Доставчик: Изипей АД

9 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Изипей АД

2023-03-31   Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана... (ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване ЕАД)
Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, Електроразпределение Юг ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД със следните прогнозни стойности и прогнозен брой транзакции за съответните дружества, за срок от 12+12+12+12+12 календарни месеца: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 14 544 000,00 лева, без ДДС, 54 000 000 бр. транзакции; „ЕВН … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Изипей АД
2023-03-16   Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Поръчката се провежда с цел събиране (инкасиране) на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора срещу възнаграждение (комисион), определен в процент, чрез on-line обмен на данни. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите, от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. Банковите такси за извършване на преводи по сметка на Възложителя ще са за сметка на Изпълнителя в частта на обслужващата го банка.Съобразно начина и мястото … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД
2022-09-09   “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с... (Топлофикация София ЕАД)
Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на "Топлофикация София" ЕАД, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя на територията на Република България”; Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми чрез интернет, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя”; Обособена позиция № 3: „Инкасиране на суми … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Фаст Пей ХД АД
2022-08-22   „Събиране на суми от абонати на „ВиК” ЕООД – Пловдив за услуги, предлагани от Дружеството, по обособени позиции” (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Поръчката е разделена на следните обособени позиции: 1) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; 2) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя и издаване на документ по образец на Възложителя. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Изипей АД
2022-01-21   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас)
Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя. Обособена позиция №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД
2021-10-06   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на шест обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2018-11-01   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД по обособени позиции („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2018-09-27   „Събиране на суми от абонати на ВиК ЕООД — Пловдив за услуги, предлагани от дружеството, по обособени позиции“ („Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД)
Услугата включва следните обособени позиции: A. Събиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя на територията на Република БЪЛГАРИЯ чрез използване на софтуер на изпълнителя. Б. Събиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя на територията на Република БЪЛГАРИЯ чрез използване на софтуер на изпълнителя и издаване на документ по образец на възложителя. Срок на договора/те — 4 години след сключването. Всеки участник в процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Изипей АД Фаст Пей ХД АД
2018-07-13   Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД,... („ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД)
Услуги по инкасиране на парични суми в брой от клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Електроразпределение“ Юг ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД по обособени позиции: — обособена поз. 1 „Инкасиране на парични суми, платени в брой на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система“, — обособена поз. 2 „Инкасиране на парични суми, платени в брой на терминално устройство“, — обособена поз. 3 „Инкасиране на парични суми, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД „Интеркапитал груп“ АД Изипей АД