Доставчик: ЕСПАС АУТО ООД

19 архивирани обществени поръчки

Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са София Франс Ауто АД, Еуратек ауто ООД и СТАР МОТОРС ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕСПАС АУТО ООД

2023-05-30   Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера (Община Пещера)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на 1 (един) брой неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Част II. „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-04-10   „Доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Благоевград“ (Община Благоевград)
„Доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Благоевград“.„Доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Благоевград“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-03-06   Доставка на високопроходими автомобили за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) (Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДП)
Основната цел на поръчката е придобиване на 10 броя нови, неупотребявани, високопроходими автомобили за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ), необходими за изпълнение на предмета на дейност на предприятието (ДПУСЯ) – управление на язовири – публична и частна държавна собственост Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-02-17   Доставка на леки автомобили (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка обхваща доставка на 100 броя леки автомобили за транспортно осигуряване на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при осъществяване на превантивна дейност, превантивен контрол, пожарогасителна и/или спасителна дейност. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-02-06   „Доставка чрез покупка на 80 броя фабрично нови автомобили, 4 х 4, необходими за дейността на ЮЦДП, град Смолян“ (ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата е с предмет: „Доставка чрез покупка на 80 броя фабрично нови автомобили, 4х4, необходими за дейността на ЮЦДП, гр. Смолян“. Поръчката има за цел да осигури доставка на фабрично нови високопроходими автомобили, за нуждите на ЮЦДП – Смолян. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-01-30   „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж... (община Главиница)
Предметът на настоящата поръчка е „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Главиница “. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2023-01-18   „Доставка на 37 броя нови високопроходими автомобили за нуждите на ДФ „Земеделие“ (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на 37 (тридесет и седем) броя нови и неупотребявани високопроходими автомобили, регистрация на автомобилите в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-11-17   „Закупуване на 3 броя нови микробуси за превоз на пътници за нуждите на „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД” (Общинско дружество Крумовица ЕООД)
В предмета на поръчката е предвидено закупуването на 3 броя нови микрубуси за превоз на пътници, необходими за нуждите на „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД“, в това число: 2 броя микробуси с брой места от 13 (седящи) + 1 (водач) до 15 (седящи) + 1 (водач) и 1 брой микробус с брой места от 19 (седящи) + 1 (водач) до 22 (седящи) + 1 (водач). Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-10-05   TT002123 „Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Рено и Дачия“ (Софийска вода АД)
TT002123 „Сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили Рено и Дачия“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-09-28   „Доставка чрез закупуване на нови товарни автомобили, по обособени позиции: (Община Благоевград)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка чрез закупуване на нови товарни автомобили, по обособени позиции: Обособена позиция: № 1 „Доставка чрез закупуване на нов товарен автомобил за нуждите на Дневен център за деца с увреждания – гр. Благоевград към БЗ „Комплекс за социални услуги“; Обособена позиция: № 2 „Доставка чрез закупуване на нов товарен автомобил за нуждите на Дом за стари хора – гр. Благоевград към БЗ „Комплекс за социални услуги“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-08-18   Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили (Софийска вода АД)
Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ с термоизолиран товарен фургон и хладилен агрегат. Обособена позиция 2 – Доставка и поддръжка на нови товарни фургони /категория N1/. Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. Участниците трябва да посочат за коя(кои) от обособените позиции се отнася(т). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД София Франс Ауто АД
2022-08-11   „Доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 35 (тридесет и пет) броя фабрично нови автомобили за нуждите на... (Национална служба за съвети в земеделието)
Предметът на обществената поръчка е доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на 35 (тридесет и пет) броя фабрично нови автомобили тип Хечбек или SUV за нуждите на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ), с технически характеристики/параметри и изисквания съгласно Техническа спецификация на Възложителя. В ценовото си предложение участникът предвижда и включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката, включително цената на данъци, мита, такси на автомобилите, доставката им до мястото … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-08-09   „Доставка на три броя нови леки автомобила за нуждите Община Главиница“ по две обособени позиции (община Главиница)
Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на три броя нови леки автомобила за нуждите Община Главиница“ по две обособени позиции. - Обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на един брой нов лек автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на Община Главиница; Обособена позиция 2: Доставка на два броя нови леки автомобила за нуждите на Община Главиница. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД Еуратек ауто ООД
2022-07-14   „Доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП“ (Югозападно държавно предприятие ДП)
Обект на обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП. Автомобилите са необходими за изпълнение на дейностите по Закона за горите от служителите на предприятието. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-05-19   "Доставка на моторно превозно средство за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Пещера" (Община Пещера)
Обществената поръчка включва дейност по доставка на 1 (един) брой ново моторно превозно средство тип специализиран до 3.5 тона (8+1 места) за превоз на инвалиди с място за инвалидната количка за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Пещера. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в „Техническата спецификация“, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2022-01-24   „Доставка на нови МПС с включено гаранционно сервизно обслужване“ (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на нови МПС с включено гаранционно сервизно обслужване“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 21 броя фабрично нови леки автомобили категория М1, 4+1 места, тип „седан“ с включено гаранционно сервизно обслужване"; Обособена позиция № 2: „Доставка на 21 броя фабрично нови леки автомобили категория М1 G, 4+1 места, тип „СУВ“ с включено гаранционно сервизно обслужване"; Обособена позиция № 3: „Доставка на 2 броя фабрично … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД
2021-05-13   Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили („Софийска вода“ АД)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: — обособена позиция 1 „Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили (категория N1) със задвижване 4х4“, — обособена позиция 2 „Доставка и поддръжка на нов товарен фургон (категория N1)“. Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. Участниците трябва да посочат, за коя(кои) от обособените позиции се отнася(т). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД София Франс Ауто АД
2021-04-15   Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ по 2 обособени позиции (Прокуратура на Република България — главен прокурор)
Поръчката има за цел да осигури доставка на 10 броя нови бензинови леки автомобили, тип 1, съгласно техническа спецификация и 15 броя нови бензинови леки автомобили, тип 2, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД СТАР МОТОРС ЕООД
2021-01-06   Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобили („Софийска вода“ АД)
Сервизно обслужване на лекотоварни и пътнически автомобилi Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 — Сервизно обслужване на автомобили Пежо, Ситроен, Форд, Киа и Тойота Айго; ​​​​​​​Обособена позиция 2 — Сервизно обслужване на автомобили Рено, Дачия, Шевролет и Тойота (Ланд Круизер, Авенсис и Рав 4). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕСПАС АУТО ООД София Франс Ауто АД