Доставчик: Български пощи ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Български пощи ЕАД

2023-07-13   „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Избор на оператор, при спазване изискванията на чл.209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите, за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на Наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея на МТСП и МЗ на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2023-03-16   Събиране (инкасиране) на суми за услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора на абонати на Дружеството (Водоснабдяване и канализация ЕООД)
Поръчката се провежда с цел събиране (инкасиране) на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора срещу възнаграждение (комисион), определен в процент, чрез on-line обмен на данни. Изпълнителят събира суми за ВиК услуги от потребителите, от името на Възложителя, които превежда по негова банкова сметка. Банковите такси за извършване на преводи по сметка на Възложителя ще са за сметка на Изпълнителя в частта на обслужващата го банка.Съобразно начина и мястото … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД
2023-02-23   Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя (ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване ЕАД)
Инкасиране на парични суми, плащане в брой на каса на изпълнителя от клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, Електроразпределение Юг ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД със следните прогнозни стойности и прогнозен брой транзакции за съответните дружества, за срок от 12+12+12+12+12 календарни месеца: „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 12 720 000,00 лева, без ДДС, 28 970 000 бр. транзакции; „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – 250 000,00 лева, без ДДС, 620 000 бр. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2023-02-13   Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Предмет на настоящата поръчка е услугата по отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, гр. Севлиево от лице, притежаващо валидно разрешение съгласно Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Номиналните стойности на ваучерите за храна, предвидени за отпечатване и доставка по настоящата обществена поръчка са: 5,00 лева … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2023-02-09   „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ... ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО за персонала на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“, за четири години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които възложителят „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД възнамерява да сключи. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-01-12   Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус” ЕООД, полагащи се по КТД (Бургасбус ЕООД)
Обектът на обществената поръчка обхваща осигуряване на ваучери за храна на служителите в „Бургасбус” ЕООД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Изпълнението на поръчката включва: - Отпечатване, опаковане и периодична доставка на ваучери за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-12-06   „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ "Д-р Иван... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Настоящата процедура се провежда от Възложителя с оглед изпълнение на задълженията му към персонала на болницата, за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. Целта на процедурата е избор на изпълнител, който е оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществ. дейност по реда и усл.на Наредба №7 от09.07.2003 г. на МТСП и МФ за усл. и реда за издаване и отнемане на разр-е за изв. на дейност като оператор.Операторът на ваучери за храна следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-12-02   Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози”... (БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД)
Целта на провеждане на настоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение за възлагане на обществената поръчка, въз основа на което ще се сключват индивидуални договори по реда на чл. 82 от ЗОП. Прогнозните номинални стойности за едногодишните периоди, ориентировъчният брой ваучери, местата на доставка и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са описани в Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Томбоу-България ООД
2022-11-11   „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на Наредба № 11/21.12.2015 г. за четири години” ("БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД)
Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за храна, за персонала на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, работещ при условията определени в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за четири години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу-България ООД
2022-10-07   „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД” Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Осигуряване за срок от 12 месеца на храна за персонала на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД чрез ваучери за храна. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява чрез ежемесечно отпечатване и доставка на два вида ваучери за храна от “оператор” по смисъла на §. 1, т. 2 от ДР на Наредба № 7 на МТСП и МФ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-09-20   „Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К.... (ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ")
Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване, отпечатване, комплектоване и доставка на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещите в структурните звена на ШУ „Еп.К. Преславски“ в градовете Шумен, Варна и Добрич в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (Изпълнителят) има сключени договори за обслужване с 3 обособени позиции. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-09-09   “Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, с... (Топлофикация София ЕАД)
Инкасиране на суми за топлинна енергия, дялово разпределение и услуги от клиентите на "Топлофикация София" ЕАД, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя на територията на Република България”; Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми чрез интернет, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя”; Обособена позиция № 3: „Инкасиране на суми … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Фаст Пей ХД АД
2022-07-27   Извършване на услуги по приемане, пренасяне и доставка на пратки и пакети за нуждите на Електроразпределение Север АД (Електроразпределение Север АД)
Настоящата поръчка предвижда да се извършват услуги по приемане, пренасяне и доставка на пратки и пакети за нуждите на Електроразпределение Север АД, както следва: - Масови пратки; - Единични пратки; - Препоръчани и непрепоръчани кореспондентски пратки, малки пакети и пратки с или без известие за доставяне, подавани от/на посочен адрес от Възложителя. Забележка: Посоченото количество е ориентировъчно и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-04-07   „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА “УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Купюрите на ваучерите следва да бъдат от 1.00лв., 2.00 лв., 3.00 лв., 5.00 лв., 10.00 лв. и 20.00 лв. Разпределението им по номинална стойност на купюрите е следното: Среден брой ваучери за месец с номинали както следва: с номинал 20 лв. – 1382 бр.; с номинал 10 лв. – 465 бр.; с номинал 5 лв. – 270бр.; с номинал 3 лв. – 710 бр. с номинал 2 лв. – 349 бр.; с номинал 1 лв. – 85 бр. Общ средно месечен брой ваучери – 3 261 бр. Броят на ваучерите е ориентировъчен, зависи от нуждата и необходимостта на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2022-02-04   „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Варна и второстепенните... (Община Варна)
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран изпълнител, получил разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на чл.9, ал.4 от "Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор", за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на служители на на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу-България ООД
2022-01-21   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас)
Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя. Обособена позиция №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД
2021-10-15   „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015г. Поръчката включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 2: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция 3: „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Кооперация Панда МИБМ Експрес ООД
2021-10-06   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на шест обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2021-08-03   „Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на ЗПУ за нуждите... (Община Бургас)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на ЗПУ за нуждите на Община Бургас и второстепенните и разпоредители с бюджети.В обхвата на универсалната пощ.услуга, се включват следните видове услуги, които операторът следва да извърши:1.Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство), както следва:а/ кореспондентски пратки до 2 кг;б/ малки … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2021-04-08   Извършване на универсална пощенска услуга — приемане, пренасяне и доставка на вътрешни и международни пощенски... (Столична община)
Предоставяне на универсална и неуниверсална пощенска услуга. В обхвата на универсалната пощенска услуга се включват следните видове пощенски услуги: 1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва: кореспондентски пратки — до 2 кг; малки пакети — до 2 кг; печатни произведения — до 5 кг; 2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети — до 20 кг. Границата на теглото на колети от други страни може да бъде и по-висока. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД
2020-06-11   Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ (Национален осигурителен институт)
Обект на поръчката е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП и включва в предмета си предоставяне на пощенски услуги за нуждите на централно управление и 28-те териториални поделения на Националния осигурителен институт. Конкретните дейности и изисквания на възложителя при изпълнение на обществената поръчка са описани в техническата спецификация към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД Български пощи ЕАД
2020-06-05   Комплексно обслужване на придобивките на работещите в „Бургасбус“ ЕООД, полагащи се по КТД („Бургасбус“ ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно сключване на договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 60 (шестдесет) BGN месечно на всеки работещ по трудов договор в „Бургасбус“ ЕООД, чрез които се управляват придобивките, полагащи се по КТД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД Български пощи ЕАД
2019-10-07   Предоставяне на пощенски услуги от пощенски оператори за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с... (Община Варна)
Критерий за възлаг.н а открит. процедура за сключ. на рамково споразумение за об. поз. № 1 и № 2: „оптимално съотношение качество/цена“: I. Технич. предложение — 5 %. II. Предлагана цена 95 %. Показатели за поз. № 1: — макс. срок за който ще бъде върнато на възложителя известието за доставяне (обратна разписка) за вътрешнокореспондентски пратки, на които мястото на подаване е различно от мястото на получаване — 5 %, — оценка на макс. единич. цени за вътрешните пощенски услуги (ВПУ) — 60 %, — оценка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД „МИБМ Експрес“ ООД „ТИП — Топ куриер“ АД „Тип-Топ Куриер“ АД Български пощи ЕАД МИБМ Експрес ООД
2019-07-01   Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ — Товарни превози“... („БДЖ — Товарни превози“ ЕООД)
Сключване на рамково споразумение с предмет „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ — Товарни превози“ ЕООД за период от 3 години“ съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за следните едногодишни периоди, през които прогнозният брой на персонала и прогнозната номинална стойност са следните: — за I едногодишен период 2019 година — 1 776 правоимащи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД „Идънред България“ АД „Содексо Пасс България“ ЕООД Български пощи ЕАД
2019-06-25   Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации (Централен орган за покупки)
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите, описани в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката включва следните обособени позиции: — обособена позиция 1 „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, — обособена позиция 2 „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, — обособена позиция 3 „Предоставяне на международни куриерски услуги за органите на изпълнителната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „MиБМ Експрес“ ООД „Български пощи“ ЕАД „М и Бм Експрес“ „М и БМ Експрес“ ООД „МИБМ Експрес“ ООД „Стар пост“ ООД БЪЛГАРСКИ ПОЩИ Български пощи АД Български пощи ЕАД М и БМ Експрес М и БМ експрес ООД м и мб експрес оод м ибм експрес оод МИБМ Експрес ООД Стар Пост Стар Пост ООД
2018-11-01   Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД по обособени позиции („Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД срещу възнаграждение (комисионна), определена в процент или по скала. Изпълнителите събират сумите за ВиК услуги от името на възложителя, след което превеждат събраните суми по негова банкова сметка. Поръчката е разделена на следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Български пощи ЕАД Изипей АД Ипей АД Транскарт Файненшъл Сървисис АД Фаст Пей ХД АД
2018-07-16   Сключване на рамково споразумение с предмет „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна... („БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД)
Целта на настоящата процедура е сключването на рамково споразумение с неограничен кръг от потенциални изпълнители за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна и/или добавки към нея за правоимащия персонал на „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда, за период от 4 години, с което се определят предварително някои от условията на договорите за възлагане на обществени поръчки, които възложителят „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД възнамерява … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Содексо Пасс България“ ЕООД Български пощи ЕАД Содексо ПАСС България ЕООД Томбоу България ООД
2017-10-11   Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: (Община Бургас)
Предоставяне на пощенски услуги по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети; Обособена позиция 2: Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД Български пощи ЕАД
2017-05-12   Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации (Централен орган за покупки)
Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за предоставяне на пощенски и куриерски услуги за период от 24 месеца. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg Предметът включва предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката обхваща следните 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД „М и БМ Експрес“ ООД „М и БМ Експрес“ ООД, contact-express@mbm-bg.com „Ми БМ Експрес“ ООД „МИБМ Експрес“ ООД „Стар пост“ ООД „Стар пост” ООД Български пощи ЕАД М и БМ Експрес МИБМ Експрес ООД Стар Пост ООД
2016-04-11   Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Предоставяне на пощенски услуги от пощенски... (Община Варна)
При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната пощенска услуга, от пощенски оператор за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити с предмет: Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски кореспондентски пратки и колети; допълнителни пощенски услуги, и предоставяне на куриерски услуги от пощенски оператор за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити с предмет: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Български пощи“ ЕАД „Български Пощи“ ЕАД, ЕИК: 121396123 „Български пощи“ ЕАД, ЕИК:121396123 „Стар Пост“ ООД, София, ЕИК 175157550 „Стар Пост“ ООД, София, ЕИК: 175157550 „ТИП — Топ куриер“ АД „Тип — Топ Куриер“ АД, ЕИК: 121205881 „Тип — Топ Куриер“ АД, София, ЕИК: 121205881 Български пощи ЕАД Стар Пост ООД Тип-Топ Куриер АД
Свързани търсения 🔍