителен надзор по обособени позиции“ , както следва: Обособена позиция № 1 „Модернизация на Културен дом – гр. Самоков за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“; Обособена позиция № 2 „Модернизация на здравна служба с хоспис – с. Ковачевци за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“. Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД Ведипема ЕООД
2023-01-24   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 8... (Община Несебър)
ОП №1 - „СМР на обект: Външни и площадкови ВиК мрежи в УПИ I и II, кв. 78, по плана на гр. Несебър”; ОП №2 - „ СМР на ел. мрежи в УПИ 1, кв. 78 по плана на гр. Несебър“; ОП №3 - „ СМР на обект: „Западна алея на път IV-90046 /от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2/, с. Кошарица, община Несебър.”;Обособена позиция №4 - “Улично и алейно осветление в ПИ 51500.507.227, ПИ 51500.505.250 и част от ПИ 51500.507.266 в КК Слънчев бряг-Запад, община Несебър”; ОП №5 - “„Реконструкция на улична мрежа: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В КОНСУЛТ БУРГАС" "В Консулт проект" ЕООД Актив-Р ЕООД ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ ООД Ведипема ЕООД Т 7 консулт ЕООД
2022-10-06   Упражняване на независимСНпри изпълнението на СМРна проект: "Изграждане и функциониране на Център за социална... (Община Перник)
Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите проекти, чрез извършване на безпристрастна и обективна оценка за качеството на изпълнение на определените строителни, СМР и СРР, спазването на графиците, качеството на доставените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2021-11-15   „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: улична водопроводна мрежа на с.... (Община Перник)
Упражняването на строителен надзор се налага с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите проекти, чрез извършване на безпристрастна и обективна оценка за качеството на изпълнение на определените строителни, СМР и СРР, спазването на графиците, качеството на доставените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2021-08-06   „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР на проект „Обследване на енергийна ефективност и... (Община Перник)
Целта на тази дейност е да се гарантира качеството на предвидените строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни работи, безопасността на строежа и спазването на техническите проекти, чрез извършване на безпристрастна и обективна оценка за качеството на изпълнение на определените строителни, СМР и СРР, спазването на графиците, качеството на доставените материали и съоръжения. Изпълнителят подписва актове за извършени и констатирани нарушения, ако има такива. Строителният надзор трябва да се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД
2021-06-15   Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при... (Община Петрич)
Предметът на поръчката включва: — ОП № 1 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Обновяване на външното пространство на детска градина „Снежанка“, ПИ 56126.602.1128, УПИ XI, кв. 173 — гр. Петрич с административен адрес ул. „Тракия“ № 19, гр. Петрич“, — ОП № 2 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД Инжконсултпроект ООД
2021-05-05   Сключване на рамково споразумение за предоставяне на консултантски услуги по Закона за устройство на територията за... (Община Русе)
В предмета на поръчката са включени следните дейности: За обособена позиция № 1: Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ; извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти по част „Конструктивна“; проверка на количествени сметки към инвестиционен проект. За обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, включително: — отчитане на хода на изпълнение на строежи и на извършени СМР (изготвяне на месечен или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аспект ООД Ведипема ЕООД Витае Консулт ДУНАВ КОНСУЛТ БГ ЕООД МАКЛЕР-96 ЕООД РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД
2018-04-13   Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства в гр. Лом (Община Лом)
В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ведипема ЕООД