2023-09-01   „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи за нуждите на ТП ДЛС „Широка... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Доставката включва гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи. Артикулите предмет на обществената поръчка са подробно изброени в Техническата спецификация (Приложение №1) от документацията за участие. Включените в нея артикули не са задължителни по количество и възложителят не носи отговорност, ако не е изчерпал посочените количества. Доставката ще се извърши след писмена заявка от ТП ДЛС „Широка поляна”. Доставените артикули следва да са нови и неупотребявани. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-06-02   „ Дост.на гуми за селскост. машини, камиони, самосвали, машини за извърш. на изкопно-насипни работи, стр. машини и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
По смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, обект на обществената поръчка e „доставка“. Предметният обхват на настоящата обществена поръчка включва доставка на гуми, както и услуги по монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и други. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-04-13   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч.... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч автомобили, микробуси, селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване) собственост на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24 месеца по обособени позиции“, а именно : Обособена позиция № 1 : „Следгаранционно сервизно и техническо оборудване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-03-30   Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч мотоциклети, автомобили, микробуси,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Предметът на обществената поръчката включва доставка на резервни части за моторни превозни средства в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета за нуждите на ТП ДГС „Родопи“ - изброени в техническата спецификация, приложение към настоящата процедура. В посочените в Техническата спецификация към документацията за участие видове моторни превозни средства е възможно в срока на договора да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-03-30   Следг. серв. и техн. обслужване, профил., диагностика и ремонт на МПС(в т.ч мотоциклети, автом., микробуси, камиони,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), вкл. доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП ДГС "Родопи" за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-03-28   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА")
Предметът на поръчката се изразява в следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства, собственост на Възложителя, включително доставка на резервни части и консумативи в тази връзка, като включва следните дейности: профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2023-03-06   Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) съгласно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2022-09-02   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (Териториално Поделение "Държавно ловно стопанство Борово")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДЛС "Борово" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на резервни части и консумативи за моторни првозни средства /в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета/ Обособена позиция №2 - Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АС БИЗНЕС ЕООД ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2022-08-11   „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК")
Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2022-06-06   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч.... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК")
„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства собственост на ТП ДГС „Батак” за срок от 24 месеца по обособени позиции“, а именно: Обособена позиция №1- „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства ( в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)“ Обособена позиция №2- „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ИЛИЯНА СТКВ ЕООД
2022-05-13   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства ( в т.ч. мотоциклети,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Услугата включва ремонт на автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета и др. Участниците следва да се съобразят с Техническата спецификация приложена към настоящата документация – Приложение №1. Участниците предлагат цена за извършвани ремонтни дейности за положен труд на база един сервизен час. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2022-04-05   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК")
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС „Батак” по обособени позиции“, а именно: Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)” Обособена позиция №2- „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ИЛИЯНА СТКВ ЕООД Примекс ЕООД
2022-03-11   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА")
Обект на обществената поръчка e „ доставка „ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката се изразява в доставка на нови, неупотребявани гуми / летни, зимни, външни и вътрешни / за превозни средства, селскостопански машини и оборудване, собственост на Възложителя, както и услуги по монтаж на нови гуми, демонтаж на стари гуми, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и ремонт . Настоящата обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, като участниците могат да подават … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД Примекс ЕООД
2022-02-10   „Доставка на гуми за автомобили и микробуси и монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
„Доставка на гуми за автомобили и микробуси и монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за извършване на изкопно-насипни работи, както и изправяне на джанти за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна” обособени в две позиции, а именно: Обособена позиция № 1. „Доставка на гуми за автомобили и микробуси за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна“ Обособена позиция №2 „Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2022-02-07   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика и ремонт машини за извършване на изкопно-насипни... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Услугата включва ремонт на трактори, багери и машини за извършване на изкопно-насипни работи и др. Участниците следва да се съобразят с Техническата спецификация приложена към документацията – Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2021-12-13   "Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за изкопно- насипни работи, изправяне на джанти”, за нуждите на ТП ДГС „Родопи“ за срок от 24 месеца Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2021-10-12   Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи,... (Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”)
„Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за: ПС „Картела“, местността „Картела“, община Батак, запазена по списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“, приет с Решение на МС № 591 от 18.07.2016 г., предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД
2021-08-05   „Следгаранционно сервизно и техническо обслужват, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие. Извършването на техническо обслужване и ремонт на автомобилната техника, стопанисвана от ТП ДГС „Родопи” включва сервизно обслужване в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2021-08-02   „ Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ")
Обособена позиция № 1. „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др. )” Обособена позиция №2 „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-наспини работи, сторителни машини и оборудване” (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА ЕТ САЛИХ ФЕРЕ - 54
2021-02-12   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства,... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Родопи“)
Обект на доставка за обособена позиция № 1 са резервни части за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Родопи“, подробно описани в техническата спецификация, част от настоящата документация, които ще бъдат заявявани при необходимост. Обект на доставка за обособена позиция № 2 са гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Родопи“, подробно описани в техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2021-02-08   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в... (Териториално поделение „Държавно горско стопанство Родопи“)
Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка моторно превозно средство; ремонти, включително доставка на резервни части; тенекеджийско-бояджийски дейности; монтаж, демонтаж и лепене на гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2021-02-01   Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Борово“)
Обект на доставка са резервни части за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДЛС Борово“, подробно описани в техническата спецификация, които ще бъдат заявявани при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2020-11-13   Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси,... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Борово“)
Обект на доставка са резервни части за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДЛС Борово“, подробно описани в техническата спецификация, които ще бъдат заявявани при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня-Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2020-11-06   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на трактори, булдозери,... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Борово“)
Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка моторно превозно средство; ремонти, включително доставка на резервни части; тенекеджийско-бояджийски дейности; монтаж, демонтаж и лепене на гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2020-11-06   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика на автомобили, микробуси, камиони, самосвали,... (Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Борово“)
Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка моторно превозно средство; ремонти, включително доставка на резервни части; тенекеджийско бояджийски дейности; монтаж, демонтаж и лепене на гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня-Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2020-04-21   Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за... (ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“)
Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, самосвали, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“ по обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Примекс“ ЕООД ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ „Салих Фере-54“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2020-04-21   Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч.... (ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“)
Услугата включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника и трактори — ремонти, тенекеджийско-бояджийски и стругарски дейности, електрически услуги, профилактика, диагностика. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
2019-11-13   Доставка на гуми за автомобили и микробуси и монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни... (ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“)
Доставка на гуми за автомобили и микробуси и монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и машини за извършване на изкопно-насипни работи, както и изправяне на джанти за срок от 24 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“, обособени в 2 позиции, а именно: — обособена позиция № 1 „Доставка на гуми за автомобили и микробуси за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“, — обособена позиция № 2 „Монтаж, демонтаж, лепене и баланс на гуми за лекотоварни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Примекс“ ЕООД ЕЙНДЖЪЛ-АЗ ЕООД ЕТ „Ваня — Иванка Пейчинова“ ЕТ ВАНЯ - ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА
Свързани търсения 🔍