Доставчик: Актив-Р ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Актив-Р ЕООД

2023-06-21   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 12... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 12 обособени позиции в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В Консулт проект" ЕООД Актив-Р ЕООД ДЕДАЛ ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД Сет Инженеринг ЕООД
2023-03-29   Упражняване на строителен надзор (СН) по три обособени позиции (Община Котел)
Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор (СН) по три обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Строителен надзор при изпълнение на СМР за благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, община Котел, с обхват О.Т.319-314-313-490-312-311-310-315-316 между кв.58, 57, 25 и 63 по плана на с. Градец, община Котел“ Обособена позиция № 2: „Избор на строителен надзор на СМР за основен ремонт на ул. "Д. Ганев" с. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Т 7 консулт ЕООД
2023-03-28   Упраж. на СН и изгот. на КДОС на обект: Ав. ремонт и въз. работи по път. тяло, път. наст. и отвод съор. на общ.път... (Община Бяла)
Предмет на обществената поръчка е избор на лице, извършващо консултантска дейност, оценка за съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор по време на строителството на обект: „Авариен ремонт и възстановителни работи по пътното тяло, пътната настилка и отводнителните съоръжения на общински път VAR 2071 /III-906/ Дюлино – Попович – Граница община (Бяла – Несебър) – /I-9/ на територията на община Бяла“, съгласно чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обем и обхват … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД
2023-03-09   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 4... (Община Несебър)
Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите в Република България. Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Ди Ви Консулт БГ ООД ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД РАЙНОВА КОНСУЛТИНГ ООД
2023-01-24   Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 8... (Община Несебър)
ОП №1 - „СМР на обект: Външни и площадкови ВиК мрежи в УПИ I и II, кв. 78, по плана на гр. Несебър”; ОП №2 - „ СМР на ел. мрежи в УПИ 1, кв. 78 по плана на гр. Несебър“; ОП №3 - „ СМР на обект: „Западна алея на път IV-90046 /от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2/, с. Кошарица, община Несебър.”;Обособена позиция №4 - “Улично и алейно осветление в ПИ 51500.507.227, ПИ 51500.505.250 и част от ПИ 51500.507.266 в КК Слънчев бряг-Запад, община Несебър”; ОП №5 - “„Реконструкция на улична мрежа: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "В КОНСУЛТ БУРГАС" "В Консулт проект" ЕООД Актив-Р ЕООД ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ ООД Ведипема ЕООД Т 7 консулт ЕООД
2022-05-11   Изг. на компл. д-д за оц. за съотв. на проектна документация с осн.изисквания към строежите и/или упражняване на СН... (ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА)
„Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на проектна документация с основните изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обекти на територията на община Стара Загора по обособени позиции“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Актив-Р ЕООД Термоконтрол сървиз ЕООД