Поръчки: Военномедицинска академия

4 активни обществени поръчки

Неотдавнашни обществени поръчки от Военномедицинска академия

2023-11-28   Deadline 2024-01-04   Периодична доставка с вкл. монтаж на мед. оборудване, системи за съхранение на стерилни и нестер. изделия, моб.... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка с включен монтаж на медицинско оборудване, системи за съхранение на стерилни и нестерилни изделия, мобилни устройства и платформи, предназначени за използване в операционни зали и стерилни помещения за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-09   Deadline 2023-12-11   Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Изпълнителят ще осъществява възложените му доставки съгласно изискванията на Възложителя и законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейностите, включени в конкретната обществена поръчка. Предметът на поръчката включва доставка на … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-07   Периодична доставка на общи и лабораторни медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на общи и лабораторни медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
2023-11-06   Deadline 2023-12-08   Периодична доставка на специфични медицински изделия, консумативи за специализирани ендоскопски процедури и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия, консумативи за специализирани ендоскопски процедури и лапароскопски операции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-30   Доставка и монтаж на професионални бариерни перални машини за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в ЧАСТ II от документацията за участие. За извършването на дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионалните бариерни перални машини (прогнозно количество: 8 бр.), за нуждите на ВМА, е представена характеристика и изисквания в техническата спецификация (Приложение № 1), неразделна част от … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: ОП№1 Анестезиологичен апарат ОП 2 Сонографска система ОП 3 Пациентен монитор с централна мониторна станция ОП 4 Флуидно легло ОП 5 Апарат за … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на медицински пакети разширени и спешни чанти за обучение и доокомплектоване на медицинските пунктове на... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински пакети разширени и спешни чанти за обучение и доокомплектоване на медицинските пунктове на военните формирования за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следният адрес: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-24   Доставка на антибиотици, обезболяващи и други лекарствени продукти (Военномедицинска академия)
Доставка на антибиотици, обезболяващи и други лекарствени продукти. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следнитe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-19   Периодична доставка на медицински изделия, консумативи за специализирани гастроентерологични процедури и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия, консумативи за специализирани гастроентерологични процедури и токсикохимични анализи, за нуждите на ВМА и подчинените и структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Периодична доставка на медицинско оборудване и обзавеждане (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Периодична доставка на медицинско оборудване и обзавеждане. Доставките на медицинското оборудване и обзавеждане включват: Доставките са периодични и се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, за периодичнии доставки на медицинско оборудване и обзавеждане, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-17   Доставка на онкологични и общоболнични лекарствени продукти (Военномедицинска академия)
Доставка на онкологични и общоболнични лекарствени продукти. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
2023-10-11   Предоставяне на цифрова телевизионна услуга и интернет свързаност за Военномедицинска академия и подчинените ѝ... (Военномедицинска академия)
Предоставяне на цифрова телевизионна услуга и интернет свързаност за Военномедицинска академия и подчинените ѝ структури в страната, включват: Предоставяне телевизионна услуга с цифров телевизионен сигнал с уредени права за публично излъчване за максимален брой 1012 (хиляда и дванадесет) телевизионни приемници на територията на 7 (седем) локации на Възложителя.Предоставяне гарантиран и несподелен с други клиенти канал за достъп до Интернет, без ограничения по трафик и скорост за международен интернет и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-06   Доставка на специализирани моторни превозни средства по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на специализирани моторни превозни средства по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Електрически автомобили - 7 броя; Обособена позиция №2 - Линейки с висока проходимост – 2 броя Преглед на обществените поръчки »
2023-10-05   Периодична доставка на перилни препарати за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури - запазена поръчка по смисъла... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по доставки на перилни препарати за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, по видове и количества, за които е представена характеристика и изисквания в Тех.спецификация–Приложение №1 и … Преглед на обществените поръчки »
2023-10-03   Рамково споразумение: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на... (Военномедицинска академия)
Обект на общ.поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3,ал.1,т.1,б.„б”, във вр с чл.3,ал.2 от ЗОП.С провеждането на процедурата се предвижда сключване на рамково споразумение с 4 потенциални изпълнители за извършването на стр.дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените ѝ структури. Стр дейности възлагани с конкр договори след провеждане на вътр.конкур.избор, ще се изразяват осн., но не само, в следните дейности: строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ и/или авариен ремонт на … Преглед на обществените поръчки »
2023-09-28   Доставка, монтаж, конфигуриране, обучение и гаранционен сервиз на IP телефонни централи (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка, монтаж, конфигуриране, обучение и гаранционен сервиз на IP телефонни централи – 7 броя На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Преглед на обществените поръчки »
2023-09-25   Доставка, монтаж, пускане в действие, гаранционен сервиз на медицинско оборудване за модулни операционни зали (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка, монтаж, пускане в действие, гаранционен сервиз на медицинско оборудване за модулни операционни зали – 3 броя. На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парамедика ООД
2023-09-12   Периодична доставка на медицински изделия за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология и реанимационни грижи по... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология и реанимационни грижи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-29   Надграждане и модернизация на наличен апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5T (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Надграждане и модернизация на Магнитен резонанс MAGNETOM AERA 1.5T до платформа версия MAGNETOM Sola Fit – A Biomatrix System, съвместима със съществуващия апарат, включващо: Подготовка на наличния апарат за надграждане и модернизация Доставка на техника за надграждане и модернизация на наличен апарат за магнитно-резонансна томография; Монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация. Обучение на специалисти на място за работа; Гаранционна поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-08-18   Период. доставка на мед. изделия за ендопротезиране, артроскопия, коляно, рамо, лакътно протезиране и неврохирургия... (Военномедицинска академия)
Период. доставка на мед. изделия за ендопротезиране, артроскопия, коляно, рамо, лакътно протезиране и неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-08-18   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: ОП 1 - Видеоендоскопска платформа с аргонплазмена коагулация ОП 2 - Видеолапароскопска система за пластична хирургия; ОП 3 – Премиум клас сонографска система с еластография и контраст; ОП 4 – Висок клас мобилна сонографска система тип таблет, с окомплектовка за отворена и лапароскопска хирургия; ОП 5 - Контрапулсатор; ОП 6 – Роботизирана мултифункционална система за … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-14   Периодична доставка на перилни препарати за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури - запазена поръчка по смисъла... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по доставки на перилни препарати за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, по видове и количества, за които е представена характеристика и изисквания в Тех.спецификация–Приложение №1 и … Преглед на обществените поръчки »
2023-08-10   Доставка на лекарствени продукти и ваксини (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти и субстанции. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
2023-07-21   Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Медицинска апаратура KARL STORZ, Обособена позиция №2 - Медицински системи и апарати SIEMENS Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Соломед ЕООД
2023-07-19   „Периодична доставка на кашони за архивиране на документи за нуждите на „Медицинска канцелария” във ВМА София –... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Доставките на стоките ще се извършва периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Тех.спецификация са индикативни/прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ронос ООД
2023-07-04   Изготвяне на инвестиционни проекти за строителство, реконструкция, основни и текущи ремонти на сграден фонд и... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. С провеждането на процедурата се предвижда сключване на рамково споразумение с 3 (трима) потенциални изпълнители за извършването на проектантски услуги за обекти, стопанисвани от Военномедицинска академия (ВМА) и подчинените ѝ структури („Възложителя“). Проектантските услуги, възлагани с конкретните договори след провеждане на вътрешен конкурентен избор (мини процедура), ще се изразяват основно, но не само, в … Преглед на обществените поръчки »
2023-06-30   Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции: (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Хипер и хипо барни камери, Обособена позиция №2 - Медицински системи и апарати General Electric. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАЙВ ТЕХНОЛЪДЖИС ООД
2023-06-15   “Доставка на лекарствени продукти и субстанции" (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти и субстанции. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. "Пушкин" № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химакс Фарма ЕООД
2023-05-29   Периодична доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-23   Абонаментна софтуерна поддръжка на интегрирана болнична информационна система на ВМА (Военномедицинска академия)
Абонаментна софтуерна поддръжка на интегрирана болнична информационна система на ВМА, както Периодична доставка на допълнителни лицензи за програмните продукти от ИБИС. Доставките са периодични и ще се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Допълнителни дейности и услуги по доработка, внедряване, обучение, инсталации на сървери, на СУБД, на база от данни, настройки и обучение. Допълнителните дейности и услуги са периодични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ И С-ИЕ СД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-16   Периодична доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за специализирани хирургични и ендоскопски... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за специализирани хирургични и ендоскопски процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ка-М Медикъл ЕООД КАРЛ ЩОРЦ Ендоскопия България ЕООД Парамедика ООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-05-05   Периодична доставка на перилни и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените ѝ... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по доставки на перилни и почистващи препарати, за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, по видове и количества, за които е представена характеристика и изисквания в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУКУДА ГРУП ООД
2023-04-28   Непрекъснато аварийно обслужване на гаранционни асансьорни и повдигащи уредби по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Обект на обществената поръчка е „услуга” по смисъла на чл.3,ал.1,т.3 от ЗОП.Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на поръчката по всяка обособена позиция са описани и регламентирани в Тех.спецификация,ЧАСТ II от документацията за участие, като за всяка об.позиция е приложен „Списък на съоръженията”. Извършването на абонаментната сервизна поддръжка на 4 бр. асансьорни уредби (3 бр. асансьори и 1 бр. стълбищна платформа за хора с ограничена подвижност),включва: абонаментно аварийно и сервизно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МИЛА ЛИФТ ЕООД
2023-04-25   Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната – запазена поръчка по... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документация за участие. Извършване на дейности по доставки на канцеларски материали за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната, по видове и количества, за които е представена характеристика и изисквания в Тех.спецификация – Приложение №1 неразделна част от документацията. Доставките на … Преглед на обществените поръчки »
2023-04-20   Доставка на хепарин и други лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на хепарин и други лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-20   Периодична доставка на хигиенни изделия и пособия за почистване за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по 2... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП.Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие за съответната об.позиция (Приложение № 1.1 и № 1.2). Доставките на стоките за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури в страната, по всяка обособена позиция, ще се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КУКУДА ГРУП ООД
2023-04-18   Пер.доставка на стр.материали,консумативи и резер.части за електр.уредби и съоръжения, отоплит.сист.,ВиК инсталац.и... (Военномедицинска академия)
Обект на общ.поръчка е доставка по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 ЗОП.Обхватът,обемът и изискванията към изпълнението на общ.поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация.Поръчката обхваща извършване на доставки на стр.материали,консумативи и резервни части за електроенергийни уредби и съоръжения,отоплит.системи,ВиК инсталации и инструменти,за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури,по видове и количества,за които е представена характеристика и изисквания в Тех.спецификация по съответната ОП.Общо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ ООД
2023-04-11   Пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на анестезиологична и реанимационна... (Военномедицинска академия)
Пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на анестезиологична и реанимационна апаратура по 2 обособени позиции - ОП1 - Анестезиологична и реанимационна апаратура DRAEGER; ОП2 - Анестезиологична и реанимационна апаратура Hamilton, Nihon Kohden, Datex, като: Услугите включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските апарати на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Веомет ЕООД
2023-04-03   Доставка, монтаж, пускане в действие, гаранционен сервиз на медицинско оборудване за модулни операционни зали (Военномедицинска академия)
Доставка, монтаж, пускане в действие, гаранционен сервиз на медицинско оборудване за модулни операционни зали – 4 броя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Парамедика ООД
2023-03-24   Периодична доставка на кашони за архивиране на документи за нуждите на „Медицинска канцелария“ във ВМА София –... (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Тех.спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Доставките на стоките ще се извършва периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Тех.спецификация са индикативни/прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-21   Периодична достака на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи с диагностична и... (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Периодична достака на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи с диагностична и терапевтична цел, като: Услугите са абонаментното техническо обслужване на медицинска апаратура Доставките са периодични и се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки на резервни части, ще бъде сключен на посочената … Преглед на обществените поръчки »
2023-03-16   Пер. доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-02-23   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по ОП: Обособена позиция №1- Медицински лабораторни апарати Beckman Coulter, DIA SYS и FUJIREBIO; Обособена позиция №2- Медицински лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция №3- Медицински лабораторни апарати Mindray Medical; Tosoh Bioscience; Diamond Diagnostics; EKF Diagnostics; Dirui Industrial; Eschweiler; Обособена позиция №4-Медицински лабораторни апарати Fresenius Kabi, Thermo Fisher … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-02   Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника Brother (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника Brother, като: Доставките на оригинални тонер консумативи, са периодични и се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договора с изпълнителят, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира пълния размер на посочената стойност, а само толкова колкото … Преглед на обществените поръчки »
2023-01-24   Пълна абонаментна извънгаранционна поддръжка на мултифункционални устройства Xerox VersaLink B405V (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Пълна абонаментна извънгаранционна поддръжка на мултифункционални устройства Xerox VersaLink B405V, като: Услугите по абонаментна извънгаранционна поддръжка включват: Извършване на задължителна профилактика на мултифункционалните устройства на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране и отстраняване на повреда/и на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Стемо ЕООД
2023-01-23   Извозване на разделно събрани опасни болнични отпадъци с код 180106* за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната (Военномедицинска академия)
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са описани и регламентирани в Техническата спецификация, ЧАСТ II от документацията за участие. Извършване на дейностите по извозване на разделно събрани опасни отпадъци с код 180106* на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, ще се осъществява по видове и количества, съгласно условията на Техническата спецификация, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екосейф ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД