Доставчик: Медина Мед ООД

11 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медина Мед ООД

2023-06-19   „Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК")
„Доставка чрез закупуване на гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик” за срок от 24 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси” (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс на гуми, изправяне на джанти и др.); Обособена позиция № 2: „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД Примекс ЕООД
2023-03-24   Доставка на гуми за високопроходими автомобили, ремаркета и пътно-строителни машини, с повишен риск от ненавременна... (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка на гуми за високопроходими автомобили, ремаркета и пътно-строителни машини, с повишен риск от ненавременна доставка, приемане на излезли от употреба гуми. Количество гуми, подлежащи на доставка: 288 броя гуми, разпределени в 14 размера гуми съгласно Техническата спецификация на поръчката. Количествата гуми, посочени в техническата спецификация, са фиксирани. Приемане на излезли от употреба гуми: Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2022-11-17   „Доставка, монтаж, демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобили собственост на „ТП ДГС БУРГАС” (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС")
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.74 от Закона за обществените поръчки. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в документацията за участие в процедурата с предмет: „Доставка, монтаж ,демонтаж и баланс на гуми и джанти за автомобили собственост на ТП ДГС Бургас за срок от 12 месеца".СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2022-10-21   „Доставка на гумено – транспортна лента В 1800 St 1600, 12/8, „Х“ (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка представлява доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В 1800 St 1600, 12/8, „Х“ и комплект стиковъчни материали за ГТЛ В 1800 St 1600, отговаряща на изискванията подробно описани в Техническата спецификация и документацията за участие. ГТЛ В 1800 St 1600 12/8 „Х“– 4 500 м К-т стиковъчни материали за ГТЛ В 1800 St 1600, 12/8 „Х“ – 18 броя Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2022-10-06   Доставка и ремонт на гуми, приемане на излезли от употреба гуми (МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД)
Доставка чрез покупка и ремонт на гуми, приемане на излезли от употреба гуми, по 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: „Доставка и ремонт на гуми за високопроходими автомобили и ремаркета, приемане на излезли от употреба гуми“. 2. Обособена позиция №2: „Доставка и ремонт на гуми за пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми“. 3. Обособена позиция №3 „Доставка и ремонт на гуми за високопроходими автомобили, ремаркета и пътно-строителни машини, с повишен риск … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2022-04-28   Доставка на гумени транспортни ленти (ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД)
Предмет на поръчката е доставка на гумени транспортни ленти (ГТЛ) за сключване на 8-годишно рамково споразумение. Доставените гумените транспортни ленти ще се използват за различни лентови транспортьори на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I. Доставката включва различни видове ГТЛ с текстилен корд и широчина от 500 до 1800 мм. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Каучук АД Медина Мед ООД Метсо Оутотек България ЕООД ФОРМПАРТ ТРЕЙДИНГ БГ ЕООД
2021-05-14   Доставка на автомобилни гуми с 3 обособени позиции (Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
Предметът на обществената поръчка включва „Доставка на автомобилни гуми“ по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на летни автомобилни гуми“. Предметът на поръчката по обособена позиция № 1, включва доставка на общо 1 108 броя летни гуми, които трябва да бъдат доставени по местата на доставка съгласно техническата спецификация; Обособена позиция № 2 „Доставка на зимни автомобилни гуми“. Предметът на поръчката по обособена позиция № 2, включва доставка на общо 998 броя зимни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
2021-04-07   Доставка на автомобилни, товарни и мотоциклетни гуми по 3 (три) обособени позиции (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР)
Доставка на автомобилни, товарни и мотоциклетни гуми по 3 обособ. поз.: — обособ. поз. № 1 „Доставка на автомобилни гуми“, — обособ. поз. № 2 „Доставка на гуми за товарни автомобили и автобуси“, — обособ. поз. № 3 „Доставка на мотоциклетни гуми“. В резултат на сключеното рамково споразумение ще се сключват индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 2/ал. 3 от ЗОП. В тази процедурата възложителят ще посочва видовете гуми по количество и прогнозна стойност. В зависимост от предложената ед. цена на гумите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД Медина Мед ООД
2019-05-22   Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми (Министерство на отбраната)
Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми, разделена в 11 (единадесет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с 1 изпълнител за всяка обособена позиция със срок 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медина Мед“ ООД „Мит“ ЕООД Медина Мед ООД МИТ ЕООД
2018-06-04   Доставка на гуми за пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите („Мини Марица-изток“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на нови и неупотребявани гуми за пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД, услуги по ремонт на гумите съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация на поръчката към документацията за участие. Количество: поръчката включва 63 вида гуми, общо 243 броя гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медина Мед ООД
Свързани търсения 🔍