Доставчик: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

>20 архивирани обществени поръчки

СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД е исторически доставчик на химически продукти, газове и газове с промишлена употреба.
Исторически погледнато, конкурентните участници в търга са Диамед ООД и Ларго Трейдинг ЕООД.

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

2023-06-07   Абонаментно сервизно обслужване на рентгенова и друга медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на рентгенова и друга медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 3 /три/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Рентгенова апаратура ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Лабораторна апаратура с производител Becton Dickinson ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Апарат за терапия с азотен окис с производител NOXBOX Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Ларго Трейдинг ЕООД СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-03-24   „Доставка на медицински кислород за МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицински кислород за МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Течен медицински кислород“; Обособена позиция № 2: „Газообразен медицински кислород“; Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя за медицинските газове, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-03-22   Доставка на медицински газове за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД - гр. Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставка на медицински газове за нуждите на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД - гр. Плевен е описана подробно в Документацията и Техническите спецификации (Приложение №1) към нея. Оферираните продукти, по обособени позиции, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя) – Приложение №2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение №3. Предметът на обществената поръчка включва четири … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-03-16   Периодични доставки на газове за медицинска употреба за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от 1 (една) година (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за периодични доставки на газове за медицинска употреба, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД след предварителна заявка от страна на възложителя за период от една година. Количеството на заявените газове се определя от Възложителя в зависимост от конкретните му потребности и финансовата му обезпеченост. Посочените количества в Техническата спецификация са прогнозни, за срока на договора и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят си … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-02-17   ,,Доставка на газове за медицинска употреба в УМБАЛ ,,Александровска” ЕАД по 5 обособени позиции“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставка на газове за медицинска употреба в УМБАЛ ,,Александровска” ЕАД по 5 обособени позиции“, съгласно техническа спецификация. Спецификацията на газовете за медицинска употреба е разделена на 5 (пет) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 Доставка на течен медицински кислород Обособена позиция № 2 Доставка на газообразен медицински кислород Обособена позиция № 3 Доставка на райски газ Обособена позиция № 4 Доставка на медицински течен азот и въглероден … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-12-21   Доставка на медицински кислород за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицински кислород за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД” - медицински течен кислород по ~ 5 000,00 кг на доставка и медицински газообразен кислород с бутилки на Възложителя с вместимост 6,3 м³. Обхватът и основните параметри са подробно описани в Техническата спецификация. Оферирането по всички артикули, включени нея е задължително. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-11-29   Доставка на медицински газове (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставката на медицински газове за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по три обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация по т. II. от раздел І на документацията за участие. Изпълнението на поръчката следва да се извърши в съответствие с Техническата спецификация по т. II. от раздел І на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-10-27   Открита процедура „Периодична доставка на газове за медицинска употреба и предоставяне на оборудване за тяхното... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Периодична доставка на газове за медицинска употреба, включваща 7 продукта вкл. количества, описани в Техническата спецификация. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не е длъжен да ги изкупи. Всеки участник подава оферта за всички продукти. Изпълнителят се задължава за целия период на изпълнение на поръчката и в рамките на оферираните цени за доставката на медицинските газове:1. Да осигури и монтира три съоръжения - системи за безбутилково захранване за съхранение на кислорода и превръщането му в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-10-20   Периодична доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
В предмета на обществената поръчка са включени необходимите за изпълнение дейности за периодична доставка по предварителна заявка на течен кислород от газификатор, кислород – газ – в бутилки и райски газ в бутилки, за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация, за период от 24 месеца. Пълната информация относно техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка за съответната обособена позиция е описана и регламентирана в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-09-05   Доставка на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за срок от 24 месеца (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за нуждите на "СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД за срок от 24 месеца по видове, количества и изисквания към оборудването, подробно описани в техническите спецификации по 4 обособени позиции. Всички медицински газове да са разрешени за употреба на територията на Република България, съгласно действащите нормативни изисквания и стандарти. Доставките на медицинските … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-07-19   „Периодична доставка на газове с медицинско предназначение за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД по обособени позиции“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските газове, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 2/две/ Обособени позици /ОП/: Обособена позиция № 1 – Газове с медицинско предназначение - лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 – Газове с медицинско предназначение – медицински изделия. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за една или за всички Обособени позиции, съобразно Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-05-19   „Доставка на медицински течен и газообразен кислород и диазотен оксид за нуждите на „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД - 2022 - 2024г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Доставка на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД Позиция № 1 : Доставка на медицински течен кислород с чистота не по – малко от 99.5 %. Осигуряване и монтаж в офериран от кандидата срок на територията на Възложителя на един брой собствено съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането му в газообразен – монтирана система за безбутилково захранване – газификатор с вместимаст не по малко от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-05-04   „Периодична доставка на медицински газове по две обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Периодична доставка на медицински газове за нуждите на „Периодична доставка на медицински газове по две обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ за срок от 24 календарни месеца по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - медицински течен кислород с чистота ≥99,5 %; Позиция № 2 – Други медицински газове Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя за медицинските газове, включени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-02-14   Периодична доставка на медицински газове за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински газове за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2022-01-19   "Доставка на газове за медицинска употреба” в УМБАЛ "Александровска по 5 обособени позиции" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка е за доставка на газове за медицинска употреба, разделени в 5 обособени позиции, включващи течен и газообразен кислород, азот, въглероден диоксид, аргон и др., подробно описани в техническата спецификация по видове, характеристики, количества и изискванията на които трябва да отговарят. Посочените количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват по предварителни писмени заявки от страна на Възложителя. Срок на договора – 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-12-29   Периодична доставка на медицински газове-райска газ,газообразен кислород и течен кислород,чрез монтиран от... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на медицински газове-райска газ,газообразен кислород и течен кислород,чрез монтиран от изпълнителя 1 бр.съд за съхранение, разположенна територията на ,,МБАЛ-Самоков” ЕООД за срок от 2 /две/години от сключване на договора” подробно описана по редове, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/медицински газове-райска газ, газообразен кислород и течен кислород … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-12-16   Доставка на медицински газове (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставката на медицински газове за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД по три обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация по т. II. от раздел І на документацията за участие. Изпълнението на поръчката следва да се извърши в съответствие с Техническата спецификация по т. II. от раздел І на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-11-30   „Доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив ” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва периодични доставки на заявени от възложителя количества медицински газове, определени прогнозно за 24 месеца (срока на договора) в общи количества, както следва: течен кислород – 2 100 000 кг., течен азот – 1800 л., въздух – медицински, синтетичен – 220 куб.м., кислород – 36 000 куб.м., въглероден двуокис – 550 кг., ацетилен – 24 кг., газова смес (хелий, въглероден оксид и допълващ газ - въздух) – 24 бут., азотен оксид – 40 бут., двузаотен оксид/окис (райски газ) – 2000 кг, хелий – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-07-08   Доставка на специфични медицински газове за УМБАЛ "Света Анна" - София АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на поръчката е доставката на специфични медицински газове за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД, съгласно техническа спецификация, изготвена от възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя и на база на направените предварителни заявки. Срокът на доставка е по предложение на участника, в часове, като не може да бъде по-дълъг от 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-06-23   Периодична доставка на мед. газове — райска газ, газообразен кислород и течен кислород, чрез монтиран от изп. 1 бр.... („Многопрофилна болница за активно лечение — Самоков“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е подробно описана по редове, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка и съответното количество в техническата спецификация. Всеки продукт/медицински газове — райска газ, газообразен кислород и течен кислород / трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник от обществената поръчка. Доставката на течен кислород с чистота не по-малко от 99.5 % се извършва в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-06-23   Доставка на медицински газове за нуждите на МИ — МВР (Медицински институт на МВР)
Предмет на възлагане на обществената поръчка е доставка на медицински газове по 2 обособени позциии, както следва: Обособена позиция № 1 – Медицински газове – лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 – Медицински газове за обща употреба; Обхватът и основните параметри на медицинските газове за Обособена позиция № 1 са подробно описани в „Техническа спецификация“ от документацията за участие – Приложение № 1. Оферирираните газове следва да покриват минималните изисквания, заложени в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2021-04-12   Периодични доставки на медицински газове за нуждите на „УМБАЛ — Бургас“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Предмет на доставка са медицински газове със следната спецификация, и при условията на следните прогнозни количества: Обособена позиция № 1: — течен кислород за медицински нужди, с чистота не по-малко от 99,50 % — 139 200 килограма, — газообразен кислород с чистота не по-малко от 99,50 % (в бутилки) — 980,00 М. Обособена позиция № 2 — райски газ, с чистота 96,0 — 13 648 кг; Обособена позиция № 3 — течен азот (в дюарови съдове), с чистота 99,99 — 220 кг.; Обособена позиция № 4 — въглероден двуокис (в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД