Доставчик: Диамед ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Диамед ООД

2023-08-21   Доставка на фрагментен анализатор на нуклеинови киселини за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на... (Агробиоинститут)
Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването програмни продукти (пакети) (ако е приложимо) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и консумативи, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД
2023-08-08   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 10 - подробно описани в Приложение 1 техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Фот ООД
2023-07-14   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Катедра по медицинска биохимия и Катедра по медицинска... (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж, обучение на служителите на Възложителя и гаранционна поддръжка на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Катедра по медицинска биохимия към Фармацевтичен факултет и Катедра по медицинска биология към Медицински факултет на Медицински университет – Пловдив, разделена на три обособени, както следва: ОП № 1 „Високоразделителен масспектрометър с прилежаща система за течна хроматография – 1 бр. ОП № 2 „Електропоратор за in vitro генен и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Диамед ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-22   “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология”, разделена на 32 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури, в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-07   Абонаментно сервизно обслужване на рентгенова и друга медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Абонаментно сервизно обслужване на рентгенова и друга медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 3 /три/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Рентгенова апаратура ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Лабораторна апаратура с производител Becton Dickinson ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Апарат за терапия с азотен окис с производител NOXBOX Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Ларго Трейдинг ЕООД СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-05   „Лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на микробиологична и вирусологична лаборатория“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН КИРОВ" ЕАД)
„Лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на микробиологична и вирусологична лаборатория“ Поръчката включва 65 номенклатерни единици, разпределени в две групи, както следва: Антибиотични дискове -64 номенклатурни единици и Среди за Бактек - 1 номенклатурна единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Ридаком ЕООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-04-21   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 20 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-09   "Доставка на диагностикуми за изпълнен.на мерките по Нац. програма за проф., надзор, контрол и ликвидир.на болестите... (Българска агенция по безопасност на храните)
"Доставка на диагностикуми за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024г.", в 18 (осемнадесет) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вет сървиз България ЕООД Диамед ООД
2023-03-01   „Доставка на реактиви и консумативи за отделения по Микробиология, Клинична патология и Трансфузионна хематология... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка по смисъла на чл.3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична микробиология“; Обособена позиция № 2- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична патология“; Обособена позиция № 3- „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология“; Обособена позиция № 4- „Полуколичествен 9-компонентен тест за изследване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част I. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част II. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Омнимед ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията по т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-21   Доставка на реактиви за микроарей (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на обществената поръчката е доставка на реактиви за микроарей за нуждите на научен проект „Функционална роля на фоликуларните хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 неутрализиращите антитела" към Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и чрез възлагането ѝ се цели да се осигури доставка на: Набор от микроарей за генна екпресия, Кит за хибридизация за генна експресия, Миещ буфер 1 и миещ буфер 2 за генна експресия за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД
2022-11-15   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и превързочни консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Меди Вижън ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-11-07   Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за... (Медицински университет)
Поръчката включва доставка на реактиви, материали и консумативи, описани в Техническа спецификация /Приложение №1/. Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции, с посочени необходимите характеристики на артикулите, както следва: ОП №1 – Реактиви и консумативи за изолиране и нормализиране на геномна ДНК ОП №2 – Реактиви за пречистване на PCR продукти ОП №3- Консумативи за обработка на венозна кръв ОП №4- Реактиви за изолиране на геномна ДНК от парафинови блокчета ОП №5- Реактиви консумативи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-11-04   „Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по... (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по клинична патология и Лаборатория по трансфузионна хематология“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД по 5 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-10-17   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 830 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-10-17   Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария и други медицински изделия”... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария и други медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 233 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-10-17   „Доставка на научно оборудване по проект ПЕРИМЕД“ (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на различни видове научно оборудване за извършване на научни изследвания. Предметът е обособен в следните 8 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на Флуорометър за количествено определяне на ДНК и РНК Обособена позиция № 2 - Доставка на Пипети с променлив обем и ежектор от 2-20 µl Обособена позиция № 3 - Доставка на Диафрагмена вакуумна помпа Обособена позиция № 4 - Доставка на 14 параметров клиничен флоуцитометър Обособена позиция № 5 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД ИНФИНИТА ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2022-10-10   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи. Разделена е на 13 об поз, като някои от тях съдържат ном ед с различен брой арт. Оферирането по всички арт, включени в ном ед е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об поз. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от ном ед в об поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП об поз 8,9,10,11,12,13 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-09-23   Доставка на консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД)
„Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати в Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Клинична патология по обособени позиции за нуждите на Университетска ПМБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-09-09   „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за нуждите на лаборатория по клинична микробология и болнична... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за УМБАЛ „ Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД
2022-08-30   "Доставката на медицински изделия за УМБАЛ „Александровска” ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на обществената поръчката е доставката на медицински изделия, необходими за осигуряване на дейността в лечебното заведение при повишаване заболеваемостта от ковид инфекции – спринцовки, игли, абокати, инфузионни системи, превръзки и други медицински изделия, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация. Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са разделени в 8 обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АД-ФАРМА ЕООД АНРИ 64 ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-08-22   Aбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, включващо следните дейности: проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, която се извършва до 60 дни след сключване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дарис-МС ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софтуерна компания ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Хроно ООД
2022-08-09   „Доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт към МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №7 и № 8 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД
2022-07-20   „Доставка на компютърна и периферна техника и софтуер за научни цели по различни проекти на МУ-Пловдив“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 7 обoсобени позиции: ОП № 1– Доставка на настолен компютър с два монитора ОП № 2- Доставка на преносима работна станция ОП № 3- Доставка на Цветно лазерно мултифункционално устройство ОП № 4- Доставка на Преносими компютри, с бюджетно финансиране ОП № 5– Доставка на Преносими компютри, финансирани по Национална научна програма БиоАктивМед ОП № 6– Доставка на Система за дистанционна обработка на данни ОП № 7– Доставка на Специализиран софтуер за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Контракс АД Лирекс БГ ООД
2022-07-13   Дост. на диагн. за микроскопско и културелно изследване за туберк. и за бърза диагн. на туберк. по "Нац. п-ма за... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряване на диагностикуми, лични предпазни средства и консумативи за микробиологичните лаборатории към лечебните заведения, както и за имунологични изследвания на медицинския персонал, ангажиран с за диагностика, лечение и грижи за пациентите с туберкулоза, MDRTB и XDR-TB в изпълнение на дейностите по “Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, 2021-2025 г.” за 2022 година. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Ридаком ЕООД
2022-07-13   „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. . Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 14 (четиринадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2022-06-29   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Диамед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Медикард ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медисофтис ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД С & Т България ЕООД СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Топ-Диагностика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
Свързани търсения 🔍