Доставчик: Т.Е.А.М. ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Т.Е.А.М. ООД

2023-08-30   Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на „Национален център за анализ“, с оглед извършване на експертизи за... (Българска народна банка)
Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции (ОП): ОП № 1 „Доставка на комбиниран апарат за проверка на защитите на евробанкноти и евромонети“. ОП № 2 „Доставка на апарат за измерване на магнитен момент за евро“. ОП № 3 „Доставка на микроскоп с дигитални камери и интерфейс към компютър за извършване на експертизи на евробанкноти и евромонети“. Освен доставката на съответното лабораторно оборудване, в предмета на всяка от обособените позиции са включени и услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КОМИТЕКС ООД РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-06-23   „Доставка на криминалистично оборудване за нуждите на Националната следствена служба, по три обособени позиции" (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
ОП № 1: - Доставка на 11 бр. преносими източници на ултравиолетова светлина с две дължини на вълната за целите на криминалистиката; доставка на консумативи за откриване и проявяване на дактилоскопни следи при оглед на местопроизшествие или обработка на обекти в лабораторни условия; доставка на фарадееви торби за съхранение и анализ на цифрови устройства. ОП № 2: Доставка на мобилно оборудване за балистично изследване на огнестрелни оръжия и боеприпаси - хоризонтален куршумоуловител, в комплект със стойка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД ФЮЧЪР СТАНДАРТС ЕООД
2023-05-12   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАМАНОВ СПЕКТРОМЕТЪР С МИКРОСКОП“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №:... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се доставка, монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД ЛАБИМЕКС АД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПЕМАКОН ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-04-20   „Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване в София и регионалните... (Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП) към Министерство на вътрешните работи (МВР))
прод. от II.1.1. ...и др. обор-не за обособяване на раб. места за изследване на документи-стационарни и мобилни, за осиг-не на ефект. учебен процес, за създаване на необх. условия при експлоатация на новозакупената техника, както и обезпечаване на сигурността, чрез изгр-не на с-ма за контрол на достъпа” Предметът на общ. поръчка вкл. доставка и гаранц. поддръжка на ново техн. и др. оборудване, необх. за нуждите на НЦБФПД и рег. звено в Свиленград, за обособяване на раб. места за изследване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2023-03-23   Закупуване на вакуум камера с вакуум помпа за твърдофазова екстракция, комплект лабораторен азотен изпарител с... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва закупуване на вакуум камера с вакуум помпа за твърдофазова екстракция, комплект лабораторен азотен изпарител с азотен генератор и аксесоари за миялна машина SMEG GW4060 разделена на три обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 "Доставка на аксесоари за миялна машина SMEG GW4060" – 4 броя (с прогнозна стойност 2000 лева без ДДС) по реда, предвиден за индивидуалната стойност - чрез директно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-02-09   Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на изследователско и лабораторно оборудване за... (ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ")
Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на изследователско и лабораторно оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН“ по об.позиции, съгл спецификация на Възложителя, както следва: № 1: UV-VIS-NIR спектрофотометър; № 2: Инверторен микроскоп; № 3: Спектрометър за повърхнинен плазмонен резонанс; № 4: Лазер с дължина на вълната в диапазона 630-635 нм с диафрагма с контролер; № 5: Лазер с дължина на вълната в диапазона 445-455 нм; № 6: Устройство за обработка на повърхности с ултравиолетова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2023-02-02   „Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване“ (Агенция "Митници")
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка през време на гаранциониия срок, съгласно предписания на производинтел, на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Рофа България ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2023-01-09   Доставка и гаранционна поддръжка на високоефективен течен хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, на... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка и гаранционна поддръжка на високоефективен течен хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, на спомагателно лабораторно оборудване, на сравнителни образци от метаболити на наркотични вещества, придружени от сертификати за анализ, на реактиви, придружени от сертификати за анализ, и на химикали без сертификати за анализ за нуждите на МИ на МВР“ с 6 обособ. поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособ. поз. от № 3 до № 6 (на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2022-12-01   „Доставка и поддръжка на газов хроматограф с троен масселективен детектор“ (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и поддръжка на 1 брой газов хроматограф с троен масселективен детектор за нуждите на дирекция СОБТ при ГДЖСОБТ . Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2022-09-14   Доставка на спомагателна апаратура за пробоподготовка (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на спомагателно оборудване за пробоподготовка, както и специализирано обучение на персосанала на Възложителя, с цел да се осигури цялостно автоматизирано решение за осъществяване на пробоподготовка, изразяваща се в екстракция пречистване на екстракти и концентриране на проби за последващо определяне на диоксини и диоксиноподобни съединения и други устойчиви органини съединения. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабексперт ООД ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД Софилко ООД Т.Е.А.М. ООД ЦЕ ЦЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД
2022-08-29   Доокомплектоване на наличните твърдофазни системи за пробоподготовка (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка е доставка на допълнителен модул за изпарение към системи за твърдофазна екстракция, модел XANA с необходимите консумативи, аксесоари и софтуер. В обхвата на поръчката влиза изпълнението на следните дейности: Доставка на три броя модули към твърдофазни системи, модел XANA, намиращи се в Регионални лаборатории – Плевен, Стара Загора и Пловдив. Инсталиране и пускане в действие на доставените системи в Регионални лаборатории – Плевен, Стара Загора и Пловдив Обучение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2022-07-07   Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София (Технически университет)
Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка. Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа съгласно спецификацията (където е приложимо). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2022-06-10   “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
“Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация , неразделна част от настоящите Указания изисквания за отделните артикули/продукти,за всяка обособена позиции, необходими за дейността на структурните звена, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Ридаком ЕООД Савимед ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-05-19   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раманов спектрометър с микроскоп в изпълнение на проект „Национален... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Раманов спектрометър с микроскоп в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, съгласно изискванията на техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2022-02-24   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, по 10 обособени позиции за срок от 24 (двадесет и читири) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД КлиниМаг ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Т.Е.А.М. ООД топ хоспитал сървис ад Фот ООД
2022-01-10   Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване (Агенция митници)
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Общ. поръчка е обособена в следните позиции: № 1 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на газов хроматограф с пламъчно – йонизационен детектор“; № 2 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на автоматичен дигитален пенетрометър“; № 3 с предмет: „Доставка на преносим автоматичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЛАБИМЕКС АД ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД Т.Е.А.М. ООД
2021-11-18   „Доставка на газови хроматографи с масспектрален детектор и течен хроматограф с масспектрален детектор“ по две... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на газови хроматографи с масспектрален детектор и течен хроматограф с масспектрален детектор“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 : Доставка и гаранционна поддръжка на един брой газов хроматограф с масспектрален детектор за химикотоксилогичните лаборатории на ВМА. Обособена позиция № 2 :Доставка и гаранционна поддръжка на един брой течен хроматограф с масспектрален детектор за химикотоксилогичните лаборатории на ВМА. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2021-11-17   „Доставка, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка на специализирана техника за оптично изследване на документи” (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка на специализирана техника за оптично изследване на документи”: по обособена позиция № 1 „Доставка, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка на многофункционален уред за изследване на документи от висок клас“ - 1 брой; по обособена позиция № 2 "Доставка, инсталация, обучение и гаранционна поддръжка на стерео микроскоп от висок клас с комбинирано осветление, с възможност за визуализация и за различни типове измервания на изследваните документи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2021-06-23   Доставка на масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и на ултрацентрофуга по 2 обособени позиции (Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и на ултрацентрофуга по две обособени позиции, както следва: — Обособена позиция 1: "Доставка на аналитична апаратура за елементен анализ: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)", — Обособена позиция 2: "Доставка на ултрацентрофуга за градиентно и неградиентно центрофугиране и пречистване на субклетъчни органели". Минималните изисквания към апаратурата – предмет на доставка по двете … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2021-06-15   Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образуванието и науката. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2021-06-09   Доставка на лабораторно криминалистично оборудване за нуждите на НСлС по 3 обособени позиции (Прокуратура на Република България — главен прокурор)
ОП № 1: доставка на 11 бр. стерео микроскопа с отразена светлина в комплект с цифрова микроскопска камера и компютърна работна станция, от които съответно, както и 1 бр. стереоскоп с отразена светлина с носещо рамо за изследване на голямоформатни обекти в комплект с цифрова микроскопска камера и компютърна работна станция. ОП № 2: доставка на сравнителен микроскоп за нуждите на криминалистиката, за оценка и анализ на гилзи, куршуми, следи от инструменти и др., в комплект с цифрова камера и компютърна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2021-04-15   Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на газови хроматографи с пламъчно йонизационен детектор и спомагателно оборудване“ — 9 бр. газови хроматографи; 1 бр. газов хроматограф с хедспейс аутосемплър; 4 бр. комплекти с азотен генератор, водороден генератор и въздушен компресор; 5 бр. комплекти спомагателно оборудване — аналитична и прецизна везна, ултразвукова вана, вортекс миксер и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-03-31   „Доставка на микроскопска техника и оборудване за документни изследвания“ с 3 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Доставка на стерео микроскопи за работа с отразена и преминаваща светлина – 5 броя; Обособена позиция № 2: Доставка на биологични микроскопи в комплект с камера и монитор – 5 броя; Обособена позиция № 3: Закупуване на специализирано оборудване за документни изследвания“ – 3 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2021-03-02   Доставка на китове, реактиви и консум. за д-ти по Нар. № 26/2007 г. за предостав. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ — част IV, включваща 48 (четиридесет и осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биосистеми ООД Ридаком ЕООД Т.Е.А.М. ООД Химтекс ООД
2020-10-15   Доставка на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване в 2 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка, пускане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АСМ 2“ ЕООД АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2020-09-14   Доставка на консумативи за обезпечаване на експертно-криминалистичната дейност в сектор „Специална физико-химия на... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР)
Доставка на консумативи за обезпечаване на експертно-криминалистичната дейност в сектор „Специална физико-химия на СОБТ“, разделена на 18 (осемнадесет) обособени позиции, както следва: Обособени позиции 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ще се възлагат според индивидуалната стойност на всяка една от тях на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП. Отделянето на тези обособени позиции е извършено при наличието на изискваните условия, съгласно посочената норма, а именно: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лабимекс“ АД Т.Е.А.М. ООД
2020-03-13   Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за нуждите на ХТМУ (Химикотехнологичен и металургичен университет)
Обществената поръчка съдържа 7 обособени позиции. — об. позиция № 1 „Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционно обслужване на UV-Vis сканиращ спектрофотометър“, — об. позиция № 2 „Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционно обслужване на рефлектометър — преносим апарат за контрол на технологични процеси, води и проби от околната среда“, — об. позиция № 3 „Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционно обслужване на термостат за изгаряне на проби“, — об. позиция № 4 „Доставка, монтаж/инсталиране и гаранционно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Валерус — Валери Русинов“ ЕТ „Мерк България“ ЕАД „Метром България“ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2020-01-31   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване („Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД)
Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура, по 10 обособени позиции за 12 (дванадесет) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Антисел България“ ООД „Елит Медикал“ ООД „Елта 90М“ ООД „Емидо ТМ“ ЕООД „Емикрон“ ЕООД „Инлог Сис“ ЕООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „С & T България“ ЕООД „Скай Медикъл“ ООД „Топ Хоспитал Сървис“ АД Т.Е.А.М. ООД
2019-12-17   „Доставка на материали и консумативи за Институт по механика — БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален... (Институт по механика — БАН)
Основна цел на процедурата е закупуване на материали и консумативи за Институт по механика – БАН в рамките на Центъра по мехатроника и чисти технологии за налична апаратура на Института. Материалите/консумативите трябва да са напълно съвместими и да осигуряват работоспособността на апаратите. С доставката на материали и консумативи за апаратурата ще се постигне възможността учените от Института по механика безпроблемно да определят и изучават пригодността и експлоатационната надеждност на съвременни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лаб Трейд В и А“ ООД „Филип Петров“ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2019-10-17   Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при... (Тракийски университет)
„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Напълно отворена система за ИХХ оцветявания“ — 1 брой, — обособена позиция № 2 „Многофункционален 31-канален цифров ЕЕГ/ЕП апарат“ — 1 брой, — обособена позиция № 3 „Система за визуализиране и анализ на уестърн блот“ — 1 брой, — обособена позиция № 4 „Професионален анализатор на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Биомедика България“ ЕООД „Илан Медицинска Апаратура“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Омнимед“ ООД Т.Е.А.М. ООД
2019-10-07   „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по 2 обособени позиции: Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката обхваща доставка на 11 броя газови хроматографи с хедспейс аутосемплър и спомагателно оборудване и 1 брой газов хроматограф масспектрометър с аутосемплър и спомагателно оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Т.Е.А.М. ООД
2018-10-02   Доставка и инсталиране на диагностична апаратура, включваща 3 обособени позиции (Софийски университет „Св. Климент Охридски“ — НИС)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и инсталиране на диагностична апаратура, включваща 3 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 — Доставка на оптичен спектрометър с висока резолюция за детайлен анализ на спектъра на съставни компоненти на плазма в реално време — 1 брой; Обособена позиция № 2 — Доставка на газов анализатор на продукти от плазмено разлагане на метан при атмосферно налягане — 1 брой; Обособена позиция № 3 — Доставка на аргонов лазер с въздушно охлаждане, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Астел ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2017-08-01   Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на... (Министерство на здравеопазването)
Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 — 2020 г. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на лабораторното оборудване, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АСМ2“ ЕООД АСМ2 ЕООД Спектротех ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2017-03-13   „Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария,... (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейнсти“ — Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на хроматографски консумативи, общо лабораторни химикали (със и без сертификат за анализ), стъклария, аксесоари и консумативи“ по 14 обособени позиции, както следва: ОП1 — „Химикали без сертификат за анализ“; ОП2 — „Химикали със сертификат за анализ'“; ОП3 — Сертифицирани еталони за анализ на наркотични вещества; ОП4 — „Лабораторни съдове и аксесоари“; ОП5 — „Консумативи за газова хроматография“; ОП6 — „Консумативи за газова хроматография за апарати производство на Thermo Fisher Scientific“; … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „3 Мед“ ЕООД „T.E.A.M.“ ООД „АСМ2“ ЕООД „Лабимекс“ АД „Т.Е.А.М.“ ООД „ФОТ“ ООД „Хромсервис“ ООД 3 МЕД ЕООД T.Е.A.M. ООД Т.Е.А.М. ООД