Доставчик: Ди Ви Консулт БГ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ди Ви Консулт БГ ООД

2023-09-05   “Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие на ИП и упражняване на СН на обект „Реконструкция... (Община Хасково)
Обособена позиция №1, включваща следния строеж: Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Червена стена“, от ул. „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран /СК/ преди ул. „Бяло море“ и по ул. „Поборническа“, от ул. „Червена стена“ до ул. „Тракия“. Водопроводът е с дължина около 570 м. В участъците за реконструкция да се предвидят връзки към съществуващи водопроводни отклонения – 7 бр. връзки със СК по ,ул. „Червена стена“ и 1 бр. връзка със СК към ул. „Поборническа“. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД Кима Консулт ЕООД
2023-08-02   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-08-02   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-07-21   Упражняване на строителен надзор (СН) на обекти по четири обособени позиции (Община Пловдив)
ОП № 1 – Упражняване на СН на обект: „Модернизация на образователна среда в СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” ОП № 2 - Упражняване на СН на обект: „Модернизация на образователната среда в ОУ "Екзарх Антим I" - гр. Пловдив" по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” ОП № 3 - Упражняване на СН на обект: „Модернизация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ ЕООД
2023-07-12   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-07-12   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-06-27   „Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти за основен ремонт на общински пътища“ (Община Хасково)
1.Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект с предмет „Основен ремонт на общински път HKV 1240 „/I-5, Хасково – Конуш/-Войводово-Орлово-Мандра /HKV 1241/“, с приблизителна дължина 8,200 км; 2.Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект с предмет „Основен ремонт на общински път HKV 1241 „/I-5, Конуш - Козлец/-Мандра-Големанци“, 9,100 км; 3.Изг„Основен ремонт на общински път HKV1249 „/III-505/, Корен-Криво поле-Елена-Граница общ. (Хасково - Харманли) - Болярски извор“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-06-21   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 12... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 12 обособени позиции в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В Консулт проект" ЕООД Актив-Р ЕООД ДЕДАЛ ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД Сет Инженеринг ЕООД
2023-06-07   „Изготвяне на доклад за оценка на съотвествието на проект за основен ремонт на 2 бр. стоманобетонови съоръжения на... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ")
Предметът на настоящата поръчка е сключването на договор с един изпълнител след провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от (ЗОП), за изготвяне на доклад за оценка на съотвествието на инвестиционен проект за основен ремонт на два броя стоманобетонови съоръжения на траен горски път „ Арнуд дере“ в района на дейност на ТП „ ДГС Сандански“ . Изготвянето на комплексен доклад за оценка на съотвествието на инвестиционния проект за съотвествие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т.1-6 от ЗУТ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-06-01   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-06-01   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-06-01   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-04-11   Консултантски услуги, свързани с упражняване на строителен надзор при изпълнение строежи по програмата за... (Електроразпределение Юг ЕАД)
Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор (по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение), при изпълнение строежи по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване нови клиенти. Обектите, предмет на настоящата процедура, са строежи от трета, четвърта и/или пета категория, съгласно ЗУТ, като по-голяма част от обектите са строежи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-03-09   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 4... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите в Република България. Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД
2023-02-09   „Извършване на оценка на съответствието на ИП /Инвестиционен проект/ с основните изисквания към строежите и... (Община Плевен)
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти /ИП/ с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор /СН/ и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи /СМР/ във връзка с изпълнение на обект “Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция на уличната мрежа, организация и безопасност на движението на територията на гр. Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет”, както следва: 1. Изготвяне на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-01-20   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обекти на територията на община... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
Предмета на поръчката включва упражняване на строителен надзор по време на извършване на строително монтажни работи, съгласно описаното в документацията и техническата спецификация към обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛКОНС ГРУП ООД Ди Ви Консулт БГ ООД
2023-01-11   “Избор на изп. за изг. на оценка на съот. на ИП и упражняване на СН на обект „Основен ремонт с конс. на сградите и... (Община Хасково)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Основен ремонт с консервация на сградите и благоустрояване на дворното пространство на Художествена галерия „Атанас Шаренков, гр. Хасково“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2022-10-07   Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предметът на поръчката включва изпълнение на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2022-09-12   „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на... (Община Родопи)
Продължава от II.1.1) Наименование...на обекти от уличната мрежа и съоръженията към тях на територията на община „Родопи“, по обособени позиции“. В обхвата на обособените позиции, предмет на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности за изпълнение:  Дейност 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционен/ни проект/и, в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и приложимата нормативна уредба;  Дейност 2: Строителен надзор по време на изпълнението на обекта/ите, до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД Т 7 консулт ЕООД
2022-06-27   Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти... (Община Перник)
Услугата ще се изпълнява за всеки обект, в отделните ОП.Консултантската услуга по чл.166,ал.1отЗУТ и св. с него при подготовката и реализацията на ремонтни и СМР за посоченият обект, вкл.прилежаща инфраст.включва: • Изготвяне на компл.доклади за оценка на съотв.на ИП съгл.чл. 142 от ЗУТ; • Упр.на СН върху изпълнението на СМР съгл.чл. 166, ал. 1 и чл. 168, ал. 1 и ал.3 от ЗУТ и съответствието на извършващото се строителство; строителните правила и нормативи; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД Ди Ви Консулт БГ ООД
2022-06-13   Упражняване на строителен надзор на обекти на ГДИН по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в... (Главна дирекция "Изпълнение на наказанията")
Предметът на поръчката по всички обособени позиции включва изпълнение на консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове, както и изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а именно: - Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД ЕТ Строителен надзор - Татяна Немска
2022-02-04   Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен... (Община Пловдив)
Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2021-10-27   Изготвяне на инвестиционни проекти за благоустрояване на улично пространство и на парк по две обособени позиции (Община Марица)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изготвяне на инвестиционни проекти за благоустрояване на улично пространство и на парк по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: „Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на улично пространство между о.т. 65а, о.т. 70, о.т. 69, о.т. 68, о.т. 67 и о.ш. 66 по плана на с. Костиево /ПИ 38950.502.934/, Община Марица“; Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на УПИ I-парк и КОО, кв. 55 по плана на с. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2021-08-23   Избор на консултанти по чл.166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по проекти, които се осъществяват с... (Министерство на здравеопазването)
„Избор на консултанти по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на дейности по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, Проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ и Проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2021-07-30   "Упражняване строителен надзор на строителството на седем обекта“, по 7 обособени позиции (Община Пловдив)
Обществената поръчка е разделена на седем обособени позиции, като подробно описание предмета на всяка от обособените позиции е описан в съответния раздел. Естеството и обемът на дейностите, предмет на възлагане, както и изискванията за изпълнение на поръчката са подробно представени в техническите спецификации на възложителя, по съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „СТРОЙКОНТРОЛ-П” ООД АЛФАБЕТ КОНСУЛТ ЕООД ВИБ КОНСУЛТ 2016 ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД Кима Консулт ЕООД Пловдивинвест АД
2021-07-07   Избор на консултант за упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на проект...... (Община Ловеч)
Упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на одобрен инвестиционен проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, Община Ловеч“, предмет на възлагане в настоящата процедура, е част от дейностите по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“ на Община Ловеч, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2021-05-10   Оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Модернизация на... (Община Варна)
Оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928" - саниране на конструкция, ВиК и електрически инсталации; въвеждане на основни мерки за достъпност, пожарна безопасност и енергийна ефективност Оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ „Петко Рачев Славейков 1928" - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ди Ви Консулт БГ ООД
2020-08-24   Избор на консул. за осъщ. на НСН при изпъл. на СМР за проект „Подобряване на със-ето, реконстр. и ремонт на 3 бр.... (Община Елхово)
Предмет на настоящата процедура е избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на 3 броя читалища в община Елхово“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ди Ви Консулт БГ“ ООД Ди Ви Консулт БГ ООД
2020-01-17   Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при... (Община Ловеч)
Предметът на поръчката е оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч, етап-2. Обектите, спрямо които следват да бъде упражнявана дейността, предмет на поръчката, са обособени в 5 позиции: — обособена позиция 1 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 129, бл. „Кубадин“, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агенция Стройконтрол - ВТ ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД Обединение ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ДЗЗД СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ЕООД
2019-12-09   Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021—2027, вкл. стратегическа оценка на околната среда,... (Министерство на земеделието, храните и горите)
Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021—2027, вкл. стратегическа оценка на околната среда, по обособени позиции, както следва: — позиция 1 „Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021—2027“, и — позиция 2 „Стратегическа оценка на околната среда на Стратегически план по ОСП за периода 2021—2027 г.“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ди Ви Консулт БГ“ ООД „Обединение Проджект Консулт“ ДЗЗД „Обединениие Проджект Консулт“ ДЗЗД „Проджект Планинг Енд Мениджмънт“ ООД Ди Ви Консулт БГ ООД Обединение Проджект Консулт ДЗЗД Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД
2016-01-27   Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Инвестиционно и устройствено проектиране за... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Варна по обособени позиции съгласно Техническа спецификация, а именно: Обособена позиция № 1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община Варна“: предпроектни проучвания и задания; идейни проекти; технически проекти; работни проекти; визуализиции; комплексни проекти за инвестиционна инициатива; технически експертизи; изработването на обобщени КСС и анализ на цените по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агора 66“ ООД „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699 „Архпро — ПР“ ООД „АРХПРО-ПР“ ООД „Архпро-ПР“ ООД, ЕИК 201231503 „АССА 85“ ЕООД „АССА-85“ ЕООД, ЕИК 148069548 „Бул Строй Консулт — Варна“ ЕООД „Бул Строй Консулт — Варна“ ЕООД, ЕИК 202635363 „Бул Строй Консулт — Варна” ЕООД „Бул Строй Консулт Варна“ ЕООД „Бул Строй Консулт-Варна“ ЕООД „Бул Строй Консулт-Варна“ ЕООД, ЕИК 202635363 „Декуманус“ ООД „Декуманус“ ООД, ЕИК 103946722 „Ди Ви Консулт БГ“ ООД „Ди Ви Консулт БГ” ООД „ДММ дизайн“ ЕООД „ДММ-Дизайн“ ЕООД, ЕИК 200232698 „Ерта Консулт“ ЕООД, ЕИК 130962645 „Инжконсултпроект“ ООД „Инжконсултпроект“ ООД, ЕИК 041061430 „Национален център за териториално... „Проджект Планинг Енд Мениджмънт“ ООД „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД „Проинвест“ ЕООД „Проинвест“ ЕООД, ЕИК 126690709 „Спато“ ООД „Спато“ ООД, ЕИК 200195100 „ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД, ЕИК 813094865 „ТПО Варна ЦППБП“ ЕООД, ЕИК 813094865 „Трафик холдинг“ ЕООД „Трафик холдинг“ ЕООД, ЕИК 103882376 „Хидро Мап“ ЕООД „Хидро Мап“ ЕООД, ЕИК 103825795 „Юнион Корект Варна“ ООД „Юнион Корект Варна“ ООД, ЕИК 148131544 Агора 66 ООД Бул строй консулт — Варна ЕООД Бул Строй Консулт-Варна ЕООД Декуманус ООД Ди Ви Консулт БГ ООД ДММ-Дизайн ЕООД ЕТ „Станка Василева“ ЕТ „Станка Василева“, ЕИК 813071788 Инжконсултпроект ООД Обединение „Проджект Консулт“ Обединение „Проджект Консулт“, ЕИК 176811768 Обединение „Проджект консулт” Обединение Проджект консулт Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД Трафик Холдинг ЕООД
Свързани търсения 🔍