Доставчик: ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД

2023-06-19   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на Анализатор на пори и специфична повърхност за нуждите на... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предмет на поръчката е доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място, въвеждането в експлоатация и гаранционна поддръжка на Анализатор на пори и специфична повърхност - 1 брой и необходимите за експлоатацията му оборудване и софтуер, за изпълнение на дейностите, предвидени в изпълнение на административен договор № BG-RRP-2.004-0008 за финансиране на проект SUMMIT . Срок за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД
2023-03-20   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лаб. оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012 за Факултета по... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обществената поръчка включва извършване на дейности по доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ултрацентрофуга, Обособена позиция №2: Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД
2022-01-10   Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване (Агенция митници)
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Общ. поръчка е обособена в следните позиции: № 1 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на газов хроматограф с пламъчно – йонизационен детектор“; № 2 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на автоматичен дигитален пенетрометър“; № 3 с предмет: „Доставка на преносим автоматичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЛАБИМЕКС АД ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД Т.Е.А.М. ООД