2023-08-10   "ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА, ЗА НУЖДИТЕ НА "СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП (Северозападно Държавно Предприятие ДП)
"ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА, ЗА НУЖДИТЕ НА "СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП Доставяните гуми следва да бъдат с положени маркировки и обозначения от завода-производител, включително и за годината на производство и да отговарят на изискванията на Правило № 30 и Правило № 54 на ИКЕ (Икономическа комисия за Европа) при ООН и РЕГЛАМЕНТ (EС) 2020/740 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 2020 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2023-05-03   ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ - РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ (Министерство на отбраната)
Доставка на автомобилни гуми, чрез сключване на рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция със срок от 24 месеца. Поръчката е разделена на 11 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД МИТ ЕООД
2023-04-21   „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Гурково“ (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО")
Обект на настоящата обществена поръчка са доставки, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обществената поръчка ще се изпълнява при условията, описани в документацията за участие в процедурата, както и съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническата спецификация / Приложение № 1/. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за възлагане на дейности по „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Гурково“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2023-04-03   Доставка на автомобилни гуми (Столичен електротранспорт ЕАД)
Доставка на автомобилни гуми- разделени на 3 обособени позиции: 1.Обособена позиция 1 – „Доставка на гуми за тролейбуси и електробуси; 2 .Обособена позиция 2 – “Доставка на гуми за мотокари и трактори“; 3.Обособена позиция 3 – Доставка на гуми за автопарка на "Трансенерго и РП". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2023-03-24   Доставка и ремонт на гуми и джанти за специализирана механизация за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране... (Столична община)
Доставка и ремонт на гуми и джанти за специализирана механизация за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (ОП СПТО), съгласно Техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2023-02-27   „Доставка на автомобилни гуми“ (Столичен Автотранспорт ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за „Доставка на автомобилни гуми“, за срок от 2 (две) години, съгласно изискванията на Възложителя. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на автомобилни гуми, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-11-10   Доставка на автомобилни гуми (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Поръчката е за доставка чрез покупка на автомобилни гуми, разпределени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на летни гуми за леки автомобили, SUV и Оff - road високопроходими автомобили“; Обособена позиция № 2: „Доставка на зимни гуми за леки автомобили, SUV и Оff - road високопроходими автомобили“; Обособена позиция № 3: „Доставка на гуми за специализирани и товарни автомобили, високопроходими и специализирани автомобили с монтирани кранови уредби и повдигателни платформи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-11-01   „Доставка на гуми, джанти и вентили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП” (Югозападно държавно предприятие ДП)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните дейности: 1. доставка на различни по размер гуми за служебните автомобили и техника на ЮЗДП ДП, с размери, посочени в Техническата спецификация. 2. доставка на различни по размер джанти и вентили за служебните автомобили и техника на ЮЗДП ДП, подробно описани в Техническата спецификация. 3. демонтаж, монтаж, баланс, тежести, сваляне и качване на гумите/джантите на автомобила и лепене на гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-08-11   Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас)
Доставка чрез периодични покупки на автомобилни гуми за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Доставка на автомобилни гуми за леки автомобили; Обособена позиция 2 - Доставка на автомобилни гуми за товарни автомобили, автобуси, багери и други специализирани машини. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД Примекс ЕООД
2022-05-31   „Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на... (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нови автомобилни гуми (зимни и летни) и предоставяне на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и съхранение на автомобилни гуми за 523 автомобила, собственост на Държавен фонд „Земеделие“. Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие“ в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-05-12   Доставка на гуми за транспортна техника (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Доставка на гуми за транспортната техника на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР с цел поддържане техническата изправност на техниката за безопасно изпълнение на възложените задачи със ЗМВР за извършване на пожарогасителни, спасителни и спомагателни дейности. Количество или обем на поръчката: Доставка на гуми за транспортната техника ще се извършва чрез доставки по заявка, като размера и количеството на съответните артикули ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-04-12   Периодична доставка на автомобилни гуми,джанти,вентили и тежести,с вкл.дейности по... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията. Предметът на обществената поръчка включва доставки на автомобилни гуми, джанти, вентили и тежести, с включени дейности по демонтаж, монтаж, баланс, лепене, почистване и изправяне на джанти за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната, по видове и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2022-03-09   Доставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени позиции (Столична община)
Доставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени позицииДоставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2021-12-31   "Доставка на гуми за ППС, мотокари и градинска техника" (Агенция "Митници")
Предметът и обема на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: А) доставка на 84 вида различни по размер гуми за служебните автомобили и техника на Агенция „Митници“, с размери и технически изисквания, подробно описани в т. 2 „Изисквания към техническите характеристики на гумите“ от Техническата спецификация; Б) опция, която включва доставка на гуми за служебните автомобили и техника на Агенция „Митници“, с размери и технически изисквания, различни от посочените в т. 2 „Изисквания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2021-04-23   "Доставка на автомобилни гуми" („Столичен електротранспорт“ ЕАД)
Доставка на автомобилни гуми- разделени на 5 обособени позиции. Обособена позиция 1 – Доставка на гуми за тролейбуси; Обособена позиция 2 – Доставка на гуми за мотокари и трактори; Обособена позиция 3 – Доставка на гуми за автопарка на "Трансенерго и РП; Обособена позиция 4 – Доставка на вътрешни гуми; Обособена позиция 5 – Доставка на колани за автомобилни гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2021-04-07   Доставка на автомобилни, товарни и мотоциклетни гуми по 3 (три) обособени позиции (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР)
Доставка на автомобилни, товарни и мотоциклетни гуми по 3 обособ. поз.: — обособ. поз. № 1 „Доставка на автомобилни гуми“, — обособ. поз. № 2 „Доставка на гуми за товарни автомобили и автобуси“, — обособ. поз. № 3 „Доставка на мотоциклетни гуми“. В резултат на сключеното рамково споразумение ще се сключват индивидуални договори по реда на чл. 82, ал. 2/ал. 3 от ЗОП. В тази процедурата възложителят ще посочва видовете гуми по количество и прогнозна стойност. В зависимост от предложената ед. цена на гумите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД Медина Мед ООД
2018-09-21   „Доставка на гуми за ППС, мотокари и градинска техника“ (Агенция „Митници“)
Предметът на възлагане с настоящата поръчка включва доставка на гуми с технически характеристики подробно описани в техническата спецификация. МПС, за които ще бъдат доставяни гуми, са следните: леки автомобили, лекотоварни автомобили, джипове, автобуси, ремарке, платформа, мотокари и косачки. Поръчката е за срок от 36 месеца, а срокът за доставка на гумите е до 10 (десет) дни, считано от датата на получаване на заявка от възложителя, респективно определен от него упълномощен представител. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2018-06-20   Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД („Столичен Автотранспорт“ ЕАД)
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка автомобилни гуми за нуждите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията). В случай на възникнала необходимост от доставки на автомобилни гуми извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10 % от стойността на договора за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диана ООД
2018-05-03   „Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Министерството на отбраната“ (Министерство на отбраната)
Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Министерството на отбраната, отговарящи на изискванията на техническите спецификации на Възложителя, разделени в 6 обособени позиции и място на доставка — военни формирования на територията на Р. България. 1. Обособена позиция № 1 — „Доставка на автомобилни гуми 13, 14, 16.5 и 17.5 цола“, 2. Обособена позиция № 2 — „Доставка на автомобилни гуми 15 цола“, 3. Обособена позиция № 3 — „Доставка на автомобилни гуми 16 цола“, 4. Обособена позиция № 4 — „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дийома“ ООД Диана ООД
2017-04-18   Доставка на автомобилни и мотоциклетни гуми (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи)
Доставка на автомобилни и мотоциклетни гуми, обособени в 4 позиции, както следва: Позиция 1. Доставка на летни автомобилни гуми; Позиция 2. Доставка на зимни автомобилни гуми; Позиция 3. Доставка на гуми за товарни автомобили и автобуси; Позиция 4. Доставка на мотоциклетни гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диана“ ООД „Медина Мед“ ООД „Примекс“ ООД Диана ООД
2016-03-30   Доставка на автомобилни и мотоциклетни гуми по обособени в позиции, както следва: Позиция 1. Доставка на летни... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи (ДУССД — МВР))
Доставка на автомобилни и мотоциклетни гуми по обособени в позиции, както следва: Позиция 1. Доставка на летни автомобилни гуми; Позиция 2. Доставка на усилени летни автомобилни гуми; Позиция 3. Доставка на зимни автомобилни гуми; Позиция 4. Доставка на усилени зимни автомобилни гуми; Позиция 5. Доставка на гуми за товарни автомобили и автобуси; Позиция 6. Доставка на мотоциклетни гуми. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диана“ ООД „Диана“ ООД, ЕИК 811187662 „Каярио“ ООД Диана ООД
Свързани търсения 🔍