2023-07-03   ТТ002251 Ремонт и доставка на консумативи за каналопочистващи машини (Софийска вода АД)
ТТ002251 Ремонт и доставка на консумативи за каналопочистващи машини Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД
2023-03-20   „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на водопроводни мрежи и съоръжения на... (Община Угърчин)
Обществената поръчка включва сключване на рамково споразумение за изпълнение на дейности, свързани с извършването на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на водопроводни мрежи и съоръжения на територията на община Угърчин. Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигоровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република България и относими към предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД
2022-10-28   Аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи... (Софийска вода АД)
Целите на поръчката са извършване на аварийни ремонти, планова поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за надстройки на каналопочистващи машини, в зависимост от обособената позиция, за която е сключен. Видът на доставките и услугите по предмета на договора са описани в ценовите таблици за всяка обособена позиция. Изпълнителят доставя и влага оригинални резервни части и консумативи и/или алтернативни резервни части, одобрени от Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕНЛАЙТМЕНТ ООД