Доставчик: Данс Фарма ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Данс Фарма ЕООД

2023-08-01   „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН по "Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряване на диагностикуми и консумативи за СПИН за осигуряване на дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2025 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Ридаком ЕООД
2023-07-07   Изр., дос. и мон. на лаб. обор. и обз.по пр. №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП НОИР 2014-2020г., процедура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Изработка, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП НОИР 2014-2020г., процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, по 8 обособени позиции” - подробно описани в Приложение 1 - техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД ДИКИ И КО ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-23   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0023, по 2... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция №1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Приставки за охарактеризиране на пенни свойства и повърхностна реология на дисперсни системи към система за определяне на контактни ъгли, повърхностна енергия и омокряне. Обособена позиция №2: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Приставка за елипсометрично измерване на отложени слоеве на граница течност/твърда повърхност. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част IV, включваща 34 (тридесет и четири) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023 г. за д-ти по Нар.26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, част I, включваща 35 (тридесет и пет) самостоятелно обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Ридаком ЕООД
2023-04-26   "Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ,... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: " Доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за изпълнение на РП по НП финансиран от ФНИ, Договор№КП-06-Н69/2, за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора" Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП№1: „Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ ОП№2: „Реактиви, китове и консумативи за екстракция на нуклеинови киселини и PCR анализи“ ОП№3: „ELISA китове за човешки цитокини“ ОП№4: „Лабораторни консумативи“ Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД
2023-04-21   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 20 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-02-17   Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2023г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“, включваща 49 (четиридесет и девет) самостоятелно обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Данс Фарма ЕООД Монрол България ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-08   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ - 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Марвел ООД РСР ЕООД
2022-11-11   Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностика на СПИН и сексуално предавани инфекции по Националната... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряване на диагностикуми и консумативи за СПИН и други сексуално предавани инфекции за осигуряване на дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021-2025 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-08-09   „Доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт към МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №7 и № 8 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД
2022-07-29   Доставка на диагн. и к-ви за диагн. на вир. хепатити по „НП за превенция и контрол на вирусните хепатити в РБ за... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити А, B, C, D и E по Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България, за нуждите на лабораторната мрежа в страната през 2022 г., включваща 34 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Ридаком ЕООД
2022-07-25   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Дарис-МС ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-05-23   „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на... (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор)
Обществената поръчка е разделена на десет обособени позиции. Изпълнението на поръчката включва доставката на лабораторно оборудване с технически и функционални характеристики, описани в техническите спецификации, гаранционно и сервизно обслужване на оборудването, за което е приложимо в гаранционния срок и обучение на служители на Възложителя за работа с оборудването (когато е приложимо). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-05-05   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 4» Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-04-14   „Доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт към МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции.Обособени позиции №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Биосистеми ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД
2022-03-29   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2022 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част IV, включваща 35 (тридесет и пет) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-03-17   „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 год.“ – Част III (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 42 (четиридесет и две) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2022-02-08   Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на Грип и ОРЗ за етиологична разшифровка,« Establishing... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на НРЛ „Грип и ОРЗ“ за етиологична разшифровка, във връзка с изпълнението на проект « Establishing SARI surveillance and performing hospital-based COVID-19 transmission studies” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-01-10   Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване (Агенция митници)
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Общ. поръчка е обособена в следните позиции: № 1 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на газов хроматограф с пламъчно – йонизационен детектор“; № 2 с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на автоматичен дигитален пенетрометър“; № 3 с предмет: „Доставка на преносим автоматичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЛАБИМЕКС АД ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ООД Т.Е.А.М. ООД
2021-12-31   Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2022 г., отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване“, включваща 46 (четиридесет и шест) самостоятелно обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Данс Фарма ЕООД Монрол България ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-10-01   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на научно направление „Молекулна и регенеративна медицина“... (Медицински университет - Пловдив)
Общ. поръчка вкл. доставка лаб. реактиви и консумативи за нуждите на научно направление „Молекулна и регенеративна медицина“ при НИМУ, разпрезделена на 9 ОП, както следва:ОП № 1–Елайза китове и китове за изолиране и пречистване на РНК;ОП № 2–Разтвори и буфери за белтъчни анализи;ОП № 3–Кит за визуализиране на ДНК репликация;ОП № 4–Клетъчни инхибитори;ОП № 5–Консумативи за митохондриални и РНК анализи;ОП№6–Поликлонално антитяло за детекция на човешки белтък;ОП № 7–2X мастър микс за real-time PCR със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД
2021-08-16   Доставка на диагностикуми и консум. за диагностика на вирусни хепатити по „Нац. п-ма за превенция и контрол на... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити А, B, C, D и E по Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България, за нуждите на лабораторната мрежа в страната през 2021 г., включваща 39 обособени позиции. Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на вирусни хепатити А, B, C, D и E по Националната програма … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Хелмед България ЕООД
2021-08-06   Доставка на проточен цитометър, 4 броя вертикални ниско-температурни фризери и апарат за PCR в реално време (qPCR)... (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на проточен цитометър, 4 броя вертикални ниско-температурни фризери и апарат за PCR в реално време (qPCR) по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Доставка на проточен цитометър", Обособена позиция 2: "Доставка на 4 броя вертикални ниско-температурни фризери", Обособена позиция 3: "Доставка на апарат за PCR в реално време (qPCR)". Минималните изисквания към апаратурата – предмет на доставка по трите обособени позиции са указани в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Фот ООД
2021-07-29   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-07-26   Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други СПИ по Нац. пр-ма за... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017—2020 г., включваща 29 прекратени обособени позиции. Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на СПИН, вирусни хепатити В и С, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2021-07-15   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — гр. Плевен („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на поръчката включва 24 обособени позиции, които съдържат в себе си различен брой артикула, представляващи медицински консумативи и лабораторни реактиви. Пълното описание на Обособените позиции е посочено в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Данс Фарма ЕООД ДЕКС Медикалс ЕООД Елит Медикал ООД Етропал Трейд ООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2021-06-15   Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образуванието и науката. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2021-04-20   „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на експериментално оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН“ (ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ")
Предметът е „Доставка,монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на експериментално оборудване за нуждите на ИОМТ-БАН“. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции (ОП), както следва: ОП1-Система за измерване ефекта на Хол с прогнозна стойност (ПС) 45000лв., ОП2- Тенсиометър за измерване на статичен и динамичен контактен ъгъл и изчисляване на свободната повърхностна енергия с ПС 38340лв., ОП3-Ламинарен бокс за микробиологична защита с ПС 11660 лв., ОП4-Измерител на мощност с ПС-7165 лв. ОП4 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Лабексперт ООД Фот ООД
2021-02-25   Доставка на оборудване за извършване на ДНК анализи и гаранционна поддръжка с 4 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Закупуване на автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ — доставка на 1 брой капилярен автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ в комплект с компютър, софтуер и принтер. Обособена позиция № 2: Закупуване на сухи термоблокове и PCR апарати за термична обработка на ДНК проби — доставка на два броя сухи термоблокове и 2 броя конвенционални PCR-апарати. Обособена позиция № 3: Закупуване на центрофуга за 96-ямкови плаки, магнитна бъркалка и вортекс миксер за работа с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД Данс Фарма ЕООД ЛАБИМЕКС АД
2021-02-11   Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. — част III (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени — част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
Свързани търсения 🔍