Доставчик: Елта 90М ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Елта 90М ООД

2023-08-25   Доставка на автоматизирана система за бърза генетична идентификация на микроорганизми за Отделение микробиологична... (УМБАЛ "Света Анна" – София АД)
Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за бърза генетична идентификация на микроорганизми за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2023-08-25   Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД
2023-08-08   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 10 - подробно описани в Приложение 1 техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Фот ООД
2023-08-01   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на инвертен изследователски микроскоп с микроманипулатор за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата поръчка е доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място, въвеждането в експлоатация и гаранционна поддръжка на Инвертен изследователски микроскоп с микроманипулатор - 1 брой и необходимите за експлоатацията му оборудване и принадлежности, за изпълнение на дейностите, предвидени в изпълнение на административен договор № BG-RRP-2.004-0008 за финансиране на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2023-07-10   „Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на НДНИВМИ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични... (НАЦИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ-СОФИЯ)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел доставка на консумативи и реактиви за нуждите на НДНИВМИ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран по административен договор № BG05M2OP001-1.002-0001-01 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,, както следва: - По ОП № 1 - Доставка на консумативи и реактиви за цялостно геномно секвениране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-22   “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология”, разделена на 32 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури, в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-06-15   Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на... (Медицински университет)
Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-06-07   „Доставка на антитела и пептиди за обезпечаване на проект CHiP-BiD от Фонд „Научни изследвания“ по обособени позиции“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на антитела и пептиди (наричани още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Фот ООД
2023-06-07   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Елта 90М ООД
2023-06-07   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Медицински Университет-Пловдив по обособени позиции“ (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив, разделена на седемнадесет обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АСМ ДИАГНОСТИКА ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИНФОЛАБ ООД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-29   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви”. Разделена е на 2 обособени позиции, като всяка от тях съдържат номенклатурни единици с различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в номенклатурните единици е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или и двете обособени позиции. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции. Обхватът и основните параметри на обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-25   „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по молекулярна биология – БАН за 2023г“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
Поръчката е разд. на 12 об. поз: Об.поз.1„Доставка на Ламинарен бокс,КласБ2“ Об.поз.2„Доставка на Ламинарен бокс,КласА2“ Об.поз.3„Доставка на вертикален дълбокозамразяващ фризер” Об.поз.4„Доставка на вертикален спектрофотометър-ELISA Reader“ Об.поз.5„Доставка на Орбитален инкубатор и шейкър“ Об.поз.6„Доставка на Спектрофотометър“ Об.поз.7„Доставка на Автоматична проявителна машина за рентгенови филми“, възлагана на осн. чл.20,ал.4 във вр. с чл.21,ал.6ЗОП Об.поз.8„Доставка на Мултифункционален 3D … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част IV, включваща 34 (тридесет и четири) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-19   Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции”, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Бикомед ООД Елта 90М ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023 г. за д-ти по Нар.26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, част I, включваща 35 (тридесет и пет) самостоятелно обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Ридаком ЕООД
2023-05-15   Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и поддръжка на микроманипулатор с работна станция за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на обществената поръчка ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „АПАРАТУРА". Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва: Доставката на апаратурата в сградата на Биологически Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата. Обучение за управление, проведено от квалифициран персонал на участника на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2023-04-28   „Доставка на автоматизирана система за цитогенетични анализи – за автоматично откриване на метафазни хромозоми... (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на лечебното заведение и гаранционно обслужване/поддръжка на автоматизирана система за цитогенетични анализи – за автоматично откриване на метафазни хромозоми (Metaphase finder) за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, с технически характеристики съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2023-04-12   Доставка на медицински изделия/консумативи за Отделение по очни болести, диализно лечение и Лаборатория по клинична... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Възложителят разделя поръчката на 8 (осем) обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Всеки участник може да участва за една, за няколко или за всички обособени позиции. Оценяването ще се извършва поотделно за всяка обособена позиция. ОПЦИЯ: При липса на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Капамед ЕООД
2023-04-11   „Доставка на Система за секвениране на нуклеинови киселини от следващо поколение“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на „Система за секвениране на нуклеинови киселини от следващо поколение“ за извършване на научни изследвания. В доставката е включена комплектация на всички принадлежности, осигуряващи работа на всички апарати и оборудването, включени в системата, включително консумативи и реактиви за пускане в действие и обучение на 3-ма служители на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2023-03-31   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката включва доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви по 6 обособени позиции. Участниците имат право да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. Всяка позиция е отделна сама за себе си и оценката се извършва по обособена позиция отделно. Обособена позиция № 1 „Рeактиви и консумативи, съвместими със софтуер на автоматичен коагулометър, марка Diagnostica Stago, модел STA Satellite - затворена система“ включва 12 номенклатурни единици. Участниците, които подават … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-29   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: -ОП№1:„Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“ -ОП№2:„Реактиви за стандартна PCR и изолиране на ДНК“ -ОП№3:„Поликлонални антитела и реактиви за ИХХ срещу плъши протеини“ -ОП№4:„Антитела за неврогенеза“ -ОП№5:„ Реактиви от коза за имунохистохимия“ -ОП№6:„ Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ -ОП№7:„ Реактиви за ИХХ - готови за използване“ -ОП№8: „Моноклонални антитела за ИХХ“ -ОП№9:„ Консумативи и реактиви за хистологична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД Фот ООД
2023-03-20   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лаб. оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012 за Факултета по... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обществената поръчка включва извършване на дейности по доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на ултрацентрофуга, Обособена позиция №2: Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-03-01   „Доставка на реактиви и консумативи за отделения по Микробиология, Клинична патология и Трансфузионна хематология... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка по смисъла на чл.3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична микробиология“; Обособена позиция № 2- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична патология“; Обособена позиция № 3- „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология“; Обособена позиция № 4- „Полуколичествен 9-компонентен тест за изследване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-02-23   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по ОП: Обособена позиция №1- Медицински лабораторни апарати Beckman Coulter, DIA SYS и FUJIREBIO; Обособена позиция №2- Медицински лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция №3- Медицински лабораторни апарати Mindray Medical; Tosoh Bioscience; Diamond Diagnostics; EKF Diagnostics; Dirui Industrial; Eschweiler; Обособена позиция №4-Медицински лабораторни апарати Fresenius Kabi, Thermo Fisher … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-01   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория на МБАЛ “Лозенец” ЕАД” . Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД
2023-01-25   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по две... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща и общ медицински консуматив, по две обособени позиции. В 2 броя Технически спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЙСБЕРГ-2000 ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-01-25   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти финансирани от ФНИ “- подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД
2022-12-30   „Доставка на реактиви и консумативи за апарат за имунохистохимия за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицински изделия и консумативи за апарат за имунохистохимия, за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ Благоевград“. Техническите и функционални изисквания на Възложителя за медицински изделия и консумативи за имунохистохимия са подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1. Участниците участват за всички номенклатурни единици, посочени в техническата спецификация. Участници, които не са подали оферта, в която са включени всички номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-12-14   Следгаранционен сервиз и поддръжка на специализирана апаратура, използваща новогенерационна технология на... (Медицински университет)
Следгаранционен сервиз и поддръжка на специализирана апаратура, използваща новогенерационна технология на секвениране-NovaSeq 6000 (Illumina), по споразумения Д01-395/18.12.2020 и Д01-302/17.12.2021 с МОН, за нуждите на НУКБПИ-BBMRI.bg за срок от 2 години, считано от датата на сключване на договора Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД
2022-12-08   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ - 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Марвел ООД РСР ЕООД
Свързани търсения 🔍