2023-08-14   „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на техника и подновяване на право на ползване и поддръжка на лицензи... (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на техника и подновяване на право на ползване и поддръжка на лицензи за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР) по обособени позиции“, включва следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на техника и подновяване на право на ползване и поддръжка на лицензи за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“; 2.Обособена позиция № 2 с предмет: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЕБОСИСТЕМС ЕООД Сиенсис АД
2023-08-11   Доставка на система за архивиране (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Доставка на система за архивиране, включваща следните дейности : Доставка на специализирано устройство за архивиране и възстановяване на данни върху дискове- 1 брой; Разширение на съществуващ дисков масив- 1 брой Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-07-31   Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Настоящата процедура предвижда сключването на договори за доставка на артикули по отделните обособени позиции, чиито характеристики са подробно посочени в техническата спецификация. Допълнителни указания са предвидени в изготвената от възложителя документация за провеждането на процедурата, която е публично достъпна за участниците. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-07-17   „Доставка на компютри и периферни устройства” (Община Сливен)
Избраният изпълнител следва да достави следната компютърна и периферна техника: 1. Компютърни конфигурации All In One: 30 броя; 2. Монохромни МФУ Тип 1: 50 броя; 3. Монохромни МФУ Тип 2: 15 броя; 4. Цветно МФУ А3: 1 брой; 5. Документни скенери: 5 броя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-07-17   „Доставка на настолни компютри, монитори, цветни копирни устр-ва и широкоформ. скенер за изп-ние на проект: „Техн.... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Доставка на настолни компютри, монитори, цветни копирни устройства и широкоформатен скенер за изпълнение на проект: „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в общ. Ст. Загора“ по обособени позиции“ В рамките на настоящ. пор-ка следва да бъде извършено: Изпълн-лят следва да достави на Възлож-ля нови (неупотребявани) компютърни конфигурации, копирни устр-ва и широкоформ. скенер за нуждите на Общ. Ст. Загора в зависимост от обособената позиция (ОП № 1 Доставка на настолни компютри и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД Стемо ЕООД
2023-06-23   „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани софтуери за лабораторната и измервателна техника и лицензирани софтуери за компютърното оборудване“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по 17 обособени позиции: Поръчката по всяка обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИРДА КАР ЕООД ИСТ Трейд Груп ООД Йота Волт ЕООД Контракс АД Лирекс БГ ООД Сиенсис АД
2023-06-15   „Доставка и поддръжка на техническо решение включващо система за защита на уеб приложения (Web Application Firewall)... (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП)
Доставка и внедряване на техническо решение за защита на уеб приложения (Web Application Firewall) за защита и наблюдение на външни web приложения на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, състоящо се от 2 броя хардуерни устройства, работещи в High availability режим, с централизирано управление и наблюдение, софтуер и лицензи за право на ползване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-06-02   „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособ. в позиции, както следва: ОП№1 Настолни компютри, монитори и преносими компютри ОП№2 Мултимедийни проектори, принтери, многофункционални устройства, скенери, 3D принтер и UPS устройства ОП№3 Настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на проект финансиран от ФНИ ОП№4 Компютърна техника за Център за иновативни образователни технологии ОП№5 Компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Дартек ООД Контракс АД Кооперация Панда Сиенсис АД Специализирани Бизнес Системи АД
2023-05-19   „Доставка на 1 брой Сървър и 1 брой Монитор за нуждите на ИФТТ-БАН“ (ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ")
Доставка на 1 брой Сървър и 1 брой Монитор за нуждите на ИФТТ-БАН. Поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1 – Доставка на 1 брой сървър за нуждите на ИФТТ-БАН Обособена Позиция № 2 – Доставка на 1 брой Монитор за нуждите на ИФТТ-БАН Един участник може да участва за една или за двете обособени позиции. Параметрите на изискваното оборудване са описани подробно в приложените Технически Спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-05-18   „Доставка на техника за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по 5 обособени позиции (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
„Доставка на техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на бързосканиращи устройства“, количество – 44 (четиридесет и четири) броя; Обособена позиция № 2: „Доставка на киоск устройства“, количество – 28 (двадесет и осем) броя; Обособена позиция № 3: „Доставка на суичове и рутери“, количество – 24-портови суичове – 5 (пет) броя, 8-портови суичове – 70 (седемдесет) броя, безжични рутери – 28 (двадесет и осем) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Асап ЕООД Контракс АД Сиенсис АД
2023-05-15   Доставка на софтуерни продукти и лицензи за тях за нуждите на Комисия за финансов надзор (Комисия за финансов надзор)
Обособена позиция № 1: „Доставка на софтуерен продукт за архивиране, възстановяване, управление и защита на данни, лицензи за право на ползване с включена стандартна техническа поддръжка“; Обособена позиция № 2: „Доставка на софтуерен продукт за бизнес анализ на данни и информация, лицензи за право на ползване с включена стандартна техническа поддръжка“; Обособена позиция № 3: „Подновяване на правото на ползване и техническа поддръжка на 6 броя лицензи за софтуерен продукт за архивиране, възстановяване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парафлоу комуникейшънс ООД Сиенсис АД
2023-05-11   Доставка, инсталиране и конфигуриране на активно и пасивно мрежово оборудване по обособени позиции (Народно събрание)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталиране и конфигуриране на активно и пасивно мрежово оборудване. Обществената поръчка включва следните 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, инсталиране и конфигуриране на активно и пасивно мрежово оборудване и модернизация (upgrade) на съществуващата система за мрежово наблюдение и управление - 2 броя опорни комутатори тип 1, 2 броя опорни комутатори тип 2, 200 броя оптичен приемо-предавателен модул тип SFP+, 31 броя мрежов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-05-10   Доставка на скенери в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение... (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на 30 броя скенери и 2 броя мобилни скенери с осигурена гаранционна поддръжка. Доставеното оборудване следва да е със съответните технически и функционални характеристики, съгласно техническата спецификация. Възлагането на обществената поръчка е във връзка с изпълнението целите на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-05-04   „Доставка на компютърна техника, сървър, софтуерни продукти и летателен апарат(дрон)“ по позиции: (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
Обособена позиция №1: „Доставка на Настолни, Преносими компютри, монитори и аксесоари по проекти ” в обхвата на позицията са предвидени доставки на различни видове преносими компютри - 15 бр., настолни компютърни конфигурации - 3бр. и монитори - 3бр. Обособена позиция №2: „Доставка на Сървър и сървърно оборудване по проект“ в обхвата на позицията са предвидени доставки на сървър 1бр.. различни видове софтуери към сървър - 8бр., рак оборудване мрежово оборудване и комутатор. Обособена позиция №3: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-05-02   „Доставка на таблети с операционна система“ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Обществената поръчка се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ“ по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност”, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. В изпълнение на обществената поръчка се предвижда да бъдат закупени и доставени 15 броя таблети с операционна система. Детайлно описание на изискванията към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-04-21   „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на... (Министерски съвет)
Чрез изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се гарантира нормален режим на работа и непрекъсваемото предоставяне на услугите в ИИСДА.Ще бъде осигурен нормален режим на работа на всички потребители от всички административни структури, участващи в процеса по попълване и поддържане на информацията, която се поддържа чрез ИИСДА в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители, Наредбата за Административния регистър, Наредбата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-04-07   Следгаранционна поддръжка на специализиран софтуер, осигуряващ работоспособността на националния интерфейс на... (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Осигуряване на непрекъснатото функциониране на Н.ШИС чрез обновяване поддръжката на софтуерен продукт, гарантиращ работоспособността и функционалността на Н.ШИС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-03-13   „Подновяване хардуерна и софтуерна инфраструктура на МТС“ с две обособени позиции (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Обществената поръчка по обособена позиция № 1 е за доставка монтаж, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на дисков масив и системен софтуер и на оптични SAN комутатори и системен софтуер. Обществената поръчка по обособена позиция № 2 е за доставка и осигуряване на поддръжка на специализирани софтуерни продукти (лицензи) и услуги за постигане на съвременна инфраструктура от използваните в МТС множество Майкрософт базирани ИТ сървърни услуги. Доставката, предмет на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джей Би Електроникс ЕООД Сиенсис АД
2023-02-24   ,,Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационната и... (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Предметът на обществената поръчка включва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на дискови масиви, сървърни системи икомуникационно оборудване“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на устройства и софтуер за резервни копия, часовници за точно време, устройства за балансиране на интернет трафика, защитни стени за втори слой и платформа за защита от съществуващи и новооткрити кибер заплахи“. Подробното описание по всяка обособена позиция се съдържа в раздел II.2.4. ) от Обявлението за поръчка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Контракс АД Сиенсис АД
2023-02-22   „Доставка и гаранционно поддържане на компютърна техника и друго оборудване/осигуряване за тях” с три обособени позиции (Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Доставка и гаранционно поддържане на доставената компютърна техника и друго оборудване, с разпределение на дейностите по обособени позиции, както следва: За обособена позиция № 1 „Доставка и гаранционно поддържане на работни станции – Тип 1“ – доставка на 550 броя работни станции с минимум 36 месеца гаранционно поддържане; За обособена позиция № 2 „Доставка и гаранционно поддържане на работни станции – Тип 2“ – доставка на 400 броя работни станции с минимум 36 месеца гаранционно поддържане; За обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Принтек България ЕАД Сиенсис АД
2023-02-09   Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Доставка на компютърна техника и друго оборудване за нуждите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: № 1. Доставка на компютърна конфигурация, № 2. Доставка на преносими компютри, № 3. Доставка на прожектиращо оборудване, № 4. Доставка на принтираща техника и № 5. Доставка на сървъри и сторидж. Пълното описание на изискванията за настоящата поръчка е дадено в приложените по обособени позиции към настоящата документация „Техническа спецификация”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД Партньорите ЕООД Прайм Технолоджис ЕООД Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2023-02-08   “ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ И СРЕДА ЗА ДАННИ - ДЕЙТА СПЕЙС, ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА IDSA ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ С... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Настоящата обществена поръчка е с предмет “ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ И СРЕДА ЗА ДАННИ - ДЕЙТА СПЕЙС, по изискванията на IDSA ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ С ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ „ГОЛЕМИ ДАННИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО““ (GATE) и се възлага по реда на откритата процедура по ЗОП, на основание чл. 18 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 73 ал. 1 се открива с решение за откриване на процедурата на Ректора на Софийския университет Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-02-08   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАТФОРМА, СЪВМЕСТИМА С ИЗИСКВАНИЯТА НА BDVA, ЗА РАБОТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Целта на настоящата поръчка е доставка на платформа за целите на институт GATE, която да е разширяема и оперативно съвместима и да се интегрира с Дейта Спейс среда за данни. Платформата трябва да е базирана на референтната архитектура на Big Data Value Association (BDVA), която е разработена в сътрудничество с технически експерти и заинтересовани страни от целия жизнен цикъл на данните, както и в резултат от взаимодействие с релевантни публично-частни партньорства. Референтната архитектура служи като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-01-31   „Доставка на комуникационно обoрудване“ (Агенция "Митници")
Предметът и обемът на обществената поръчка включва доставка и надграждане с комутатори и интерфейсни модули на компютърната мрежа на Агенция „Митници“, както следва: 1. Комутатор тип 1 - 13 броя; 2. Комутатор тип 2 – 4 броя; 3. Комутатор тип 3 – 30 броя; 4. Комутатор тип 4 - 5 броя; 5. Комутатор тип 5 - 3 броя; 6. Точки за безжичен достъп - 12 броя; 7. Разширителни модули, два вида - 29 броя; 8. Интерфейсни модули, два вида – 70 броя; 9. Оптични пач корди, шест вида – 160 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-01-27   „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на системи за изграждане на център за мониторинг и реакция на... (Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“)
В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: 1. Дейност 1: Доставка и инсталация на Система за откриване, анализиране, корелиране, оркестрация, обработка и автоматизация на събития свързани с мрежова и информационна сигурност; 2. Дейност 2: Доставка и инсталация на Система за обезпечаване на ресурси за изчислителен център; 3. Дейност 3: Доставка и инсталация на Система за обезпечаване на мрежова свързаност и мрежови ресурси за изчислителен център; 4. Дейност 4: Доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-01-23   „Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК“ (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Удължаване на гаранционна техническа поддръжка от производителя на техника в НЗОК“. В обхвата на обществената поръчка се включват дейности по удължаване на гаранционната техническа поддръжка от производителя и ремонт на сървърна и комуникационна техника - 35 броя програмни и технически средства, функциониращи в Основен център за данни на НЗОК и ЦУ на НЗОК. Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка и тяхното изпълнение, както и описанието, и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-01-19   „Доставка на компютърна техника, мултифункционални устройства, сървър, графичен таблет, проектори, интерактивен... (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
Обособена позиция №1: „Преносими компютри, мрежово оборудване и аксесоари ” - включва доставка на 7 броя преносими компютри с аксесоари, безжичен рутер 1брой, мрежов сторидж 1брой и аварийно токозахранване 1 брой; Обособена позиция №2: „Мултифункционални устройства и скенери” - включва доставка на мултифункционално цветно устройство 1брой, документен скенер 1 брой, и мултифункционален скенер 6 броя; Обособена позиция №3: „Интерактивни диспей и аксесоари”- включва доставка на интерактивен мултитъч дисплей … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вали Компютърс ООД Сиенсис АД
2023-01-13   „Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Предметът на поръчката е „Доставка на хардуер и софтуер за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на 1 (един) брой дисков масив за съхранение на данни“; Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерни продукти за надграждане на лицензи на устройство за крайна клиентска защита и засичане (EDR) от производителя Trellix“; Обособена позиция 3: „Доставка на софтуерни продукти за надграждане на лиценз на система за организиране и обработка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИФЕЛОУС ООД ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ АД Сиенсис АД Софтлайн ЕООД
2023-01-10   „Разработване и внедряване на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във... (НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА")
Разработване и внедряване на електронна система със софтуерно решение за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Национален фонд „Култура“ и включва следните дейности: Дейност 1 „Разработване и внедряване на електронна система със софтуерно решение за НФК за улесняване на всички операции във вътрешните и външните административни процеси на Фонда“, при следните под дейности: Дейност 1.1 „Реализиране на възможност чрез новоразработената система за обявяване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2023-01-09   „Следгаранционна поддръжка на технически средства, осигуряващи работоспособността на Н.ШИС и взаимосвързани компоненти“ (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Осигуряване на непрекъснатото функциониране на Н.ШИС чрез обновяване на следгаранционна поддръжка на техническите средства. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-12-21   „Доставка и инсталация на система за идентифициране, класифициране и защита на чувствителни данни“ (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
Поръчката има за цел да осигури софтуер за информационна сигурност за нуждите на Прокуратурата на Република България. Дейностите попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка са следните: Доставка на софтуерни продукти; Услуги по инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на доставените софтуерни продукти; Обучение на 10 служители свързано с работата, управлението и поддръжката на предложеното решение; Гаранционна техническа поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-12-05   "Доствка на хардуер" (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на хардуер“, със следните ОП: 1. ОП № 1: „Доставка на дискове за сториджи“; 2. ОП № 2: „Доставка на сървъри“; 3. ОП № 3: „Доставка на преносими компютри“; 4. ОП № 4: „Доставка на сървъри за COMMVAUL“; 5. ОП № 5: „Доставка на персонални компютри с монитори“. Прогнозната стойност на поръчката, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗОП към датата на откриването й и, при спазване на правилата на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и чл. 27 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД Стоун компютърс АД
2022-11-24   „Осигуряване на услуги по поддръжка на информационни системи, администрирани от Агенция по вписванията'' по обособени позиции (,,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ'' АД)
Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на услуги по поддръжка на информационни системи, администрирани от Агенция по вписванията. Обществената поръчка съдържа следните 2 (две) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Осигуряване на услуги по поддръжка на информационната система, администрирана от Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)“, наричана по-нататък за краткост „Обособена позиция № 1“; 2. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,КРОССРОУД'' ООД Сиенсис АД
2022-11-22   „Доставка на компютърна техника, проектори и интерактивни дисплеи и телевизори“ по позиции: (ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")
Обособена позиция №1 „Доставка на 50 броя настолни компютри за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - включва доставка на 50 настолни компютри всичко в едно; Обособена позиция №2: „Доставка на техника и оборудване по национална програма „Повишаване на компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ - включва доставка на дисплей интерактивни 2бр., проектор - 1бр., преносим компютър - 1бр., бяла дъска - 1бр., компютри всичко в едно 4бр. и графичен таблет … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-11-02   “ПЕРСОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ С ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на настоящата обществена поръчка и по двете обособени позиции е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на настоящата обществена поръчка е “ПЕРСОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ С ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ „ГОЛЕМИ ДАННИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО“ (GATE) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 «Доставка на печатащи устройства» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 «Доставка на компютърно оборудване» Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-10-27   „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength... (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“ , и обхваща доставката, инсталирането (монтаж), въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на 4 броя Транспортна клиентска 10Gbps карта, 2 броя Инфраструктурен 10Gbps SFP+ интерфейс – Мulti Mode, 4 броя Инфраструктурен 10Gbps SFP+ оптичен DWDM интерфейс и 2 броя Инфраструктурен 10Gbps SFP+ интерфейс – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-10-26   „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП №1“Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно животновъдство"“ ОП №2 „Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно растениевъдство"“ ОП №3 „Компютърна техника по научни проекти за АФ“ ОП №4 „Компютърна техника по научни проекти за ФТТ“ ОП №5 “Компютърна техника по научни проекти за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКТИМ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-10-21   „Развитие на Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) на МВР. Разработване и реализиране на електронни... (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Продължение от поле II.1.1 и „Пътна полиция“, повишаване степента на усъвършенстване на технологичния процес в служебната част (бек-офис) на ПЕАУ“. 1.Надграждане на клиентската част (фронт офис) на ПЕАУ на МВР; 2.Надграждане на вътрешната част (бек офис) на ПЕАУ на МВР; 3. Анализ, проектиране и разработване на 20 броя нови електронни административни услуги в портала за ЕАУ на МВР по направление „Контрол на общоопасните средства“; 4. Обучение за администратори на служители от Дирекция „Комуникационни и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бул Ес Ай ООД Сиенсис АД
2022-10-17   Доставка на пълноц.лентиYMCKTза500 отпечатъка за картов принтер „Datacard SD260“, заедно с почист.комп.за печатаща... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на пълноцветни ленти YMCKT за 500 отпечатъка за картов принтер „Datacard SD260“, заедно с почистващ комплект за печатаща глава, за същия модел принтер, с пълно описание и общо количество, съобразно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-10-07   „Надграждане на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска... ("ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД)
Пълното наименование на предмета на обществената поръчка е: „Надграждане на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в съответствие с европейското законодателство (BRIS 3) за нуждите на Агенция по вписванията (АВ)“. Изискванията към изпълнението са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя. Подробно описание се съдържа в раздел II.2.1) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-10-03   „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ (Агенция "Митници")
Предмет на възл. е „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софт. продукти и развитие на Техн. архитектура на АМ“, с 29 об. позиции, като позиции от 20 до 29 вкл. ще се възлагат по реда на инд. им стойност. № 20: „Осигуряване на лицензи за актуализация/продължаване действието на правото на ползване и поддръжка на софт. продукти Server Studio Suite Edition, Sentinel Server Suite Edition и SQL DBVisualizer Pro за 12 мес.“ – 25000 лв.; № 21: „Осигуряване на лицензи за поддръжка и права за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙ БИ ЕС - България ЕООД АМА КЛАУД КОНСУЛТИНГ ЕООД Гравис България АД АД Контракс АД НОВЕНТИК ЕООД ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Сиенсис АД Смарт системс 2010 ЕООД Стоун компютърс АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-08-31   „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК” (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка, монтаж, поддържане и конфигуриране на комуникационно оборудване в НЗОК”. Предметът на поръчката обхваща следните основни дейности: 1. Доставка, монтаж, конфигурация и пускане в експлоатация на 28 бр. маршрутизатори тип 1, 71 бр. – маршрутизатори тип 2 и 1 бр. защитна стена от следващо поколение (Next-Generation Firewall) и осигуряване на гаранционна хардуерна и софтуерна поддръжка. 2. Доставка и внедряване на софтуер за автоматично наблюдение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-08-23   „Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри, цветни копирни устройства, документни скенери и... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Доставка на настолни компютри, монитори, преносими компютри, цветни копирни устройства, документни скенери и мрежово устройство за съхранение на данни за нуждите на Община Стара Загора по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 Доставка на настолни компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на Община Стара Загора Обособена позиция № 2 Доставка на документни скенери за нуждите на Община Стара Загора Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Атласком ООД Сиенсис АД
2022-08-18   "Доставка на сървъри" (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Целта на дейностите по обособена позиция № 1 е доставка на 2 броя сървъри за обновяване и разширяване на ИТ инфраструктура в Министерството на финансите (МФ) с оглед създаване на нужните условия за изграждане на виртуална среда за системите на ВАСУ "Финанси", в т.ч. ИС "ВАСУ Финанси", Информационна система за подпомагане вземането на решения в областта на управлението при бедствия (ИСПВРОУБ) и Автоматизирана система за оповестяване (АСО), управлявани от отдел "Ситуационен център" (ОСЦ) на дирекция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-07-22   Доставка на компютърна техника за нуждите на Народното събрание по обособени позиции (Народно събрание)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на компютърна техника за нуждите на Народното събрание. Обществената поръчка включва следните 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 130 (сто и тридесет) броя персонални компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка, конфигуриране и инсталиране на 2 (два) броя сървъри; Обособена позиция № 3 – Доставка, конфигуриране и инсталиране на система за архивиране. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-07-15   „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства и носители за съхраняване на... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства и носители за съхраняване на данни за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три обособени позиции на артикули, посочени в техвническата спецификация Обособена позиция № 1 „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Сиенсис АД Тонер Съпорт ООД
2022-07-14   „Доставка на 45 броя таблети необходими за нуждите на Общински съвет - Благоевград“ (Община Благоевград)
„Доставка на 45 броя таблети необходими за нуждите на Общински съвет - Благоевград“.„Доставка на 45 броя таблети необходими за нуждите на Общински съвет - Благоевград“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-06-24   Следгаранционна поддръжка на сървърна инфраструктура на МВР (Дирекция Комуникационни и Информационни системи)
Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Следгаранционна поддръжка на блейд сървър - марка Cisco, серия UCS B200 M5 Blade server - 4 броя; шаси за блейд сървър – марка Cisco, серия UCS 5108 AC2 Chassis – 1 брой; устройство за архивиране върху дискове – Dell EMC Data Domain / Модел DD 6300 – 1 брой; система за автоматизирано наблюдение на състоянието на мрежата – Microfocus (HPE) Network Node Manager I – 1 брой; блейд сървър - марка Cisco, серия UCS B200 M5 Blade Server / модел … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
2022-06-24   „Рамково споразумение за доставка и гаранционен сервиз на компютърно оборудване, периферни устройства и офис техника... (Университет за национално и световно стопанство)
Предметът на поръчката обхваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка и гаранционен сервиз на компютърни системи и работни станции“ и Обособена позиция 2 – „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна периферия“. Обособена позиция 1 включва доставки на 8 типа настолни компютри, 3 типа работни станции и 7 типа преносими компютри.Обособена позиция 2 – „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна периферия“ включва доставки на 5 типа монитори, Монохромен лазерен принтер, 2 типа Монохромно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД Сиенсис АД Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД
2022-06-24   „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства, акумулаторни батерии, аксесоари и инфраструктурни компоненти“ (ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД)
Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), акумулаторни батерии, автоматични превключващи комутатори (Automatic transfer switch - ATS), PDU – Power Distribution Unit, аксесоари и инфраструктурни компоненти (наричани по-нататък за краткост „оборудването“), подробно описани по вид, количество и технически характеристики в настоящата Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сиенсис АД
Свързани търсения 🔍