Доставчик: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД

2023-08-08   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на... (Община Върбица)
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на територията на Община Върбица Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Върбица, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-08-01   „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите... (ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-31   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група при... (Община Долни Дъбник)
Предметът на обществената поръчка е свързан с доставка (продажба) на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Долни Дъбник. Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.20 от ПТЕЕ. Доставката на нетна активна електрическа енергия e за срок от 24 месеца. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия за период от 24 (двадесет и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-18   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сунгурларе" (Община Сунгурларе)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Сунгурларе" Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Сунгурларе е 2 200 MWh за срок от 12 (дванадесет) месеца, което не е ограничително за Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-12   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Чирпан” (Община Чирпан)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Чирпан, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-10   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за... (МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА)
Обществената поръчка е за избор на доставчик на нетна електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на транспорта и съобщенията. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 месеца за обособена позиция № 1 е: 2 600 МWh. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 месеца за обособена позиция № 2 е: 200 МWh. Посоченото количество е ориентировъчно и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-10   Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД, за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-07   Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Център по... (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение за нуждите на Център по растителна системна биология и биотехнология, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-07-04   „Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Белослав" по две обособени позиции: (Община Белослав)
В обхвата на поръчката се включва доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на Община Белослав.Доставките на нетна активна електрическа енергия започват след регистрация на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и са за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от потвърждаване на първия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кумер ООД СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-27   Избор на достав.на нет. актив. ел.енергия по св.дог. цени, коорд.на балан. гр. за ниско напр.и адм. на разход.за... (Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/)
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на електроенергия за структурни звена на Академията на МВР-ЦСПП- Пазарджик и ЦСПП - Казанлък за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-23   „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниво ниско напрежение за... (Община Нова Загора)
„Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниво ниско напрежение за нуждите на община Нова Загора“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-20   „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ ГР. ГАБРОВО И... (ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ")
„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ ГР. ГАБРОВО И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“ Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 100 MWh. За срока на договора Възложителят си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока, според възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-12   “Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група” (Тролейбусен транспорт ЕООД)
Предметът на обществена поръчка е покупка- доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 4 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Плевен и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа. Всички обекти на Възложителя са първа категория на електрозахранване. Възложителят има регистрация като привилегирован … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-08   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (Община Раковски)
Настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 20, ал. 1, б. б) във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Раковски 2023-2024 г.“ Място за изпълнение на поръчката: Територията на Община Раковски. Пълно описание на обектите на Възложителя е налично в Актуален списък на обектите - Приложение №2, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-08   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ ниско напрежение) и избор на координатор... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград” за срок от 36 месеца”. Предметът на поръчката включва доставката на нетно количество електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и координиране на балансиращата група. Доставката на нетно количество електрическа енергия и координиране на балансиращата група се извършва в обекти на ТП „ДГС – Асеновград” както следва: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-06-02   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на... (Община Карнобат)
Предметът на поръчката включва доставка на нетни количества електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Карнобат и ОП „БКРД“, гр. Карнобат. Доставката се извършва в обекти на възложителя, подробно описани в техническата спецификация. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора, е определено на база разходваното количество за последните 12 месеца за всички обекти на възложителя, коригирано с промени в количеството, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-05-17   Избор на доставчик на ел енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти... ("СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД ЕАД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, за срок от три години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-05-16   Доставка на активна ел. енергия и избор на координатор на стандартна баланс. група за обекти, присъединени към... (Община Трявна)
„Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти, присъединени към електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД за срок до 31.12.2025г.”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти, присъединени към електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД, за нуждите на Община Трявна в срок до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-05-03   „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж” (Община Мъглиж)
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж”. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за поръчка и документацията за обществена поръчка. За нерегламентираните условия в указанията и документацията за обществена поръчка за провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-05-02   „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски” -... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна ел.енергия–ниско напрежение, за обекта на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД в г.Разград, на ул.Коста Петров№ 2 и избор на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администр.на информационния поток с електроразпред.предприятия и ЕСО ЕАД и поемане на разходите за небаланси, като се сключва дог.за комбинирани услуги по см.на чл.11 т.10 и при усл на чл.20 от ПТЕЕ, за срок от 12 месеца, с възм. за подновяване. Доставката включва: доставка на нетна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-04-27   ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА... (Община Панагюрище)
Предметът на поръчката обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Панагюрище. В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да прогнозира потреблението на обекта на възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-04-26   „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА” (Община Марица)
Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Марица, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-04-24   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за... (Изпълнителна агенция "Морска администрация")
Обществената поръчка има за цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 месеца е: 300 (триста) МWh. Посоченото количество е ориентировъчно и не ангажира възложителя да го потреби. Доставката, предмет на обществената поръчка, е подробно описана в техническата спецификация на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-04-07   „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на... (Община Калояново)
Предметът на поръчката включва: доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на община Калояново до обектите на територията на общината, описани в табличен вид в техническата спецификация в настоящата документация; включване на обектите, описани в табличен вид в техническата спецификация в настоящата документация в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици; поемане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-30   „Дoставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за Многопрогилна болница за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Дoставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за Многопрогилна болница за активно лечение - Свиленград ЕООД“. Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител, който ще извършва доставка на нетна електрическа енергия и ще бъде оператор на балансираща група за обекти на територията на Многопрогилна болница за активно лечение - Свиленград ЕООД за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график, плюс опция за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-27   “Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“... (Северозападно Държавно Предприятие ДП)
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение, избор на координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени за управление на 23 териториални поделения на „СЗДП“ ДП, разположени в областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Ловеч и София област. Електрическата енергия следва да е с качество, отговарящо на нормативните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-27   Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени... (Община Дългопол)
Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обекти на община Дългопол, присъединени на ниво средно напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-26   „Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна... (община Тунджа)
Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с поемане на разходите за небаланси за обекти на Община „Тунджа”. Прогнозното количество на потребление на електрическа енергия, която ще се доставя за срока на договора е 3276.59 МWh. Обемът на поръчката е определен въз основа на потребление в МWh за периода 03.2022 г. - 02.2023 г. на обектите за 12 месечен период по ИТН, посочени в Справка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-22   Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на... (Министерство на финансите)
Предметът на поръчката включва доставка на активна нетна електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група на обекти на Министерство на финансите, за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-22   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БУРГАС)
Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-21   Покупка/доставка на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на... (Бургасбус ЕООД)
Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 30 обекта от които: 3 броя токоизправителни станции (9 измервателни точки) на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Бургас и присъединени към мрежа средно напрежение (Ср.Н) със собствена кабелна мрежа и 21 обекта, собственост на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-20   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Предмет на обществената поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-20   Доставка на нетни количества активна ел.енергия (СН/НН)от изпълнител и избор на координатор на стандартна... (Община Твърдица)
Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка (продажба) на нетна активна електрическа енергия (средно/ниско/ напрежение) от изпълнител и избор на координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Твърдица. Прогнозното количество за срока на договора е до 2800 MWh. Възложителят няма да заплаща на Изпълнителя такса за участие в балансиращата група, извън предложената от участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-20   "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на... (Община Брацигово)
Процедурата се открива на основание чл. 73,ал.1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП. Настоящите указания за участие в обществената поръчка са разработени, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обект на обществената поръчка: Доставка на ел. енергия, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предмет на обществената поръчката: Настоящата поръчка се провежда по реда на глава девета, чл. 74 , във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-16   „Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за... (Държавен фонд "Земеделие")
Предметът включва доставка на нетна активна ел. енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ДФЗ, находящи се на територията на България. Доставката включва: доставка на ел. енергия ниско напрежение, оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; планиране и прогнозиране от името на възлож.; изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на възлож., като рисковете, свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-07   „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца – 2024г.” Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за ниско напрежение за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-03-02   „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД... (Български пощи ЕАД)
Настоящата обществена поръчка цели избор на доставчик на електроенергия до обектите на "Български пощи" ЕАД, съгласно приложения списък към Техническата спецификация на Възложителя, по шест обособени позиции, с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група на основание най-ниска цена за "Такса за администриране на доставката на един MWh активна нетна електрическа енергия средно и ниско напрежение". При доставката да се осигури непрекъснатост по реда, предвиден в Закона за енергетиката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-28   Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
1. Предмет на обществената поръчка: Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 09310000 - Електрическа енергия 2.Място на доставка на електрическа енергия – гр.Казанлък, ул.“ Старозагорска“ № 16 3. Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-21   Доставка на електрическа енергия (ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ")
Доставка на активна електрическа енергия за ниско напрежение. Прогнозното количество е 660 MWh за срока на'изпълнение на ОП. Местата за доставка са две, те се намират в гр. Раднево и са посочени в техническите спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-16   „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща... (Община Елхово)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Елхово, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Пълният обхват на поръчката е съгласно Техническата спецификация към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-08   “Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на стан балансираща група за обекти, в... (АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - БЛАГОЕВГРАД)
Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на обекти на Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, и ДСП на територията на област Благоевград, за срок от 12 месеца. Възлагането на обществената поръчка за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени се провежда при съблюдаване на приложимите разпоредби на Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-02-01   „Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за обектите на „ВиК“ ООД - Русе, присъединени... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обектите на „ВиК“ ООД - Русе, присъединени на нива ниско и средно напрежение. Обектите са разположени на територията на област Русе. Измерването на страна средно напрежение се извършва с 21 бр. електромери на почасов график. Измерването на страна ниско напрежение се извършва със 138 бр. електромери, от които 50 бр. на почасов график и 88 бр. по стандартизиран товарен профил. Общото прогнозно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-01-31   “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група, за... (ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД)
Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до обекти за средно и ниско напрежение на „ВиК Йовковци“ ООД за обезпечаване стопанската дейност на Дружеството, с технически данни на обектите и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-01-17   „ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на комплекса от сгради, включени в състава на „УМБАЛ – Бургас” АД, разположени на територията на гр. Бургас, с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” № 73, и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа. Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2023-01-13   „Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща... (ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна)
„Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, съгласно техническа спецификация с рег.№49/06.01.2023г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД
2022-12-12   Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение от координатор на балансираща група за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на поръчката е: “Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение от координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД. Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ за срок от 12 месеца. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на ниво средно напрежение, което ще се доставя за срок от 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД